Decyzja z MOPS – ile się czeka na pieniądze z 500+ i zasiłku rodzinnego?

W momencie gdy nasza rodzina się powiększa niemal każdego dnia odnajdujemy powody do radości. Jednak bezcenną satysfakcję dostarcza nie tylko uśmiech dziecka lecz także finansowe wsparcie na jego rozwój i edukację. Szczególnie, gdy borykamy się z nienajlepszą sytuacją materialną. Taką formą pomocy są właśnie pieniądze wypłacane z rządowego programu “500+”, a także zasiłek rodzinny. Jak długo musimy czekać na decyzję o ich przyznaniu? ile sie czeka na decyzje 500+

Polityka społeczna – spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci

Każdy rodzic doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak dużym obciążeniem dla domowego budżetu jest wychowanie dziecka. Dlatego rodzinom w Polsce przysługuje rządowe wsparcie w postaci częściowego ponoszenia wydatków na utrzymanie pociechy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje sztandarowym programem “500+” prawie 4 mln dzieci do 18 lat. Do polskich rodzin trafiło już łącznie aż 11,3 mld zł. Podobnie jest z zasiłkiem rodzinnym, który według GUS-u miesięcznie pobiera, ok. 2 mln Polaków, a jego całkowita wartość przekroczyła już 9 mld zł.

Jednak wraz z podniesieniem kryterium płacy minimalnej w 2019 roku – spora część rodzin utraci prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Przypomnijmy, że obecnie pensja minimalna wynosi 2250 zł brutto, czyli 1635 zł na rękę. Wśród świadczeniobiorców zarówno “500+, jak i zasiłku rodzinnego są osoby, które często zarabiają najniższą krajową. Dlatego, gdy ich minimalny dochód wzrośnie to może się okazać, że nie będą mogli już pobierać comiesięcznego wsparcia. Na szczęście, wraz z wyższymi wypłatami w górę poszybowały również kryteria dochodowe. Co jednocześnie oznacza, że część rodziców będzie mogła liczyć na świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czytaj także:

Pożyczki na 500+

Kryterium dochodowe MOPS 2019 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Emerytura „Mama 4 Plus” – od kiedy i dla kogo?

Wniosek 300 plus na wyprawkę szkolną decyzja z mops ile sie czeka

“500+” sztandarowy program polskiego rządu

Program “Rodzina 500+” działa od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł przysługuje rodzicom niezależnie od dochodu na drugą i kolejną pociechę, aż do ukończenia przez nią 18. roku życia. Z kolei – w przypadku rodzin z dochodem niższym niż 800 zł netto na osobę lub 1200 zł – na dziecko niepełnosprawne – pomoc finansową można uzyskać także na pierwsze i jedyne dziecko! Jednak zgodnie z podwyżkami – od 1 października 2019 roku progi te zostaną podniesione:

 • 900 zł – na pierwsze dziecko (obecnie 800 zł)
 • 1300 zł – na dziecko niepełnosprawne (obecnie 1200 zł)

Tak więc, kryterium dochodowe zostało podniesione o 100 zł netto. Czytaj także: 500 a zdolność kredytowa. O czym warto wiedzieć i co warto znać? W okresie świadczeniowym 2018/2019 nie zmienią się również kryteria, co do sposobu ich uzyskania. Wniosek o dodatek “500+” każdego roku można składać od 1 sierpnia drogą pocztową lub papierową oraz elektroniczną, od 1 lipca. Prawo do tego dodatku przyznawane jest na okres od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to, że zasiłek “500+” przyznawany jest na 1 rok kalendarzowy. decyzja o przyznaniu 500+

Ile czeka się na decyzję o przyznaniu świadczenia “500+”?

Przy ubieganiu się o dodatek kluczowa jest jedna kwestia. Liczy się czas! Jeśli świadczeniobiorca złoży wniosek o “500+” już w sierpniu to wypłatę dodatku otrzyma pod koniec października. Natomiast, gdy zrobi to w październiku – wypłata świadczenia nastąpi pod koniec grudnia – ale z całym wyrównaniem za październik i listopad. Z kolei, gdy rodzice będą chcieli ubiegać się o dodatek znacznie później niż w październiku to “500+” zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku – lecz już bez wyrównania za zaległe miesiące!

