Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2024? Kto może się o niego starać?

Ilu Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie? Około 1,8 mln w tym przeszło 400 tysięcy dzieci. Tak wynika z raportu Poverty Watch 2023. Jednak prognozy na ten rok i kolejne pokazują, że może być coraz gorzej. Kto może ubiegać się o zasiłek stały w 2024 roku? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

zasiłek stały z mops - ile wynosi?

Kluczowe informacje

 • Sejm uchwalił ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona pewne modyfikacje, które pozwalają na uzyskanie zasiłku stałego przez większe grono osób;
 • Przy ustalaniu jego wysokości bierze się pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz osobę w rodzinie. Dotychczas było to 100 proc.;
 • Z kolei kryteria dochodowe w bieżącym roku pozostają bez zmian;
 • Zasiłek stały w 2024 r. nie może być wyższy niż 1000 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i niższy niż 100 zł miesięcznie (* w 2023 r. było to 30 zł miesięcznie);
 • Przy obliczaniu wysokości tego świadczenia nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
 • Wykluczone z jego otrzymywania są osoby, które pobierają jednocześnie, m.in. rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ubóstwo w Polsce znowu rośnie

Obiektywnie ubóstwo się już zwiększa – jego zasięg i wysokość (…) Możliwe, że powrócimy do poziomu wskaźników ubóstwa z 2015 r., od których udało nam się odbić. Wskaźniki te spadły mocno w 2016 i 2017 roku, a później utrzymywały się na niskim poziomie – podkreśla badacz nierówności i biedy, prof. UW Ryszard Szarfenberg1.

Czy w 2024 r. możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Wątpliwe. Autorzy projektu EAPN zakładają wzrost ubóstwa w Polsce o kolejne 2 pkt. proc.

Po pandemicznych latach i długich lockdownach – zawitała do naszych mieszkań wysoka inflacja. (…) Stanie się tak nie tylko ze względu na kryzys kosztów życia oraz przewidywany wzrost bezrobocia. Dodatkowo masowy napływ uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy wpłynie zwiększająco na zasięg ubóstwa, bezdomności i korzystania z pomocy społecznej.

podkreślają badacze EAPN.

Pogarsza się także sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, co oznacza, że wystąpi trzeci kryzys – gospodarczy. Wtedy ucierpi też rynek pracy, czyli nastąpi wzrost bezrobocia i tym samym zwiększenie ubóstwa z tego powodu.

dodaje prof. UW Ryszard Szarfenberg2.

Powrót do statystyk z 2015 r. traktujemy jako pesymistyczną perspektywę. Oczywiście może dojść do powtórki z 2020 r., kiedy to po pandemicznych ograniczeniach i lockdownach udało się nie dopuścić do pogłębienia problemu. W tym jednak konkretnym przypadku, mamy do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników, które wpływają na naszą sytuację materialną i życiową.

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 r.

Zasiłki mają to do siebie, że ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego Sejm znowelizował ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, która uzyskała swoją moc prawną 1 listopada 2023 r. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalną zasiłku stałego.

Pozostałe przepisy, w tym zasady przyznawania tego świadczenia, nie uległy zmianie.

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej, szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go m.in. tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku. Ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązują z kolei inne kryteria przydziału do skorzystania z dodatkowej pomocy.

zasiłek stały ile wynosi

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2024 r.?

Wysokość zasiłku stałego tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2024 roku nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 1000 zł (wcześniej 719 zł).

Dużą rolę odgrywa tutaj kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę dokładnia objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 374.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Natomiast w znowelizowanej ustawie pojawiły się zmodyfikowane podpunkty, na podstawie których jest określana wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Art. 37, ust. 2 i 3 Dz.U.2023.0.901 t.j. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw6.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów, zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi, otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65. roku życia wśród mężczyzn oraz 60. roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

UWAGA: Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje, ZUS nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. Wyjątek stanowi także świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji albo inwalidztwie I lub II stopnia,
 • kryterium dochodowe (nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie).

Przykład.

Pan Stanisław prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe i ma I grupę inwalidzką na skutek całkowitej niezdolności do pracy. Jego miesięczny dochód wynosi 600 zł.

W jakiej wysokości otrzyma zasiłek stały? Jest on różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Pana Stanisława. A więc: 776 zł – 600 zł = 176 zł. Pan Stanisław będzie pobierał świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 176 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie, wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany.

 • Po pierwsze, uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu.
 • I po drugie, średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

Przykład.

Państwo Kowalscy prowadzą 2-osobowe gospodarstwo domowe ze wspólnym dochodem, wynoszącym 400 zł. W przeliczeniu jest to 200 zł na osobę w rodzinie.

Z racji tego, że wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej faktycznym dochodem na osobę, państwo Kowalscy otrzymają na 1 osobę 400 zł miesięcznie (600 zł – 200 zł = 400 zł).

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego, niezależnie od sposobu ich pozyskania (* nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). Z kolei w momencie utraty dochodu, istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wtedy zostanie on pomniejszony o:

 • miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej7 są to:

 • jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
 • zasiłek celowy;
 • pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny (przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty);
 • wartość świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł – wcześniej było 305 zł);
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat. Co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo, czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wymieniliśmy w powyższym akapicie.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca, wówczas jest wydawane za niepełny miesiąc.

W jaki sposób wyliczana jest kwota?

 Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (* wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego);
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych (* ew. w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają);
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.
zasilek staly - dokumenty

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

Przypominamy tylko, że:

w stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy i tego, czy pozostaje on w rodzinie albo prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

FAQ o zasiłku stałym

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

I tak, i nie. Jeśli pobierasz emeryturę, która nie przekracza wskazanego kryterium dochodowego i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zasiłek stały Ci przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskujesz emeryturę wyższą niż kryterium dochodowe. Wtedy może dojść do odmowy przyznania świadczenia z MOPS.

Zasiłek stały z MOPS a 500+ dla niepełnosprawnych

Popularne 500 plus dla seniora, czyli 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to świadczenie uzupełniające, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia społeczne, jak np. zasiłek stały czy zasiłek okresowy. Dokładnie mówi o tym art. 8 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

Czy zasiłek stały z MOPS jest opodatkowany?

Nie. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. W efekcie czego nie musisz uwzględniać zasiłku stałego w rocznym zeznaniu PIT.

Zasiłek stały z MOPS a ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pobierasz zasiłek stały, to automatycznie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (w wysokości ustalonej przez system ubezpieczeń społecznych). Głównym warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem jest jednak niepodleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.


 • skrajne ubóstwo – to konsumpcja poniżej poziomu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wartość tę ustala GUS na podstawie minimum egzystencji, które określane jest przez IPiSS. W 2022 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 835 zł, a dla gospodarstwa domowego 2+2 – 2254 zł.
 • ubóstwo relatywne to wskaźnik również określany przez GUS na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków w polskim gospodarstwie domowym. Za relatywnie ubogie uznaje się te gospodarstwa, których wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych. W 2022 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego granica ta wynosiła 1006 zł, a dla 2+2 – 2717 zł.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1., 2. Monitoring ubóstwa i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce 2022-2023, prof. Ryszard Szafenberg

https://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2023/10/poverty_watch_23_v12_10_v2_ost.pdf

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. ws. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

4.. 5., 6. Art. 37: Zasiłek stały

Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

7. Art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (58 votes)
Komentarze (123)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • J
  J

  Jarek

  01.04.2020, 12:30

  Wyróżniający się komentarz

  Jestem po upadłości firmy i upadłości konsumenckiej bez środków do życia. ZUS opłacany przez 30 lat. osiem m-cy nie place. Może dwa razy byłem na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę liczyć na wsparcie państwa?

 • T
  T

  Tomek

  12.02.2020, 16:28

  Wyróżniający się komentarz

  Ja opiekuje się niepełnosprawną mamą która po 18 latach pracy dostała udaru i otrzymuje z MOPS-U wszystkich świadczeń łącznie 540zł. Gdy napisałem o zasiłek celowy na opał (wegiel) przywieziono mi z MOPSU 4 worki węgla -ŚMIECH NA SALI!

  • M
   M

   Mirek

   06.04.2020, 11:43

   Wyróżniający się komentarz

   Czy 500+ dla niepelnosprawnych liczy sie przy ubieganiu sie o zasilek staly?

  • T
   T

   Tom

   14.07.2020, 21:56

   Wyróżniający się komentarz

   Witam
   Chciałbym się więcej dowiedzieć na temat świadczenia pielęgnacyjnego, ojciec ma 77 lat.
   Co muszę zrobić.
   Pozdrawiam

  • A
   A

   Ala

   19.05.2020, 01:54

   Wyróżniający się komentarz

   Witam, tobie chłopie należą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 1800zł z MOPS-u , nikt tego ci nie powie, mój mąż opiekawał się matką i otrzymywał takie świadczenie,jak będziesz potrzebować więcej informacji to pisz.
   Jestem tego pewna, bo dwa razy udowodniłam, że mops nie ma racji.

  • K
   K

   Katarzyna

   12.10.2020, 23:27

   Wyróżniający się komentarz

   Dzień dobry ja mam stały zasiłek na siebie ale opiekuje się moja mama czy należą mi się świadczenia opiekuńcze. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • A
   A

   Ala

   19.05.2020, 01:58

   Wyróżniający się komentarz

   Postaraj się o świadczenia pielęgnacyjne dla osób dorosłych

  • E
   E

   Elzbieta Maria

   25.05.2020, 00:59

   Wyróżniający się komentarz

   Jak się postarać ? Mam dwie osoby pod opieką / 1. Alzheimer i nowotwory 2. Autyzm
   Nikt nic nie mówił o swiadczeniu pielegnacyjnym , nawet kazali mi samej opłacać skladki zdrowotne ( mam pismo mops Krakow)i przez sądy – jako odciazenie opiekuna chcą zabrać osoby do DPS – ów. Matka kombatant ma emeryturę , syn rentę socjalną – ja nic w związku z opieką.

  • k
   k

   kasia

   01.10.2020, 16:01

   Wyróżniający się komentarz

   Dobre i to, podziękuj za to.

  • K
   K

   Katarzyna

   12.10.2020, 23:30

   Wyróżniający się komentarz

   Dzień dobry ja mam stały zasiłek na siebie ale opiekuje się moja mama czy należą mi się świadczenia opiekuńcze. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • P
   P

   Paulina Krupa

   13.10.2020, 09:14

   Wyróżniający się komentarz

   Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w momencie, gdy pobiera już Pani zasiłek stały na siebie. Dochodzi wtedy do zbiegu prawa.

 • A
  A

  Agnieszka

  25.11.2019, 00:02

  Wyróżniający się komentarz

  Czyli osoba samotna jak zasiłek chorobowy stały ma wyżywić się opłaty opał gaz światło leki za 645 zł bzdura może mi ktoś powie bo jest wszystko drogie opał poszedł do góry produkty podstawowe poszły jak mam żyć u umrzeć też ciężko lepiej że sobą skończyć i tak wegetuje komu to

  • G
   G

   Grzegorz

   17.04.2020, 19:18

   Wyróżniający się komentarz

   Teraz dostałem 100 zł na święta. A innym wypłacają 300 zl. To jest skandal, a teraz mamy czekać na zasiłek stały. To jest opieszałość MOPS-u w Zabrzu. Ludzie przyjdzie mi głodować a ich nic nie obchodzi. Z czego się utrzymać? A jak znajdzie człowiek pracę to zaraz zabierają wszystko. Tu jest winna Gmina Zabrza.

  • B
   B

   Bożena

   06.08.2020, 11:46

   Wyróżniający się komentarz

   Pytasz jak masz żyć? Módl się i zbieraj puszki, dochód z takiego zbierania 3 lub 5 zł dziennie, miasto Wrocław, dużo u nas jest pijaków. A že jest stołówka dla najuboższych, to możesz kilka miesięcy z niej korzystać. Piszę to z własnego doświadczenia życiowego. Życzę powodzenia.

  • M
   M

   Małgorzata

   20.10.2020, 10:42

   Wyróżniający się komentarz

   Tak jest w każdej gminie

  • f
   f

   fwfwfw

   27.04.2020, 09:48

   Wyróżniający się komentarz

   Jak żyć? Weź się do pracy, a nie żyjesz jak pasożyt społeczny.

  • ?
   ?

   ???

   05.06.2020, 12:38

   Wyróżniający się komentarz

   Może jest chory ktoś, renty nie dostał, pracować nie da rady? Pełno takich ludzi .

  • L
   L

   Lea

   21.08.2020, 15:37

   Wyróżniający się komentarz

   Koszmar nie komentarz

  • R
   R

   Retro

   21.08.2020, 15:41

   Wyróżniający się komentarz

   Dobrze że nie ma innej.

  • j
   j

   janka

   01.10.2020, 16:04

   Wyróżniający się komentarz

   Też jestem chora przewlekle i mimo to pracowałam na pełnym etacie w trzech korporacjach, jedną 200km od domu i dałam radę. Nie wiem na co chorujesz ale jeśli chodzisz, masz ręce i widzisz to możesz pracować.

  • k
   k

   kalosz

   27.01.2021, 15:55

   Wyróżniający się komentarz

   tylko racy nie ma albo zatrudniac nie chca-bo „plandemia”

 • E
  E

  Emilia

  05.07.2019, 14:10

  Wyróżniający się komentarz

  Mój mąż otrzymuje zasiłek stały z mops wysokości 218 złoty, czy to jest mozliwe?

  • M
   M

   Martyna

   02.08.2019, 22:12

   Wyróżniający się komentarz

   Możliwe. Uzyskuje(205zl), Jestem osobą co równiez pobiera że względu na chorobę. I to są śmieszne pieniadze ? bo na leczenie tzn na dojazdy i leki nie starcza ?

  • M
   M

   Marlen72

   06.03.2020, 02:00

   Wyróżniający się komentarz

   Jest to mozliwe,bo mąż ma jakies dochody albo macie Państwo razem pewnie nie można przekroczyc kwoty 528.zł Oblicza się to bardzo dziwnie i pani mąż dostał tylko różnice brakującą,i nie przekraczajac kwoty zasiłku stałego

  • b
   b

   brrtgt

   27.04.2020, 09:52

   Wyróżniający się komentarz

   Jest to możliwe. Niestety, ale jeszcze mamy taką władzę, że utrzymują pasożytów kosztem ludzi pracujących.

  • R
   R

   Retro

   21.08.2020, 15:40

   Wyróżniający się komentarz

   Dobrze że nie ma innej.

  • G
   G

   Grzegorz

   31.07.2020, 16:02

   Wyróżniający się komentarz

   Jest, skoro dostaje…

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie