Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2023? Kto może się o niego starać?

zasiłek stały z mops - ile wynosi?

Ilu Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie? Z corocznych danych EAPN Polska wynika, że w 2022 r. było lepiej niż w latach ubiegłych. Jednak prognozy na ten rok i kolejne pokazują, że będzie coraz gorzej. Kto może ubiegać się o zasiłek stały w 2023 roku? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

Ubóstwo w Polsce znowu rośnie

Obiektywnie ubóstwo się już zwiększa – jego zasięg i wysokość (…) Możliwe, że powrócimy do poziomu wskaźników ubóstwa z 2015 r., od których udało nam się odbić. Wskaźniki te spadły mocno w 2016 i 2017 roku, a później utrzymywały się na niskim poziomie – podkreśla badacz nierówności i biedy, prof. UW Ryszard Szarfenberg1.

W 2021 roku w skrajnym ubóstwie* żyło 1,6 mln Polaków (w tym ok. 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów). Dodatkowo wg wyliczeń EAPN nie zmienił się zasięg ubóstwa relatywnego* i objął on ok. 4,6 mln Polaków. Co również nie napawa optymizmem – nadal ponad 40 proc. osób w polskich rodzinach jest wykluczona społecznie (40,7 proc. w 2021 r., 41,4 proc. w 2020 r.).

Czy w 2023 r. możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Wątpliwe. Autorzy projektu EAPN zakładają wzrost ubóstwa w Polsce o kolejne 2 pkt. proc.

Po pandemicznych latach i długich lockdownach – zawitała do naszych mieszkań wysoka inflacja. (…) Stanie się tak nie tylko ze względu na kryzys kosztów życia oraz przewidywany wzrost bezrobocia. Dodatkowo masowy napływ uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy wpłynie zwiększająco na zasięg ubóstwa, bezdomności i korzystania z pomocy społecznej – podkreślają badacze EAPN.

(…)

Pogarsza się także sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, co oznacza, że wystąpi trzeci kryzys – gospodarczy. Wtedy ucierpi też rynek pracy, czyli nastąpi wzrost bezrobocia i tym samym zwiększenie ubóstwa z tego powodu – dodaje na koniec prof. UW Ryszard Szarfenberg2.


Najlepsze promocje bankowe!

Powrót do statystyk z 2015 r. traktujemy jako pesymistyczną perspektywę. Oczywiście może dojść do powtórki z 2020 r., kiedy to po pandemicznych ograniczeniach i lockdownach udało się nie dopuścić do pogłębienia problemu. W tym jednak konkretnym przypadku, mamy do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników, które wpływają na naszą sytuację materialną i życiową.

ZASIŁEK STAŁY DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Zasiłki mają to do siebie, że ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy z 14.07.2011 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej3. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops podstawowe informacje

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku. Ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązują z kolei inne kryteria przydziału do skorzystania z dodatkowej pomocy.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2023 r.?

Wysokość zasiłku stałego tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2023 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł (wcześniej 645 zł).

Dużą rolę odgrywa tutaj kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę dokładnia objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 374.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie5.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;  2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie6.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65. roku życia wśród mężczyzn oraz 60. roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • lub gdy utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

UWAGA: Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje, ZUS nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. Wyjątek stanowi także świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

zasiłek mops a inne świadczenia

Polecamy: Waloryzacja rent i emerytur 2023 – kto otrzyma podwyżkę?

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji albo inwalidztwie I lub II stopnia,
 • kryterium dochodowe (nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie).

Przykład.

Pan Stanisław prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe i ma I grupę inwalidzką na skutek całkowitej niezdolności do pracy. Jego miesięczny dochód wynosi 600 zł.

W jakiej wysokości otrzyma zasiłek stały? Jest on różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Pana Stanisława. A więc: 776 zł – 600 zł = 176 zł. Pan Stanisław będzie pobierał świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 176 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany.

 • Po pierwsze, uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu.
 • I po drugie, średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

Przykład.

Państwo Kowalscy prowadzą 2-osobowe gospodarstwo domowe ze wspólnym dochodem, wynoszącym 400 zł. W przeliczeniu jest to 200 zł na osobę w rodzinie.

Z racji tego, że wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej faktycznym dochodem na osobę, państwo Kowalscy otrzymają na 1 osobę 400 zł miesięcznie (600 zł – 200 zł = 400 zł).

kryteria zasiłku MOPS

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). Z kolei w momencie utraty dochodu, istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wtedy zostanie on pomniejszony o:

 • miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej7 są to:

 • jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
 • zasiłek celowy;
 • pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny (przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty);
 • wartość świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł – wcześniej było 305 zł);
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat. Co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo, czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wymieniliśmy w powyższym akapicie.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku MOPS
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego);
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych (ew. w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają);
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

Przypominamy tylko, że:

w stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy i tego, czy pozostaje on w rodzinie albo prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

FAQ o zasiłku stałym

 • Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

I tak, i nie. Jeśli pobierasz emeryturę, która nie przekracza wskazanego kryterium dochodowego i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zasiłek stały Ci przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskujesz emeryturę wyższą niż kryterium dochodowe. Wtedy może dojść do odmowy przyznania świadczenia z MOPS.

 • Zasiłek stały z MOPS a 500+ dla niepełnosprawnych

Popularne 500 plus dla seniora, czyli 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to świadczenie uzupełniające, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia społeczne, jak np. zasiłek stały czy zasiłek okresowy. Dokładnie mówi o tym art. 8 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

 • Czy zasiłek stały z MOPS jest opodatkowany?

Nie. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. W efekcie czego nie musisz uwzględniać zasiłku stałego w rocznym zeznaniu PIT.

 • Zasiłek stały z MOPS a ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pobierasz zasiłek stały, to automatycznie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (w wysokości ustalonej przez system ubezpieczeń społecznych). Głównym warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem jest jednak nie podleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.


 • skrajne ubóstwo – to konsumpcja poniżej poziomu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wartość tę ustala GUS na podstawie minimum egzystencji, które określane jest przez IPiSS. W 2021 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 692 zł, a dla gospodarstwa domowego 2+2 – 1868,4 zł.
 • ubóstwo relatywne to wskaźnik również określany przez GUS na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków w polskim gospodarstwie domowym. Za relatywnie ubogie uznaje się te gospodarstwa, których wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych. W 2021 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego granica ta wynosiła 909 zł, a dla 2+2 – 2454,3 zł.

Źródła:

1., 2. https://www.eapn.org.pl/aktualnosci/poverty-watch-2022-w-2021-r-ok-16-mln-polakow-zylo-w-skrajnym-ubostwie-w-tym-333-tys-dzieci-i-246-tys-seniorow/

3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001296

4.. 5., 6. arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

7. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802/art-8

Komentarze (104)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • J
  J
  Jarek
  01.04.2020, 12:30

  Jestem po upadłości firmy i upadłości konsumenckiej bez środków do życia. ZUS opłacany przez 30 lat. osiem m-cy nie place. Może dwa razy byłem na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę liczyć na wsparcie państwa?

 • T
  T
  Tomek
  12.02.2020, 16:28

  Ja opiekuje się niepełnosprawną mamą która po 18 latach pracy dostała udaru i otrzymuje z MOPS-U wszystkich świadczeń łącznie 540zł. Gdy napisałem o zasiłek celowy na opał (wegiel) przywieziono mi z MOPSU 4 worki węgla -ŚMIECH NA SALI!

  • M
   M
   Mirek
   06.04.2020, 11:43

   Czy 500+ dla niepelnosprawnych liczy sie przy ubieganiu sie o zasilek staly?

  • T
   T
   Tom
   14.07.2020, 21:56

   Witam
   Chciałbym się więcej dowiedzieć na temat świadczenia pielęgnacyjnego, ojciec ma 77 lat.
   Co muszę zrobić.
   Pozdrawiam

  • A
   A
   Ala
   19.05.2020, 01:54

   Witam, tobie chłopie należą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 1800zł z MOPS-u , nikt tego ci nie powie, mój mąż opiekawał się matką i otrzymywał takie świadczenie,jak będziesz potrzebować więcej informacji to pisz.
   Jestem tego pewna, bo dwa razy udowodniłam, że mops nie ma racji.

  • K
   K
   Katarzyna
   12.10.2020, 23:27

   Dzień dobry ja mam stały zasiłek na siebie ale opiekuje się moja mama czy należą mi się świadczenia opiekuńcze. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • A
   A
   Ala
   19.05.2020, 01:58

   Postaraj się o świadczenia pielęgnacyjne dla osób dorosłych

  • E
   E
   Elzbieta Maria
   25.05.2020, 00:59

   Jak się postarać ? Mam dwie osoby pod opieką / 1. Alzheimer i nowotwory 2. Autyzm
   Nikt nic nie mówił o swiadczeniu pielegnacyjnym , nawet kazali mi samej opłacać skladki zdrowotne ( mam pismo mops Krakow)i przez sądy – jako odciazenie opiekuna chcą zabrać osoby do DPS – ów. Matka kombatant ma emeryturę , syn rentę socjalną – ja nic w związku z opieką.

  • k
   k
   kasia
   01.10.2020, 16:01

   Dobre i to, podziękuj za to.

  • K
   K
   Katarzyna
   12.10.2020, 23:30

   Dzień dobry ja mam stały zasiłek na siebie ale opiekuje się moja mama czy należą mi się świadczenia opiekuńcze. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • P
   P
   Paulina Krupa
   13.10.2020, 09:14

   Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w momencie, gdy pobiera już Pani zasiłek stały na siebie. Dochodzi wtedy do zbiegu prawa.

 • A
  A
  Agnieszka
  25.11.2019, 00:02

  Czyli osoba samotna jak zasiłek chorobowy stały ma wyżywić się opłaty opał gaz światło leki za 645 zł bzdura może mi ktoś powie bo jest wszystko drogie opał poszedł do góry produkty podstawowe poszły jak mam żyć u umrzeć też ciężko lepiej że sobą skończyć i tak wegetuje komu to

  • G
   G
   Grzegorz
   17.04.2020, 19:18

   Teraz dostałem 100 zł na święta. A innym wypłacają 300 zl. To jest skandal, a teraz mamy czekać na zasiłek stały. To jest opieszałość MOPS-u w Zabrzu. Ludzie przyjdzie mi głodować a ich nic nie obchodzi. Z czego się utrzymać? A jak znajdzie człowiek pracę to zaraz zabierają wszystko. Tu jest winna Gmina Zabrza.

  • B
   B
   Bożena
   06.08.2020, 11:46

   Pytasz jak masz żyć? Módl się i zbieraj puszki, dochód z takiego zbierania 3 lub 5 zł dziennie, miasto Wrocław, dużo u nas jest pijaków. A že jest stołówka dla najuboższych, to możesz kilka miesięcy z niej korzystać. Piszę to z własnego doświadczenia życiowego. Życzę powodzenia.

  • M
   M
   Małgorzata
   20.10.2020, 10:42

   Tak jest w każdej gminie

  • f
   f
   fwfwfw
   27.04.2020, 09:48

   Jak żyć? Weź się do pracy, a nie żyjesz jak pasożyt społeczny.

  • ?
   ?
   ???
   05.06.2020, 12:38

   Może jest chory ktoś, renty nie dostał, pracować nie da rady? Pełno takich ludzi .

  • L
   L
   Lea
   21.08.2020, 15:37

   Koszmar nie komentarz

  • R
   R
   Retro
   21.08.2020, 15:41

   Dobrze że nie ma innej.

  • j
   j
   janka
   01.10.2020, 16:04

   Też jestem chora przewlekle i mimo to pracowałam na pełnym etacie w trzech korporacjach, jedną 200km od domu i dałam radę. Nie wiem na co chorujesz ale jeśli chodzisz, masz ręce i widzisz to możesz pracować.

  • k
   k
   kalosz
   27.01.2021, 15:55

   tylko racy nie ma albo zatrudniac nie chca-bo „plandemia”

 • E
  E
  Emilia
  05.07.2019, 14:10

  Mój mąż otrzymuje zasiłek stały z mops wysokości 218 złoty, czy to jest mozliwe?

  • M
   M
   Martyna
   02.08.2019, 22:12

   Możliwe. Uzyskuje(205zl), Jestem osobą co równiez pobiera że względu na chorobę. I to są śmieszne pieniadze ? bo na leczenie tzn na dojazdy i leki nie starcza ?

  • M
   M
   Marlen72
   06.03.2020, 02:00

   Jest to mozliwe,bo mąż ma jakies dochody albo macie Państwo razem pewnie nie można przekroczyc kwoty 528.zł Oblicza się to bardzo dziwnie i pani mąż dostał tylko różnice brakującą,i nie przekraczajac kwoty zasiłku stałego

  • b
   b
   brrtgt
   27.04.2020, 09:52

   Jest to możliwe. Niestety, ale jeszcze mamy taką władzę, że utrzymują pasożytów kosztem ludzi pracujących.

  • R
   R
   Retro
   21.08.2020, 15:40

   Dobrze że nie ma innej.

  • G
   G
   Grzegorz
   31.07.2020, 16:02

   Jest, skoro dostaje…

Podobne artykuły