Abonament radiowo-telewizyjny – ile wynosi? Jak opłacić?

Abonament radiowo-telewizyjny – ile wynosi? Jak opłacić?

Zgodnie z polskim prawem każdy, kto posiada u siebie odbiornik telewizyjny bądź radiowy powinien opłacać abonament RTV. Szacuje się jednak, że z tego obowiązku wywiązuje się zaledwie 10 proc. Polaków. Podczas, gdy ponad 95 proc. osób otwarcie przyznaje, że ma taki odbiornik u siebie w domu. Sprawdzamy, ile wynosi opłata radiowo-telewizyjna w 2019 roku, jak i gdzie ją zapłacić oraz kto jest zwolniony z konieczności jej uregulowania.

Abonament RTV – co to jest?

Abonament radiowo-telewizyjny to dość specyficzna opłata, której podlega większość gospodarstw domowych oraz placówek posiadających odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Jakby tego było mało – część osób musi płacić za każdy posiadany tego typu sprzęt.

Czym dokładnie jest narzucona przez polskie prawo opłata abonamentowa? Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych1 oraz rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji ws. warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych2 – posiadacz odbiornika w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, ma obowiązek zarejestrowania go. Co oznacza – comiesięczne i regularne opłacanie abonamentu. Pamiętaj również, że opłata abonamentu RTV to zupełnie odrębna kwestia niż regulowanie rachunku u dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej. Warto o tym wiedzieć, bo w przeświadczeniu wielu osób opłaty za telewizję prywatną zwalniają z konieczności uiszczania abonamentu RTV. A jest to błąd. Dlaczego? Otóż płaci się za samo posiadanie sprzętu, a nie to w jaki sposób i czy w ogóle z niego korzystasz.

Czytaj także: Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV z urzędu skarbowego – co robić?

Ile wynosi abonament RTV w 2019 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przewiduje stawki abonamentowe nadal na takim samym poziomie, jak to było w 2018 roku. Wysokość abonamentu RTV w 2019 roku wynosi:

 • 7 zł / 1 miesiąc – za posiadanie radioodbiornika,
 • 22,70 zł / 1 miesiąc – za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego,
 • 39,90 zł / 6 miesięcy – za posiadanie odbiornika radiowego,
 • 129,40 zł / 6 miesięcy – za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego,
 • 75,60 zł / rok – za posiadanie odbiornika radiowego,
 • 245,15 zł / rok – za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego.

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV

Wysokość opłat abonamentowych
za używanie odbiorników RTV w 2019 roku.

2019 rokradiofonicznegotelewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego
za jeden miesiąc7,00 zł22,70 zł
za dwa miesiące13,60 zł44,05 zł
za trzy miesiące20,15 zł65,35 zł
za sześć miesięcy39,90 zł129,40 zł
za rok75,60 zł245,15 zł

Wysokość opłat abonamentowych
za używanie odbiorników RTV w 2018 roku.

2018 rokradiofonicznegotelewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego
za jeden miesiąc7,00 zł22,70 zł
za dwa miesiące13,60 zł44,05 zł
za trzy miesiące20,15 zł65,35 zł
za sześć miesięcy39,90 zł129,40 zł
za rok75,60 zł245,15 zł

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2018 i 2019 roku, źródło: KRRiT3

Zgodnie z przepisami, osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych odbiorników (zarówno w gospodarstwach domowych, jak i samochodach stanowiących ich własność). Warto jednak pamiętać, że to jak wysoki będzie abonament RTV za całe 12 miesięcy zależy od tego, czy zapłacisz za rok z góry – czy może wolisz ponosić opłatę co miesiąc. Dlatego, co roku KRRiT przewiduje zniżki dla osób płacących przed terminem. Jest to 10 proc. zniżka dla użytkowników, którzy rozliczają się przed 25 dniem każdego miesiąca. Ponadto można korzystać z obniżek, w momencie płatności z góry, za więcej niż jeden miesiąc. Jednak są też i kary, które sięgają nawet 30-krotności należnej miesięcznej opłaty dla osób uciekających od spełnienia prawnego obowiązku.

Kto musi płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Opłatę radiowo-telewizyjną musi regulować każdy, kto w zanadrzu dysponuje odbiornikiem radiowym bądź telewizyjnym. Według przepisów – nie jest istotne to, czy ich użytkownik korzysta z rozgłośni czy programów krajowych. Obowiązek ten w równym stopniu dotyczy także przedsiębiorstw zewnętrznych. Zgodnie z art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych4: osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu musi uiszczać opłatę abonamentową “z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego”.

Ustawa wskazuje również, że niezależnie od liczby odbiorników abonament reguluje się tylko raz, w przypadku:

 • osób fizycznych w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność – w myśl gospodarstwa domowego uznaje się wszystkie podmioty mieszkające i utrzymujące się wspólnie bądź też osoby, które żyją samotnie. Oznacza to, np. że student w akademiku nie musi opłacać abonamentu RTV, bo utrzymywany jest przez rodziców, u których jest także zameldowany,
 • podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami – np. żłobki, sanatoria, niepubliczne jednostki systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, domy pomocy społecznej.

W pozostałych sytuacjach– a więc, gdy sprzęty znajdują się w firmach prywatnych, to opłacie abonamentowej podlega każdy odbiornik z osobna.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

W art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych5 wymienione są grupy osób zwolnionych z konieczności opłacania abonamentu RTV:

 • osoby zaliczające się do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolne do pracy,
 • podmioty posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • podmioty, które uzyskują rentę socjalną z ZUS-u,
 • niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidomi, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym,
 • podmioty mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, w tym zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna.

Uprawnieni do zwolnienia z abonamentu RTV, muszą okazać w urzędzie pocztowym dokument potwierdzający te upoważnienie oraz specjalne oświadczenie, które można odnaleźć na stronie KRRiT6.

Kara za nieuregulowanie płatności – jaka wysokość?

Wszystkie osoby, które notorycznie unikają opłacania obowiązkowego rachunku RTV mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Kara finansowa może sięgać 30-krotności miesięcznego abonamentu RTV, co według aktualnych stawek daje kwotę około 680 zł. Organem odpowiedzialnym za kontrolę płatności jest Poczta Polska.

Jeszcze do niedawna próbowała ona walczyć z nieuczciwymi użytkownikami na różne sposoby. Przykładowo, wysyłała na inspekcje terenowe specjalnych kontrolerów, którzy sprawdzali czy w danym mieszkaniu znajduje się odbiornik. W związku z tym, że był to jedynie wysłannik z Poczty Polskiej, płatnik nie miał obowiązku wpuszczania go w progi mieszkania. Tym samym – nie dość, że unikał przymusowej kontroli to i w dodatku kary za niezarejestrowany sprzęt. Mimo to, notoryczne uchylanie się od płatności niesie ze sobą szereg konsekwencji.

Na samym początku, dłużnik może otrzymać pismo ponaglające. W drugim kroku – ostateczne wezwanie do zapłaty, z tygodniowym terminem uiszczenia wszelkich zaległych rachunków. W ostateczności – gdy wszystkie działania nie przyniosą rezultatu, sprawa trafia na wokandę sądową i wyegzekwowaniem długu zajmuje się komornik. Czytaj także: Rozłożenie długu na raty u komornika. Jak napisać taki wniosek?

Jak i gdzie zapłacić za abonament RTV w 2019 roku?

Aby dokonać opłaty RTV konieczna jest znajomość 26-cyfrowego specjalnego numeru rachunku bankowego, który nadawany jest każdemu abonentowi przy rejestracji odbiorników. Co ważne – raz nadany, nie ulega zmianie. Dlatego, gdy płatnik nie pamięta numeru, który został do niego przypisany może ustalić go:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer: (+48) 43 842 06 06. Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od 8 do 18,
 • internetowo – podając na stronie Poczty Polskiej, 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta,
 • e-mailowo – kontaktując się z Pocztą Polską na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl

Znając już niezbędne dane, opłaty abonamentu RTV można dokonać na 3 sposoby:

 • osobiście – we wszystkich placówkach pocztowych,
 • telefonicznie – w dni robocze, w godzinach od 8 do 20, pod numerem telefonu: (+48) 43 842 06 06,
 • internetowo – poprzez stronę internetową Poczty Polskiej: /7.

Płatność tradycyjnym drukiem przelewu – jak wypełnić?

Coraz częściej słyszy się, że rezygnujemy z tradycyjnych form płatności na rzecz przelewów online. Niemniej jednak, zwolennicy standardowego formularza polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej, mogą pobrać imienny blankiet wpłat RTV ze strony Poczty Polskiej. W przypadku, gdy nie są one dostępne ani na poczcie, ani nie masz też możliwości ich wydrukowania to istnieje opcja ich zamówienia – przez infolinię, e-mailowo lub w formie korespondencyjnej na adres:

Poczta Polska S.A.

COF Wydział Abonamentu RTV,

ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz

Jak wypełnić tradycyjny druk przelewu?

 • W polu “nazwa odbiorcy”: Poczta Polska S.A., COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz
 • W miejscu “numer rachunku odbiorcy’ – numer rachunku bankowego,
 • Kwota abonamentu – zgodna z obowiązującymi stawkami za dany rok,
 • W miejscu “nazwa zleceniodawcy” – imię i nazwisko bądź nazwa abonenta wraz z adresem,
 • Tytuł przelewu – okres, którego dotyczy spłata

W przypadku e-przelewu należy postępować identycznie. Z kolei dokonując płatności poprzez stronę internetową Poczty Polskiej należy:

 • Zalogować się – wpisując numer abonenta, czyli 8-cyfrowy indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika, PESEL/NIP lub imię i nazwisko,
 • Wybrać rodzaj wpłaty – np. za ostatni miesiąc, za okres dłuższy niż 1 miesiąc bądź zapłata zaległości za określony czas,
 • Dokonać płatności

Logowanie do systemu Poczty Polskiej8

Abonament RTV a przedawnienie

Zaległe zobowiązanie na poczet abonamentu RTV przedawnia się w tym samym okresie, co należności podatkowe – a więc po upływie 5 lat. Dlatego, w razie egzekwowania przez komornika prawa do ściągnięcia długu, płatnik może napisać oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia abonamentu RTV.

Warto przy tym pamiętać, że wspomniana zaległość może powstać w wyniku braku znajomości prawa. Bowiem, od 1.01.2014 roku istnieje obowiązek wyrejestrowania odbiornika. Co oznacza, że dług może, ale nie musi ulec przedawnieniu. Na jakie argumenty warto się wtedy powołać? Po pierwsze – z pomocą naocznych świadków możesz udowodnić niekorzystanie z odbiorników i po drugie – za jedyny błąd uznać, brak zgłoszenia o wyrejestrowanie nadajnika.

Jak rozłożyć zaległość na raty?

Na mocy przepisów KRRiT i wniosku zadłużonego abonenta można również umorzyć lub rozłożyć zadłużenie na raty. Ma to jednak miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, za którymi przemawiają szczególne wypadki losowe bądź przyczyny społeczne.

Dokument składa się na 3 sposoby:

 • internetowo – za pośrednictwem platformy ePUPAP2. W tym przypadku wymagany jest profil zaufany albo podpis cyfrowy,
 • osobiście – w Kancelarii Biura KRRiT,
 • drogą pocztową – na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Departament Mediów Publicznych

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Płacić trzeba!

Historia abonamentu radiowo-telewizyjnego sięga drugiej połowy XX wieku. Wówczas sam obowiązek płatności może nie wiązał się z faktem słuchania radia czy oglądania telewizji – ale posiadania odbiornika. Niemniej jednak, w tamtych czasach korzystanie z przekazów medialnych było oczywistością.

W dzisiejszym świecie jest nieco inaczej, bo coraz częściej odbiornik telewizyjny traktowany jest jako pomocne medium do wyświetlania treści internetowych. Póki co, nic nie wskazuje na to, by ustawa mogła coś zmienić pod tym kątem i nakładać obowiązek rejestracji tylko na konkretne przypadki.

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050850728

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000200

3. http://www.krrit.gov.pl/abonament/wysokosc-oplat-abonamentowych/

4. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-oplatach-abonamentowych/art-2/

5. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-oplatach-abonamentowych/art-4/

6. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/2019/wzor-oswiadczenia3.pdf

7. https://rtv.poczta-polska.pl/

8. https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Oplacenie

Podobne artykuły
27.03.2020
Zostań w domu i zyskaj nawet 900 zł z Kontem Proste Zasady!
Co możesz przyrządzić z bonów podarunkowych do Allegro, Decathlonu i Empiku, tak aby było modnie, wygodnie i ekonomicznie? W dobie panującego kryzysu epidemiologicznego te dość niecodzienne pytanie jest, jak najbardziej na czasie. Wystarczy, że bezpiecznie w domowym zaciszu założysz Konto Proste Zasady w Getin Banku. Do zgarnięcia jest nawet 900 zł w e-bonach na zakupy […]
Skarga na czynności komornika
25.03.2020
Skarga na czynności komornika – jak napisać? Wzór do pobrania
Komornik sądowy, który przeprowadza na danym dłużniki egzekucję należności, musi przestrzegać ściśle określonych przepisów prawa. Jeżeli posiada się uzasadnione podejrzenia, że w toku postępowania przekroczył on swoje obowiązki, warto działać. Podpowiadamy, jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika. Objęcie działaniami komornika to stresująca i problematyczna okoliczność, która jest konsekwencją nieregulowania różnego rodzaju finansowych zobowiązań. Wierzyciel, […]
raty kredytow hipotecznych
25.03.2020
Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe – o ile zmniejszą się raty kredytów hipotecznych?
18 marca 2020 roku NBP (Narodowy Bank Polski) zdecydował się na obniżkę stóp procentowych, aby rozkręcić, dotkniętą koronawirusem, gospodarkę. Ta informacja na pewno zainteresowała kredytobiorców oraz pożyczkobiorców. Szczególnie jednak zadowolone mogą być osoby z kredytem hipotecznym. Sprawdź, o ile potaniały miesięczne raty spłaty hipoteki. Rada Polityki Pieniężnej 18 marca 2020 zdecydowała się na następujące obniżki […]
jak zamknąć konto w idea banku
25.03.2020
Jak zamknąć konto w Idea Banku?
Idea Bank to polski instytucja finansowa działająca od 1991 roku. Jej domeną jest obsługiwanie małych podmiotów gospodarczych, wobec których przygotowane zostały specjalne usługi i narzędzia finansowe. Sprawdźmy, w jaki sposób zamknąć konto w Idea Banku. Aby zlikwidować swój rachunek w tej polskiej instytucji finansowej, można wybrać jeden z trzech sposobów. Są to: kontakt z infolinią, […]
jak zamknąć konto w plus banku
25.03.2020
Jak zamknąć konto w Plus Banku?
Plus Bank to polska instytucja finansowa, specjalizująca się w udzielaniu kredytów oraz współpracy z klientami korporacyjnymi. Ta firma z siedzibą w Poznaniu jest ściśle powiązana z siecią komórkową Plus, na co wskazuje już samo logo, oraz polskim miliarderem Zygmuntem Solorzem-Żakiem. Sprawdzimy dzisiaj, czy zamknięcie konta w Plus Banku to trudne zadanie oraz w jak najłatwiejszy […]
jak zamknąć konto w ING
24.03.2020
Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?
ING Bank Śląski to bank komercyjny z siedzibą w Katowicach. Znany jest on przede wszystkim ze współpracy z dużą ilością klientów korporacyjnych oraz spójnym marketingiem, w którym swojego wizerunku udziela od lat znany polski aktor Marek Kondrat. Sprawdźmy, w jaki sposób zamknąć konto w ING Banku Śląskim. Zamknięcie swojego rachunku w ING możliwe jest tylko […]
Komentarze (0)
Dodaj komentarz