Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2023? Kto może się o niego starać?

Ilu Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie? Z corocznych danych EAPN Polska wynika, że w 2022 r. było lepiej niż w latach ubiegłych. Jednak prognozy na ten rok i kolejne pokazują, że będzie coraz gorzej. Kto może ubiegać się o zasiłek stały w 2023 roku? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

zasiłek stały z mops - ile wynosi?

Kluczowe informacje

 • Zasiłek stały w 2023 r. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, nie może być wyższy niż 719 zł miesięcznie, a w przypadku osoby w rodzinie, nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie;
 • Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie;
 • Przy obliczaniu wysokości tego świadczenia nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
 • Wykluczone z jego otrzymywania są osoby, które pobierają jednocześnie, m.in. rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ubóstwo w Polsce znowu rośnie

Obiektywnie ubóstwo się już zwiększa – jego zasięg i wysokość (…) Możliwe, że powrócimy do poziomu wskaźników ubóstwa z 2015 r., od których udało nam się odbić. Wskaźniki te spadły mocno w 2016 i 2017 roku, a później utrzymywały się na niskim poziomie – podkreśla badacz nierówności i biedy, prof. UW Ryszard Szarfenberg1.

Czy w 2023 r. możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Wątpliwe. Autorzy projektu EAPN zakładają wzrost ubóstwa w Polsce o kolejne 2 pkt. proc.

Po pandemicznych latach i długich lockdownach – zawitała do naszych mieszkań wysoka inflacja. (…) Stanie się tak nie tylko ze względu na kryzys kosztów życia oraz przewidywany wzrost bezrobocia. Dodatkowo masowy napływ uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy wpłynie zwiększająco na zasięg ubóstwa, bezdomności i korzystania z pomocy społecznej.

podkreślają badacze EAPN.

Pogarsza się także sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, co oznacza, że wystąpi trzeci kryzys – gospodarczy. Wtedy ucierpi też rynek pracy, czyli nastąpi wzrost bezrobocia i tym samym zwiększenie ubóstwa z tego powodu.

dodaje prof. UW Ryszard Szarfenberg2.

Sprawdź najnowsze promocje bankowe!

Powrót do statystyk z 2015 r. traktujemy jako pesymistyczną perspektywę. Oczywiście może dojść do powtórki z 2020 r., kiedy to po pandemicznych ograniczeniach i lockdownach udało się nie dopuścić do pogłębienia problemu. W tym jednak konkretnym przypadku, mamy do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników, które wpływają na naszą sytuację materialną i życiową.

Zasiłek stały dla najbardziej potrzebujących

Zasiłki mają to do siebie, że ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy z 14.07.2011 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej3. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops podstawowe informacje

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku. Ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązują z kolei inne kryteria przydziału do skorzystania z dodatkowej pomocy.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2023 r.?

Wysokość zasiłku stałego tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2023 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł (wcześniej 645 zł).

Dużą rolę odgrywa tutaj kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę dokładnia objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 374.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65. roku życia wśród mężczyzn oraz 60. roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • lub gdy utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

UWAGA: Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje, ZUS nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. Wyjątek stanowi także świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

zasiłek mops a inne świadczenia

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji albo inwalidztwie I lub II stopnia,
 • kryterium dochodowe (nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie).

Przykład.

Pan Stanisław prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe i ma I grupę inwalidzką na skutek całkowitej niezdolności do pracy. Jego miesięczny dochód wynosi 600 zł.

W jakiej wysokości otrzyma zasiłek stały? Jest on różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Pana Stanisława. A więc: 776 zł – 600 zł = 176 zł. Pan Stanisław będzie pobierał świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 176 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany.

 • Po pierwsze, uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu.
 • I po drugie, średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

Przykład.

Państwo Kowalscy prowadzą 2-osobowe gospodarstwo domowe ze wspólnym dochodem, wynoszącym 400 zł. W przeliczeniu jest to 200 zł na osobę w rodzinie.

Z racji tego, że wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej faktycznym dochodem na osobę, państwo Kowalscy otrzymają na 1 osobę 400 zł miesięcznie (600 zł – 200 zł = 400 zł).

kryteria zasiłku MOPS

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). Z kolei w momencie utraty dochodu, istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wtedy zostanie on pomniejszony o:

 • miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej7 są to:

 • jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
 • zasiłek celowy;
 • pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny (przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty);
 • wartość świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł – wcześniej było 305 zł);
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat. Co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo, czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wymieniliśmy w powyższym akapicie.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku MOPS
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego);
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych (ew. w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają);
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

Przypominamy tylko, że:
w stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy i tego, czy pozostaje on w rodzinie albo prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

FAQ o zasiłku stałym

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

I tak, i nie. Jeśli pobierasz emeryturę, która nie przekracza wskazanego kryterium dochodowego i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zasiłek stały Ci przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskujesz emeryturę wyższą niż kryterium dochodowe. Wtedy może dojść do odmowy przyznania świadczenia z MOPS.

Zasiłek stały z MOPS a 500+ dla niepełnosprawnych

Popularne 500 plus dla seniora, czyli 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to świadczenie uzupełniające, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia społeczne, jak np. zasiłek stały czy zasiłek okresowy. Dokładnie mówi o tym art. 8 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

Czy zasiłek stały z MOPS jest opodatkowany?

Nie. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. W efekcie czego nie musisz uwzględniać zasiłku stałego w rocznym zeznaniu PIT.

Zasiłek stały z MOPS a ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pobierasz zasiłek stały, to automatycznie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (w wysokości ustalonej przez system ubezpieczeń społecznych). Głównym warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem jest jednak niepodleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.


 • skrajne ubóstwo – to konsumpcja poniżej poziomu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wartość tę ustala GUS na podstawie minimum egzystencji, które określane jest przez IPiSS. W 2021 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 692 zł, a dla gospodarstwa domowego 2+2 – 1868,4 zł.
 • ubóstwo relatywne to wskaźnik również określany przez GUS na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków w polskim gospodarstwie domowym. Za relatywnie ubogie uznaje się te gospodarstwa, których wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych. W 2021 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego granica ta wynosiła 909 zł, a dla 2+2 – 2454,3 zł.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1., 2. https://www.eapn.org.pl/aktualnosci/poverty-watch-2022-w-2021-r-ok-16-mln-polakow-zylo-w-skrajnym-ubostwie-w-tym-333-tys-dzieci-i-246-tys-seniorow/

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. ws. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

4.. 5., 6. Art. 37: Zasiłek stały

Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

7. Art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (51 votes)
Komentarze (118)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • K
  K

  KillGr4ve

  18.07.2022, 18:53

  Wyróżniający się komentarz

  Pozdrawiam serdecznie przeczytać 2x ponieważ jest to język urzędowy a jest o nim wiele ciekawych informacji.

 • ż
  ż

  żal

  15.07.2022, 10:50

  Wyróżniający się komentarz

  Proszę napisać ile śr. zarabiają pracownicy MOPS łącznie z dyrektorami kierownikami często gmina więcej wydaje kasy na ich świadczenia niż na zasiłki w powiecie u nas 10 lat temu dyrektor MOPS miała 10 tys. zł wypłaty brutto a kierownicy powyżej 5 tys. teraz ile maja nie wiem gminy utrzymują ta urzędy nie potrzebnie bo wypłata świadczeń powinny si e zająć PUP i każdy bezrobotny powinien mieć prawo do godnego świadczenia tak jak to jest w UNI od lat.

 • G
  G

  Gapcio

  15.05.2022, 14:20

  Wyróżniający się komentarz

  Proszę przestać kłamać zabójstwo w Polsce spada jest coraz gorzej coraz więcej biednych ludzi mopsy nie mają pieniędzy na pomoc albo ktoś kłamie albo rząd kłamie albo ośrodek pomocy społecznej kłamie byłem pomoc ponieważ koszt leków przekracza moje dochody a więc no nie jestem w stanie wykupić leków i mops mi odmówił pomocy ze względu na to że brakuje pieniędzy czyli kłamię ministerstwo rodziny i polityki społecznej na to wygląda że jest coraz lepiej w naszym kraju kłamstwo za kłamstwem rządu PiSu może prezes Kaczyński albo może Ziobro a może morawiecki zamieni się ze mną na pieniądze chociaż raz w miesiącu mam 719 zł z czego moje zobowiązania to 699 zł tak pomagacie Polakom a wasze 240 zł na miesiąc na jedzenie to jest 8 zł dziennie morawiecki przez ciebie nie wystarcza na zakup bochenka chleba i kostki masła taka jest bieda w kraju a wy pieprzycie że jest coraz lepiej że jest coraz mniej biednych ludzi

 • R
  R

  Ramzes

  06.05.2022, 11:59

  Wyróżniający się komentarz

  To jest niepoważne ile proponuje MOPS ludziom w trudnej sytuacji.Żenada

  • s
   s

   stean

   12.11.2022, 15:16

   Wyróżniający się komentarz

   Niepoważne jest że cokolwiek rozdają za darmo. niepoważni są ci co myślą że cokolwiek im sie za darmo należy.

 • A
  A

  Ak

  02.05.2022, 10:44

  Wyróżniający się komentarz

  Witam.Mam pytanie.Jak długo osoba,po 65 r.ż.może pobierać zasiłek stały? Przecież młodszy nie będzie,a do UP już się nie kwalifikuje..Więc na jak długo taka os.będzie miała przyznany taki zasiłek stały? Dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam

  • P
   P

   Paulina Krupa

   04.05.2022, 09:35

   Wyróżniający się komentarz

   W przypadku, kiedy mężczyzna osiągnął 65. rok życia, a kobieta 60. rok życia, zasiłek stały przyznawany jest bezterminowo.

 • Z
  Z

  Zbigniew

  28.04.2022, 07:23

  Wyróżniający się komentarz

  Co by powiedział Jacek Kuroń na takie traktowanie SUWERENA?

 • N
  N

  Natalia

  22.03.2022, 23:42

  Wyróżniający się komentarz

  Czy może Pani 66 lat uchodziec z Ukrainy otrzymać jakis zasilek? Dochodów nie ma.

  • s
   s

   sieriej

   15.06.2023, 00:09

   Wyróżniający się komentarz

   Nie może i niechłapy nie wystawia bo nie płacił w Polsce składek. Zasiłek niech od ukrainy wyciąga

 • G
  G

  Gapcio

  02.03.2022, 15:43

  Wyróżniający się komentarz

  Od 15 lat choruje na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa od kilku miesięcy pomoc z MOPS jest po prostu upokarzająca a wymagania coraz większe nie wiem kto pisał ten artykuł i stwierdził że w Polsce spada ubóstwo to jest nieprawda to jest fałsz taki sam jak PiS fałszuje nam różne rzeczy tak samo oni tutaj kłamią jest nas coraz więcej i coraz biedniejszych ludzi a pomoc MOPS to jest no po prostu parodia tak jak już to ktoś napisał za mało by życia za dużo by umrzeć

 • G
  G

  Grzegorz

  11.02.2022, 21:28

  Wyróżniający się komentarz

  Czy przysługuje mi jakiś zasiłek po wypadku komunikacyjnym gdy nie moge poruszac się bez wózka inwalidzkiego i nie mam żadnych dochodów?

  • P
   P

   Paulina Krupa

   14.02.2022, 09:00

   Wyróżniający się komentarz

   Tak, może się Pan ubiegać o zasiłek stały. Dodatkowo może Pan postarać się o dodatek mieszkaniowy, który częściowo pokryje koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Pozdrawiam!

 • K
  K

  Krzysztof 1974

  05.02.2022, 12:32

  Wyróżniający się komentarz

  Chciałbym się dowiedzieć jakie jest kryterium dochodowe na osobę we wspólnym gospodarstwie kiedy to dwie osoby są niepełnosprawne i mają przyznany zasiłek stały. Ponieważ ja mam ustalony na kwotę 420 zł a moja przyjaciółka, która mops kazał mi wziąść na wspólne gospodarstwo 300 zł bo ponoć nie możemy prowadzić dwóch odrębnych gospodarstw w moim mieszkaniu 22 m kwadratowe. Choć nie łączy nas nic poza przyjaźnią i wspólną pomocą.

  • P
   P

   Paulina Krupa

   08.02.2022, 09:21

   Wyróżniający się komentarz

   Przedstawiona przez Pana sytuacja jest dość niejasna, wynika z niej, że oprócz zasiłków otrzymują Państwo jakiś inny dodatkowy dochód. MOPS nie ma prawa nikomu narzucić wspólnego gospodarstwa, jeśli Pan i Pana przyjaciółka gospodarujecie osobno. Wspólne gospodarowanie oznacza, że ktoś z Państwa będzie miał niższy zasiłek, bo zasiłek pierwszej osoby będzie dzielony na dwa.

   W 2022 r. kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą wynosi 776 zł. Natomiast wysokość przyznanego świadczenia to maksymalnie 719 zł.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie