Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2023? Kto może się o niego starać?

Ilu Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie? Z corocznych danych EAPN Polska wynika, że w 2022 r. było lepiej niż w latach ubiegłych. Jednak prognozy na ten rok i kolejne pokazują, że będzie coraz gorzej. Kto może ubiegać się o zasiłek stały w 2023 roku? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

zasiłek stały z mops - ile wynosi?

Kluczowe informacje

 • Zasiłek stały w 2023 r. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, nie może być wyższy niż 719 zł miesięcznie, a w przypadku osoby w rodzinie, nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie;
 • Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie;
 • Przy obliczaniu wysokości tego świadczenia nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
 • Wykluczone z jego otrzymywania są osoby, które pobierają jednocześnie, m.in. rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ubóstwo w Polsce znowu rośnie

Obiektywnie ubóstwo się już zwiększa – jego zasięg i wysokość (…) Możliwe, że powrócimy do poziomu wskaźników ubóstwa z 2015 r., od których udało nam się odbić. Wskaźniki te spadły mocno w 2016 i 2017 roku, a później utrzymywały się na niskim poziomie – podkreśla badacz nierówności i biedy, prof. UW Ryszard Szarfenberg1.

Czy w 2023 r. możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Wątpliwe. Autorzy projektu EAPN zakładają wzrost ubóstwa w Polsce o kolejne 2 pkt. proc.

Po pandemicznych latach i długich lockdownach – zawitała do naszych mieszkań wysoka inflacja. (…) Stanie się tak nie tylko ze względu na kryzys kosztów życia oraz przewidywany wzrost bezrobocia. Dodatkowo masowy napływ uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy wpłynie zwiększająco na zasięg ubóstwa, bezdomności i korzystania z pomocy społecznej.

podkreślają badacze EAPN.

Pogarsza się także sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, co oznacza, że wystąpi trzeci kryzys – gospodarczy. Wtedy ucierpi też rynek pracy, czyli nastąpi wzrost bezrobocia i tym samym zwiększenie ubóstwa z tego powodu.

dodaje prof. UW Ryszard Szarfenberg2.

Sprawdź najnowsze promocje bankowe!

[latest_post cat=”7922″]

Powrót do statystyk z 2015 r. traktujemy jako pesymistyczną perspektywę. Oczywiście może dojść do powtórki z 2020 r., kiedy to po pandemicznych ograniczeniach i lockdownach udało się nie dopuścić do pogłębienia problemu. W tym jednak konkretnym przypadku, mamy do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników, które wpływają na naszą sytuację materialną i życiową.

Zasiłek stały dla najbardziej potrzebujących

Zasiłki mają to do siebie, że ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy z 14.07.2011 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej3. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops podstawowe informacje

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku. Ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązują z kolei inne kryteria przydziału do skorzystania z dodatkowej pomocy.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2023 r.?

Wysokość zasiłku stałego tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2023 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł (wcześniej 645 zł).

Dużą rolę odgrywa tutaj kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę dokładnia objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 374.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65. roku życia wśród mężczyzn oraz 60. roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • lub gdy utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

UWAGA: Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje, ZUS nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. Wyjątek stanowi także świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

zasiłek mops a inne świadczenia

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji albo inwalidztwie I lub II stopnia,
 • kryterium dochodowe (nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie).

Przykład.

Pan Stanisław prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe i ma I grupę inwalidzką na skutek całkowitej niezdolności do pracy. Jego miesięczny dochód wynosi 600 zł.

W jakiej wysokości otrzyma zasiłek stały? Jest on różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Pana Stanisława. A więc: 776 zł – 600 zł = 176 zł. Pan Stanisław będzie pobierał świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 176 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany.

 • Po pierwsze, uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu.
 • I po drugie, średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

Przykład.

Państwo Kowalscy prowadzą 2-osobowe gospodarstwo domowe ze wspólnym dochodem, wynoszącym 400 zł. W przeliczeniu jest to 200 zł na osobę w rodzinie.

Z racji tego, że wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej faktycznym dochodem na osobę, państwo Kowalscy otrzymają na 1 osobę 400 zł miesięcznie (600 zł – 200 zł = 400 zł).

kryteria zasiłku MOPS

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). Z kolei w momencie utraty dochodu, istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wtedy zostanie on pomniejszony o:

 • miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej7 są to:

 • jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
 • zasiłek celowy;
 • pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny (przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty);
 • wartość świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł – wcześniej było 305 zł);
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat. Co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo, czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wymieniliśmy w powyższym akapicie.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku MOPS
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego);
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych (ew. w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają);
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

Przypominamy tylko, że:
w stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy i tego, czy pozostaje on w rodzinie albo prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

FAQ o zasiłku stałym

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

I tak, i nie. Jeśli pobierasz emeryturę, która nie przekracza wskazanego kryterium dochodowego i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zasiłek stały Ci przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskujesz emeryturę wyższą niż kryterium dochodowe. Wtedy może dojść do odmowy przyznania świadczenia z MOPS.

Zasiłek stały z MOPS a 500+ dla niepełnosprawnych

Popularne 500 plus dla seniora, czyli 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to świadczenie uzupełniające, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia społeczne, jak np. zasiłek stały czy zasiłek okresowy. Dokładnie mówi o tym art. 8 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

Czy zasiłek stały z MOPS jest opodatkowany?

Nie. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. W efekcie czego nie musisz uwzględniać zasiłku stałego w rocznym zeznaniu PIT.

Zasiłek stały z MOPS a ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pobierasz zasiłek stały, to automatycznie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (w wysokości ustalonej przez system ubezpieczeń społecznych). Głównym warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem jest jednak niepodleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.


 • skrajne ubóstwo – to konsumpcja poniżej poziomu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wartość tę ustala GUS na podstawie minimum egzystencji, które określane jest przez IPiSS. W 2021 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 692 zł, a dla gospodarstwa domowego 2+2 – 1868,4 zł.
 • ubóstwo relatywne to wskaźnik również określany przez GUS na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków w polskim gospodarstwie domowym. Za relatywnie ubogie uznaje się te gospodarstwa, których wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych. W 2021 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego granica ta wynosiła 909 zł, a dla 2+2 – 2454,3 zł.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1., 2. https://www.eapn.org.pl/aktualnosci/poverty-watch-2022-w-2021-r-ok-16-mln-polakow-zylo-w-skrajnym-ubostwie-w-tym-333-tys-dzieci-i-246-tys-seniorow/

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. ws. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

4.. 5., 6. Art. 37: Zasiłek stały

Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

7. Art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.9/5 - (56 votes)
Komentarze (122)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Małgorzata

  06.03.2023, 17:19

  Wyróżniający się komentarz

  Czy dofinansowanie na mieszkanie jest potrącane z zasiłku stałego?

 • P
  P

  Piotr

  03.03.2023, 20:02

  Wyróżniający się komentarz

  Rząd i Państwo zmuszają mnie żebym oszukiwał , bo wiadomo że za 719 zł nie przeżję , prowadzę samodzielne gospodarstwo i , jestem trwale niezdolny do pracy , mam II grupę za samo mieszkanie płacę 600 zł , no to kombinuję żebym mógł przeżyć , a taki Rydzyk tyle kasy od rządu dostaje i nie wiadomo gdzie ona się podziewa . I dla niego nie ma ograniczeń

 • Z
  Z

  Zofia

  01.02.2023, 09:17

  Wyróżniający się komentarz

  Dzien dobry mam pytanie czy pracownik socjalny ma prawo zadac od mojego syna nr telefonu i adresu zamieszkania. ja oswiadczylam ze syn pomaga mi w mojej trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, jestem emerytką i pobieram emeryturę w kwocie 1250zl mam druga grupę inwalidzką proszę o poradę dziękuję.

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   01.02.2023, 17:01

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Zofio, pracownik socjalny może zapytać o dane kontaktowe do Pani syna czy innej bliskiej osoby, ale nie ma prawa ich żądać. Jeśli poprosił o nie w trakcie wywiadu środowiskowego i jest Pani pod jego opieką, to prawdopodobnie takie informacje mają na celu Pani dobro i bezpieczeństwo, w momencie, gdyby zaszła nagła potrzeba kontaktu z najbliższą rodziną.

 • E
  E

  EwaP

  23.01.2023, 17:26

  Wyróżniający się komentarz

  „W 2021 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 692 zł”, a mops przyznaje 300-600 zł? sam mops kultywuje ubóstwo.

 • P
  P

  Piotr

  19.11.2022, 22:11

  Wyróżniający się komentarz

  Cała ustawa o pomocy społecznej to jeden wielki przekręt. Czytając ją z uwagą wydaje się że wszystko jest w porządku Dopiero po głębszej analizie danego artykułu wychodzi że jest to a moralny zapis prawny. Poniżej Wyjaśnię dlaczego tak się dzieje.Artykuł trzeci punkt czwarty ustawy o pomocy społecznej który posłuży tutaj za przykład „Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać
  uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.” Podzielmy Cytowany artykuł na dwie części potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione. Określenie powinny jest jednoznaczne z powinnością Czyli dokładnie tym samym co obowiązek Inaczej rzecz ujmując ustawa nakłada na gminę obowiązek wykonywania zadań które muszą być zrealizowane by w konstrukcji fundamentu prawa była zachowana równowaga w postaci działania prawa w dwie strony czyli obowiązek jaki ma obywatel w stosunku do państwa i odwrotnie Gdy ta równowaga jest zachwiana mamy do czynienia z państwem totalitarnym a co za tym idzie Pomoc Społeczna nie może odmówić o sobie ubiegającej się o wsparcie oczywiście w uzasadnionych przypadkach kiedy jest pozbawiony środków do życia i kiedy to sytuacja w danej chwili nie pozwala na przezwyciężenie trudnych sytuacji z braku możliwości finansowych bo do tego się sprowadza generalnie wszystko Natomiast po przecinku czyli druga część tego artykułu zwalnia gminę choćby ze względu na brak finansów przeznaczonych na pomoc społeczną i w tym kontekście zbudowana jest cała ustawa o pomocy społecznej która nie jest żadnym gwarantem prawa. Stąd też jest tyle dramatów i samobójstw w „naszym kraju.”

 • T
  T

  T700

  30.10.2022, 09:47

  Wyróżniający się komentarz

  MOPS odmówił mi zasiłku stałego ponieważ moim jedynym dochodem jest zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) a za tę kwotę nie jestem w stanie samodzielnie utrzymać się i prowadzić jednoosobowego gospodarstwa. nie jestem w stanie ze względu na zdrowie podjąć pracy. Co mam zrobić aby otrzymać zasiłek stały, nie wiem.

  • S
   S

   Sylwester

   19.01.2023, 10:33

   Wyróżniający się komentarz

   Czy w mopsie mogą obniżyć zasiłek stały, jeśli ma się orzeczenie umiarkowane, bo pani z mopsu powiedziała ze nie można brać 776 tylko mniej 530 zł. czy pisać odwołanie od tej decyzji bo jeszcze było pielęgnacyjne, czy mają prawo odebrać sporo część, czyli 216 zł?

  • R
   R

   Redakcja

   19.01.2023, 15:08

   Wyróżniający się komentarz

   Jeśli otrzymuje Pan dodatkowo zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł to od kwoty kryterium dochodowego, czyli 776 zł odejmuje Pan kwotę zasiłku pielęgnacyjnego.

   776 zł – 215,84 zł = 560,16 zł. Tyle wynosi kwota zasiłku stałego przyznana dla Pana (wg informacji, które Pan przedstawił).
   Maksymalna kwota zasiłku stałego, jaką można pobierać to 719 zł. Tak więc podsumowując, może Pan złożyć odwołanie od decyzji, ale nic ona nie da, bo wszystko jest zgodne z Ustawą.

 • A
  A

  Anna

  29.10.2022, 17:07

  Wyróżniający się komentarz

  Czy jako osoba pracująca, niepełnosprawna ruchowo mogę starać się o pomoc z Mops jeśli po opłaceniu noclegu,jestem osobą bezdomną,zostaje mi 300 zł? Pracuję na pół etatu ,nie jestem w stanie pracować więcej godzin ze względu na duże dolegliwości ruchowe i bólowe.

  • L
   L

   Ludzie chciwi są

   29.01.2023, 18:32

   Wyróżniający się komentarz

   Jeden z drugim zazdrości chorym ich beznadziejnej sytuacji życiowej ( o ile można życiem nazwać walkę z bólem i nędzą) , ale może ktoś płacił trzy razy większe stawki ZUS przez 30 lat z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, aż się rozleciał i do emerytury 15 lat żebrania o ochłapy. Jeśli zabraknie cierpliwości to kto składki przejmie? córka? Zdrowemu nikt nie da,a chory musi żebrać. Dlaczego jest tylu nie dobrych ludzi. Miliarderzy i głodni.

  • J
   J

   Jaaa

   13.02.2023, 20:56

   Wyróżniający się komentarz

   Witam jestem osobą niepełnosprawna i mam dochód 776zł i place za pokuj 500zl a na życie zostaje 276zł na miesiąc. Czy by mogli zainteresować się takimi osobami?

 • W
  W

  Wyderka

  22.10.2022, 23:50

  Wyróżniający się komentarz

  Witam .
  Piszę w imienia sąsiada który ma 80 lat i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy . Nie ma żadnych środków do życia poza zasiłkiem stałym 390 zł z czego pobierają czesciowo na opłatę mieszkania . Na rękę dostaje 190 zł plus zasiłek pielęgnacyjny . Pani z opieki powiedziała że ma również zasiłek docelowy na leki 270 . Moje pytanie czy mogą potrącać taka kwotę na mieszkanie . Drugie pytanie czy nie powinien mieć przyznane całej kwoty zasiłku stałego (719 zł ) trzecie pytania pani z mopsu często zdarza się nie wypłacić zasiłku stałego i nie widzi w tym problemu.. Czwarte pytanie czy sąsiad może złożyć nowy wniosek o ponowne przyznanie całkowitej kwoty 719 zł . Dziękuję za inf z góry

  • B
   B

   Bleble

   13.03.2023, 17:38

   Wyróżniający się komentarz

   A czemu on nie ma renty albo emerytury. Przecież nie zawsze miał 80 lat i nie zawsze był chory

  • i
   i

   iga

   29.05.2023, 19:53

   Wyróżniający się komentarz

   a czy przy I GRUPIE / stopień znaczny nie pobiera 500+ , może też starać się o rentę socjalną w ZUS-ie..

 • S
  S

  Sebastian

  03.08.2022, 14:21

  Wyróżniający się komentarz

  Dzień dobry,
  proszę o pomoc w sprawie zasiłku stałego. Otrzymałem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Nie mam żadnych dochodów, i prowadzę osobne gospodarstwo domowego. Proszę o informację, ile będzie wynosić taki zasiłek celowy, w przypadku mojej sytuacji o czym wspomniałem wyżej? Podkreślam, że nie mam żadnych dochodów.

  • Z
   Z

   Zoja

   04.09.2022, 03:53

   Wyróżniający się komentarz

   Osoba samotna powinna dostać 776zł

 • S
  S

  Sebastian

  01.08.2022, 02:32

  Wyróżniający się komentarz

  Dzień dobry,
  proszę o pomoc w sprawie zasiłku stałego. Otrzymałem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Nie mam żadnych dochodów, i prowadzę osobne gospodarstwo domowego. Proszę o informację, ile będzie wynosić taki zasiłek celowy, w przypadku mojej sytuacji o czym wspomniałem wyżej? Podkreślam, że nie mam żadnych dochodów.
  Drugie moje pytanie, jaki rodzaj zasiłek mogę starać się od MOPS w czasie pobierania zasiłku stałego , żeby nie została pomniejszona kwota zasiłku stałego.
  Z góry dziękuję

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie