Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2023? Kto może się o niego starać?

Ilu Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie? Z corocznych danych EAPN Polska wynika, że w 2022 r. było lepiej niż w latach ubiegłych. Jednak prognozy na ten rok i kolejne pokazują, że będzie coraz gorzej. Kto może ubiegać się o zasiłek stały w 2023 roku? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

zasiłek stały z mops - ile wynosi?

Kluczowe informacje

 • Zasiłek stały w 2023 r. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, nie może być wyższy niż 719 zł miesięcznie, a w przypadku osoby w rodzinie, nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie;
 • Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie;
 • Przy obliczaniu wysokości tego świadczenia nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
 • Wykluczone z jego otrzymywania są osoby, które pobierają jednocześnie, m.in. rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ubóstwo w Polsce znowu rośnie

Obiektywnie ubóstwo się już zwiększa – jego zasięg i wysokość (…) Możliwe, że powrócimy do poziomu wskaźników ubóstwa z 2015 r., od których udało nam się odbić. Wskaźniki te spadły mocno w 2016 i 2017 roku, a później utrzymywały się na niskim poziomie – podkreśla badacz nierówności i biedy, prof. UW Ryszard Szarfenberg1.

Czy w 2023 r. możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Wątpliwe. Autorzy projektu EAPN zakładają wzrost ubóstwa w Polsce o kolejne 2 pkt. proc.

Po pandemicznych latach i długich lockdownach – zawitała do naszych mieszkań wysoka inflacja. (…) Stanie się tak nie tylko ze względu na kryzys kosztów życia oraz przewidywany wzrost bezrobocia. Dodatkowo masowy napływ uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy wpłynie zwiększająco na zasięg ubóstwa, bezdomności i korzystania z pomocy społecznej.

podkreślają badacze EAPN.

Pogarsza się także sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, co oznacza, że wystąpi trzeci kryzys – gospodarczy. Wtedy ucierpi też rynek pracy, czyli nastąpi wzrost bezrobocia i tym samym zwiększenie ubóstwa z tego powodu.

dodaje prof. UW Ryszard Szarfenberg2.

Sprawdź najnowsze promocje bankowe!

[latest_post cat=”7922″]

Powrót do statystyk z 2015 r. traktujemy jako pesymistyczną perspektywę. Oczywiście może dojść do powtórki z 2020 r., kiedy to po pandemicznych ograniczeniach i lockdownach udało się nie dopuścić do pogłębienia problemu. W tym jednak konkretnym przypadku, mamy do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników, które wpływają na naszą sytuację materialną i życiową.

Zasiłek stały dla najbardziej potrzebujących

Zasiłki mają to do siebie, że ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy z 14.07.2011 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej3. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops podstawowe informacje

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku. Ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązują z kolei inne kryteria przydziału do skorzystania z dodatkowej pomocy.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2023 r.?

Wysokość zasiłku stałego tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2023 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł (wcześniej 645 zł).

Dużą rolę odgrywa tutaj kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę dokładnia objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 374.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65. roku życia wśród mężczyzn oraz 60. roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • lub gdy utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

UWAGA: Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje, ZUS nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. Wyjątek stanowi także świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

zasiłek mops a inne świadczenia

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji albo inwalidztwie I lub II stopnia,
 • kryterium dochodowe (nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie).

Przykład.

Pan Stanisław prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe i ma I grupę inwalidzką na skutek całkowitej niezdolności do pracy. Jego miesięczny dochód wynosi 600 zł.

W jakiej wysokości otrzyma zasiłek stały? Jest on różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Pana Stanisława. A więc: 776 zł – 600 zł = 176 zł. Pan Stanisław będzie pobierał świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 176 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany.

 • Po pierwsze, uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu.
 • I po drugie, średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

Przykład.

Państwo Kowalscy prowadzą 2-osobowe gospodarstwo domowe ze wspólnym dochodem, wynoszącym 400 zł. W przeliczeniu jest to 200 zł na osobę w rodzinie.

Z racji tego, że wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej faktycznym dochodem na osobę, państwo Kowalscy otrzymają na 1 osobę 400 zł miesięcznie (600 zł – 200 zł = 400 zł).

kryteria zasiłku MOPS

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). Z kolei w momencie utraty dochodu, istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wtedy zostanie on pomniejszony o:

 • miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej7 są to:

 • jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
 • zasiłek celowy;
 • pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny (przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty);
 • wartość świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł – wcześniej było 305 zł);
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat. Co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo, czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wymieniliśmy w powyższym akapicie.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku MOPS
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego);
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych (ew. w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają);
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

Przypominamy tylko, że:
w stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy i tego, czy pozostaje on w rodzinie albo prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

FAQ o zasiłku stałym

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

I tak, i nie. Jeśli pobierasz emeryturę, która nie przekracza wskazanego kryterium dochodowego i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zasiłek stały Ci przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskujesz emeryturę wyższą niż kryterium dochodowe. Wtedy może dojść do odmowy przyznania świadczenia z MOPS.

Zasiłek stały z MOPS a 500+ dla niepełnosprawnych

Popularne 500 plus dla seniora, czyli 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to świadczenie uzupełniające, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia społeczne, jak np. zasiłek stały czy zasiłek okresowy. Dokładnie mówi o tym art. 8 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

Czy zasiłek stały z MOPS jest opodatkowany?

Nie. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. W efekcie czego nie musisz uwzględniać zasiłku stałego w rocznym zeznaniu PIT.

Zasiłek stały z MOPS a ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pobierasz zasiłek stały, to automatycznie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (w wysokości ustalonej przez system ubezpieczeń społecznych). Głównym warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem jest jednak niepodleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.


 • skrajne ubóstwo – to konsumpcja poniżej poziomu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wartość tę ustala GUS na podstawie minimum egzystencji, które określane jest przez IPiSS. W 2021 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 692 zł, a dla gospodarstwa domowego 2+2 – 1868,4 zł.
 • ubóstwo relatywne to wskaźnik również określany przez GUS na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków w polskim gospodarstwie domowym. Za relatywnie ubogie uznaje się te gospodarstwa, których wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych. W 2021 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego granica ta wynosiła 909 zł, a dla 2+2 – 2454,3 zł.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1., 2. https://www.eapn.org.pl/aktualnosci/poverty-watch-2022-w-2021-r-ok-16-mln-polakow-zylo-w-skrajnym-ubostwie-w-tym-333-tys-dzieci-i-246-tys-seniorow/

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. ws. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

4.. 5., 6. Art. 37: Zasiłek stały

Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

7. Art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.9/5 - (56 votes)
Komentarze (122)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • K
  K

  Krzysztof

  04.04.2021, 21:45

  Wyróżniający się komentarz

  Ile wynosi zasiłek stały dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe?

  • P
   P

   Paulina Krupa

   06.04.2021, 08:35

   Wyróżniający się komentarz

   Kwota zasiłku stałego wyliczana jest indywidualnie. Jego minimalna wysokość to 30 zł/msc. Aktualnie obowiązujące kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł/msc.

 • D
  D

  Dziewczyna

  03.02.2021, 13:39

  Wyróżniający się komentarz

  Mam 20 lat miałam tylko staże, nie pracę nie chcieli mnie na stałe, mam tylko z mopsu na kontynuację nauki 520 zł a place szkole 100 zł zaoczną bo chciałam iść do pracy i ani pracy ani pieniędzy bez szkoły. Rodzina mi nie pomoże. Nie mam znajomości. Jestem z rodziny zastępczej ale właściwie sama .
  Zasiłek z urzędu dla bezdomnych nie przysługuje mi, mogę iść na rentę bo leczyłam się ale nie wiem czy mi dadzą i nie chce byc uciążliwa dla państwa. Chce pracować nie mogę znaleźć pracy, chce też żyć ale nie mam możliwości.

  Mój dochód 520 zł
  Opłaty mam na 580 zł
  Wychodzi na to że mam nic nie jeść i jeszcze dopłacać do opłat. Może dadza mi w mops celowe 70zl słyszałam . O obiadach dla mnie nic nie mówią.
  Wkurza mnie to że są ludzie którzy mają wszystko po znajomości, uzależnienia dostają po 400 zł ,obiady ,dodatki przepijają a ja nic nie mam a chcę pracować ale obecnie ciężko znaleźć mi pracę.

