Kredyt studencki – co to jest, jakie są wymagania i warunki?

Kredyt studencki - jak wygląda w Polsce i czy warto?

Kredyt studencki to zagadnienie, które wciąż nie cieszy się dużym powodzeniem wśród młodych ludzi. W Polsce popularność tego świadczenia jest raczej znikoma, co w porównaniu np. z Wielką Brytanią bywa zastanawiające. Dlaczego tak się dzieje? Czy jesteśmy gorzej poinformowani? A może bardziej roztropni, że się nie zadłużamy? Czym konkretnie jest kredyt studencki? Nie wiesz, jak złożyć wniosek, ani gdzie sprawdzić warunki, na jakich się go udziela? Nic nie szkodzi! W poniższym artykule znajdziesz wszystkie odpowiedzi na każde pytanie dotyczące kredytu studenckiego.

Definicja – Co to jest kredyt studencki?

Dla wielu osób rozpoczęcie nauki na wymarzonej uczelni oznacza wyjazd z rodzinnego miasta. Zdarzyć się może nawet przeprowadzka za granicę, a to już nie są przelewki. Jedni poświęcają się wtedy w całości nauce — żyjąc na przysłowiowym garnuszku rodziców. Inni z kolei, próbują jednak utrzymać się na własną rękę, co niestety niejednokrotnie wiąże się z przemęczeniem i zaniedbywaniem samej nauki. Jak zatem w takiej sytuacji utrzymać stabilność finansową?

Jednym z rozwiązań jest tutaj kredyt studencki. A co to takiego? – zapytacie. To bardzo proste. Kredyt studencki to specjalna pożyczka, wypłacana w transzach o znacznie korzystniejszych warunkach niż klasyczne kredyty gotówkowe. Powyższe rozwiązanie charakteryzuje się np. odroczonym okresem rozpoczęcia spłaty oraz możliwością częściowego umorzenia.

Zalety kredytu studenckiego:

 • Oprocentowanie — jest ono wyjątkowo niskie. Na tle innych kredytów wręcz znikome — 50% wysokości stopy redyskontowej weksli NBP w skali roku. W sierpniu 2022 roku ten wskaźnik wynosił 6,55%, połowa tego oprocentowania to więc zaledwie 3,275%.
 • Dopasowanie wysokości rat — może być ustalona wobec naszych indywidualnych potrzeb. Liczba rat spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.
 • Szansa na umorzenie 20% kwoty pożyczki — pod warunkiem, że znajdujemy się wśród 5% najlepszych uczniów na uczelni!
 • Dwuletnia karencja wobec spłaty zobowiązań — po ukończeniu studiów można zwrócić się do banku z wnioskiem o obniżenie miesięcznej raty, zawieszenie okresu spłacania do 12 miesięcy (roku) lub umorzenie całego kredytu studenckiego.
 • Kompletna digitalizacja — wnioski o kredyt studencki można składać całkowicie online.
 • Dowolność dysponowania — uzyskaną kwotę możemy przeznaczyć na dojazdy, naukę, mieszkanie jak i inwestycje.

Kto może dostać kredyt studencki?

Odpowiedź zapewne nikogo tu nie zaskoczy. Kredyt studencki przysługuje każdemu, kto ma aktywny status studenta. Wniosek kredytobiorcy może składać zatem zarówno żak z uczelni publicznej jak i studiów prywatnych i to niezależnie od trybu zajęć, stopnia, czy etapu edukacji.

O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta. O kredyt studencki można starać się przez cały rok. Co ciekawe, o kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka. 1

Warto tutaj przy okazji dodać, że wyniku zmian z 2019 roku na poziomie legislacyjnym nie ma już potrzeby przedstawiania dwa razy do roku legitymacji studenckiej. Status studenta jest obecnie weryfikowany automatycznie. Jeśli zatem zakończysz z jakiegoś powodu studia, to dalsze transze zobowiązania po prostu nie będą już wypłacane.

Zanim wniosek kredytobiorcy zostanie pozytywnie rozpatrzony, bank sprawdzi dochód przypadający na każdą osobę w rodzinie. W chwili ubiegania się o kredyt studencki nie może on przekroczyć 3000 zł. 2. Limit ten zmienia się co roku, a jego wysokość ustalana jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że wszystko w zasadzie zależy od wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy.

Warto tutaj podkreślić również, że żadna umowa o kredyt studencki nie wyklucza podjęcia pracy zawodowej. Pozyskiwane dochody będą jednak wliczane do puli dochodów rodziny. Jeśli więc będą zbyt wysokie, student może przestać spełniać warunki przyznania mu kredytu studenckiego.

Ile można dostać?

Student sam decyduje, w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb. 1

Gdzie można wziąć preferencyjny kredyt studencki?

Nie każdy bank w Polsce ma pozwolenie na udzielanie takiego kredytu. Za cały projekt odpowiada u nas bowiem Bank Gospodarstwa Krajowego i to on decyduje, która z instytucji ma zezwolenie na przyznanie kredytu studenckiego.

W 2022 roku, kredyt wypłacany jest przez:

 • PKO Bank Polski;
 • Bank Pekao;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi);
 • SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi);

Oznacza to, że nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego w innych instytucjach typu mbank, ING, czy Alior.

Jakie dokumenty są potrzebne?

O kredyt studencki można się ubiegać przez cały rok. Ważne jest jednak, aby składać je według wzoru wymaganego w danej instytucji finansowej. Przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć będzie trzeba:

 • Wypełniony wniosek o kredyt studencki;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie — które nie przekraczają 3000 zł na osobę;
 • Potwierdzenie statusu studenta — wydane na piśmie przez uczelnię (udział w rekrutacji też się liczy);
 • Dokumenty wymagane przez bank — dla oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
 • Zaświadczenia od poręczycieli kredytu studenckiego w tym przypadku bank gospodarstwa krajowego zapewnia formę zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego.

Jeśli uda się skompletować powyższy zestaw, decyzja o przyznaniu lub nie, kredytu studenckiego, powinna zapaść najdalej w ciągu 30 dni.

Poręczenie kredytu studenckiego

Poręczyciel bierze na siebie obowiązek zabezpieczenia spłaty kredytu. W zdecydowanej większości przypadków, w roli poręczycieli występują rodzice albo bliższa lub dalsza rodzina. Jeśli jednak nikt z rodziny nie może być poręczycielem, na przykład z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową lub niestabilną sytuację finansową, studenci mogą ubiegać się o poręczenie w:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dokumenty potrzebne do kredytu studenckiego

Na jaki okres udzielany jest kredyt studencki?

Sprawa jest raczej dość oczywista. Potrzebne fundusze przydziela się na cały czas trwania studiów. Kredyt studencki nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. W przypadku osób uczących się na studiach doktoranckich — wymagany okres może przeciągnąć się o dodatkowe 4 lata.

Kredyt studencki jest wypłacany w formie rat miesięcznych, nie dłużej niż 10 miesięcy w każdym roku akademickim. Warto podkreślić, że kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, a nawet może być zawieszony z ważnych przyczyn losowych.

Spłata zadłużenia następuje po 2 latach od zakończenia nauki. Dzięki temu student może spokojnie ustabilizować swoją sytuację finansową i mieć realną możliwość spłacania rat. W tym czasie odsetki, które są naliczane, zostają spłacone przez państwo z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Oznacza to, że koszt kredytu studenckiego jest bardzo atrakcyjny i nie narasta mimo odroczenia w spłacie.

Rokrocznie maleje liczba absolwentów. W roku akademickim 2019/2020 polskie uczelnie opuściło ponad 290 tys. osób, co w porównaniu z rokiem akademickim 2010/2011 wskazuje na wyraźny spadek. (aż o 41%) 1

Czy kredyt studencki można spłacić wcześniej?

Jak najbardziej, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o sposoby aneksowania umowy, czy ustalenia rozpoczęcia spłaty, to kredyt studencki nie odbiega tutaj za bardzo od innych umów zawieranych z bankiem. Wszystkie terminy są określane bezpośrednio w umowie kredytowej.

Jednak wcześniejsza spłata kredytu studenckiego nie musi zawsze się opłacać. To charakterystycznego dla tego typu preferencyjnych zobowiązań, gdzie istnieje szansa na umorzenie części pożyczki.

Umorzenie kredytu studenckiego

Naturalne jest to, że kredytobiorca zawsze zobowiązany jest do spłaty zaciągniętych przez siebie zobowiązań w całości lub z naliczonymi odsetkami — zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Wyjątek stanowi tutaj jednak kredyt studencki. Dlaczego?

Otóż zgodnie z ideą, która przyświeca całemu konceptowi, przydzielane finanse mają przede wszystkim służyć młodzieży w ich karierze naukowej. Częściowe umorzenie studenckiego kredytu jest zatem możliwe w przypadkach, kiedy studenci uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce.

Obligatoryjnie obniżane są pożyczki zaciągnięte przez 10% najlepszych studentów z danego roku. Kredyt studencki może zostać pomniejszony przez instytucję kredytującą o:

 • 50% – Ścisła czołówka (1 procent studentów lub doktorantów)
 • 35% – jeśli kredytobiorca jest wśród studentów lub doktorantów z grupy od 1,01 do 5 proc.
 • 20% – jeśli student znajduje się w grupie od 5,01 do 10 proc. najlepszych studentów lub doktorantów.

Dodatkowo warto tu podkreślić, że istnieje także umorzenie kredytu studenckiego. Możliwe jest to jednak jedynie tylko w przypadku, gdy student znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczył trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązania. Organem, który umarza w takiej sytuacji kredyt studencki, jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Najpierw jednak student powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek.

Kredyt studencki w liczbach — świat:

Jak to mówią: „Co kraj to obyczaj”. W USA, gdzie studia są całkowicie płatne, temat zadłużenia studentów jest od dłuższego czasu bardzo gorąco dyskutowany. Jak wynika z najnowszego raportu Institute for College Access and Success CollegeBoard i MeasureOne, ogólnokrajowy dług studencki w Stanach wynosi obecnie niemal 1,75 biliona dolarów.

Co jednak ciekawe, najnowsze analizy wspomnianego już instytutu wskazują, że większość konsumentów w USA zarządza zadłużeniem z tytułu kredytów studenckich w sposób odpowiedzialny, a tempo jego akumulacji spada. 3 Potwierdza się zatem twierdzenie, że kredyt studencki może człowieka wiele nauczyć.

Gdy przyjrzymy się Wielkiej Brytanii, sprawa wygląda podobnie. Kredyty studenckie cieszą się tam równie dużym zainteresowaniem. Zgodnie z przewidywaniami rządu brytyjskiego 4 w latach 2022/23 należy spodziewać się wzrostu wartości kredytów udzielanych w trakcie studiów licencjackich jak i podyplomowych magisterskich i doktoranckich o ponad 2%.

Aktualnie, co rok na Wyspach, do około 1,5 miliona angielskich studentów, trafia prawie 20 miliardów funtów. Oczywiście, szacowana wartość niespłaconych pożyczek na Wyspach, ma do połowy lat 40., sięgnąć niemal 460 miliardów funtów (ceny 2021-22) 5.

Fakty są takie, że studenci mają dziś ograniczone możliwości przy jednoczesnym wysokim zapotrzebowaniu finansowym. Skąd zatem tak niska popularność kredytu studenckiego w Polsce? W Czerwonej Skarbonce wierzymy, że istotnym czynnikiem może być niedoinformowanie opinii publicznej. Właśnie dlatego, zawsze staramy się kompleksowo odpowiadać na wszelkie nurtujące Was pytania.

Kredyt studencki w liczbach — Polska

Od 1998 roku polscy studenci spłacili już w całości ok. 357 tysięcy zobowiązań. W 2021 roku banki zawarły ponad 1.800 nowych umów — kryteria dochodu spełniło około 90,9% ubiegających się o kredyt. A to napawa optymizmem.

Rok rocznie, najczęściej wybieranym przez studentów bankiem jest PKO Bank Polski S.A. To z nim umowę o preferencyjny kredyt studencki podpisało ponad 79% ubiegających się studentów i doktorantów w 2021 roku. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 20,1% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A. – mniej niż 1%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2021 r. skorzystało niemal 300 kredytobiorców. Największa liczba umorzeń wynikała ze znalezienia się w grupie od 1% do 10% najlepszych absolwentów uczelni (umorzenia od 20% do 50% kredytu). 6

Podsumowanie — czy warto wziąć kredyt studencki w 2022 roku?

Naszym zdaniem warto. Jeżeli czujemy, że nie sprostamy finansowym wymaganiom studiów i pochodzimy z rodziny o niskim progu dochodów na osobę — nie ma co się zastanawiać. Kredyt studencki działa nie tylko na relatywnie atrakcyjnych warunkach, ale także każdy kredytobiorca jest traktowany na takich samych zasadach.

Kredyt ten wyróżnia się nie tylko możliwością odroczenia spłaty i pokrycia części kosztów przez państwo, chociaż już nawet te warunki pozwalają cieszyć się dużą swobodą i mniejszym kosztem. Głównym atutem oferty jest jednak obniżone do minimum oprocentowanie, a także brak kosztów okołokredytowych.

Kredyt studencki może się także okazać inwestycją w naszą przyszłość. Koszt takiej pożyczki w przyszłości nie będzie raczej współmierny do uzyskanych korzyści. Zaciągnięcie kredytu studenckiego pozwala na otrzymanie najtańszego zobowiązania finansowego na rynku. Naprawdę nie ma konkurencji pod względem finansowym dla takich zobowiązań. Czy warto zatem zdecydować się na taki produkt w każdym przypadku?

Weryfikując inne zadłużenia na rynku, np. za pomocą kalkulatora kredytów, szybko przekonasz się, że taki produkt rzeczywiście gwarantuje świetne warunki pod względem finansowym. Wystarczy porównać kredyt na studia a kredyt gotówkowy – szybko dostrzeżemy różnice. Osoby korzystające kredytu dla studentów mają o nim pozytywne opinie. Możliwość umorzenia spłaty w przypadku tego zobowiązania także jest warta zaakcentowania. Kredyt studencki jest więc tani i bezpieczny, a co lepsze — nie będzie od nas wymagał ściągania rat niezależnie od okoliczności. To jedyna taka oferta na rynku!

Źródła polskojęzyczne:

1. https://zbp.pl/getmedia/f76f16e2-872d-4ac9-90c7 93014b6a318e/PortfelStudenta2021_popr2/

2. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

6. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-w-sprawie-liczby-udzielonych-kredytow-studenckich-w-2021-roku/

Źródła anglojęzyczne:

3. https://www.measureone.com/resources/

4. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1038015/Higher_education_student_finance_2022_to_2023_-_equality_analysis.pdf

5. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01079/

Sprawdź też:

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • m
  m
  michał
  20.08.2019, 16:34

  Owszem oprocentowanie kredytu jest niewielkie, ale wykorzystują to banki pobierając prowizję od przyznanej kwoty i od każdej wpłaty biorą np. 5% w PKO. A jeśli uznają, że nie masz wystarczającego zabezpieczenia i zabezpiecza Bank Gospodrstwa Krajowego – to kolejne procenty. Następnym razem Autor nie powinien pomijać takich okoliczności zachęcając uboższą młodzież do inwestowania. Inaczej pachnie tu lobby bankowym

Podobne artykuły