Renta socjalna z MOPS – Ile wynosi w 2019 roku? Komu przysługuje?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną w Polsce pobiera ponad 280,1 tys. osób.  Zgodnie z nową regulacją, która weszła w życie 1 czerwca 2018 oraz z myślą o poprawie sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami, podwyższono jej stawkę o 13 proc1. Dowiedz się komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do uzyskania świadczenia socjalnego i jaka jest jego wysokość w 2019 roku!
Renta socjalna 2019

Renta socjalna – co to jest?

Renta socjalna to nic innego, jak specjalne świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które ze względu na swój stan zdrowia utraciły szansę na normalne funkcjonowanie i możliwość kontynuowania pracy zarobkowej. Jednak takie naruszenie sprawności fizycznej musiało nastąpić, tuż przed ukończeniem 18 lat bądź w trakcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia, przebywania studiów doktoranckich lub aspirantury wojskowej. Dlatego często tyczy się to niepełnosprawnych, którzy nigdy nie osiągną pełnej sprawności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub w domach opieki społecznej.

Renta w całości finansowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast, podmiotami pośredniczącymi w wypłacie i udzielaniu wskazówek, co do formy wnioskowania o dodatek są lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli, tzw. MOPS-y lub GOPS-y (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Tak przyznawaną rentę waloryzuje się na zasadach i w trybie ustalonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj także: Kryterium dochodowe MOPS 2019 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Na jaki okres ZUS przyznaje rentę socjalną?

ZUS przyznaje świadczenie socjalne, zgodnie z art. 4 Ustawy o rencie socjalnej2 na dwa sposoby:

 • Na stałe – w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest dożywotnia,
 • Okresowo – w momencie, gdy niezdolność do pracy jest tymczasowa. Z tym że renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.

ile wynosi renta socjalna z mopsJak starać się o rentę socjalną z MOPS w 2019 roku?

Co istotne, renta socjalna jest pewną formą rekompensaty dla niepełnosprawnych, którzy nigdy nie weszli na rynek pracy. W ten sposób nie mogli oni nabyć uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Dokładniej wymogi, co do jej przyznawania uregulowane są w Ustawie o rencie socjalnej, z dnia 27.06.2003 roku3. Określa ona zasady, tryb przyznawania, a także reguły wypłaty renty.

Komu więc, przysługuje prawo do nabycia renty? Zgodnie z art. 2 Ustawy są to:

 • Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na obszarze RP,
 • Cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 przekazywanie odcisków linii papilarnych cudzoziemców lub art. 186 Ustawy o cudzoziemcach4 z dnia 12.12.2013 r. lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej,
 • Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją: “dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • Obywatele państw członkowskich UE oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamieszkujący na terenie RP oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na obszarze RP.

Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, świadczenie socjalne dedykowane jest osobom, które w swoim dorosłym życiu nie zdążyły nabyć doświadczenia zawodowego i wypracować okresu składkowego, w wyniku wczesnej utraty zdrowia. Dlatego prawo do renty socjalnej mają pełnoletni mieszkańcy Polski, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Bez względu na to, czy jest to zdolność okresowa lub stała.

Kluczowym wymogiem, który decyduje o stopniu wypłacalności dodatku jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego. Ma ono potwierdzać stan zdrowia wnioskodawcy i jego całkowitą niezdolność do pracy. Bez takiego okazania, wniosek o rentę nawet nie zostanie rozpatrzony! Decyzję taką podejmuje lekarz-orzecznik ZUS, który przebada pacjenta w miejscu jego zamieszkania. Czytaj także: Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2019? Kto może się o niego starać?
renta socjalna ile wynosi

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

By uzyskać rentę socjalną konieczne jest złożenie wniosku we właściwej placówce ZUS – osobiście bądź pocztą. Istnieje także możliwość, by w imieniu osoby uprawnionej dokonał tego:

 • Opiekun prawny
 • Przedstawiciel ustawowy – np. rodzic w imieniu dziecka
 • Opiekun faktyczny – gdy złoży wniosek o faktycznym sprawowaniu opieki potwierdzony przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej – w sytuacji, gdy zostanie poproszony o pomoc
 • Inna osoba – która została upoważniona do pełnomocnictwa

Do wniosku należy dołączyć wszelką niezbędną dokumentację, która zezwala do pobierania świadczenia. Są to, m.in.:

 • Orzeczenie zaświadczenia o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy, które wyda lekarz-orzecznik ZUS – powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą wnioskowania!
 • Inna dokumentacja medyczna, która może mieć znaczenie na decyzję przyznania renty – np. wyniki badań, karty z leczenia szpitalnego,
 • Zaświadczenie ze szkoły lub studiów – w przypadku osób edukujących się,
 • Dokumenty od pracodawcy – jeśli starający się o rentę jest zatrudniony. Może to być, np. wywiad zawodowy, oświadczenie o rodzaju pracy i wysokości zarobków, zaświadczenie o pobieraniu innych świadczeń socjalnych,
 • Oświadczenie o byciu właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej – określa powierzchnię gospodarstwa w hektarach.

ZUS na wydanie decyzji o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku ma 30 dni, od daty jego dostarczenia. W przypadku odmownej opinii – wnioskujący może złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS na decyzję lekarza-orzecznika. Ma na to 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Ponadto, gdy ZUS odmówi zgody na prawo do renty socjalnej można odwołać się również do Sądu Okręgowego – a dokładniej do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie odwołanie składa się w oddziale ZUS, który odrzucił wniosek.

Ile wynosi renta socjalna netto w 2019 roku?

Co roku ZUS, KRUS, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonuje waloryzacji wysokości świadczeń. W związku z tym, od 1 września wysokość renty socjalnej została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tak więc świadczenie wzrosło z 865,03 zł i obecnie równa się 1029,80 zł brutto – czyli ok. 879 zł netto.

Co więcej, od 1 marca 2019 roku – renta socjalna będzie jeszcze wyższa! Jej coroczna waloryzacja zachowana będzie do 1 marca 2020 roku. Oznacza to podwyżkę o 6,8 proc. Zatem nowa stawka wyniesie 1100 zł brutto, a więc 949,20 zł netto.

Pomimo że podwyżka nie jest szalenie wysoka to o jej wysokości decydują dwa czynniki. Pierwszy – inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen produktów najchętniej kupowanych przez emerytów. I po drugie – równowartość 20 proc. realnego wzrostu zarobków w okresie, który poprzedza waloryzację.
renta socjalna netto

Renta socjalna a praca

Czy osoba otrzymująca rentę socjalną może jednocześnie być zatrudniona? Zgodnie z obowiązującymi przepisami może pracować – zarówno na umowę o pracę, jak i w ramach umowy zlecenie czy o dzieło. Jednak osiągany dochód nie może przekroczyć 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Czytaj także: Płaca minimalna 2019 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto.

Renta socjalna jest rozliczana na bieżąco wraz uzyskiwanym przychodem wnioskującego. Dlatego w trakcie wyliczeń brane są pod uwagę zarobki osiągnięte na mocy, m.in.:

 • Pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • Działalności twórczej oraz artystycznej,
 • Otrzymywania stypendium sportowego,
 • Pracy wykonywanej na zasadzie umowy o dzieło,
 • Dokonywanie umów zlecenie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat,
 • Prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • Pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • Przychodu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.
 • Na rentę socjalną wpływa także dochód osiągany za granicą!

Dlatego, jeśli ubiegasz się o rentę, a jednocześnie pracujesz – to przy składaniu wniosku niezbędne jest powiadomienie o tym ZUS w formie pisemnej. Zaś, jeśli odprowadzasz składki na ubezpieczenia społeczne konieczne jest także złożenie oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie. Czytaj także:

komu przysługuje renta socjalnaRenta socjalna po 60. roku życia

Rencista po 60. roku życia może jedocześnie pobierać rentę socjalną i rodzinną. Pod warunkiem, że wysokość obydwu dodatków nie przekroczy 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2019 roku będzie to suma – 2200 zł brutto. Jeśli łączna kwota będzie wyższa to świadczenie socjalne ulega obniżeniu! Przy czym obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto na przyznawanie renty socjalnej nie wpływają przepracowane lata pracy. Przysługuje ona wyłącznie tym osobom, które w dzieciństwie bądź w trakcie nauki doznały poważnego uszkodzenia organizmu – co w konsekwencji doprowadziło do całkowitej niezdolności do pracy!

Czytaj także:

 

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/renty-socjalne-z-wyrownaniem

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031351268

4. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-186/

Renta socjalna z MOPS – Ile wynosi w 2019 roku? Komu przysługuje?
4 (80%) 3 głos[ów]
2019-03-27T11:19:29+02:0019.02.2019|Blog finansowy|
Dodaj komentarz

5 komentarzy

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

 1. Ewa 6 czerwca 2019 at 18:36 - Odpowiedz

  Witam jestem po operacji grasiczaka z tego co wiem granicą nie zanikla mi w wieku dojrzwania i z tad wzięły się moje choroby .Moje pytanie jest następujące czy jeśli nie zanikla mi grasica w wieku do 18roku mogę starać się o rete socjalna z ZUS?

 2. . 15 maja 2019 at 23:45 - Odpowiedz

  Zupełny brak znajomości przez autora!!!!!

  • Marek 16 maja 2019 at 08:00 - Odpowiedz

   Czego wg Pani/Pana brakuje w tekście? Czy jakaś informacja jest wg Pani/Pana nieprawdziwa? Chętnie poprawimy tekst jeśli są w nim jakieś braki. Pozdrawiamy, Czerwona Skarbonka.

 3. Grzegorz 16 kwietnia 2019 at 08:19 - Odpowiedz

  Witam starałem się o rentę socjalną w ZUS mam znaczny stopień z MOPS na chorobę serca . Pierwsze spotkanie pani doktor popatrzyła na wszystkie dokumenty, popytała i powiedziała że odpowiedź przyjdzie a mogła powiedzieć od razu że jest odmowa. Przyszła odpowiedź po 3 tyg odmowna. Odwołałem się do Kielc oczywiście zostałem zbadany robiłem przysiady później znowu badanie i usłyszałem że tak dostał bym tą rentę bo by się należała gdybym był murarzem – budowlańcem ale że mam wykształcenie wyższe informatyczne i pracuje jako informatyk to mi się nie należy czyli lepiej jak bym skończył podstawówkę i robił na budowie to bym dostał. Już się nie odwołuję bo ręce opadają.

  • Bogumił 8 maja 2019 at 16:18 - Odpowiedz

   odwołaj się !!!