  • R
   R

   Rdest

   08.10.2022, 05:16

   Wyróżniający się komentarz

   Najlepiej wyjedź z Polski dopóki jesteś młoda. Nic dobrego Cię tutaj nie czeka. To nie jest kraj dla schorowanych, starych ludzi. 719 zł. na miesiąc przez trzy najbliższe lata, przy inflacji 20 procent to jest sposób na utylizację ludzi. Nie potrzeba innych zabiegów na pozbycie się „uciążliwych obywateli”.

 • G
  G

  Grażyna

  07.01.2021, 23:52

  Wyróżniający się komentarz

  Czy należy mi albo córce chorej na schizofrenia paradoidalna zasiłek stały? Córka ma 17lat muszę podawać jej leki ma stopień umiarkowany.
  Dziękuję za pomoc

  • A
   A

   Adam

   10.01.2022, 12:10

   Wyróżniający się komentarz

   Witam ja mam schizofrenie paranoidalną i biorę zasiłek stały z mopsu i zasiłek pielęgnacyjny. Warto pójść do MOPS i się zapytać. Prowadzę gospodarstwo samodzielnie więc jakoś sobie muszę radzić, chociaż ta pomoc jest śmieszna

 • B
  B

  Beata

  13.11.2020, 21:54

  Wyróżniający się komentarz

  Jestem sama i bezdomna pomieszkuje katem u kogos. Co zrobic za te 645 zl?

  • Z
   Z

   Zmęczony życiem

   11.01.2022, 09:16

   Wyróżniający się komentarz

   Ile mogę wyciągnąć od Państwa maksymalnie pieniędzy? Przepracowałem ponad 12lat. Nie chce mi się pracować. Kupiłem sobie duży TV, laptopa gamingowego. Wszędzie u mnie w mieście dominuje najniższa krajowa, do tego dojazdy do pracy, które pokrywam sam i naprawy za części do auta. Nie mam dzieci, ale którejś mogę zrobić by żyły na koszt państwa. Obiady w szkole za darmo będą i tak miały, wycieczki zrzucą się inni rodzice, ciuchy kupię w Pepco lub lumpie też nie da wcale złe. Obiady dają za darmo u nas, w kościele śniadania. Mieszkanie socjalne lub komunalne. Kolega skakał z 1 piętra by się połamać i walczy o rentę, by grać na nowym PlayStation. Wie ktoś gdzie można załatwić orzeczenie o niepełnosprawności bym mógł parkować gdzie chcę? W sumie nie muszę płacić mandatów a i jeździć komunikacją za darmo, bo i tak nie ściągną ze mnie. Nie opłaca się pracować za taką jałmużnę i robić za 10 w pracy , rano wstawać , użerać się z szefem kierownikiem i słuchać plotek od fałszywych kolegów i koleżanek z pracy. Jestem zdrowy nie choruję, ale załatwię gdzieś papiery , że mam chorobę jakąś X. Łatwo przekupić kogoś w tych czasach.

 • Z
  Z

  Zenona

  24.10.2020, 08:21

  Wyróżniający się komentarz

  Witam mam pytanie czy jak będę miała męża to czy też nalezy się zasilek staly? Oswiadczam też ze nie chcę być na utrzymaniu męża. Co mogę zrobić i co mi się będzie należało w tym przypadku? Pozdrawiam serdecznie???

 • z
  z

  zanik

  13.10.2020, 10:44

  Wyróżniający się komentarz

  Szanowni Panstwo, choruje juz 18 lat na schizofrenie, moj stan wczesniej pozowlil mi pracowac tylko 3 lata na umowe o prace w zakladzie chronionym
  nie pobieram renty, mam 45 lat, w miedzyczasie dopadla mnie nerwica, a ostatnio fobia spoleczna – nie wychodze z domu, boje sie wyjsc na ogrod nawet, mieszkam z rodzicami ale prowadze osobne gospodarstwo domowe, mam drugi stopien niepelnosprawnosci, moj psychiatra twierdzi ze to sie nie poprawi mimo ze staram sie chodzic do psychologa zeby ta fobie wyeliminowac, przez obecnosc nerwicy bralem lorafen bo mialem duze lęki, od lorafenu powstala fobia spoleczna z ktora walcze juz dwa lata. Utrzymywalem sie z oszczednosci kiedy pracowalem potem poszedlem na zwolnienie pol roku w tym dwa razy szpital po 3 miesiace, nastepnie zasilek rehabilitacyjny, teraz konczy mi sie zasilek dla bezrobotnych i zostane bez srodkow do zycia, na leki itp moja dziennna dawka tabletek to 13 sztuk! codziennie. rodzice mowia ze nie ma mowy o moim utrzymywaniu . chce starac sie o zasilek staly z mopsu, moj psychiatra twierdzi ze nie nadaje sie do pracy i mops to jedyny dla mnie ratunek.
  Ogolem bylem 6 razy w szpitalu w tym 3 razy po 3 miesiace, choroba rozwija sie i prawdopodobnie wszedlem w faze lekoodporna . Nie poddaje sie i walcze z moimi demonami. Serdecznie pozdrawiam chorych i zdrowych.

  • b
   b

   bleble

   13.03.2023, 17:46

   Wyróżniający się komentarz

   Tobie powinien się należeć bo jesteś bardzo młoda i bardzo poważnie chora

 • P
  P

  Paweł

  24.09.2020, 20:52

  Wyróżniający się komentarz

  Jestem już dość długo bezrobotny ponieważ ostatni pracodawca nie wystawił mi wszystkich świadectw pracy. Do tego jestem w tej chwili bezdomny, obecnie przebywam w szpitalu. Ale za 8 tygodni wyjdę i nie wiem co rpbić

  • P
   P

   Paulina Krupa

   25.09.2020, 10:12

   Wyróżniający się komentarz

   Jeśli jest Pan osobą bezdomną i nie ma Pan żadnej możliwości otrzymania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, to proszę ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. W 2020 r. wysokość zasiłku wynosi 701 zł/miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej. Wniosek o przyznanie takiego zasiłku może Pan złożyć w lokalnym ośrodku MOPS/GOPS.

 • K
  K

  Kamil

  01.07.2020, 18:52

  Wyróżniający się komentarz

  Ja jestem po wypadku. Cały czas szpital , lekarz i rehabilitacja. Z OPS dostaję 350 złotych miesięcznie. Ledwo chodzę o kulach. W maju miałem 9 operację. Mam 39 lat i dodatkowo problem z rehabilitacją bo kolejny termin to za 3 lata. Złożyłem kolejny wniosek o zwiększenie zasiłku. Czekam … Złożyłem papiery do komisji o orzekaniu o niepełnosprawności… Ale na wszystko potrzebny czas…

  • B
   B

   Beti 235

   09.10.2020, 13:16

   Wyróżniający się komentarz

   Masz 39 poważne choroby i nie masz prawa do renty?

  • K
   K

   Kamil

   09.10.2020, 18:31

   Wyróżniający się komentarz

   Nie mam renty, nie pracowałem przed wypadkiem. Dostałem na rok Decyzję o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Zasiłek stały z MOPS w wysokości 645 zł plus przez 2 miesiące 200 złotych na zakup żywności. Mam pytanie czy do tego 645 zł wliczony zasiłek pielęgnacyjny? Czy potrzeba składać wniosek? Dziękuję

 • G
  G

  Grzegorz

  17.04.2020, 19:19

  Wyróżniający się komentarz

  Teraz dostałem 100 zl na swieta. A innym wypłacają 300 zl. To jest skandal, a teraz mamy czekać na zasiłek stały. To jest opieszałość MOPS-u w Zabrzu. Ludzie przyjdzie mi głodować a ich nic nie obchodzi. Z czego się utrzymać? A jak znajdzie człowiek pracę to zaraz zabierają wszystko. Tu jest winna Gmina Zabrza.

  • f
   f

   fwefe

   27.04.2020, 09:46

   Wyróżniający się komentarz

   Do pracy się weź.

  • t
   t

   tygrys

   07.05.2020, 16:26

   Wyróżniający się komentarz

   jak to cytował Orwell, ty jesteś jak ci na których patrzały się zwierzęta w ogrodzie- raz na człowieka, poźniej na swinię, potem znów na czlowieka, a później na swinię i w końcu nie wiedziały na kogo sie patrzą.

 • J
  J

  Jarek

  01.04.2020, 12:30

  Wyróżniający się komentarz

  Jestem po upadłości firmy i upadłości konsumenckiej bez środków do życia. ZUS opłacany przez 30 lat. osiem m-cy nie place. Może dwa razy byłem na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę liczyć na wsparcie państwa?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie