Jak wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze dziecko? Poradnik

Program 500+ na drugie i kolejne dziecko funkcjonuje już 3 lata. Od 1 lipca 2019 roku można składać wnioski o uzyskanie dofinansowania także na pierwsze dziecko. Jak wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze dziecko? Przedstawiamy poradnik krok po kroku jak zrobić to szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Program socjalny Rodzina 500+, zwany też krócej po prostu 500+, to jeden ze sztandarowych programów rządzącej od jesieni 2015 roku rządowej koalicji. Pomoc polegająca na comiesięcznym wypłacaniu 500 złotych na drugie i kolejne dziecko (co ciekawe, bez kryterium dochodowego), ruszyła oficjalnie 1 kwietnia 2016 roku. Do maja 2019 roku, jego realizacja pochłonęła 70 miliardów złotych. W oficjalnych założeniach, celem programu było zmniejszenie poziomu ubóstwa i stymulowanie korzystnych zmian w polskiej demografii.

Ocena efektów programu 500+ budzi wiele emocji. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego programu, przytaczają różne argumenty na podstawie statystyk lub przykładów z życia. Niezależnie od stosunku do 500+, program cieszy się jednak względnie dużą popularnością. W latach 2016-2017 skorzystało z niego 2,4 miliona rodzin, w których wychowywało się 3,7 miliona dzieci. Nieco ponad po 3 latach obowiązywania, 500+ przechodzi teraz istotne zmiany w zasadach funkcjonowania.

Zmiany w 500+ 2019 – co nowego w programie od 1 lipca?

Według pierwotnych założeń, program 500+  był adresowany na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie było wypłacane w każdym miesiącu i nie podlegało opodatkowaniu. Ustawało ono w momencie skończenia 18. roku życia przez dziecko, które je pobierało. Pieniądze można było też otrzymać na pierwsze dziecko. Co jednak ważne, wypłacano je tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Dochody w rodzinie, która chciała uzyskać środki ze świadczenia, musiały być na osobę nie mniejsze niż 800 złotych.

Zasada ta nie dotyczyła dzieci niepełnosprawnych – ich rodzice musiały zarabiać na osobę co najmniej 1200 złotych. Takie założenia zawarto w ustawie, jaką uchwalił sejm 11 lutego 2016 roku1 . Obowiązywały one od pierwszego dnia wypłacania 500+ na dotychczasowych warunkach, czyli od 1 kwietnia 2016, do ostatniego dnia – 30 czerwca 2019. Po tym czasie, wprowadzono istotne zmiany w funkcjonowaniu programu 500+.

Z dniem 1 lipca 2019, kiedy to w życie weszła zmieniona ustawa o opisywanym świadczeniu2 , w zasadach przyznawania świadczenia 500+ zaszły dwie kluczowe zmiany. Zgodnie z zapowiedziami, jakie przedstawiono na konwencji rządzącej partii 23 lutego 2019 roku, z początkiem pierwszego pełnego miesiąca lata program Rodzina 500+ zostanie poszerzony o pierwsze dziecko. Wycofano też kryterium dochodowe. Dzięki temu, potencjalna grupa odbiorców programu wzrośnie nawet dwukrotnie – nawet do 6,8 miliona dzieci w całej Polsce.

Kto może wnioskować o 500+ na pierwsze dziecko?

Jak wspomniano wyżej, w nowej formule programu 500+ zaszły dwie, kluczowe zmiany – poszerzono go o pierwsze dzieci, a nie tylko drugie i kolejne. Nie określono też kryterium dochodowego. Oznacza to, że o 500+ na pierwsze dziecko może ubiegać się każda rodzina, niezależnie od wysokości dochodów. Pozostałe kluczowe parametry programu 500+ na pierwsze dziecko obowiązującego od 1 lipca 2019, pozostały takie same.

 • Z programu może korzystać dziecko aż do momentu ukończenia 18. roku życia.
 • Środki wypłacane są comiesięcznie.
 • O dofinansowanie ubiegać się mogą rodzice oraz prawni opiekunowie dzieci.
 • Wniosek o uzyskanie dofinansowania można złożyć tylko w urzędzie gminy lub miasta odpowiadającemu miejscu zamieszkania.

Sprawdź również: Pożyczki na 500+

W jaki sposób można się ubiegać o 500+?

Kryteria, jakie należy spełnić, by uzyskać środki w ramach programu 500+, są od 1 lipca 2019 bardzo swobodne. Jak w przypadku każdego świadczenia, trzeba wystąpić z własną inicjatywą i złożyć stosowny wniosek. O pomoc finansową w ramach 500+ można ubiegać się na kilka sposobów.

 • Pisemny wniosek można złożyć osobiście w odpowiednim oddziale urzędu miasta lub gminy. Możliwe jest też wysłanie go listem poleconym. Adres urzędu, wytyczne związane ze zlokalizowaniem oddziału do przyjmowania wniosku i inne informacje znajdziemy na stronie internetowej urzędu.
 • O 500+ można też się ubiegać drogą elektroniczną. Pierwszym sposobem jest złożenie wniosku przy pomocy profilu zaufanego, w czym pośredniczą platformy bankowości internetowej (21 banków komercyjnych i ponad 100 banków spółdzielczych).
 • Kolejną metodą jest złożenie wniosku za pomocą platformy Emp@tia.
 • Czwartym sposobem na ubieganie się o 500+ na pierwsze dziecko jest skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Jak wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze dziecko przez internet?

Dobrą wiadomością dla osób, które mogą nie znaleźć wolnego czasu na wizytę w urzędzie miasta lub gminy, są rozbudowane możliwości związane ze składaniem wniosku przez internet. Wypełnienie wniosku w sieci jest proste. Przygotować należy dane osobowe zarówno swoje, jak i dotyczące swoich dzieci. Należy pamiętać też o takich detalach jak adres, numer telefonu itd.

Sposób złożenia wniosku przedstawiamy na przykładzie wnioskowania za pośrednictwem platformy Emp@tia, czyli rządowego portalu informacyjno-usługowego. Korzystając z tej metody, nie trzeba wychodzić z domu i udawać się osobiście do żadnego urzędu.

Jak wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze dziecko? Poradnik krok po kroku

Pora przejść do sedna. Aby rozpocząć ubiegania się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko za pośrednictwem portalu Emp@tia3 , należy przejść przez następujące, poniższe etapy.

 1. Wchodząc na stronę Emp@tia, należy wybrać stosowny sposób na potwierdzenie swojej tożsamości. Przewidziano logowanie za pomocą tzw. profilu zaufanego lub e-dowód, który dostępny jest od tego roku. Jeżeli go nie mamy, skorzystanie z profilu zaufanego jest proste. Logowanie odbywa się za pomocą naszego konta w banku, używając w tym celu strony logowania się do bankowości internetowej.
 2. Aby ukończyć autoryzację, należy odebrać wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym, wysłaną na nasz numer telefonu. Kod autoryzacyjny trzeba wpisać w oznaczonym polu na stronie internetowej.
 3. Po zatwierdzeniu kodu, należy wybrać świadczenie, z jakiego chce się skorzystać. W omawianym przypadku, należy kliknąć przycisk „Program Rodzina 500+”.
 4. Kolejne okno formularza informuje wnioskodawcę o konieczności przygotowania określonych dokumentów. Treść w nich zawarta będzie niezbędna do prawidłowego wypełnienia dalszych pól w formularzu. Po zapoznaniu się z treścią tej wiadomości, należy kliknąć „ok”.
 5. Na tym etapie należy wskazać urząd gminy, urząd miasta lub urząd dzielnicy (tylko w Warszawie), który odpowiada miejscu zamieszkania wnioskującego. To właśnie tam trafi wniosek, tam zostanie on rozpatrzony i to ten urząd będzie się zajmować ewentualną wypłatą środków.

Kolejne etapy wniosku o 500+

 1. Po przejściu powyższych wstępnych etapów, pora na wprowadzenie pierwszych niezbędnych informacji. Na początek, należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz datę urodzenia). Oprócz tych danych trzeba podać informacje o obywatelstwie, płci, stanie cywilnym, adreie e-mail oraz numerze telefonu. W drugiej części tej strony należy wskazać informacje o swojej gminie, kodzie pocztowym, poczcie, miejscowości, ulicy, numeru domu lub mieszkania i numerze rachunku bankowego.
 2. Na kolejnej stronie wniosku wskazujemy dziecko, na które chcemy uzyskać świadczenie. Przypominamy – obecnie może to być także pierwsze dziecko. Ponadto, dostępne są też dotychczasowe rozwiązania – drugie i kolejne dziecko. Należy podać dane osobowe dziecka lub dzieci, na które będą wypłacane środki. Potrzebne będzie te same dane osobowe, jakie podaliśmy w punkcie 6 w kontekście wnioskującego.
 3. Następnym etapem wnioskowania o 500+ jest wskazanie stopnia pokrewieństwa, jaki łączy wnioskującego i dziecko, na które na być wypłacane świadczenie. Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność – również należy to wskazać w odpowiednim polu.
 4. Kolejna strona zawiera pytania, na które wnioskujący musi odpowiedzieć. Dotyczą one kolejno: ewentualnych alimentów i organu, w którym opłacane są składki zdrowotne, a także innych kwestii związanych z rodziną. Jest to m.in. posiadanie ewentualnego gospodarstwa rolnego, utracenie dochodu w ostatnim roku i czy członkowie rodziny przebywają poza granicami Polski. Na koniec, należy potwierdzić, że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań.

Wniosek o 500+ na pierwsze dziecko – ostatnie formalności

Po przejściu wyżej przytoczonych etapów, pozostają już tylko ostatnie formalności.

 1. Sprawdzenie wniosku. To ostatnia szansa na sprawdzenie poprawności wszystkich danych, dlatego też warto dokładnie sprawdzić wpisane wcześniej dane!
 2. Następnie należy zatwierdzić wysłanie wniosku, załączając ewentualnie dodatkowe dokumenty (załączniki).
 3. To wszystko. Potwierdzenie wysłania wniosku zostaje automatycznie wysłane na wskazany adres e-mail.

Kiedy złożyć wniosek o 500+ na pierwsze dziecko? Kiedy otrzymam środki?

Wnioski o 500+ na pierwsze dziecko można składać, jak wspomniano już wcześniej w niniejszym artykule, od 1 lipca 2019 roku. Począwszy od tego dnia można wypełniać formularze. Według obecnych ustaleń, program ma obowiązywać co najmniej przez najbliższe 2-3 lata. Ewentualne zmiany w jego przyszłym funkcjonowaniu może wywołać ewentualna zmiana władzy w ciągu najbliższych miesięcy. W momencie pisania tego artykułu – jest to wielka niewiadoma.

Program 500+ działa w trybie corocznym, dlatego każdy rodzic lub opiekun, jeżeli chce dalej uzyskiwać środki, musi składać nowy wniosek w każdym roku. Program, według założeń, działa od października do września kolejnego roku, po czym rozpoczyna się kolejny rok jego funkcjonowania, a zainteresowani otrzymywaniem finansowania zobligowani są do ponownego składania wniosków. Termin składania formularzy na kolejny rok, aby zachować ciągłość w wypłatach, należy mija 31 sierpnia roku bieżącego.

W takiej sytuacji, najbliższa wypłata środków będzie miała miejsce do 31 października. Jeżeli wniosek o uzyskiwanie świadczenia 500+ złoży się na kolejny rok, to niestety – pojawi się przerwa w wypłatach środków. Z drugiej strony, żaden miesiąc nie przepada – środki przychodzą z opóźnieniem, ale zsumowane. Przykładowo, składając wniosek po 1 września, najbliższy przelew (za wrzesień i październik) będzie mieć miejsce do 30 listopada. Jeżeli jeszcze później, w październiku – do 31 grudnia. Składają z kolei wniosek o 500+ po 1 listopada, na przelew ze świadczeniem będzie trzeba czekać do końca stycznia następnego roku.

Źle wypełniony wniosek 0 500+ na pierwsze dziecko – co dalej?

Mogą się pojawić sytuacje, w których składający wniosek o 500+ na pierwsze dziecko popełnią błąd w treści formularza. Błąd może mieć dowolną formę (np. literówki czy nieprawidłowo wpisanej informacji). W takich sytuacjach, przydatny okazuje się numer telefonu lub adres e-mail. Za ich pośrednictwem, urzędnik rozpatrujący wniosek o uzyskanie świadczenia 500+ powinien skontaktować się z rodzicem lub opiekunem dziecka w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.

Urzędnik może też spróbować uzyskać kontakt za pomocą pisma. Za pomocą tych form kontaktu, wnioskujący powinien podać prawidłowe informacje. W ten sposób, można uniknąć ewentualnych trudności z uzyskaniem świadczenia. Aby nie napotkać takich trudności – zalecamy przed zatwierdzeniem formularza dokładnie sprawdzić poprawność wszystkich informacji. Szczególnie, należy poświęcić uwagę m.in. numerom PESEL, danym adresowym i informacjom kontaktowym.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002134

2. http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3387

3. https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (16 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie