Renta socjalna z MOPS – Ile wynosi w 2022 roku? Komu przysługuje?

Optima kończy działalność pożyczkową

Według danych ZUS rentę socjalną w Polsce pobiera ponad 750 tys. osób. Dowiedz się komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do uzyskania świadczenia socjalnego i jaka jest jego wysokość w 2022 roku.

Renta socjalna – co to jest?

Renta socjalna to specjalne świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które ze względu na swój stan zdrowia utraciły szansę na normalne funkcjonowanie i możliwość kontynuowania pracy zarobkowej.

Jednak takie naruszenie sprawności fizycznej musiało nastąpić w jednej z kilku okoliczności:

 • przed ukończeniem 18 lat,
 • w trakcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia,
 • podczas odbywania studiów doktoranckich lub służby wojskowej.

Tego typu świadczenie dotyczy niepełnosprawnych, którzy nigdy nie osiągną pełnej sprawności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub w domach opieki społecznej.

Renta socjalna w całości finansowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast, podmiotami pośredniczącymi w udzielaniu wskazówek, co do formy wnioskowania o dodatek są lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli MOPS-y (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) lub GOPS-y (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej). Tak przyznawaną rentę waloryzuje się na zasadach i w trybie ustalonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj ↓

Zmiany dotyczące renty socjalnej w 2022

Od stycznia 2022 roku weszły w życie nowe zasady dla osób, które pobierają rentę socjalną i jednocześnie są aktywni zawodowo. Zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dotychczas było to 70 proc. wynagrodzenia).

Co nowego się pojawiło?

 • Przychody od 70 proc. (do 31 sierpnia 2022 r. 4364,70 zł brutto) do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (8105,80 zł brutto) będą automatycznie powodować zmniejszenie renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę wynagrodzenia.
 • Po przekroczeniu progu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia renta socjalna ulegnie zawieszeniu.
 • Nowe sposoby rozliczenia przychodów: roczny lub miesięczny. Decyzję o tym, w jaki sposób ma nastąpić rozliczenie, dokona osoba niepełnosprawna, wypełniając odpowiedni wniosek z ZUS1.

Rozliczenie roczne jest korzystniejsze dla osób aktywnych zawodowo. Zarobki są tutaj sumowane i dzielone przez 12 miesięcy. Dzięki temu, jeśli nawet w którymś z miesięcy będziesz miał duży przychód, a w kolejnych mały, to wyższy przychód rozkłada się na pozostałe miesiące. Nie skreśla Cię więc z dalszego otrzymywania renty.

Nowy katalog przychodów 2022

Od 2022 r. węższy staje się także katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej wpływa przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym:

 • na podstawie umowy o pracę,
 • umowy zlecenia albo
 • pozarolniczej działalności.

Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie wpływają za to przychody z tytułu:

 • umowy najmu, podnajmu oraz
 • dzierżawy/poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Na jaki okres ZUS przyznaje rentę socjalną?

ZUS przyznaje świadczenie socjalne, zgodnie z art. 4 Ustawy o rencie socjalnej2 na dwa sposoby:

 • Na stałe – w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest dożywotnia,
 • Okresowo – w momencie, gdy niezdolność do pracy jest tymczasowa. Z tym że renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.

Limity dorabiania dla rencistów i emerytów – czerwiec 2022

ZUS podał nowe graniczne kwoty obowiązujące rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągneli powszechnego wieku emerytalnego. Limit od 1 czerwca 2022 roku wynosi 4364,70 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Po jego przekroczeniu renta socjalna będzie automatycznie pomniejszona. Po przekroczeniu kwoty 8105,80 zł brutto (130% przeciętnego wynagrodzenia) wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

Dzięki temu, że średnia krajowa w Polsce nadal rośnie, wzrósł też limit dorabiania dla rencistów i emerytów w II kwartale 2022 roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału to ok. 168 zł lub 312 zł więcej.

Jak starać się o rentę socjalną z MOPS w 2022 roku?

Dokładnie wymogi co do tego, w jaki sposób przyznawane jest świadczenie, reguluje Ustawa o rencie socjalnej, z 27.06.2003 r.3. Określa ona zasady, tryb przyznawania, a także reguły wypłaty renty.

Komu przysługuje renta socjalna? Zgodnie z art. 2 Ustawy są to:

 • Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na obszarze RP,
 • Cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 przekazywanie odcisków linii papilarnych cudzoziemców lub art. 186 Ustawy o cudzoziemcach4 z dnia 12.12.2013 r. lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej,
 • Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją: “dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • Obywatele państw członkowskich UE oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamieszkujący na terenie RP oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na obszarze RP.

Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, takie świadczenie przeznaczone jest dla osób, które w swoim dorosłym życiu w wyniku utraty zdrowia, nie zdążyły nabyć doświadczenia zawodowego i wypracować okresu składkowego. Dlatego prawo do takiej pomocy mają pełnoletni mieszkańcy Polski, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Bez względu na to, czy jest to zdolność okresowa lub stała.

Kluczowym wymogiem w sprawie przyznawania renty socjalnej, jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego. Ma ono potwierdzać stan zdrowia wnioskodawcy i jego całkowitą niezdolność do pracy. Bez takiego dokumentu, wniosek o rentę nie zostanie rozpatrzony. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz-orzecznik ZUS, który przebada pacjenta w miejscu jego zamieszkania. 


Może Cię zainteresować → Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2022? Kto może się o niego starać?


Komu nie przysługuje renta socjalna?

Nie wystarczy spełnić powyższych warunków, aby uzyskać świadczenie. Listę warunków wykluczających znajdziemy w artykule 7 i 8 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.

Renta socjalna nie przysługuje osobom uprawnionym m.in. do:

 • emerytury,
 • uposażenia w stanie spoczynku,
 •  renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty inwalidzkiej (lub świadczenia o takim charakterze pobieranego od instytucji zagranicznej),
 • renty strukturalnej.

Wniosek o rentę socjalną może zostać odrzucony również od osoby, która uprawniona jest to zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Co więcej, ze świadczenie nie mogą też skorzystać osoby, które:

 • są właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni 5 ha,
 • podlegają tymczasowemu aresztowaniu lub odbywające karę pozbawienia wolności (punkt ten nie dotyczy osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego).

W powyższych sytuacjach spoczywa na takich osobach obowiązek poinformowania właściwego organu wydającego świadczenie. Taki obowiązek ma też dyrektor aresztu lub zakładu karnego.

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

Przyznanie renty socjalnej wiąże się ze złożeniem wniosku we właściwej placówce ZUS – osobiście bądź pocztą. Istnieje też możliwość, by w imieniu osoby uprawnionej dokonał tego:

 • Opiekun prawny
 • Przedstawiciel ustawowy – np. rodzic w imieniu dziecka
 • Opiekun faktyczny – gdy złoży wniosek o faktycznym sprawowaniu opieki potwierdzony przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej – w sytuacji, gdy zostanie poproszony o pomoc
 • Inna osoba – która została upoważniona do pełnomocnictwa

Do wniosku musisz dołączyć wszelką niezbędną dokumentację, która zezwala do pobierania świadczenia. Są to, m.in.:

 • orzeczenie zaświadczenia o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy, które wyda lekarz-orzecznik ZUS (powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą wnioskowania),
 • inna dokumentacja medyczna, która może mieć znaczenie na decyzję przyznania renty, np. wyniki badań, karty z leczenia szpitalnego, itp.
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (w przypadku osób uczących się),
 • dokumenty od pracodawcy (jeśli starając się o rentę jesteś zatrudniony. Może to być, np. wywiad zawodowy, zaświadczenie o rodzaju pracy i wysokości zarobków, zaświadczenie o pobieraniu innych świadczeń socjalnych),
 • oświadczenie o byciu właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej (określa powierzchnię gospodarstwa w hektarach).

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku. Czas ten liczy się od daty jego dostarczenia.

Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS?

W przypadku odwołania się od decyzji lekarza-orzecznika osoba ubiegająca się o rentę socjalną zmuszona jest przejść kilka kluczowych procedur:

 1. W razie odrzucenia wniosku o rentę socjalną poszkodowany może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej. Ma na to 14 dni, od dnia otrzymania odrzucenia,
 2. Może również wnieść odwołanie do sądu. Jednak tylko wtedy, gdy komisja podtrzyma decyzję o nieprzyznaniu renty socjalnej. Odwołanie do sądu należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji w siedzibie ZUS,
 3. Ubezpieczyciel ma 30 dni, na ewentualną zmianę swojego stanowiska. Jeśli tego nie zrobi, kieruje sprawę do sądu i dostarcza rzeczową argumentację takiej decyzji.

Ile wynosi renta socjalna netto w 2022 roku?

Regularnie ZUS, KRUS, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonują waloryzacji wysokości świadczeń.

 • 1 września 2018 roku wysokość renty socjalnej została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie wzrosło z 865,03 zł i wynosiło 1029,80 zł brutto – czyli ok. 879 zł netto.
 • Od 1 marca 2019 roku renta socjalna stała się jeszcze wyższa, i nowa składka wynosiła 1100 zł brutto, czyli 949,20 zł netto.
 • 2020 rok przyniósł kolejną podwyżkę – do 1200 zł brutto, zaś od marca 2021 roku renta socjalna to już 1250,88 zł brutto, czyli mniej więcej 1068 zł na rękę. Tyle samo wynosi ona w 2022 roku.

Pomimo że podwyżki nie są szalenie wysokie, to o ich wysokości decydują dwa czynniki. Pierwszy – inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen produktów najchętniej kupowanych przez emerytów. I po drugie – równowartość 20 proc. realnego wzrostu zarobków w okresie, który poprzedza waloryzację.

Renta socjalna a praca

Czy osoba otrzymująca rentę socjalną może jednocześnie być zatrudniona? Zgodnie z obowiązującymi przepisami może pracować – zarówno na umowę o pracę, jak i w ramach umowy zlecenie czy o dzieło.


Czytaj też → Płaca minimalna 2022 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto.


Renta socjalna jest rozliczana na bieżąco wraz z uzyskiwanym przychodem wnioskującego. Dlatego w trakcie wyliczeń brane są pod uwagę zarobki osiągnięte na podstawie m.in.:

 • Pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • Działalności twórczej oraz artystycznej,
 • Otrzymywania stypendium sportowego,
 • Pracy wykonywanej na zasadzie umowy o dzieło,
 • Wykonywania umów zlecenie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat,
 • Pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego.

Na rentę socjalną wpływa także dochód osiągany za granicą!


Dlatego, jeśli ubiegasz się o rentę, a jednocześnie pracujesz, to przy składaniu wniosku jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym ZUS-u w formie pisemnej. Jeśli zaś odprowadzasz składki na ubezpieczenia społeczne, konieczne jest również dostarczenie oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie.

Renta socjalna po 60. roku życia

Rencista po 60. roku życia może jednocześnie pobierać rentę socjalną i rodzinną pod warunkiem, że wysokość obydwu dodatków nie przekroczy 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2022 roku osiągnie ona próg 1310 zł brutto. Jeśli łączna kwota będzie wyższa, to świadczenie socjalne ulega obniżeniu. Przy czym obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto na przyznawanie renty socjalnej nie wpływają przepracowane lata pracy. Przysługuje ona wyłącznie tym osobom, które w dzieciństwie bądź w trakcie nauki doznały poważnego uszkodzenia organizmu – co w konsekwencji doprowadziło do całkowitej niezdolności do pracy.

Czytaj także ↓

Źródła:

1. gov.pl/web/rodzina/wazne-zmiany-dla-rencistow-socjalnych

2. lexlege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/

3. prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031351268

4. lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-186/

Komentarze (46)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • A
  A
  Anula
  11.07.2019, 18:00

  Renta socjalna przysługuje całkowicie niezdolnym do pracy, ale mogą do niej dorobić. Tego nie mogę zrozumieć! A ci co mają częściową niezdolność do pracy, im nie przysługuje renta socjalna. Dlaczego???

  • P
   P
   Paulina
   12.07.2019, 07:22

   Przepisy określają dwa rodzaje niezdolności do pracy: całkowitą i częściową. Pierwsza tyczy się stanu zdrowia osoby, która utraciła całkowitą możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy jest orzekana, gdy Pani jako pracownik utraciła zdolność wykonywania swojej pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. I w tym przypadku również przysługuje Pani renta, ale z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jednak kwota, jaką Pani otrzyma zależy od zarobków, jakie Pani osiągała w latach aktywności zawodowej. Od 1 marca 2019 roku, najniższa stawka świadczenia wynosi 825 zł brutto.

 • K
  K
  Katarzyna
  27.06.2019, 14:38

  Szanowny Autorze. Pisząc takie hasła jak: „Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?” albo „Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?” pisze Pan/ Pani nieprawdę. Nie ma czegoś takiego jak renta socjalna z MOPS, gdyż, tak jak później Pan/ Pani pisze wypłaca ją ZUS, a opieka społeczna również nie istnieje, bo dziś mamy pomoc społeczną.

  • M
   M
   Marek
   28.06.2019, 14:34

   Szanowna Pani, zdajemy sobie sprawę z tego jaki podmiot i w jakiej procedurze wypłaca te świadczenia. Tytuły natomiast są dopasowane do tego, w jaki sposób internauci wyszukują tego typu informacje. Tak czy inaczej dziękujemy za konstruktywną krytykę i postaramy się wyraźniej zaznaczyć w tekście te informacje. Dziękuję za komentarz i pozdrawiam.

 • K
  K
  Kris
  10.01.2020, 09:19

  Mam 33lat i choruję na padaczkę od urodzenia czy mam prawo do renty socjalnej

  • D
   D
   D.marcin
   27.04.2020, 06:41

   Tak, ale trzeba dobrze się starać o rente.

 • M
  M
  Magda
  22.07.2022, 10:05

  Mój syn od pięciu lat ma stwierdzoną chorobę psc i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Czy mając takie choroby, które są nieuleczalne może dostać zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną?

 • K
  K
  Kinga
  17.07.2022, 22:56

  Witam mam 34 lata od 19 lat choruje na zapalenie uszu obustronne i jestem po ,9 operacjach perlaka od orzeczenie umiarkowane przed 16 rokiem życia ale wpisane os urodzenia . Mam wczepionego Baha po prawej stronie. Po 3 latach zabrali mi rentę ? Czy warto się odwołać. ? Ostatnią operacje miałam 2021 a i tak do końca życia muszę byc pod opieką laryngologa.

 • a
  a
  andre
  04.06.2022, 11:15

  mam 62 lata mam pezyznany stopien umiarkowany pani w mops powiedziala ze nie nalezy mi sie zadna pomoc bo moja partnerka zarabia 2200 zł i to przekracza kryterium dochodowe na 3 osoby 1800zł mamy dziecko 10 letnie dlatego na 3 osoby czy nalezy mi sie cokolwiek z mops?

 • M
  M
  Milaa1207
  22.05.2022, 23:57

  Czy jest mozliwosc ze odzyskam te papiery ktore złozylam jak starałam sie o orzeczenie o niepełnosprawnosci? Wszystkie te wypisy ze szpitala wyniki badan itp tam zostały ( w powiatowym zespole
  do spraw orzekania o niepełnosprawnosci) ale sa mi teraz potrzebne. Nie skserowałam ich. Jest szansa ze je odzyskam? Czy juz mi ich nie oddadzą? Byl ktos w takiej sytuacji?

 • R
  R
  ROBERT
  14.05.2022, 10:48

  MAM ZASIŁEK Z OPIEKI 380 BO ORZECZNIK Z LECZNICZY 36 ZEBRAŁ MI GRUPE WYSOKA WADA WZROKU ZE MAM ZACME BIEGŁY LEKARZ SADOWY Z ŁODZI KTÓRY PRACUJE MA FIRME PRYWATNĄ PRZEGRAŁŁ SPRAWE TAK DZIAŁA RZAD PIS ZEBRA LUDZIOM GRUPE NIGDY NIE ODDAM NA NICH GŁOSU

 • R
  R
  ROBERT
  14.05.2022, 10:44

  MI ZEBRAŁAO PANSTWO GRUPE JESTESM OSOBA NIEPOŁSPRAWNA TAK DZIAŁA PANSTWO PIS PROGRAM DLA RODZINNY NIGDY NIE ODDAM GŁŁOSU NA PIS TO PARTIA ZŁDZIEJ KOMUNSYTCZNA BANDA PISU

  • a
   a
   anna
   26.06.2022, 15:20

   PIS nie ma nic do tego do orzecznictwa ,widzę że jesteś nieświadomy i piszesz bzdury ,ja także miałam zabraną grupę przy bardzo poważnych schorzeniach i to bylo za czasow PO-PSL i co mam mówić że oni mają coś z tym wspólnego ,ja oprocz wady wzroku,m am astmę ,chorobę crona ,cukrzycę i wiele innych schorzeń więc nie pisz głupot

  • S
   S
   Sylwia
   18.07.2022, 13:19

   Jestem mamą 14 letniego chłopca ktory od października leczy się psychiatrycznie na zaburzenia lękowe z atakami paniki. Dziecko ma nauczanie indywidualne online. Od października. Między innymi szkoła się przyczyniła do jego stanu zdrowia. Wrocilismy z Anglii po 11 latach a syn w szkole był za wszystko oskarżany ” znaleźli kozła”… Czy mogę starać się o rentę dla niego?

 • R
  R
  Radm
  30.03.2022, 11:11

  Czy wniosek o rente socjalną składa się bezposrednio do MOPS-u,dodając wszystkie dokumenty?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   30.03.2022, 11:51

   Wniosek możemy złożyć na kilka sposobów:
   – osobiście w jednostce ZUS właściwej naszemu miejscu zamieszkania,
   – listownie poprzez pocztę polską albo
   – internetowo w formie dokumentu elektronicznego na platforme PUE ZUS.
   MOPS może Panu udzielić jedynie wskazówek, jakie dokumenty należy skompletować.

Podobne artykuły