Zatem ile się czeka na decyzję o przyznaniu “500+”? Jeśli wniosek został sporządzony prawidłowo i ujęto w nim wiarygodne dane, a także został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 września, to ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia za październik nastąpi nie później niż do 31 października. Co oznacza, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego również od pierwszego miesiąca nowego okresu.

 • W momencie, gdy wnioskujący złoży wszelkie dokumenty od 1 września do 31 września to ustalenie prawa do “500+” wraz z jego wypłatą za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada,
 • Jeżeli ubiegający się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami od 1 października do 31 października to ustalenie prawa do dodatku i wypłata zaległego wynagrodzenia za wrzesień, październik i listopad, nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Analogicznie prezentuje się sytuacja w kolejnych miesiącach:

 • Gdy świadczeniobiorca będzie ubiegać się o przyznanie dodatku w listopadzie to cała procedura wraz z wypłatą za zaległe miesiące od listopada może potrwać do 31 stycznia,
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu – wnioskujący otrzymuje zaległe świadczenia od grudnia, najpóźniej do końca lutego,
 • Ubieganie się o “500+” w styczniu powoduje, że dodatek zostaje wypłacony za miesiące od stycznia, a jego wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • Z kolei wnioski składane od lutego będą sprawdzane na bieżąco.

Powyższe terminy są okresami maksymalnymi. Co oznacza, że wnioski bezzwłocznie rozpatrywane są w ustawowo określonych okresach. decyzja 500+

Zasiłek “500 +” – o czym należy pamiętać?

Jeśli wnioskujący ubiega się o świadczenia na drugie i kolejne dziecko to do wniosku nie musi dołączać żadnych dodatkowych dokumentów, które potwierdzają sytuację materialną. W takim przypadku dodatek wypłacany jest niezależnie od kryterium dochodowego. Inaczej jest w przypadku, gdy świadczenie wychowawcze dotyczy pierwszego lub jedynego dziecka. W zależności od indywidualnej sytuacji materialnej do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie dokumentujące wysokość dochodów, które nie podlega opodatkowaniu od osób fizycznych,
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu,
 • Oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego,
 • Inne dokumenty potwierdzające utratę lub otrzymanie dochodu, w przypadku zmiany sytuacji finansowej,
 • Akt urodzenia dziecka – ale tylko wtedy, gdy dotyczy wniosku osoby samotnie wychowującej małoletniego, którego ojciec jest nieznany.

Czytaj także: Zasiłek rodzinny, macierzyński i inne świadczeni dla opiekunów

Jak złożyć wniosek “500+”?

Można dokonać tego na 4 sposoby:

 • we właściwym urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej,
 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Emp@tia”,
 • przez bankowość elektroniczną właściwego banku,
 • przez PUE ZUS – czyli Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wzór wniosku dostępny jest w każdym z powyższych kanałów.

Co bierze się pod uwagę przy przyznawaniu “500+”?

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze bądź jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty, świadczenie rodzicielskie oraz stypendia socjalne. Natomiast nie wlicza się:

 • Zasiłku rodzinnego
 • Świadczeń pielęgnacyjnych
 • Dodatków z pomocy społecznej oraz pozostałych środków, których nie obejmuje definicja dochodu ustalona w ustawie o świadczeniach rodzinnych1.

decyzja z mopsu

Zasiłek rodzinny – co warto wiedzieć?

Zasiłek rodzinny to świadczenie społeczne, którego zadaniem jest choć częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie rodziny. Jednak otrzymuje się go w zależności od trzech wariantów wynikających z wieku dziecka do:

 • 18 roku życia
 •  21 roku życia – pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole
 •  24 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole lub na uczelni wyższej i dodatkowo legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Taka sytuacja może mieć jeszcze miejsce w momencie, np. śmierci rodziców bądź w związku z sądowym ustaleniem lub też zgodą w sprawie prawa do alimentów.

Warto wiedzieć, że głównym warunkiem, który uprawnia do świadczenia rodzinnego jest kryterium dochodowe liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie – a więc jednej rodzinie. Co ważne – świadczenie przysługuje również za ten miesiąc, w którym dziecko ukończyło dany wiek. Czytaj także: Ile wynosi zasiłek stały w 2019? Kto może się o niego starać?

Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe w 2019 roku?

W tym roku podobnie jak w poprzednim – wysokość dochodu na członka rodziny nie uległa zmianie. O zasiłek ubiegać się mogą osoby, których dochód nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 zł na dziecko niepełnosprawne  w stopniu umiarkowanym. Co ważne – jeśli przychody przekraczają wskazany limit to stosuje się mechanizm “złotówki za złotówkę”. Oznacza to, że zasiłek rodzinny pomniejszany jest o kwotę, o jaką przekroczono dany dochód. Kwoty te obowiązują od 1 listopada 2018 roku.

Warto zaznaczyć, że od 1 listopada 2018 roku rodziny mogą ubiegać się też o specjalny zasiłek opiekuńczy, którego kwota osiągnie 620 zł, a więc 100 zł więcej. zasiłek rodzinny decyzja

Zasiłek rodzinny – wysokość w 2019 roku

Do dnia 31 października 2019 roku – wysokość miesięcznie przyznawanego zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł – na dziecko do 5 roku życia,
 • 124 zł – na małoletniego od 5 do 18 roku życia,
 • 135 zł – na dziecko od 18 aż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w dziale świadczeń społecznych w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, w ośrodku opieki społecznej lub w powiatowym centrum rodziny.

Ile czasu ma MOPS na wydanie decyzji o zasiłku rodzinnym?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy przede wszystkim wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek – SR-1, a także dostarczyć wszelką niezbędną dokumentację. Gdy nie budzi ona zastrzeżeń – świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych2, w miesięcznych odstępach. Dotyczy to wszelkiego rodzaju świadczeń:

 • Zasiłku rodzinnego z dodatkami
 • Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczenia pielęgnacyjnego
 • Świadczenia rodzicielskiego
 • Specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Wszelkie informacje o terminie wypłaty zawsze występują w załączniku do przyznanej decyzji! Przykładowo, jeśli 24 dzień miesiąca przypada w dzień wolny (np. w sobotę, niedzielę lub święto) to realizacja świadczenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy, po tym czasie. ile się czeka na 500+

Terminy składania wniosków o zasiłek rodzinny

Świadczeniobiorca może złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy – od 1 sierpnia, a drogą elektroniczną – już od 1 lipca. Dlatego, aby zachować ciągłość wypłat – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do 31 sierpnia. Wówczas wypłata świadczeń nastąpi nie później niż do 30 listopada.

 • Gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o dodatek od 1 września do 31 października to ustalenie prawa do świadczenia, jak i jego wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia.
 • Z kolei jeżeli wniosek zostanie złożony między 1 listopada a 31 grudnia to wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego. Co ważne – wnioski dostarczone w grudniu będą wypłacane jedynie od dnia miesiąca ich złożenia!

Czytaj także:

 

Źródło:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-rodzina-500-plus

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-rodzinnych/art-26/

Autor wpisu: Paulina Krupa

23.02.2019|Porady eksperckie|
Dodaj komentarz

2 komentarze

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

 1. Waldemar 3 sierpnia 2019 at 18:23 - Odpowiedz

  Przecież 500+ na przysługuje na pierwsze dziecko niezależnie od dochodów! Ten artykuł tylko wprowadza ludzi w błąd sugerując, że jest aktualny bo pisze np o październiku 2019. Napiszcie w tytule, że artykuł jest nieaktualny, albo lepiej go kompletnie znieście ze strony. Niekompetentna redakcji, tylko ludzi stresujecie!

  • Paulina 5 sierpnia 2019 at 07:51 - Odpowiedz

   Panie Waldemarze, od 1 lipca 2019 roku 500 + przysługuje na KAŻDE, w tym pierwsze dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.