Kiedy pożyczka podlega VAT?

Kiedy pożyczka podlega VAT?

Osoby rozważające wzięcie pożyczki przez internet niekiedy zastanawiają się czy będą musiały odprowadzić od niej podatek. Na szczęście takie obawy są zupełnie bezpodstawne. Wszystkie koszty pożyczki znajdują się w umowie, a konieczność uiszczenia podatku VAT nie leży po stronie pożyczkobiorcy

Co dokładnie jest opodatkowane?

Każda przyznana oprocentowana pożyczka pieniężna zaliczana jest do odpłatnego świadczenia usług. W związku z tym wszystkie związane z nią koszty (np. odsetki) podlegają opodatkowaniu VAT. Jednocześnie zgodnie z art.43, ust. 1, pkt 38 ustawy o VAT czynność udzielania pożyczek zwolniona jest z podatku VAT.

Udzielenie pożyczki przez przedsiębiorcę

Jeśli podmiot gospodarczy udziela pożyczki, nawet jeśli nie jest to przedmiotem jego działalności, to czynność taka nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Nie będzie ona także podlegała podatkowi PCC.

Udzielenie pożyczki przez podatnika VAT zgodnie z najbardziej aktualnym orzecznictwem mieści się w definicji pojęcia „działalność gospodarcza”. Należy jednak podkreślić, że obowiązujące przepisy nie są w tym zakresie jednolite. Dlatego jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, którzy okazjonalnie udzielili komuś pożyczki, warto złożyć wniosek o wydanie konkretnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do dokonanego świadczenia.

Kiedy pożyczka podlega VAT?

Udzielenie pożyczki przez podatnika VAT spełnia przesłanki pozwalające uznać tą czynność za taką, która podlega opodatkowaniu. Mamy tu bowiem do czynienia ze świadczeniem na rzecz innego podmiotu, polegającym na udostępnieniu mu, najczęściej za wynagrodzeniem, kapitału na czas trwania umowy. Usługa udzielania pożyczek korzysta jednak ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43, ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Jeśli ubiegamy się o przyznanie pożyczki w instytucji finansowej, która trudni się tym zawodowo, nie musimy martwić się podatkiem VAT. Ten w ramach prowadzonej przez siebie działalności zapłaci pożyczkodawca. W sytuacji, gdy pożyczamy pieniądze od osoby prywatnej, umowa pożyczki będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

ranking kredytów gotówkowych
Alternatywą dla pożyczki może być kredyt gotówkowy w banku

Kiedy pożyczka jest zwolniona z VAT?

Z podatku VAT zwolniona jest usługa udzielania kredytów lub pożyczek i usługa pośrednictwa finansowego. Dotyczy to również zarządzania kredytami lub pożyczkami przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Jeśli zatem podmiot udzielający pożyczek, ma to wpisane w zakres swojej działalności, to czynność taka jest wprawdzie opodatkowana, lecz jednocześnie korzysta on ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT

Pamiętajmy jednak, że chociaż udzielanie pożyczek zwolnione jest z podatku od towarów i usług, to należy ujmować je w rejestrze sprzedaży i w odpowiedniej deklaracji VAT. Ponadto, podatnik zobligowany jest do tego, by wskazać podstawę opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego i miejsce świadczenia usługi. Zgodnie z ustawą w przypadku udzielania pożyczek wspomniany obowiązek powstaje wówczas, gdy mamy do czynienia z otrzymaniem zapłaty za całość lub część dokonanego świadczenia. W praktyce, obowiązek ten z punktu widzenia pożyczkodawcy powstaje za każdym razem, gdy ten otrzyma zapłatę tj. odsetki i prowizję. Mówi o tym artykuł 29a, ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązujących przepisów zapłatą jest wszystko to, co otrzyma usługodawca z tytułu sprzedaży. Przy udzielaniu pożyczek zyskiem ze sprzedaży są odsetki i prowizja. Jeśli pożyczkobiorca zapłaci tylko część odsetek lub prowizji, to obowiązek podatkowy dotyczył będzie jedynie otrzymanej kwoty. Natomiast zwrot samej kwoty pożyczki w rozumieniu ustawy nie jest zapłatą. Kwestie powstania obowiązku podatkowego reguluje artykuł 19a, ust.5 pkt 1, lit, e ustawy o VAT.

Miejsce świadczenia usług a VAT

Jeśli pożyczamy pieniądze komuś, kto również jest podatnikiem VAT, to taka usługa opodatkowana jest tam, gdzie pożyczkobiorca ma siedzibę. Przy pożyczce dla osoby prywatnej miejsce świadczenia usług to siedziba pożyczkodawcy. Wyjątkiem są tu pożyczkobiorcy, którzy nie są podatnikami i mieszkają poza terenem Unii Europejskiej. Wówczas miejscem opodatkowania będzie ich siedziba. I chociaż, jak już wspomnieliśmy udzielanie pożyczek nie wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku VAT, to w niektórych przypadkach przedsiębiorca może być zobligowany do wystawienia faktury. Będzie tak wówczas, gdy faktury za dane świadczenie zażąda nabywca. Takie żądanie ma on prawo zgłosić w ciągu trzech miesięcy licząc od terminu wykonania usługi.

Na fakturze powinny widnieć takie dane jak data wystawienia, numer faktury, nazwa podatnika i nabywcy. Konieczna jest także nazwa usługi i kwota, której dotyczy dokument. Pożyczkodawca może także samodzielnie wystawić fakturę, nie czekając na żądanie nabywcy. Jeśli przedsiębiorca wystawia fakturę na prośbę innego podmiotu, to obowiązuje go artykuł 106i ust.6 ustawy o VAT. Jeśli nabywca zgłosi chęć otrzymania faktury przed końcem miesiąca, to należy wystawić ją do 15. dnia następnego miesiąca w którym nastąpiła sprzedaż. A co w sytuacji, gdy nabywca poprosi o fakturę po upływie miesiąca? Wówczas fakturę trzeba wystawić nie później niż do 15. dnia kolejnego miesiąca licząc od dnia zgłoszenia.

Jeśli usługodawca sam wystawia fakturę, to zastosowanie ma art. 106i ust.1 ustawy o VAT. Zgodnie ze wspomnianym przepisem dokument należy wystawić nie później niż 15.dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania świadczenia. 

Kiedy pożyczka podlega VAT? Podsumowanie

To, kiedy pożyczka podlega VAT zależy od wielu czynników. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla tego czy umowa pożyczki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czy VAT-owi.  Przyjmijmy, że bierzemy pożyczkę w firmie pozabankowej. Wówczas podatek VAT nas w żadnym stopniu nie dotyczy. Obowiązek uiszczenia go spoczywa bowiem na pożyczkodawcy. Jeśli to my pożyczamy komuś pieniądze, w większości przypadków taka czynność zwolniona jest z podatku VAT. Może jednak podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż orzecznictwo w odniesieniu do okazjonalnie udzielanych pożyczek nie jest jednolite.


Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły