Czyste powietrze – dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca

Czyste powietrze - dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca

Program “Czyste Powietrze”, czyli dofinansowanie do wymiany pieca węglowego to kompleksowy plan działania zainicjowany przez rząd. Jego główną istotą jest, m.in. walka ze smogiem oraz termomodernizacja budynków poprzez dotacje na wymianę pieca. Ile wynosi dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca i jak złożyć wniosek?

Program “Czyste Powietrze” – czyli zielona walka ze smogiem

Walka ze smogiem jest możliwa nie tylko za sprawą zakupu roślin oczyszczających powietrze i zainwestowania w specjalistyczne filtry powietrza. Od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku rząd zaplanował realizację programu “Czyste Powietrze”, w ramach którego zakłada dofinansowanie do wymiany pieca węglowego czy też ocieplanie budynków jednorodzinnych. Ideą kampanii są próby zahamowania – i docelowo zlikwidowania zanieczyszczeń powietrza. Wartością dodaną w tej kwestii jest rezygnacja z przestarzałych starych kotłów i pieców na rzecz bardziej ekologicznego paliwa – i tym samym ich wymiana na nowe.

Środki z programu mają zagwarantować lepszą izolację budynków, zmniejszyć koszty eksploatacji, a przede wszystkim zapewnić życie w zdrowym środowisku. Cały projekt określany jest na sumę 103 mld zł. Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych – 39,7 mld zł.

Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Według szacunkowych obliczeń z programu termomodernizacji skorzysta ponad 3 mln posiadaczy domów jednorodzinnych.

“Czyste Powietrze” – plan działania

Program “Czyste Powietrze” to nic innego jak porozumienie rządowe, którego założeniem jest dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca, aby:

 • poprawić efektywność energetyczną oraz zmniejszyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń pochodzących z domów jednorodzinnych do atmosfery,
 • uniknąć emisji zanieczyszczeń powietrza, które pochodzą z nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Dlatego projekt zakłada dwa sposoby realizacji tego celu, poprzez:

 • wymianę starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe,
 • termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Smog jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. W wyniku chorób wywołanych zanieczyszczeniami, rocznie umiera w Polsce ok. 45 tys. ludzi.  To 7 razy więcej osób niż w wyniku biernego palenia. Źródło: powietrze.mos.gov.pl

Kto może otrzymać dotacje na wymianę pieca i ocieplenie domu?

Na udział w proekologicznym rządowym programie „Czyste Powietrze”, czyli dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca ma szansę każdy, kto:

 • jest właścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • posiada zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Co ważne, osoby o najniższych dochodach mogą liczyć na dotacje w wysokości do 90 proc. całkowitego kosztu. Beneficjenci programu mogą starać się o dofinansowanie w formie:

 • dotacji
 • pożyczki
 • dotacji i pożyczki.

Ile wynosi dofinansowanie w liczbach?

Maksymalny koszt, od jakiego liczone jest wsparcie finansowe to 53 tys. zł. Pozostała suma, która przekracza kwalifikowane koszty przedsięwzięcia może zostać dofinansowana w formie pożyczki.

Szczegółowe warunki dofinansowania:

 • minimalna wartość dotacji – 7 tys. zł,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie większe niż WIBOR® 12M + 70 punktów bazowych, lecz nie mniej niż 2 proc. rocznie. Ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym,
 • planowany okres spłaty: 15 lat,
 • przy zaciąganiu pożyczki istnieje opcja karencji w spłacie rat kapitałowych. WAŻNE: karencja wlicza się w okres spłaty pożyczki,
 • czas realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.06.2029 roku. Dodatkowo realizacja inicjatywy może nastąpić:

– po 1.01.2018 roku, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 roku,

– nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek został złożony od dnia 1.07.2019 roku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które muszą zostać wcześniej wykonane),

– przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – data zakończenia realizacji musi być potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy bądź w protokole końcowym (w sytuacji przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela WFOŚiGW).

Tabela – wysokość dofinansowania

GRUPAKWOTA ŚREDNIEGO DOCHODU NA MIESIĄC/ZŁDOTACJAPOŻYCZKA (UZUPEŁNIENIE DO DOTACJI)KWOTA ROCZNEGO DOCHODU W ZŁ
IDo 600Do 90%Do 10%Nie dotyczy
II601 – 800Do 80%Do 20%Nie dotyczy
III801 – 1 000Do 67%Do 33%Nie dotyczy
IV1 001 – 1 200Do 55%Do 45%Nie dotyczy
V1 201 – 1 400Do 43%Do 57%Nie dotyczy
VI1 401 – 1 600Do 30%Do 70%Nie dotyczy
VIIPowyżej 1 600Do 18%Do 82%Do 85 528 zł
VIIIPowyżej 1 600Do 15%Do 85%Od 85 529 zł do 125 528 zł
IXPowyżej 1 6000%Do 100%Powyżej 125 528 zł

Tabela tyczy się wnioskodawców rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Źródło: powietrze.mos.gov.pl

W przypadku osób z grup VII, wysokość dofinansowania uzależniona jest od rocznego dochodu uzyskanego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem.

Co obejmuje dofinansowanie?

Każdy beneficjent projektu może uzyskać wsparcie finansowe do sześciu różnych rodzajów inwestycji:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają wymagania programu “Czyste Powietrze”, np. zakup pieca na pellet, pieca na ekogroszek lub pieca gazowego,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie przegród budynku,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, a także ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Wymiana kotła lub pieca z montażem na paliwo stałe i termomodernizacją. Przykład dofinansowania. Źródło: powietrze.mos.gov.pl

Kto uczestniczy w programie?

Program “Czyste Powietrze” to porozumienie rządowe, które zostało zawarte przez 3 instytucje:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Bank Ochrony Środowiska – udzielający pożyczek w ramach dotacji

Ostatnimi czasy głośno mówi się również o przyłączeniu do programu samorządów oraz banków komercyjnych. W projekcie biorą udział także gminy, w których wyszkoleni urzędnicy już na etapie przyjmowania wniosków pomagają, m.in. w ich wypełnianiu oraz składaniu ewentualnych korekt i uzupełnień.

Film promujący projekt „Czyste Powietrze”.

7 kroków do ocieplenia i wymiany pieca – jak złożyć wniosek?

1.Zbierz podstawowe informacje

Kwestią priorytetową jest dostarczenie wszelkich dokumentów, które dotyczą programu “Czyste powietrze. Są to, m.in.:

 • formularz wniosku wraz z załącznikami – np. dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości (gdy we wniosku nie podano nr księgi wieczystej),
 • wzory umów dotacji i pożyczki,
 • zestawienie rzeczowo-finansowe,
 • wniosek o płatność,
 • pozwolenie organu architektoniczno-budowlanego na budowę,
 • dokumentacja fotograficzna, która odzwierciedla stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem inwestycji.

2. Określ potrzeby swojego budynku

Przed złożeniem wniosku o dotacje należy określić stan aktualny budynku w kierunku jego potrzeb. Takie informacje muszą być zawarte w audycie energetycznym bądź w uproszczonej analizie energetycznej, którą złożysz we wniosku o dofinansowanie.

3. Uzupełnij i złóż wniosek o dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca

Wypełniając formularz, weź pod uwagę kryteria jakimi kieruje się dany regionalny WFOŚiGW. Pamiętaj również o dołączeniu dokumentów potwierdzających dochód.

4. Złóż wniosek o przekazanie płatności

To istotny dokument do wypłaty kwoty dofinansowania, która może być wypłacona w kilku etapach po zakończeniu poszczególnych prac. Jeśli pojawią się jakiekolwiek zmiany w realizacji inwestycji należy wystąpić o odpowiednie zmiany w umowie.

5. Zakończ inwestycję

Na zakończenie przedsięwzięcia odbywa się wizyta przedstawiciela WFOŚiGW, który potwierdzi realizację projektu. W ciągu 3 kolejnych lat możliwa jest także jego kontrola.

6. Przeprowadź rozliczenie inwestycji

7. Pamiętaj o płatności w terminie

Projekt “Czyste Powietrze” funkcjonuje do 2029 roku i można realizować go w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 roku.

Pamiętaj, że podpisanie umowy następuje dopiero po wizytacji kontrolnej, która potwierdzi istnienie paleniska. W tym też czasie (nie wcześniej) możesz rozpocząć realizację projektu!1

„Czyste Powietrze” dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca – gdzie złożyć?

Dofinansowanie w ramach “Czyste powietrze” na wymianę pieca otrzymasz, składając wniosek we właściwym ze względu na położenie nieruchomości miejscu zamieszkania – a dokładniej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wypełniony dokument możesz także złożyć w formie elektronicznej – rejestrując się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podobnie jak w pierwszym przypadku jest odpowiedni dla lokalizacji nieruchomości.

Zasady przyznawania oraz zakres dofinansowania mogą nieco się różnić w zależności od gminy. Dlatego najbardziej wiarygodne informacje odnajdziesz w urzędzie gminy właściwemu miejscu zamieszkania. W przypadku braku dofinansowania w najbliższej okolicy, wskazówek należy szukać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Program „Czyste Powietrze” jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Od 1 września 2019 roku, m.in. w Krakowie zostanie wprowadzony zakaz palenia węglem i drewnem. Źródło: @ForumfreePL.

“Czyste Powietrze” a ulga termomodernizacyjna 2019

Oprócz dotacji w ramach projektu, rząd wprowadził dodatkowe zachęty, które mają skłonić Polaków do większej dbałości o środowisko naturalne – i tym samym przyczynić się do niskiej emisji dwutlenku węgla. Ministerstwo Finansów zapoczątkowało ulgę termomodernizacyjną, która weszła w życie z dniem 1.01.2019 roku (czyli w rozliczeniu PIT od 2020 roku).

Ulga, o której mowa przeznaczona jest dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Takie osoby posiadają prawo do odliczenia od podstawy podatku dochodowego, kosztów poniesionych na termomodernizację budynku. Z tą uwagą, że łączna kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być dokładnie udokumentowane na fakturze VAT.

Podsumowanie

Wiele polskich domów nadal nieprzerwanie korzysta ze starej generacji kotłów i pieców, w których spalane są szkodliwe paliwa. Nie dość, że jest to mało ekologiczny proceder to przy okazji – drenuje budżet domowy na wydatki związane z ogrzewaniem domu. Dlatego korzystając z programu “Czyste Powietrze” zapewniasz nie tylko ekologiczny “oddech” dla siebie i innych, ale również “oddech” dla domowych oszczędności, zyskując pieniądze na inne potrzeby.

Czytaj także: Jak wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze dziecko? Poradnik

Korzyści dbania o zdrowe środowisko są nie tylko bezcenne dla zdrowia, przyrody, ale także dla portfela Polaków. Wybierając ekologiczne palenie w piecach można zaoszczędzić na wydatkach związanych z ogrzewaniem domu. Źródło: powietrze.mos.gov.pl

1. http://powietrze.mos.gov.pl/dofinansowanie

5/5 - (7 votes)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x