Renta socjalna z MOPS – Ile wynosi w 2020 roku? Komu przysługuje?

Optima kończy działalność pożyczkową

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną w Polsce pobiera ponad 280,1 tys. osób.  Zgodnie z regulacją, która weszła w życie 1 września 2018 oraz z myślą o poprawie sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami, podwyższono jej stawkę do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.1. Dowiedz się komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do uzyskania świadczenia socjalnego i jaka jest jego wysokość w 2020 roku!

Renta socjalna – co to jest?

Renta socjalna to nic innego, jak specjalne świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które ze względu na swój stan zdrowia utraciły szansę na normalne funkcjonowanie i możliwość kontynuowania pracy zarobkowej. Jednak takie naruszenie sprawności fizycznej musiało nastąpić tuż przed ukończeniem 18 lat, w trakcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia, podczas odbywania studiów doktoranckich lub służby wojskowej. Dlatego często dotyczy to niepełnosprawnych, którzy nigdy nie osiągną pełnej sprawności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub w domach opieki społecznej.

Renta w całości finansowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast, podmiotami pośredniczącymi w wypłacie i udzielaniu wskazówek, co do formy wnioskowania o dodatek są lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli MOPS-y (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) lub GOPS-y (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej). Tak przyznawaną rentę waloryzuje się na zasadach i w trybie ustalonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj także:

Na jaki okres ZUS przyznaje rentę socjalną?

ZUS przyznaje świadczenie socjalne, zgodnie z art. 4 Ustawy o rencie socjalnej2 na dwa sposoby:

 • Na stałe – w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest dożywotnia,
 • Okresowo – w momencie, gdy niezdolność do pracy jest tymczasowa. Z tym że renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.

Jak starać się o rentę socjalną z MOPS w 2020 roku?

Co istotne, renta socjalna jest pewną formą rekompensaty dla niepełnosprawnych, którzy nigdy nie weszli na rynek pracy. W ten sposób nie mogli oni nabyć uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Dokładniej wymogi, dotyczące jej przyznawania uregulowane są w Ustawie o rencie socjalnej, z 27.06.2003 roku3. Określa ona zasady, tryb przyznawania, a także reguły wypłaty renty.

Komu więc, przysługuje prawo do nabycia renty? Zgodnie z art. 2 Ustawy są to:

 • Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na obszarze RP,
 • Cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 przekazywanie odcisków linii papilarnych cudzoziemców lub art. 186 Ustawy o cudzoziemcach4 z dnia 12.12.2013 r. lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej,
 • Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją: “dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • Obywatele państw członkowskich UE oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamieszkujący na terenie RP oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na obszarze RP.

Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, świadczenie socjalne jest przeznaczone dla osób, które w swoim dorosłym życiu nie zdążyły nabyć doświadczenia zawodowego i wypracować okresu składkowego, w wyniku wczesnej utraty zdrowia. Dlatego prawo do renty socjalnej mają pełnoletni mieszkańcy Polski, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Bez względu na to, czy jest to zdolność okresowa lub stała.

Kluczowym wymogiem, który decyduje o stopniu wypłacalności dodatku jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego. Ma ono potwierdzać stan zdrowia wnioskodawcy i jego całkowitą niezdolność do pracy. Bez takiego dokumentu, wniosek o rentę nawet nie zostanie rozpatrzony! Decyzję taką podejmuje lekarz-orzecznik ZUS, który przebada pacjenta w miejscu jego zamieszkania. Czytaj także: Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2020? Kto może się o niego starać?

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

By uzyskać rentę socjalną konieczne jest złożenie wniosku we właściwej placówce ZUS – osobiście bądź pocztą. Istnieje także możliwość, by w imieniu osoby uprawnionej dokonał tego:

 • Opiekun prawny
 • Przedstawiciel ustawowy – np. rodzic w imieniu dziecka
 • Opiekun faktyczny – gdy złoży wniosek o faktycznym sprawowaniu opieki potwierdzony przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej – w sytuacji, gdy zostanie poproszony o pomoc
 • Inna osoba – która została upoważniona do pełnomocnictwa

Do wniosku należy dołączyć wszelką niezbędną dokumentację, która zezwala do pobierania świadczenia. Są to, m.in.:

 • Orzeczenie zaświadczenia o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy, które wyda lekarz-orzecznik ZUS – powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą wnioskowania!
 • Inna dokumentacja medyczna, która może mieć znaczenie na decyzję przyznania renty – np. wyniki badań, karty z leczenia szpitalnego,
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni – w przypadku osób uczących się,
 • Dokumenty od pracodawcy – jeśli starający się o rentę jest zatrudniony. Może to być, np. wywiad zawodowy, zaświadczenie o rodzaju pracy i wysokości zarobków, zaświadczenie o pobieraniu innych świadczeń socjalnych,
 • Oświadczenie o byciu właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej – określa powierzchnię gospodarstwa w hektarach.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku. Czas ten liczy się od daty jego dostarczenia. W przypadku opinii odmownej – wnioskujący może złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS na decyzję lekarza-orzecznika. Ma na to 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Ponadto, gdy ZUS odmówi przyznania renty socjalnej, można odwołać się również do Sądu Okręgowego – a dokładniej do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie odwołanie składa się w oddziale ZUS, który odrzucił wniosek.

Ile wynosi renta socjalna netto w 2020 roku?

Co roku ZUS, KRUS, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonują waloryzacji wysokości świadczeń. W związku z tym, od 1 września 2018 roku wysokość renty socjalnej została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tak więc świadczenie wzrosło z 865,03 zł i wynosiło 1029,80 zł brutto – czyli ok. 879 zł netto.

Zaś od 1 marca 2019 roku renta socjalna stała się jeszcze wyższa! Oznacza to podwyżkę o 6,8 proc. Zatem nowa stawka wynosi 1100 zł brutto, a więc 949,20 zł netto. Jej coroczna waloryzacja zachowana będzie do 1 marca 2020 roku

Pomimo że podwyżka nie jest szalenie wysoka, to o jej wysokości decydują dwa czynniki. Pierwszy – inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen produktów najchętniej kupowanych przez emerytów. I po drugie – równowartość 20 proc. realnego wzrostu zarobków w okresie, który poprzedza waloryzację.

Renta socjalna a praca

Czy osoba otrzymująca rentę socjalną może jednocześnie być zatrudniona? Zgodnie z obowiązującymi przepisami może pracować – zarówno na umowę o pracę, jak i w ramach umowy zlecenie czy o dzieło. Jednak osiągany dochód nie może przekroczyć 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Czytaj także: Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto.

Renta socjalna jest rozliczana na bieżąco wraz uzyskiwanym przychodem wnioskującego. Dlatego w trakcie wyliczeń brane są pod uwagę zarobki osiągnięte na podstawie, m.in.:

 • Pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • Działalności twórczej oraz artystycznej,
 • Otrzymywania stypendium sportowego,
 • Pracy wykonywanej na zasadzie umowy o dzieło,
 • Wykonywania umów zlecenie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat,
 • Prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • Pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • Przychodu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Na rentę socjalną wpływa także dochód osiągany za granicą!

Dlatego, jeśli ubiegasz się o rentę, a jednocześnie pracujesz – to przy składaniu wniosku jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym ZUS-u w formie pisemnej. Jeśli zaś odprowadzasz składki na ubezpieczenia społeczne konieczne jest także złożenie oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie. Czytaj także:

Renta socjalna po 60. roku życia

Rencista po 60. roku życia może jednocześnie pobierać rentę socjalną i rodzinną pod warunkiem, że wysokość obydwu dodatków nie przekroczy 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2019 roku ta suma to 2200 zł brutto. Jeśli łączna kwota będzie wyższa to świadczenie socjalne ulega obniżeniu! Przy czym obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto na przyznawanie renty socjalnej nie wpływają przepracowane lata pracy. Przysługuje ona wyłącznie tym osobom, które w dzieciństwie bądź w trakcie nauki doznały poważnego uszkodzenia organizmu – co w konsekwencji doprowadziło do całkowitej niezdolności do pracy.

Czytaj także:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/renty-socjalne-z-wyrownaniem

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031351268

4. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-186/

Komentarze (17)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Anula
  Anula
  11.07.2019, 18:00

  Renta socjalna przysługuje całkowicie niezdolnym do pracy, ale mogą do niej dorobić. Tego nie mogę zrozumieć! A ci co mają częściową niezdolność do pracy, im nie przysługuje renta socjalna. Dlaczego???

  3
  • Komentarz od Paulina
   Paulina
   12.07.2019, 07:22

   Przepisy określają dwa rodzaje niezdolności do pracy: całkowitą i częściową. Pierwsza tyczy się stanu zdrowia osoby, która utraciła całkowitą możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy jest orzekana, gdy Pani jako pracownik utraciła zdolność wykonywania swojej pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. I w tym przypadku również przysługuje Pani renta, ale z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jednak kwota, jaką Pani otrzyma zależy od zarobków, jakie Pani osiągała w latach aktywności zawodowej. Od 1 marca 2019 roku, najniższa stawka świadczenia wynosi 825 zł brutto.

   0
 • Komentarz od Katarzyna
  Katarzyna
  27.06.2019, 14:38

  Szanowny Autorze. Pisząc takie hasła jak: „Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?” albo „Renta socjalna z opieki społecznej – komu przysługuje?” pisze Pan/ Pani nieprawdę. Nie ma czegoś takiego jak renta socjalna z MOPS, gdyż, tak jak później Pan/ Pani pisze wypłaca ją ZUS, a opieka społeczna również nie istnieje, bo dziś mamy pomoc społeczną.

  2
  • Komentarz od Marek
   Marek
   28.06.2019, 14:34

   Szanowna Pani, zdajemy sobie sprawę z tego jaki podmiot i w jakiej procedurze wypłaca te świadczenia. Tytuły natomiast są dopasowane do tego, w jaki sposób internauci wyszukują tego typu informacje. Tak czy inaczej dziękujemy za konstruktywną krytykę i postaramy się wyraźniej zaznaczyć w tekście te informacje. Dziękuję za komentarz i pozdrawiam.

   1
 • Komentarz od Jan
  Jan
  02.02.2020, 18:27

  Kto napisal ten artykul? Naglowek „Ile wynosi renta socjalna netto w 2020 roku?” A tymczasem jest jedynie informacja o rencie sprzed dwoch lat i sprzed roku. Zenada

  1
 • Komentarz od Nadia
  Nadia
  20.07.2020, 10:52

  Oczywiście że tak

  0
 • Komentarz od Piotr
  Piotr
  27.04.2020, 09:13

  A niepełnosprawna (niepełnosprawność lekka/umiarkowana) samotna matka z dzieckiem dostała 500+ to jej tyle potrącą z renty? 524 zł na osobę nie może przekraczać.

  0
 • Komentarz od Kris
  Kris
  10.01.2020, 09:19

  Mam 33lat i choruję na padaczkę od urodzenia czy mam prawo do renty socjalnej

  0
  • Komentarz od D.marcin
   D.marcin
   27.04.2020, 06:41

   Tak, ale trzeba dobrze się starać o rente.

   0
 • Komentarz od Małgorzata
  Małgorzata
  15.07.2019, 15:52

  Witam jestem po trzech zapaleniach mózgu, mam ciężką cukrzycę, całkowita niepełnosprawność niezdolność do pracy i nie dostanę ręnty nawet w drodze wyjątku, ponieważ brakuje lat pracy tylko 1rok to jest niesprawiedliwe pozdrawiam

  0
 • Komentarz od Ewa
  Ewa
  06.06.2019, 18:36

  Witam jestem po operacji grasiczaka z tego co wiem granicą nie zanikla mi w wieku dojrzwania i z tad wzięły się moje choroby .Moje pytanie jest następujące czy jeśli nie zanikla mi grasica w wieku do 18roku mogę starać się o rete socjalna z ZUS?

  0
 • Komentarz od .
  .
  15.05.2019, 23:45

  Zupełny brak znajomości przez autora!!!!!

  1
  • Komentarz od Marek
   Marek
   16.05.2019, 08:00

   Czego wg Pani/Pana brakuje w tekście? Czy jakaś informacja jest wg Pani/Pana nieprawdziwa? Chętnie poprawimy tekst jeśli są w nim jakieś braki. Pozdrawiamy, Czerwona Skarbonka.

   0
   • Komentarz od K.
    K.
    01.08.2019, 11:16

    MOPS nie ma nic wspólnego z rentą socjalną! wprowadzacie ludzi w bląd

    1
   • Komentarz od Paulina
    Paulina
    01.08.2019, 11:31

    ZUS wypłaca rentę socjalną, za to lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli MOPS i GOPS pośredniczą w gromadzeniu przez wnioskującego niezbędnych dokumentów.

    0
 • Komentarz od Grzegorz
  Grzegorz
  16.04.2019, 08:19

  Witam starałem się o rentę socjalną w ZUS mam znaczny stopień z MOPS na chorobę serca . Pierwsze spotkanie pani doktor popatrzyła na wszystkie dokumenty, popytała i powiedziała że odpowiedź przyjdzie a mogła powiedzieć od razu że jest odmowa. Przyszła odpowiedź po 3 tyg odmowna. Odwołałem się do Kielc oczywiście zostałem zbadany robiłem przysiady później znowu badanie i usłyszałem że tak dostał bym tą rentę bo by się należała gdybym był murarzem – budowlańcem ale że mam wykształcenie wyższe informatyczne i pracuje jako informatyk to mi się nie należy czyli lepiej jak bym skończył podstawówkę i robił na budowie to bym dostał. Już się nie odwołuję bo ręce opadają.

  1
  • Komentarz od Bogumił
   Bogumił
   08.05.2019, 16:18

   odwołaj się !!!

   1
Podobne artykuły