Bezpieczne inwestycje – jak inwestować z pewnym zyskiem?

Wiele osób, które chce zainwestować swoje oszczędności, nie lubi ryzyka. Z tego powodu szuka bezpiecznych inwestycji, które jednocześnie mają zapewnić wysoką stopę zwrotu. Jednak w rzeczywistości próby osiągnięcia wysokich zysków bez ryzyka to łączenie ze sobą ognia z wodą. Bezpieczeństwo inwestycji oznacza pogodzenie się z niższymi zyskami.

jak inwestować bezpiecznie

Kluczowe informacje:

 • Bezpieczne inwestowanie to lokowanie środków w produkty i instrumenty finansowe wolne od ryzyka lub obarczone minimalnym ryzykiem. Do takich produktów zalicza się lokaty, konta oszczędnościowe i obligacje skarbowe.
 • Warto jednak pamiętać o tym, że żadna inwestycja nie jest w 100-procentach pewna i bezpieczna.
 • Im bezpieczniejsza jest inwestycja, tym mniej da nam zarobić.
 • Paradoksalnie w długim terminie (kilkunastoletni horyzont inwestycyjny) to rynek akcyjny może okazać się najbezpieczniejszą przestrzenią inwestycyjną. Inwestor musi jednak zaakceptować krótkoterminowe spadki cen akcji.

Świetnie widać to na wykresie poniżej. W latach 1802 – 2021 średnioroczna stopa zwrotu po oczyszczeniu z wpływu inflacji była różna dla poszczególnych klas aktywów. Rynek akcji zapewniał 6,9% CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), z kolei złoto 0,6% CAGR. Jak widać, w długim terminie to akcje są najbezpieczniejszym sposobem na ochronę majątku przed inflacją.

stopa zwrotu w poszczególnych klasach aktywów
Źródło: ibkrcampus.com obraz od J. Siegel

Jednak to akcje uchodzą za niebezpieczne aktywa, a giełda czasami przez polityków jest nazywana kasynem, co zniechęca do inwestowania na rynku akcji.

„Proszę państwa, giełda to jest kasyno. (…) A tym wszystkim, którzy muszą niestety swoje nędzne grosze zarabiać za pomocą doradzania państwu, jak grać na giełdzie, należy współczuć, może nie tyle im, co tym osobom, które od nich, że tak powiem, te rady kupują (…)”

– Marek Belka na komisji z 2011 roku 3

Warto mieć świadomość, że nie istnieje pewny zysk. Zawsze występuje ryzyko utraty przynajmniej części kapitału. Jednak w przypadku najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych prawdopodobieństwo zrealizowania się negatywnego scenariusza jest bardzo niewielkie. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć, jakie są metody na bezpieczne inwestycje.

Czym jest stopa wolna od ryzyka?

Na początku zaczniemy od teorii. W teorii finansów istnieje coś takiego jak stopa wolna od ryzyka. Mówi o tym, jakiego minimalnego wynagrodzenia oczekuje inwestor, który chce powierzyć swoje środki na okres jednego roku. Teoretycznie jest to minimalna stopa zwrotu, jaką chce osiągnąć inwestujący w jakimkolwiek przedsięwzięciu pozbawionym ryzyka.

Z reguły przyjmuje się, że stopa wolna od ryzyka w danym kraju to oprocentowanie 3-miesięcznych albo rocznych bonów skarbowych emitowanych przez rząd. Zatem w zależności od danego kraju oczekiwana stopa wolna od ryzyka jest różna. W kraju z wysoką inflacją nominalna wartość stopy wolnej od ryzyka będzie wyższa niż w przypadku kraju o niskiej inflacji.

Główną składową stopy wolnej od ryzyka jest wynagrodzenie za upływ czasu. To wynagrodzenie składa się z premii za inflację oraz „preferencji czasowej”. W dużym skrócie preferencja czasowa jest to skłonność do natychmiastowej konsumpcji. Osoby o dużej preferencji czasowej będą chciały wyższych stóp zwrotu, aby powstrzymać się od konsumpcji. Przykładowo osoba, która lubi wydawać całą pensję na konsumpcję, nie będzie przekonana do 6% na lokacie, ponieważ jest to „niewielki zysk”. Osoby o słabej preferencji czasowej są skłonne więcej oszczędzać i akceptują niższe stopy zwrotu.

Tyle mówi teoria. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje różnica między nominalną stopą wolną od ryzyka a realną stopą. Realna wyliczana jest według następującego wzoru:

Realna stopa wolna od ryzyka = (1+ nominalna stopa wolna od ryzyka)/ (1+ stopa inflacji).

Może się zdarzyć, że stopa wolna od ryzyka będzie niższa niż stopa inflacji. Wtedy mówi się o ujemnej stopie wolnej od ryzyka.

Premia za ryzyko

Wcześniejsza część teksu może wydawać się nudna, ale stanowi istotną część do zrozumienia, czym jest bezpieczne inwestowanie. Jeśli inwestor z obligacji skarbowych i lokat jest w stanie zarobić 6-7% rocznie, to lokowanie środków w produkty inwestycyjne o znacznie większym ryzyku mogą nie być dla niego atrakcyjne.

Przykładowo oferta obligacji oprocentowanych na 8%, ale emitowanych przez firmę z trudną sytuacją finansową (duże ryzyko bankructwa) jest nieopłacalna dla inwestora. Wynika to z tego, że premia za ryzyko w tym przypadku wynosi zaledwie 1-2%. Co przy dużym prawdopodobieństwie, że emitent nie wypłaci odsetek, a może nawet części kapitału, stawia pod znakiem zapytania sens takiej inwestycji.

Lepsze dla takiego inwestora będzie więc zakupienie względnie pewnych obligacji skarbowych czy założenie lokaty z oprocentowaniem 6-7% niż inwestowanie w ryzykowne obligacje korporacyjne, które dadzą (lub nie dadzą w przypadku bankructwa danej firmy) tylko 8%.

Pamiętaj, że przy inwestowaniu zawsze występuje ryzyko

Nawet najbezpieczniejsza inwestycja nie gwarantuje, że otrzymasz środki bez narażania się choćby na minimalne ryzyko. Nawet niegdyś wypłacalne kraje mogą zawiesić spłatę swoich długów albo ratować się poprzez wysoką inflację. Oczywiście liczy się prawdopodobieństwo realizacji negatywnego scenariusza.

Prawdopodobieństwo, że rząd Stanów Zjednoczonych czy Niemiec nie wykupi obligacji w przyszłym roku, jest bardzo niewielkie. Praktycznie pomijalne. Z kolei inwestowanie w dług rządu argentyńskiego jest znacznie bardziej ryzykowne, ponieważ kraj ten ma długą historię „restrukturyzowania” swojego długu (np. zawieszaniu wykupu obligacji).

Jeśli ktoś chce gwarantować Ci wysokie dwu- czy trzycyfrowe zyski z gwarancją takiej stopy zwrotu, to zachowaj szczególną ostrożność. Może się okazać, że trafiłeś na piramidę finansową. Im wyższy zysk, tym z reguły wyższe ryzyko. Jeśli ktoś oferuje Ci 100% zysku za rok, to warto się zastanowić, jaki interes ma taka osoba. Przecież jeśli zysk jest pewny i wynosi 100%, to po co mu twoje środki? Może przecież pożyczyć pieniądze w banku i zainwestować w dane przedsięwzięcie sam.

O ostrożności zapomnieli m.in. klienci Amber Gold czy nabywcy „pewnych” weksli inwestycyjnych. Bądź rozważny i zawsze z rezerwą podchodź do sprawy, jeśli usłyszysz o pewnych i wysokich zyskach.

Dlaczego warto część środków inwestować bezpiecznie?

Bezpieczne inwestowanie może pełnić istotną rolę w budowaniu majątku. Istnieją dwa główne powody, dla których warto część środków ulokować w produkty finansowe o niskim ryzyku. Pierwszym z nich jest alokowanie środków z poduszki bezpieczeństwa. Drugim powodem jest chęć zmniejszenia zmienności w portfelu inwestycyjnym.

Poduszka bezpieczeństwa

Nikt z nas nie potrafi przewidzieć przyszłości. Z tego powodu warto, aby każdy posiadał środki finansowe na czarną godzinę. Specjaliści od zarządzania finansami osobistymi mówią o tym, aby mieć odłożone przynajmniej 6-miesięczną wartość średnich wydatków gospodarstwa domowego. Te środki mają być pierwszym buforem, który ma ochronić osobę przed niespodziewanymi zdarzeniami takimi jak:

 • ryzyko utraty pracy,
 • choroba w rodzinie,
 • konieczny natychmiastowy wydatek (naprawa samochodu, kupno nowej pralki).

Wspomniana poduszka finansowa również powinna pracować, a nie czekać bezczynnie na rachunku. Środki należy chronić przed inflacją. Jednocześnie ten rodzaj środków nie powinien być zainwestowany w ryzykowne instrumenty.

Wynika to z funkcji, jaką pełni taka poduszka. Ma ona zabezpieczać osobę lub rodzinę przed jakimś niekorzystnym zdarzeniem. Z tego powodu obligacje korporacyjne czy akcje spółek notowanych na giełdzie nie będą dobrym pomysłem. Również inwestowanie w nieruchomości nie jest odpowiednią składową poduszki bezpieczeństwa. Przecież mieszkania nie da się sprzedać w dzień lub dwa. Co zatem pozostaje do wyboru:

 • lokaty bankowe,
 • rachunek oszczędnościowy,
 • obligacje rządowe,
 • bony skarbowe,
 • fundusze inwestycyjne typu „ochrony kapitału”.

Teoretycznie do tej listy można wpisać ETF-y inwestujące w bezpieczne instrumenty. Jest tylko jeden problem. Nie ma ETF-ów na bezpieczne inwestycje denominowanych w PLN dostępnych na warszawskiej giełdzie.

Dostępne są tego typu ETF-y dostępne na zagranicznych giełdach. W efekcie inwestor, nabywając taki instrument, naraża się na ryzyko walutowe. Z drugiej strony taki ETF może być ciekawym rozwiązaniem, jeśli inwestor będzie chciał trzymać środki w różnych walutach takich jak euro, dolar czy frank szwajcarski.

Ograniczanie ryzyka portfela inwestycyjnego

Drugim powodem bezpiecznego inwestowania jest chęć ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Część inwestorów lubi posiadać część środków zainwestowanych na rynkach kapitałowych w bezpieczne inwestycje. Instrumentami, które zmniejszą zmienność portfela, mogą być:

 • krótkoterminowe obligacje lub bony – jest to lepsza wersja gotówki, ponieważ zapewnia zysk. W efekcie stabilna część portfela inwestycyjnego również pracuje. Jednocześnie tego typu instrumenty nie są mocno narażone na zmianę poziomu stóp procentowych.
 • ETF-y na rynek obligacji – jest to produkt przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą bezpiecznie inwestować pieniądze na giełdzie, ale nie mają odpowiedniego kapitału, aby samemu dywersyfikować portfel obligacji. Dzięki ETF-om inwestor może nabyć zdywersyfikowany portfel obligacji.
 • Akcje stabilnych spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej (tzw. blue chips) – można je nazwać „spółki – obligacje”, ponieważ ich cena nie rośnie zbyt mocno, a spółki wypłacają większość zysków w formie dywidendy. Należy jednak pamiętać, że w czasie bessy kursy akcji takich spółek też doświadczają spadków.

Jak inwestować bezpiecznie?

Dla większości ludzi inwestowanie bezpieczne to lokowanie środków w takie instrumenty, które minimalizują ryzyko utraty kapitału przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysków. Zaznaczmy jednak, że istnieje wiele definicji inwestowania bezpiecznego. Tacy ludzie jak John Neff czy Warren Buffett zachęcali do inwestowania jak największych środków na giełdzie. Jednak wszystko zależy od tego, jaki jest horyzont inwestycyjny oraz skłonność do podejmowania ryzyka.

Konta oszczędnościowe – bezpieczeństwo pod pewnymi warunkami

Jednym z najlepszych sposobów na bezpieczne inwestycje jest ulokowanie środków na koncie oszczędnościowym. Jednak mimo tego, że są bezpieczne, to należy zachować pewne środki ostrożności. Dlaczego jest to ważne? Powodem jest to, że system gwarantowania depozytów działa tylko do kwoty równej 100 000 €. Środki gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zatem jeśli posiadasz dużą kwotę pieniędzy, to lepszym pomysłem będzie jej rozdzielenie i ulokowanie poszczególnych części w różnych bankach.

Warto dodać, jaka jest różnica między lokatą a kontem oszczędnościowym. Konto oszczędnościowe jest to typ rachunku bankowego, którego celem jest przechowywanie środków oraz ich pomnażanie. Jest to hybryda między kontem osobistym a lokatą bankową.

Gdzie warto trzymać pieniądze? Zobacz

Konto oszczędnościowe jest najczęściej lepiej oprocentowane niż standardowy rachunek osobisty. Dodatkowo umożliwia on łatwiejsze obracanie środkami, niż ma to miejsce w przypadku lokaty bankowej. Konta oszczędnościowe oferuje większość banków w Polsce. Warto skorzystać z porównywarek, aby wybrać najlepszą ofertę dla siebie.

Lokaty i lokaty strukturyzowane

Lokaty są kolejnym instrumentem, który pozwala na bezpieczne inwestowanie. Jest to produkt finansowy, w którym klient przekazuje swoje środki instytucji bankowej. W zamian otrzymuje odsetki. Lokaty mogą być zawierane na różny okres. Z reguły klienci wybierają okresy do roku. Warto pamiętać, że najwyższe oprocentowanie otrzymasz na lokatach na najdłuższy termin.

Otwieranie lokat może zapewnić niektórym osobom poczucie bezpieczeństwa. Inwestorzy mają gwarancję (pod pewnymi warunkami), że nie stracą nominalnie na danej inwestycji. Oczywiście mowa jest o nominalnych zwrotach. Bardzo często realny zysk z lokat jest ujemny. Wynika to z niskiego oprocentowania depozytów oraz konieczności zapłaty podatku Belki.

Bez wgłębienia się w warunki umowy unikaj lokat strukturyzowanych. Często w bankach sprzedawcy nakłaniają do skorzystania właśnie z takich depozytów. Są to instrumenty finansowe, które łączą w sobie cechy lokaty oraz produktu inwestycyjnego. Na lokacie strukturyzowanej nie można stracić. Jednak zysk z niej jest uwarunkowany od szeregu czynników, które mogą, ale nie muszą się zrealizować.

Z tego powodu ten produkt ma bardziej spekulacyjny charakter i osoba przed zakupem powinna dokładnie rozważyć, czy warto skorzystać z takiego produktu. Wcześniejsze zamknięcie lokaty strukturyzowanej może skończyć się poniesieniem kosztów takich jak opłaty manipulacyjne.

Obligacje – czy to na pewno bezpieczna inwestycja?

Obligacje uchodzą za bardzo bezpieczny dłużny instrument finansowy. Obligacja to papier wartościowy, w którym emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji po cenie nominalnej oraz zapłaty odsetek. Jednak warto rozróżnić różne rodzaje obligacji. Na rynku są dostępne:

 • Obligacje korporacyjne – papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa (np. Orlen, PZU). Cechują się wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż obligacje skarbowe, agencji rządowych i samorządów. Nie są dobrym pomysłem dla osób, które chcą zainwestować bezpiecznie. O tym, że inwestowanie w obligacje korporacyjne nie zawsze jest bezpieczne, przekonały się osoby kupujące obligacje Getback.
 • Obligacje skarbowe – są to papiery emitowane przez rząd krajowy lub zagraniczny. Jest to najbezpieczniejszy sposób inwestowania pieniędzy w obligacje. Wiążą się one z niskim ryzykiem straty środków oraz najczęściej niewielkim oprocentowaniem.
 • Obligacje samorządowe – są to obligacje emitowane przez miasta, województwa czy inne jednostki samorządowe. Obligacje są wyżej oprocentowane niż skarbowe, ale cechują się niższym ryzykiem niż obligacje korporacyjne. Minusem jest to, że są to z reguły obligacje długoterminowe i małopłynne.
 • Obligacje agencji rządowych – są to obligacje emitowane np. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli agencja ma gwarancje rządowe, to jej dług ma podobny poziom bezpieczeństwa co obligacje samorządowe.

Wiele z tych obligacji można nabyć na rynku Catalyst, który należy do Giełdy Papierów Wartościowych. Jednak, aby inwestować w ten sposób, trzeba posiadać rachunek maklerski z dostępem do rynku obligacji. W przypadku obligacji skarbowych można je nabyć poprzez stronę internetową albo za pomocą sieci placówek wybranych banków m.in. PKO Bank Polski.

Najbezpieczniejszym sposobem na inwestowanie w obligacje jest zakup obligacji skarbowych.

Wynika to z tego, że państwu zawsze łatwiej spłacić zadłużenie za pomocą podniesienia podatków, ograniczenia wydatków socjalnych czy monetyzowania długu.

Oczywiście najbezpieczniejsze są obligacje roczne. Wynika to z tego, że o wiele łatwiej jest ocenić wypłacalność kraju w perspektywie roku niż np. 10 lat. Jednak zgoda na krótszy horyzont inwestycyjny to pogodzenie się z niższymi zyskami. Poniżej przedstawię ofertę obligacji skarbowych na dzień 1 lipca 2023 roku:

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym ROR0724 – 6,75%. Obligacje są oprocentowane zgodnie ze stopą referencyjna NBP
 • 2-letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym DOR0725 – 6,85%. Obligacja oprocentowana zgodnie ze stopą referencyjną NBP i powiększona o 0,1%
 • 3-letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej TOS0726 – 6,85%. Oprocentowanie stałe jest przez trzy lata. Może to być wybór dla osób, które spodziewają się spadku stóp referencyjnych NBP.
 • 4-letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0727 – 7,0%. Oprocentowanie obligacji jest równe stopie inflacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych obliczanej przez GUS i powiększonej o 1%.
 • Emerytalne10- letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0733 – 7,25%. Oprocentowanie jest wyliczane w taki sam sposób jak 4-letnia. Inna jest tylko marża, która wynosi 1,25%. 2

Podsumowując, obligacja obligacji nie jest równa. Przed zainwestowaniem w obligacje warto sprawdzić wiarygodność emitenta, sposób naliczania odsetek, czas inwestycji, możliwość łatwego spieniężenia inwestycji. Przy inwestowaniu w obligacje nie należy skupiać się na samej nominalnej stopie zwrotu, ale także potencjalnym ryzyku inwestycyjnym. Oprócz tego warto zastanowić się, jak reinwestować otrzymane odsetki.

Uwaga na weksle inwestycyjne

W ostatnim czasie zapanowała moda na „pewne zyski” z weksli inwestycyjnych. Zgodnie z obecnymi regulacjami weksle nie są papierami wartościowymi. Z tego powodu wystawcy weksli nie są obejmowani nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Inwestowanie w weksle nie jest tak bezpieczne jak przechowywanie środków na lokacie czy obligacjach skarbowych. Z tego powodu inwestujący w takie instrumenty musi być świadomy, że może stracić większość zainwestowanych środków. 3

Czy inwestycje w złoto są bezpieczne? Zobacz

Bezpieczne inwestowanie na giełdzie – czy to możliwe?

Cóż, wszystko zależy od tego, co osoba rozumie przez bezpieczne inwestowanie. Jeśli ktoś oczekuje, że jego inwestycja nie będzie notowała znaczących spadków podczas okresu inwestycji, to odpowiedź jest prosta: inwestowanie pieniędzy na giełdzie nie jest dla niego. Akcje spółek giełdowych w naturalny sposób poruszają się w górę i dół. 

Przykładem może być Coca-Cola, której akcje spadły w 2022 roku (między kwietniem a październikiem) o kilkanaście procent. Jeśli taka sytuacja jest trudna do zaakceptowania, to inwestowanie w akcje nie jest dla Ciebie.

notowania akcji Coca-Cola w ciągu ostatnich 2 lat
Źródło: stooq.pl notowania akcji Coca-Cola w ciągu ostatnich 2 lat. Widoczna silna korekta w 2022 roku

Jednak jeśli chciałbyś kupić akcje, warto na samym początku zainwestować w stabilne firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej. Bardzo często takie firmy regularnie wypłacają dywidendę. W Stanach Zjednoczonych istnieją firmy, które od ponad 25 lat zwiększają wypłatę dywidendy. Takie spółki nazywamy dywidendowymi arystokratami. Ponadto możemy znaleźć ETF-y, które umożliwiają inwestowanie w takie spółki. Jako przykład można podać SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS.

dywidendowi arystokraci etf
Kurs ETF’u SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS

Oczywiście można także zainwestować w szeroki rynek akcji za pomocą ETF-ów. Dzięki temu inwestor może zainwestować w kilkaset albo kilka tysięcy akcji spółek z całego świata nawet za niewielką kwotę. Świetnym przykładem jest Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Jednak nawet taki produkt nie zapewnia ochrony kapitału w przypadku bessy. Tego typu produkt jest zarezerwowany tylko dla osób, które chcą inwestować na długi termin.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF kurs
Kurs ETF’u Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Należy pamiętać, że inwestowanie w akcje jest dobrym pomysłem dla osób o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Wtedy wybór odpowiednich spółek lub ETF-ów do portfela inwestycyjnego powinien pozwolić na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu. Jednak jest to możliwe tylko dla osób, których nie przeraża chwilowy spadek wartości akcji nawet o kilkadziesiąt procent.

Jak mawiał Warren Buffett: w długim terminie rynek nagradza dobrze zarządzane firmy. Jeśli wyselekcjonujesz odpowiednie spółki, które mają solidne fundamenty oraz nie przepłacisz za nie, możesz osiągnąć satysfakcjonująca stopę zwrotu w długim terminie.

Oczywiście nie możesz nastawiać się na 20%-30% rocznie, ponieważ taki wynik jest bardzo trudny do osiągnięcia. Raczej nastaw się na 7%-9% średniorocznie na przestrzeni kolejnych kilkunastu lat. Pamiętaj, że mowa o średniorocznej stopie zwrotu. Jednego roku może być +20%, z kolei podczas bessy -15%.

Poznaj więcej szczegółów na temat inwestowania dywidendowego Zobacz

Bezpieczne inwestycje – podsumowanie

Bezpieczne inwestowanie jest szerokim pojęciem i w dużej mierze zależy od apetytu na ryzyko. Ogólnie przyjmuje się, że bezpiecznym inwestowaniem jest lokowanie środków na rachunkach oszczędnościowych, lokatach bankowych oraz inwestowanie w krótkoterminowe obligacje skarbowe.

Osoby o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym mogą myśleć o długoterminowych obligacjach (np. za pośrednictwem ETF-u). Oczywiście w długim terminie najbezpieczniejszą inwestycją jest paradoksalnie rynek akcji. Zapewnia on stopę zwrotu wyższą od inflacji. Ciekawym pomysłem może być kupienie ETF-u na cały rynek akcji albo spółki dywidendowe i trzymanie ich przez 20 – 30 lat w portfelu.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest bezpieczne inwestowanie pieniędzy?

Jest to inwestowanie środków w produkty i instrumenty finansowe wolne od ryzyka (albo z minimalnym ryzykiem). Przykładem mogą być lokaty, obligacje skarbowe i konta oszczędnościowe.

Czy środki trzymane na lokatach i kontach oszczędnościowych są bezpieczne?

Tak. Do 100 000 € środki ulokowane na lokatach i rachunkach są gwarantowane przez BFG. Powyżej tej kwoty już nie.

Czy inwestowanie w akcje i ETF-y na akcje jest bezpieczne?

Nie, na rynku akcji nie ma gwarantowanych zysków. Z tego powodu akcje i ETF-y na akcje są tylko dla osób, które akceptują ryzyko straty całości lub części środków.

Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest bezpieczne?

Statystycznie rynek obligacji korporacyjnych jest znacznie bardziej ryzykowny od rynku obligacji skarbowych. Jednak wszystko zależy od zabezpieczeń obligacji, sytuacji finansowej oraz perspektyw emitenta.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. https://WWW.SEJM.GOV.PL/SEJM7.NSF/BIULETYN.XSP?SKRNR=FPB-8

2. https://www.gov.pl/web/finanse/biezaca-oferta2

3. https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/Weksle_inwestycyjne/ryzyka – stanowisko KNF w sprawie weksli inwestycyjnych

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie