Renta socjalna z MOPS – Ile wynosi w 2019 roku? Komu przysługuje?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną w Polsce pobiera ponad 280,1 tys. osób.  Zgodnie z nową regulacją, która weszła w życie 1 czerwca 2018 oraz z myślą o poprawie sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami, podwyższono jej stawkę o 13 proc1. Dowiedz się komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do uzyskania świadczenia socjalnego i jaka jest jego wysokość w 2019 roku!

Renta socjalna 2019

Renta socjalna – co to jest?

Renta socjalna to nic innego, jak specjalne świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które ze względu na swój stan zdrowia utraciły szansę na normalne funkcjonowanie i możliwość kontynuowania pracy zarobkowej. Jednak takie naruszenie sprawności fizycznej musiało nastąpić, tuż przed ukończeniem 18 lat, w trakcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia, podczas odbywania studiów doktoranckich lub służby wojskowej. Dlatego często dotyczy to niepełnosprawnych, którzy nigdy nie osiągną pełnej sprawności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub w domach opieki społecznej.

Renta w całości finansowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast, podmiotami pośredniczącymi w wypłacie i udzielaniu wskazówek, co do formy wnioskowania o dodatek są lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli MOPS-y (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) lub GOPS-y (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej). Tak przyznawaną rentę waloryzuje się na zasadach i w trybie ustalonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj także: Kryterium dochodowe MOPS 2019 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

pożyczki bez bik baner

Na jaki okres ZUS przyznaje rentę socjalną?

ZUS przyznaje świadczenie socjalne, zgodnie z art. 4 Ustawy o rencie socjalnej2 na dwa sposoby:

 • Na stałe – w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest dożywotnia,
 • Okresowo – w momencie, gdy niezdolność do pracy jest tymczasowa. Z tym że renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.

ile wynosi renta socjalna z mops

Jak starać się o rentę socjalną z MOPS w 2019 roku?

Co istotne, renta socjalna jest pewną formą rekompensaty dla niepełnosprawnych, którzy nigdy nie weszli na rynek pracy. W ten sposób nie mogli oni nabyć uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Dokładniej wymogi, dotyczące jej przyznawania uregulowane są w Ustawie o rencie socjalnej, z 27.06.2003 roku3. Określa ona zasady, tryb przyznawania, a także reguły wypłaty renty.

Komu więc, przysługuje prawo do nabycia renty? Zgodnie z art. 2 Ustawy są to:

 • Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na obszarze RP,
 • Cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 przekazywanie odcisków linii papilarnych cudzoziemców lub art. 186 Ustawy o cudzoziemcach4 z dnia 12.12.2013 r. lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej,
 • Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją: “dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • Obywatele państw członkowskich UE oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamieszkujący na terenie RP oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na obszarze RP.

Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, świadczenie socjalne jest przeznaczone dla osób, które w swoim dorosłym życiu nie zdążyły nabyć doświadczenia zawodowego i wypracować okresu składkowego, w wyniku wczesnej utraty zdrowia. Dlatego prawo do renty socjalnej mają pełnoletni mieszkańcy Polski, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Bez względu na to, czy jest to zdolność okresowa lub stała.

Kluczowym wymogiem, który decyduje o stopniu wypłacalności dodatku jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego. Ma ono potwierdzać stan zdrowia wnioskodawcy i jego całkowitą niezdolność do pracy. Bez takiego dokumentu, wniosek o rentę nawet nie zostanie rozpatrzony! Decyzję taką podejmuje lekarz-orzecznik ZUS, który przebada pacjenta w miejscu jego zamieszkania. Czytaj także: Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2019? Kto może się o niego starać? renta socjalna ile wynosi

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

By uzyskać rentę socjalną konieczne jest złożenie wniosku we właściwej placówce ZUS – osobiście bądź pocztą. Istnieje także możliwość, by w imieniu osoby uprawnionej dokonał tego:

 • Opiekun prawny
 • Przedstawiciel ustawowy – np. rodzic w imieniu dziecka
 • Opiekun faktyczny – gdy złoży wniosek o faktycznym sprawowaniu opieki potwierdzony przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej – w sytuacji, gdy zostanie poproszony o pomoc
 • Inna osoba – która została upoważniona do pełnomocnictwa

Do wniosku należy dołączyć wszelką niezbędną dokumentację, która zezwala do pobierania świadczenia. Są to, m.in.:

 • Orzeczenie zaświadczenia o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy, które wyda lekarz-orzecznik ZUS – powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą wnioskowania!
 • Inna dokumentacja medyczna, która może mieć znaczenie na decyzję przyznania renty – np. wyniki badań, karty z leczenia szpitalnego,
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni – w przypadku osób uczących się,
 • Dokumenty od pracodawcy – jeśli starający się o rentę jest zatrudniony. Może to być, np. wywiad zawodowy, zaświadczenie o rodzaju pracy i wysokości zarobków, zaświadczenie o pobieraniu innych świadczeń socjalnych,
 • Oświadczenie o byciu właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej – określa powierzchnię gospodarstwa w hektarach.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku. Czas ten liczy się od daty jego dostarczenia. W przypadku opinii odmownej – wnioskujący może złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS na decyzję lekarza-orzecznika. Ma na to 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Ponadto, gdy ZUS odmówi przyznania renty socjalnej, można odwołać się również do Sądu Okręgowego – a dokładniej do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie odwołanie składa się w oddziale ZUS, który odrzucił wniosek.

Ile wynosi renta socjalna netto w 2019 roku?

Co roku ZUS, KRUS, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonują waloryzacji wysokości świadczeń. W związku z tym, od 1 września 2018 roku wysokość renty socjalnej została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tak więc świadczenie wzrosło z 865,03 zł i obecnie wynosi 1029,80 zł brutto – czyli ok. 879 zł netto.

Co więcej, od 1 marca 2019 roku, renta socjalna będzie jeszcze wyższa! Jej coroczna waloryzacja zachowana będzie do 1 marca 2020 roku. Oznacza to podwyżkę o 6,8 proc. Zatem nowa stawka wyniesie 1100 zł brutto, a więc 949,20 zł netto.

Pomimo że podwyżka nie jest szalenie wysoka, to o jej wysokości decydują dwa czynniki. Pierwszy – inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen produktów najchętniej kupowanych przez emerytów. I po drugie – równowartość 20 proc. realnego wzrostu zarobków w okresie, który poprzedza waloryzację. renta socjalna netto

Renta socjalna a praca

Czy osoba otrzymująca rentę socjalną może jednocześnie być zatrudniona? Zgodnie z obowiązującymi przepisami może pracować – zarówno na umowę o pracę, jak i w ramach umowy zlecenie czy o dzieło. Jednak osiągany dochód nie może przekroczyć 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Czytaj także: Płaca minimalna 2019 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto.

Renta socjalna jest rozliczana na bieżąco wraz uzyskiwanym przychodem wnioskującego. Dlatego w trakcie wyliczeń brane są pod uwagę zarobki osiągnięte na podstawie, m.in.:

 • Pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • Działalności twórczej oraz artystycznej,
 • Otrzymywania stypendium sportowego,
 • Pracy wykonywanej na zasadzie umowy o dzieło,
 • Wykonywania umów zlecenie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat,
 • Prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • Pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • Przychodu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Na rentę socjalną wpływa także dochód osiągany za granicą!

Dlatego, jeśli ubiegasz się o rentę, a jednocześnie pracujesz – to przy składaniu wniosku jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym ZUS-u w formie pisemnej. Jeśli zaś odprowadzasz składki na ubezpieczenia społeczne konieczne jest także złożenie oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie. Czytaj także:

komu przysługuje renta socjalna

Renta socjalna po 60. roku życia

Rencista po 60. roku życia może jednocześnie pobierać rentę socjalną i rodzinną pod warunkiem, że wysokość obydwu dodatków nie przekroczy 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2019 roku będzie to suma – 2200 zł brutto. Jeśli łączna kwota będzie wyższa to świadczenie socjalne ulega obniżeniu! Przy czym obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto na przyznawanie renty socjalnej nie wpływają przepracowane lata pracy. Przysługuje ona wyłącznie tym osobom, które w dzieciństwie bądź w trakcie nauki doznały poważnego uszkodzenia organizmu – co w konsekwencji doprowadziło do całkowitej niezdolności do pracy.

Czytaj także:

 

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/renty-socjalne-z-wyrownaniem

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031351268

4. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-186/

Autor wpisu: Paulina Krupa

Dodaj komentarz

12 komentarzy

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

 1. Małgorzata 15 lipca 2019 at 15:52 - Odpowiedz

  Witam jestem po trzech zapaleniach mózgu, mam ciężką cukrzycę, całkowita niepełnosprawność niezdolność do pracy i nie dostanę ręnty nawet w drodze wyjątku, ponieważ brakuje lat pracy tylko 1rok to jest niesprawiedliwe pozdrawiam

 2. Anula 11 lipca 2019 at 18:00 - Odpowiedz

  Renta socjalna przysługuje całkowicie niezdolnym do pracy, ale mogą do niej dorobić. Tego nie mogę zrozumieć! A ci co mają częściową niezdolność do pracy, im nie przysługuje renta socjalna. Dlaczego???

  • Paulina 12 lipca 2019 at 07:22 - Odpowiedz

   Przepisy określają dwa rodzaje niezdolności do pracy: całkowitą i częściową. Pierwsza tyczy się stanu zdrowia osoby, która utraciła całkowitą możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy jest orzekana, gdy Pani jako pracownik utraciła zdolność wykonywania swojej pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. I w tym przypadku również przysługuje Pani renta, ale z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jednak kwota, jaką Pani otrzyma zależy od zarobków, jakie Pani osiągała w latach aktywności zawodowej. Od 1 marca 2019 roku, najniższa stawka świadczenia wynosi 825 zł brutto.

 3. Katarzyna 27 czerwca 2019 at 14:38 - Odpowiedz

  Szanowny Autorze. Pisząc takie hasła jak: „Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?” albo „Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?” pisze Pan/ Pani nieprawdę. Nie ma czegoś takiego jak renta socjalna z MOPS, gdyż, tak jak później Pan/ Pani pisze wypłaca ją ZUS, a opieka społeczna również nie istnieje, bo dziś mamy pomoc społeczną.

  • Marek 28 czerwca 2019 at 14:34 - Odpowiedz

   Szanowna Pani, zdajemy sobie sprawę z tego jaki podmiot i w jakiej procedurze wypłaca te świadczenia. Tytuły natomiast są dopasowane do tego, w jaki sposób internauci wyszukują tego typu informacje. Tak czy inaczej dziękujemy za konstruktywną krytykę i postaramy się wyraźniej zaznaczyć w tekście te informacje. Dziękuję za komentarz i pozdrawiam.

 4. Ewa 6 czerwca 2019 at 18:36 - Odpowiedz

  Witam jestem po operacji grasiczaka z tego co wiem granicą nie zanikla mi w wieku dojrzwania i z tad wzięły się moje choroby .Moje pytanie jest następujące czy jeśli nie zanikla mi grasica w wieku do 18roku mogę starać się o rete socjalna z ZUS?

 5. . 15 maja 2019 at 23:45 - Odpowiedz

  Zupełny brak znajomości przez autora!!!!!

  • Marek 16 maja 2019 at 08:00 - Odpowiedz

   Czego wg Pani/Pana brakuje w tekście? Czy jakaś informacja jest wg Pani/Pana nieprawdziwa? Chętnie poprawimy tekst jeśli są w nim jakieś braki. Pozdrawiamy, Czerwona Skarbonka.

   • K. 1 sierpnia 2019 at 11:16

    MOPS nie ma nic wspólnego z rentą socjalną! wprowadzacie ludzi w bląd

   • Paulina 1 sierpnia 2019 at 11:31

    ZUS wypłaca rentę socjalną, za to lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli MOPS i GOPS pośredniczą w gromadzeniu przez wnioskującego niezbędnych dokumentów.

 6. Grzegorz 16 kwietnia 2019 at 08:19 - Odpowiedz

  Witam starałem się o rentę socjalną w ZUS mam znaczny stopień z MOPS na chorobę serca . Pierwsze spotkanie pani doktor popatrzyła na wszystkie dokumenty, popytała i powiedziała że odpowiedź przyjdzie a mogła powiedzieć od razu że jest odmowa. Przyszła odpowiedź po 3 tyg odmowna. Odwołałem się do Kielc oczywiście zostałem zbadany robiłem przysiady później znowu badanie i usłyszałem że tak dostał bym tą rentę bo by się należała gdybym był murarzem – budowlańcem ale że mam wykształcenie wyższe informatyczne i pracuje jako informatyk to mi się nie należy czyli lepiej jak bym skończył podstawówkę i robił na budowie to bym dostał. Już się nie odwołuję bo ręce opadają.

  • Bogumił 8 maja 2019 at 16:18 - Odpowiedz

   odwołaj się !!!