Kalkulator pensji brutto/netto. Wylicz swoje wynagrodzenie!

Umowa o pracę

Sprawdź miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty

Twoja wypłata - kwota netto
Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie rentowe
Ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaliczka na podatek
Razem - kwota brutto:

Umowa zlecenie

Sprawdź miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty

Twoja wypłata - kwota netto
Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie rentowe
Ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaliczka na podatek
Razem - kwota brutto:

Umowa o dzieło

Sprawdź miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty

Twoja wypłata - kwota netto
Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie rentowe
Ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaliczka na podatek
Razem - kwota brutto:

Zobacz także:

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że średnie wynagrodzenie w kwietniu 2019 roku wyniosło 5164,53 zł. Jednak bez względu na to, ile zarabiasz kwota wypłaty zawsze wyrażona jest w brutto. Dopiero po dokonaniu prostych wyliczeń dowiesz się, ile pieniędzy realnie wpłynie na konto. Kalkulator pensji brutto/netto pozwoli w szybki sposób obliczyć, ile na rękę zarobisz uwzględniając w tym koszty przychodu i progi VAT.

Ile to netto, ile to brutto – co się pod tym kryje?

Negocjując swoje wynagrodzenie – niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę, zlecenie czy nawet o dzieło, jego wysokość zawsze wyrażona jest w kwocie brutto. To, ile zarobisz „na rękę” w dużej mierze zależy od formy umowy. Przy każdej kwocie brutto widnieje bowiem inna pensja netto. Czym dokładnie jest wysokość brutto, a netto?

 • Wynagrodzenie netto – pracownik otrzymuje je już po potrąceniu wszelkich zobowiązań podatkowych i składkowych. Jednak w zależności od formy zatrudnienia, od kwoty netto odlicza się inne składki. Przykładowo, przy umowie o pracę potrąca się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy. Podobnie jest w przypadku umowy zlecenie. Natomiast, przy umowie o dzieło odejmowana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy,
 • Wynagrodzenie brutto – zawiera całkowitą kwotę, jeszcze przed odjęciem podatku oraz składek ZUS, które obciążają pracownika,
 • Koszty uzyskania przychodu – to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, a także zachowania bądź zabezpieczenia źródła tych przychodów. Dokładnie wspomina o tym art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1. Przykładowo:

-Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – wynoszą 111,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Stosuje się je w momencie, gdy zatrudniony pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka,

-Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne – wynoszą 139,06 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1668,78 zł. Występuje w przypadku, gdy stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której pracuje – i nie otrzymuje z tego tytułu żadnego dodatku za rozłąkę.

Oznacza to, że nie należy kierować się wysokością sumy podaną na umowie – bo faktyczne wynagrodzenie jest zdecydowanie niższe. Pracownika bardziej powinna interesować kwota netto, czyli „czysty” zysk, jaki uzyskuje z nakładu pracy. Czasami bardziej opłacalna może być praca na samozatrudnieniu – wtedy nieodzowny może okazać się program faktura.pl

Przygotowaliśmy dla Was także inne kalkulatory:

Wypłata brutto – co zawiera?

Najogólniej mówiąc, polski kodeks pracy nie stosuje rozróżnienia między wynagrodzeniem brutto i netto. W jego przepisach jest mowa wyłącznie o pensji całkowitej – którą, co do zasady stanowi wynagrodzenie brutto. W końcu zawiera w sobie składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu zatrudniony może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. A to w pewnym sensie również jest wynagrodzeniem za wykonywaną pracę. Co zatem zalicza się do wynagrodzenia brutto?

 • Składka na ZUS – czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • Świadczenie na NFZ – czyli ubezpieczenie zdrowotne,
 • Zaliczka na podatek dochodowy – a więc podatek od uzyskanych dochodów, który płaci każdy bez wyjątku, w tym osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Od podatku dochodowego przysługuje ulga podatkowa w kwocie 46,33 zł. Pod warunkiem, że zatrudniony złożył deklarację PIT-2.
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych – ma na celu zabezpieczyć pracownika przed utratą wynagrodzenia, gdy pracodawca okaże się niewypłacalny. Wynosi 0,1 proc. wymiaru składki,
 • Świadczenie na Fundusz Pracy – wynosi 2,45 proc. wymiaru podstawy składki. Ustala się go na podstawie kwot stawek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Warto przy tym pamiętać, że tego typu składki częściowo ponosi pracownik, ale także i pracodawca. Wysokość składek, które spoczywają na zatrudnionym to:

 • Składka emerytalna – 9,76 proc.
 • Składka rentowa – 1,5 proc.
 • Świadczenie chorobowe – 2,45 proc. (w całości finansowane przez pracownika)

Kalkulator pensji brutto/netto – oblicz swoje wynagrodzenie netto!

Kalkulator pensji brutto/netto, czyli kalkulator VAT lub po prostu przelicznik wynagrodzeń to proste narzędzie, z pomocą którego możliwe jest przeliczanie pensji brutto na netto. Oszacowuje wysokość stawki z tytułu podatku dochodowego, który odprowadzany jest za zatrudnionego, wylicza składki ZUS, a także określa ostateczną kwotę “na rękę”. Ponadto – prócz wyliczania stawki z brutto na netto czy z netto na brutto, kalkulator zsumowuje całkowite koszty pracodawcy związane z jego zatrudnieniem.

Jak wyliczyć rzeczywistą płacę? Wystarczy wprowadzić wysokość danej pensji, a kalkulator przedstawi wyniki w formie tabeli. Wówczas zostaną wyszczególnione trzy najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzenia:

 • Płaca netto
 • Płaca brutto
 • Całkowity koszt pracodawcy

Kalkulator przedstawi także dokładne składniki wynagrodzenia, które leżą zarówno po stronie zatrudnionego, jak i pracodawcy. Co więcej, przelicznik pensji brutto/netto można dowolnie edytować, analizować oraz drukować.

Przelicznik wynagrodzeń – krok po kroku

 • W pierwszym kroku należy określić dokładną wysokość wynagrodzenia brutto. Warto pamiętać, że minimalna płaca w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto,
 • Kolejno, od danej pensji brutto odejmowane są odpowiednie składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe,
 • Po odjęciu składek społecznych obliczana jest składka zdrowotna. W 2019 roku wynosi 9 proc., z czego 7,75 proc. podlega odliczeniu od podatku,
 • Następnie wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy. Od kwoty brutto odejmowane są składki społeczne wraz z kosztami uzyskania przychodu. Wynik zaokrąglany jest do pełnych złotych,
 • Kolejnym krokiem jest wyliczenie podatku. To, w którym progu podatkowym znajduje się zatrudniony zależy od wysokości zarobków w danym roku. Pierwszy próg podatkowy wynosi 18 proc. i tyczy się podatników, których dochody nie przekraczają 85 828 zł. Z kolei drugi – równa się 32 proc. i występuje po przekroczeniu tej kwoty,
 • Od kwoty podatku odejmowana jest kwota wolna od podatku. Jest to stała suma wynosząca 46,33 zł – czyli 556,02 zł na 12 miesięcy,
 • Składka zdrowotna mnożona jest przez 7,75 proc., po czym odejmowana jest od sumy obliczonego podatku. W ten sposób powstanie zaliczka na podatek dochodowy, która zaokrąglana jest do pełnych złotych,
 • W ostatnim podejściu oblicza się wynagrodzenie netto. Od kwoty brutto należy odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wynik równania to kwota, jaką pracownik otrzyma “na rękę”.

Przy wyliczaniu płacy netto/brutto nie można zapomnieć, że składki odprowadzane przez pracownika różnią się od typu umowy, a także wysokości wynagrodzenia.

Wynagrodzenie netto i brutto przedsiębiorcy

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie można mówić tutaj o netto i brutto przy podatku dochodowym oraz składkach ZUS. Takie rozróżnienie występuje jedynie przy podatku VAT.

Przedsiębiorca płaci składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Nie pobiera natomiast typowej pracowniczej pensji – dlatego nie można kategoryzować jego zarobków w wartościach netto i brutto, jak u typowego pracownika.

Kalkulator pensji przy minimalnym wynagrodzeniu

Jak już wspomnieliśmy wynagrodzenie brutto w 2019 roku równa się kwocie 2250 zł. Trzeba jednak pamiętać, że na jego ogólną wysokość brutto mogą składać się również inne świadczenia. Objęta podatkiem może być premia uznaniowa bądź dodatek za urlop. Z kolei zwolnione od opodatkowania są, m.in. odprawy emerytalno-rentowe.

Jak wyliczyć składki na ubezpieczenie społeczne dla płacy minimalnej na umowę o pracę?

Od wynagrodzenia brutto – 2250 zł odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne:

 • Składka emerytalna: 2250 zł x 9,76 proc. = 219,60 zł
 • Składka rentowa: 2250 zł x 1,5 proc. = 33,75 zł
 • Świadczenie chorobowe: 2250 x 2,45 proc. = 55,13 zł

Wynik ogólny: 308,48 zł

Wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne: 308,48 zł
 • Pensja pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne: 2250 zł – 308,48 zł = 1941,52 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1941,52 zł x 9 proc. = 174,74 zł

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy:

 • Wynagrodzenie zmniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne: 1941,52 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 1941,52 – 111,25 zł = 1830,70 (po zaokrągleniu 1830 zł)

Podstawą do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest próg podatkowy, który wynosi 18 proc.

 • 1830 zł x 18 proc. = 329,40 zł

Od tej kwoty odejmuje się 1/12 kwoty wolnej od podatku, która ustawowo wynosi 556,02 zł.

 • 329,40 zł – 46,33 zł = 283,07 zł

Wysokość składki zdrowotnej wynoszącej 9 proc., a po odliczeniu 7,75 proc.:

 • 1941,52 zł x 9 proc. = 174,74 zł
 • 1941,52 zł x 7,75 proc. = 150,47 zł

Zaliczka na podatek dochodowy, jeszcze przed odjęciem składki zdrowotnej wynosi 283,07 zł, a składka zdrowotna: 174,74 zł. Po odliczeniu jest to:

 • 283,07 zł – 150,47 zł = 132,50 zł (zaokrągla się do 133 zł)

Minimalna pensja netto – jak kalkulator określa wysokość?

W ostatnim etapie, przy określeniu minimalnego wynagrodzenia netto na umowę o pracę, jego wysokość określa się bardzo prosto:

Od kwoty brutto: 2250 zł odejmuje się składki na ubezpieczenia społeczne – 308,48 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 174,74 zł, a także zaliczkę na podatek dochodowy – 133 zł.

 • 2250 zł – 308,48 zł – 174,74 zł – 133 zł = 1633,78 zł

Minimalne wynagrodzenie netto dla pracownika wynosi więc 1633,78 zł.

1. https://www.arslege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/k71/s1480/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (14 votes)
Komentarze (4)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • K
  K

  Krystek

  04.02.2021, 11:05

  Wyróżniający się komentarz

  Kalkulator pensji super, tylko zawsze mnie boli to, że tyle jest zabierane z naszych pensji :( a czy w ogóle kiedyś zobaczymy emerytury? Prędzej system się załamie…

 • j
  j

  jan

  22.11.2019, 17:15

  Wyróżniający się komentarz

  Kalkulator nie działa

  • A
   A

   Aleksandra

   25.11.2019, 09:48

   Wyróżniający się komentarz

   Panie Janie. Nie odnotowaliśmy żadnych nieprawidłowości z działaniem kalkulatora. Wyniki powinny wyświetlać się pod guzikiem „oblicz”. Pozdrawiamy

 • o
  o

  ola123

  23.10.2022, 21:09

  Wyróżniający się komentarz

  jak obliczyć koszt uzyskanego przychodu?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie