Jak skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, jak działa i kto może z niego skorzystać? Sprawdzam warunki tego wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia i przyglądam się procesowi wnioskowania o nie.

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBORCÓW - co to jest, a czym polega?

Kluczowe informacje

 • Aby skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK), musisz spełnić określone warunki i złożyć wniosek w banku, który udzielił Ci kredytu mieszkaniowego;
 • Pomoc z FWK skierowana jest do kredytobiorców, spełniających określone warunki. M.in. status osoby bezrobotnej, koszty obsługi kredytu przekraczające 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub gdy dochód gospodarstwa po odjęciu kosztów obsługi kredytu nie przekracza określonych kwot​;
 • Wsparcie przyznane z FWK jest bezzwrotne, jednak po okresie dwóch lat od otrzymania ostatniej wpłaty rozpoczyna się spłata zadłużenia w ratach, bez naliczania odsetek. Podzielona jest ona na 144 miesięczne raty, z możliwością umorzenia części długu po regularnej spłacie 100 rat​;
 • W 2024 roku planowane są zmiany, które mają ułatwić dostęp do wsparcia, zwiększając kwotę pomocy do 2,5 tys. zł i wydłużając maksymalny okres wypłaty do 40 miesięcy;
 • Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać osoby, które utraciły pracę z własnej winy, uzyskały wsparcie na zasadach określonych w ustawie (* gdy umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku) lub w przypadkach, gdy kredytobiorca jest właścicielem innej nieruchomości​.

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to specjalne narzędzie ułatwiające spłatę kredytu mieszkaniowego. Przyznaje się je osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dotyczy kredytobiorców zobowiązanych do regulowania zadłużenia hipotecznego i spełniających określone warunki.

Środki z FWK mogą zostać przyznane również osobom, które sprzedały nieruchomość objętą kredytem, ale zysk z tej transakcji nie pozwolił im na uregulowanie zobowiązania.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców a ustawa

FWK działa na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zgodnie z nią:

Środki Funduszu pochodzą z:
1) wpłat kredytodawców, dokonywanych zgodnie z art. 16a ust. 1;
2) zwrotów wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, o których mowa w art. 19, art. 20 i art. 22;
3) dochodów z tytułu inwestowania środków Funduszu; 4) innych wpływów.

Art.14 uFWK:

Zgodnie z Ustawą środki możesz przeznaczyć na: wypłatę wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia oraz pokrycie kosztów działania Funduszu.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Możesz skorzystać z FWK w sytuacji, gdy zaistnieje jedna z poniższych przesłanek:

 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego wyniosą ponad 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy,
 • w dniu złożenia wniosku przynajmniej jeden z kredytobiorców jest bezrobotny,
 • wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza po pomniejszeniu go o miesięczne koszty obsługi kredytu:
  • a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego: dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (obecnie dwukrotność 776 zł, czyli 1552 zł),
  • b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego: iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (obecnie dwukrotność 600 zł, czyli 1200 zł na osobę).

Kiedy środki z FWK nie zostaną wypłacone?

Z kolei środki z FWK nie zostaną wypłacone, gdy:

 • doszło do wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego (* przed złożeniem wniosku o wsparcie),
 • wystąpiły problemy z tytułu utraty pracy, wynikające z winy kredytobiorcy,
 • kredytobiorca w dniu złożenia wniosku miał spółdzielcze prawo do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej (* lub miał je w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
 • jeden z kredytobiorców już uzyskał wsparcie na zasadach określonych w Ustawie,
 • kredytobiorca w dniu złożenia wniosku posiada inną nieruchomość (* lub posiadał w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
 • za okres, w którym kredytobiorcy, który utracił pracę, przysługiwało świadczenie w ramach umowy ubezpieczenia spłaty kredytu mieszkaniowego na wypadek utraty pracy,
 • kredytobiorca w dniu podpisania wniosku posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości (* lub miał takie w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest ze środków FWK?

W ramach FWK możesz liczyć na:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • ich wysokość nie może przekraczać kwoty 2000 zł miesięcznie,
 • nie mogą być wypłacane przez okres dłuższy niż 36 miesięcy,
 • łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 72000 zł,
 • środki przekazywane są bezpośrednio bankowi kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zwrot przyznanych środków nie następuje od razu. Dochodzi do niego po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata jest realizowana w 144 nieoprocentowanych, równych ratach wynoszących 500 zł miesięcznie. Jeśli spłacisz 100 rat bez żadnych opóźnień, pozostała część zobowiązania może zostać umorzona.

Na początku 2024 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło proponowane zmiany dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zakładają one m.in.:
– wzrost limitu dochodu kwalifikującego do otrzymania wsparcia do 1940 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe) i 1500 zł (na osobę);
– wzrost wartości maksymalnego wsparcia do 2,5 tys. zł (wzrost kwoty maksymalnej do 120 tys. zł),
– przedłużenie okresu wsparcia do 40 miesięcy 1.

Jak złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składasz w banku, który udzielił Ci finansowania. Otrzymasz go od pracowników po osobistym pojawieniu się w placówce lub znajdziesz go na stronie internetowej instytucji. Dokument pobierzesz również z oficjalnej strony BGK.

Musisz w nim przedstawić:

 • numer umowy kredytu mieszkaniowego,
 • dane osobowe:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) adres zamieszkania,
  • c) dane z dowodu osobistego,
  • d) numer pesel,
 • wybór rodzaju wsparcia:
  • a) wsparcie,
  • b) promesa,
  • c) pożyczka na spłatę zadłużenia,
 • oświadczenia o:
  • a) wcześniejszym otrzymaniu wsparcia,
  • b) aktualnie udzielanym wsparciu,
  • c) przekroczeniu 35 miesięcy udzielania wsparcia,
 • inne oświadczenia dotyczące zagadnień uprawniających do otrzymania świadczenia.

Jak obliczyć dochód na Fundusz Wsparcia?

Metoda liczenia dochodu zależy od jego źródła. W przypadku środków pochodzących z:

a) umów (np. o pracę, o dzieło, zlecenia) weź pod uwagę dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym ten, w którym złożyłeś wniosek;

b) prowadzenia działalności gospodarczej weź pod uwagę dochód z ostatniego rozliczenia rocznego.

Przy obliczaniu dochodu na FWK brane są pod uwagę wszystkie jego źródła. Jeśli zawierasz wiele umów w ciągu miesiąca, kluczowa jest suma dochodu z nich wszystkich. Dotyczy to także sytuacji, w których dochód gospodarstwa domowego generowany jest przez więcej niż jednego kredytobiorcę lub otrzymujesz np. świadczenia z pomocy społecznej.

Symulacja pomocy dla przykładowego kredytu

Załóżmy, że spłacasz kredyt mieszkaniowy z miesięczną ratą 3 tys. zł. Otrzymałeś wsparcie z FWK, a jego indywidualnie ustalona wysokość wynosi maksymalne 2 tys. zł miesięcznie. Oznacza to, że przez najbliższe 36 miesięcy będziesz płacić ratę w wysokości 1 tys. zł do banku, a pozostałą część dopłaci BGK.

Po 2 latach od ostatniej wypłaty będziesz musiał spłacić otrzymane wsparcie, regulując 144 raty w wysokości 500 zł. Przyjmując, że nadal ciąży na Tobie kredyt hipoteczny, w dużym uproszczeniu przez kolejnych 12 lat będziesz płacić ratę bankową (* powyższe 3 tys. zł) oraz ratę FWK (* 500 zł). Jeśli przez 100 miesięcy nie będziesz zalegał ze spłatą, pozostałe 44 raty zostaną umorzone. W praktyce otrzymasz z Funduszu 7,2 tys. zł, a spłacisz 50 tys. zł.

Sprawdź kredyty hipoteczne (* zestawienie aktualizowane na bieżąco):

Marża
2,09 %
Kwota
50 000 - 3 mln zł
? dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Prowizja
1%
RRSO
7,60 %
? Dla oprocentowania okresowo stałego przez pierwsze 60 miesięcy. Następnie RRSO wynosi 8,25%

810 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
2 %
Kwota
100 000 - 3 mln zł
Prowizja
0 %
? za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
RRSO
8,12 %

1225 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
1,79 %
? 11,79% w ofercie eko kredyty mieszkaniowe
Kwota
10 000 - 2.52 mln zł
Prowizja
0 %
? bez prowizji
RRSO
8,43 %

1357 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców a wakacje kredytowe

Korzystając ze wsparcia FWK możesz jednocześnie zawiesić spłatę zobowiązania, korzystając z rządowych wakacji kredytowych. Mimo „przerwy” od spłaty BGK nadal będzie wysyłało środki na wskazany przez Ciebie rachunek. Nie traktuj ich jako pewnego rodzaju nadpłaty, bo w praktyce zostaną ponownie uruchomione w chwili wznowienia spłaty zobowiązania. Korzystanie z Funduszu zostanie z kolei wydłużone o czas trwania wakacji kredytowych.

Opinie o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

FWK cieszy się dość dobrymi opiniami zarówno użytkowników, jak i ekspertów. Większość opisuje go jako rozsądne wsparcie, które pozwala na otrzymanie nieoprocentowanej pomocy (nawet z jej częściowym umorzeniem).

Najczęstszym zarzutem wobec FWK są jego dość wygórowane warunki, przez które nie każdy ma szansę na uzyskanie środków. Część głosów niezadowolenia dotyczy również samego procesu ubiegania się o wsparcie, który wymaga osobistej wizyty w banku. Pewną wadą jest również to, że pieniądze nie są przyznawane kredytobiorcom „do ręki”, a przekazywane bezpośrednio do banku.

Jak zrezygnować z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Nie możesz zrezygnować z FWK w trakcie wypłaty środków. Może natomiast dojść do sytuacji, w której wsparcie nie będzie Ci już przysługiwać. Dzieje się tak w momencie, gdy:

 • zwiększyły się Twoje miesięczne dochody lub miesięczna rata została obniżona,
 • zbyłeś przedmiot kredytowania,
 • utraciłeś status bezrobotnego,
 • podjęte zostały czynności egzekucyjne,
 • zwiększyły się Twoje miesięczne dochody lub zmniejszyła się liczba członków gospodarstwa domowego.

Czy warto skorzystać z FWK?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców rozkłada przyznaną kwotę na wiele stosunkowo niskich rat, dając możliwość umorzenia części z nich. W ten sposób możesz zaoszczędzić znaczną sumę, jednocześnie wychodząc z trudnej sytuacji finansowej.

Dlatego na pewno warto skorzystać z tego rozwiązania, chociaż zalecam, by przed złożeniem wniosku dokładnie przeanalizować swoją sytuację i rozważyć, czy jest to najlepsze wyjście. Pamiętaj, że ostatecznie przez minimum 100 miesięcy będziesz musiał spłacać otrzymane środki. Czasem też korzystnym rozwiązaniem jest połączenie FWK z wakacjami kredytowymi.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o wsparcie z FWK składasz w banku będącym kredytodawcą. Większość jednostek ma na swoich stronach internetowych przygotowane gotowe formularze do wydrukowania i wypełnienia.

Czy korzystając z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, można nadpłacać kredyt?

Nie. Korzystając ze wsparcia spłaty rat kredytu mieszkaniowego z FWK, nie ma możliwości dodatkowej nadpłaty zobowiązania.

Ile wynosi maksymalny okres wypłaty wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Stałą kwotę wsparcia lub pożyczki w ramach FWK możesz otrzymywać maksymalnie przez 36 miesięcy. Na początku 2024 roku pojawiły się zapowiedzi, że być może w przyszłości okres ten zostanie wydłużony o dodatkowe 4 miesiące.

Czy można korzystać z wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia?

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać jednocześnie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wakacji kredytowych. Pamiętaj tylko, że dotyczyć to będzie wyłącznie kredytu mieszkaniowego w złotówkach.

Ile razy można skorzystać z FWK?

Wsparcie czy pożyczka na spłatę zadłużenia hipotecznego może trwać maksymalnie 36 miesięcy i wynosić 72 tys. zł. dla jednego kredytobiorcy. W praktyce więc skorzystasz z pomocy FWK kilkukrotnie, ale tylko w ramach wskazanej puli wypłat.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. pap.pl

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • J
  J

  Jadwiga

  03.04.2024, 11:56

  Wyróżniający się komentarz

  Czy wiadomo już coś o zmianach w 2024 roku?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()