Kredyt hipoteczny dla firm – jakie oferty i warunki w 2024?

Kredyt hipoteczny dla firm to odpowiednik kredytu hipotecznego dla osób fizycznych. Wiąże się on jednak z koniecznością przejścia dłuższej i trudniejszej procedury weryfikacyjnej.

Kluczowe informacje

 • Kredyt hipoteczny dla firm to produkt działający na podobnej zasadzie do kredytu hipotecznego dla osób fizycznych.
 • W zdecydowanej większości instytucji firma będzie musiała istnieć od co najmniej 12 miesięcy, aby móc starać się o przyznanie finansowania na zakup nieruchomości.
 • Kredyt hipoteczny dla firm można przeznaczyć na zakup, budowę, modernizację, adaptację lub remont nieruchomości. Środki mogą również posłużyć spłacie zaciągniętych zobowiązań mieszkaniowych w innych bankach.
 • Uzyskanie kredytu będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy firma nie posiada zaległości w płatnościach względem ZUS i US.

Z mojego doświadczenia w pracy eksperta finansowego pośredniczącego w sprzedaży produktów kredytowych dla firm i osób prywatnych wynika, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z kredytów firmowych. Bardzo wiele osób pyta o kredyt hipoteczny dla firm. Ten ma służyć przede wszystkim zakupowi lokali użytkowych pod biura czy działalność usługową. Zdarzają się też osoby, które w tym rodzaju finansowania upatrują swojej drogi ku rozpoczęciu lub rozwinięciu działalności deweloperskiej.

Czym właściwie jest kredyt hipoteczny dla firm? Na co można go przeznaczyć? Jak wygląda procedura ubiegania się o ten rodzaj finansowania? Zapraszam do lektury!

Czym jest kredyt hipoteczny dla firm?

Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą funkcjonuje na podobnej zasadzie jak kredyt hipoteczny dla osób fizycznych. Przedsiębiorca otrzymuje środki na cel związany z zakupem lub budową nieruchomości, a w zamian zobowiązuje się opłacać raty kapitałowo-odsetkowe. Bank ustanawia zabezpieczenie swojego zobowiązania w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Brzmi znajomo, prawda?

Jakie są warunki uzyskania kredytu na firmę?

Aby możliwe było udzielenie finansowania hipotecznego firmie, ta powinna mieć odpowiednią zdolność kredytową, pozytywną historię kredytową oraz odpowiedni staż.

Zdolność kredytowa to gotowość do spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami w z góry określonych terminach. Każda instytucja posiada własne algorytmy pozwalające na wyliczenie tego parametru.

Wszystkie banki ustalają kryterium graniczne stażu funkcjonowania przedsiębiorstwa, poniżej którego zupełnie nie będzie możliwe ubieganie się o finansowanie w danej instytucji. Zazwyczaj określane jest ono na poziomie 12, 18 lub 24 miesięcy.

Kolejnym kryterium, jakie mogą postawić banki, jest wielkość osiąganych obrotów w ujęciu miesięcznym lub rocznym.

Pozytywna historia kredytowa to brak opóźnień w spłacie uprzednio zaciągniętych zobowiązań. Problemem nie powinien być zupełny brak historii, który będzie świadczył o tym, że do tej pory przedsiębiorstwo wszystkie swoje wydatki finansowało z kapitałów własnych.

Jak długo trzeba prowadzić firmę, aby móc uzyskać kredyt hipoteczny?

Zdecydowana większość instytucji przyzna kredyt hipoteczny na firmę dopiero po upływie 12 pełnych miesięcy jej działalności. Tak będzie na przykład w: Alior Banku, mBanku, Millennium, Pekao SA czy PKO BP.

Bank Citi Handlowy dopuści 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ale jedynie w przypadku, gdy o kredyt starają się przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, czyli:

 • adwokatów,
 • aptekarzy,
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • księgowych,
 • lekarzy,
 • dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • tłumaczy przysięgłych
 • i informatyków.

Pozostałe działalności będą musiały być prowadzone dłużej niż 24 miesięce. W Banku BNP Paribas będą to 24 miesiące w sytuacjach standardowych oraz 18 miesięcy w ramach decyzji niestandardowych.

Co można sfinansować kredytem hipotecznym dla firm?

Na jaki cel firma może dostać kredyt hipoteczny? W tym przypadku warunki są niemalże takie same jak w przypadku osób fizycznych.

Kredyt hipoteczny dla firm będzie mógł zostać przeznaczony na:

 • zakup nieruchomości na użytek własny, lokalu na wynajem lub działki budowlanej pod zabudowę (na przykład pod: biurowiec, lokal usługowy, magazyn czy powierzchnię pod linię produkcyjną);
 • budowę budynków;
 • modernizację, adaptację, remont budynków i pomieszczeń;
 • spłatę kredytu hipotecznego lub kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na cel związany z finansowaniem nieruchomości.

Musisz pamiętać, że dla banku bardzo istotną kwestią jest płynność finansowanej nieruchomości. Stanowi ona pewnego rodzaju gwarancję łatwości zbycia nieruchomości po cenie rynkowej na wypadek, gdybyś Ty (jako przedsiębiorca) nie wywiązał się z warunków umowy.

Oczywiście przedmiotem kredytowania może być każda nieruchomość, która spełnia odpowiednie warunki prawne i techniczne, ale te uznane za mniej płynne będą kredytowane na gorszych warunkach. Może się też zdarzyć, że w tych wypadkach bank będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub wniesienia wyższego wkładu własnego.

O jakich kwotach i okresie kredytowania mowa?

Maksymalne okresy kredytowania w przypadku hipotecznych kredytów firmowych są krótsze niż przy adekwatnych produktach skierowanych dla osób fizycznych. Firmy mogą liczyć najczęściej na oferty uwzględniające maksymalnie 180-240 rat (co daje okres spłaty 15-20 lat).

Warto jednak podkreślić, że zarówno okres kredytowania, jak i również kwota kredytu dobierane są do indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Banki są w tej kwestii mocno elastyczne i otwarte na negocjacje.

Otrzymanie kredytu często warunkowane jest posiadaniem wkładu własnego. Najczęściej mieści się on w granicach od 20 do 40% wartości planowanej inwestycji, która będzie stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać kredyt hipoteczny dla firm?

Lista dokumentów niezbędnych dla przeprocesowania wniosku o kredyt hipoteczny dla firm będzie różna w zależności od wybranej instytucji. Poniżej prezentuję dokumenty, które zazwyczaj wymagane są przez wszystkie banki.

Dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości:

 • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości;
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy;
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • aktualny wypis z rejestru gruntów;
 • aktualny wypis z mapy ewidencyjnej;
 • operat szacunkowy nieruchomości;
 • projekt budowlany;
 • ewentualna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwolenie na budowę.

Dokumenty dotyczące kredytobiorcy:

 • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej do podpisania umowy kredytowej i złożenia wniosków kredytowych;
 • zaświadczenie z KRS, jeśli o kredyt ubiega się spółka prawa handlowego lub CEiDG, jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą;
 • decyzja o nadaniu numeru NIP lub REGON;
 • statut lub umowa spółki;
 • ewentualna uchwała wspólników dotycząca zgody na zaciągnięcie zobowiązania;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu skarbowego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo konieczne są dokumenty potwierdzające osiągane przychody. Ich rodzaj będzie uzależniony od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Może być to na przykład: wyciąg z firmowego rachunku bankowego, Księga Przychodów i Rozchodów za rok bieżący i poprzedni, zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych, bilans zysków i strat, deklaracja PIT lub CIT.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie przede wszystkim nieruchomość, ale bank może chcieć silniej chronić swoje interesy, dlatego nie dziw się, kiedy poprosi Cię o dodatkowe zabezpieczenie w postaci:

 • weksla własnego in blanco;
 • klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego;
 • cesji polisy ubezpieczeniowej;
 • pełnomocnictwa do rachunku bankowego;
 • zastawu rejestrowego na udziałach w spółce celowej;
 • aktu notarialnego z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;
 • innych indywidualnie ustalonych form zabezpieczenia.

kredyt hipoteczny dla firm - warunki

Jak wygląda proces kredytowy?

Proces ubiegania się o firmowy kredyt hipoteczny jest dość długi. Zdecydowanie dłuższy niż ma to miejsce przy kredytach hipotecznych dla osób fizycznych.

Konieczne jest zgromadzenie obszernej dokumentacji firmowej. Potrzebne będą też dokumenty dotyczące planowanej do sfinansowania nieruchomości. Niejednokrotnie bank może poprosić o biznesplan oraz analizę rentowności inwestycji.

Złożenie wniosku kredytowego poprzedza wnikliwa analiza potrzeb klienta. Wnioskować można w oddziale lub w siedzibie pośrednika finansowego. Po otrzymaniu oferty kredytowej można negocjować z bankiem jej warunki.

Jak obliczana jest zdolność kredytowa firmy?

Banki zdolność kredytową firm obliczają zazwyczaj na podstawie zestawienia przychodów i rozchodów firmy ponoszonych w każdym miesiącu roku kalendarzowego. Na wartość parametru wpływa też: branża, w której funkcjonuje podmiot, czas prowadzenia działalności, niezaleganie ze zobowiązaniami w stosunku do ZUS i urzędu skarbowego.

Zdarza się, że banki sprawdzają też właścicieli lub kadrę zarządczą przedsiębiorstwa pod kątem sytuacji rodzinnej, wykształcenia, czy posiadanej historii kredytowej.

Co ciekawe, w przypadku firm bierze się pod uwagę nie tylko bieżącą zdolność kredytową, ale również zdolność perspektywiczną. Co to oznacza?

Analitycy bankowi będą podejmowali próbę wykonania pogłębionej analizy zmienności przychodów firmy w poszczególnych miesiącach roku. Będą przyglądać się panującym trendom, aby przewidzieć ewentualne wzrosty oraz spadki przychodów.

Firmy niejednokrotnie zostaną poproszone o przedstawienie biznesplanu oraz prognozy finansowej związanej z planowaną do zrealizowania inwestycją. Dodatkowo konieczne może okazać się dodatkowe (oprócz hipoteki na nieruchomości) zabezpieczenie.

Najciekawsze oferty kredytów hipotecznych dla firm

Istnieje kilka banków, które oferują kredyt hipoteczny dla firm. Moim zdaniem najciekawszą ofertę posiadają mBank oraz BNP Paribas. Na jakie warunki możesz liczyć w tych instytucjach?

Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku

mBank oferuje kredyt hipoteczny opiewający na 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Maksymalny okres kredytowania to 15 lat. Raty mogą być spłacane w systemie miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Dodatkowo bank oferuje oprocentowanie stałe lub zmienne, ale z zastosowaniem stawki maksymalnej.

Kredyt hipoteczny dla firm w BNP Paribas

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną księgowość oraz prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy. Bank jest gotowy wesprzeć projekty biurowe, handlowe i magazynowe, ale też zrefinansować wydatki poniesione na budowę. Udział BNP Paribas w finansowaniu wynosi aż do 80% wartości planowanych inwestycji, a okres spłaty wynosi 12 lat.

Ze środków pozyskanych w ramach kredytu hipotecznego dla firm, można sfinansować zakup:

 • nieruchomości,
 • maszyn i środków transportu,
 • nowych technologii,
 • srodków trwałych.

Oferta dla deweloperów

Szczególnym rodzajem kredytu hipotecznego dla firm jest produkt na budowę nieruchomości przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób finansować budowę obiektów magazynowych, handlowych lub tych najbardziej popularnych, a więc mieszkalnych.

Deweloperzy korzystają z firmowych kredytów hipotecznych, kiedy nie posiadają wystarczającej ilości środków własnych lub nie chcą ich w danym momencie angażować. To dość popularne rozwiązanie w branży.

Przedsiębiorcy równolegle budują nieruchomości i poszukują kupców, którzy często nabywają jeszcze niezbudowane lub dopiero zaplanowane lokale. Najczęściej zaraz po zakończeniu jednej budowy, występują z wnioskiem o udzielenie finansowania dla kolejnej inwestycji, aby zachować ciągłość pracy i obrotu.

Deweloperzy mają wybór: mogą dokonać wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego po sprzedaży wystarczającej ilości lokali lub sprzedać nieruchomość z kredytem. Druga opcja wiąże się z niższym zyskiem.

Kredyt hipoteczny dla firm kalkulator

Każdy przedsiębiorca może w łatwy sposób sprawdzić dostępne na rynku oferty kredytów hipotecznych dla firm przy pomocy kalkulatorów kredytowych. Na jakie parametry kredytu powinieneś zwrócić szczególną uwagę?

Porównując oferty finansowania dla firm, weź pod uwagę przede wszystkim:

 • wysokość raty;
 • marżę banku;
 • prowizję;
 • całkowitą kwotę do spłaty;
 • opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu;
 • opłaty za dokonywanie ewentualnych aneksów do umowy.

O czym warto pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy na firmę?

Warto pamiętać, że firma może skorzystać nie tylko z kredytu hipotecznego, ale również innych form finansowania, na przykład może zawnioskować o: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt gotówkowy czy pożyczkę hipoteczną. Opcją wartą rozważenia jest pozyskanie funduszy od inwestora zewnętrznego.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczana jest zdolność kredytowa firmy?

Banki spoglądają nie tylko na obecną zdolność kredytową, ale również podejmują próby prognozowania zdolności przyszłej. Biorą pod uwagę przede wszystkim dane o osiąganych przychodach, kosztach i obrotach. Badają też historię kredytową.

Czy ratę kredytu hipotecznego można wrzucić w koszty podatkowe?

Raty kredytu nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Można do nich wliczyć jedynie odsetki, ale dopiero po ich faktycznej zapłacie.

Czy na B2B dostanę kredyt hipoteczny?

W większości banków nie będzie problemu z uzyskaniem kredytu hipotecznego na umowę B2B. Sytuacja będzie ułatwiona, jeśli umowa o współpracy jest następstwem wcześniejszej umowy o pracę z danym pracodawcą.

Jakie ma oprocentowanie kredyt hipoteczny dla firm?

Oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego dla firm jest nieco wyższe niż kredytu hipotecznego dla osób fizycznych. W przypadku firm parametr ten podlega negocjacji.

Kredyt hipoteczny dla firm – czy potrzebny jest wkład własny?

Tak, banki wymagają wkładu własnego przy kredycie hipotecznym dla firm. Zwykle minimum to 20% wartości finansowanej nieruchomości.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie