Kryterium dochodowe MOPS 2019 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

W tym roku, jednym z najbardziej wziętych tematów związanych z polityką społeczną są kryteria dochodowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2019. Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, co trzy lata dochodzi do zmian w ich wysokości. Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.07.2018 roku. Zmiany te weszły w życie od 1 października 2018 roku i będą aktualne do 31 października 2019 roku. Ile wynosi kryterium dochodowe z MOPS na poszczególne zasiłki?

kryterium dochodowe mops

Polska w europejskiej czołówce w zakresie wsparcia rodzinnego

Na potrzeby raportu: “Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE – 2017″ przygotowanego przez PwC wynika, że przeciętna polska rodzina w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych otrzymuje 8 225 zł rocznie. W porównaniu z europejską normą – 10 178 zł jest to 4 wynik wśród 28 krajów Unii. Jak podkreślają eksperci – pozytywny i trwały trend demograficzny osiągają wyłącznie te państwa, które posiadają rozwiązania systemowe. Na szczycie zestawienia przed Polską znalazły się jedynie Francja, Węgry oraz Austria1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nakłady na politykę rodzinną w Polsce wynoszą obecnie, ok. 3 proc. PKB – co stawia nasz kraj wśród politycznych liderów europejskich prowadzących aktywną, a także skuteczną politykę rodzinną2. Dlatego, ostatnia weryfikacja dotycząca interwencji socjalnej została przeprowadzona przez Instytut Pracy i Praw Socjalnych w 2018 roku. Na jej mocy Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia ustalił:

 • Próg interwencji socjalnej
 • Minimalny zakres wydatków
 • Zakres potrzeb podstawowych niezbędnych do życia
 • Okres oraz źródło danych, z którego przyjmuje się wysokość cen i towarów

Następnie, Rada Ministrów zaprezentowała Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot kryterium dochodowych oraz informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, za okres poprzedniej weryfikacji, która obejmuje:

 • Liczbę świadczeniobiorców
 • Liczbę świadczeń
 • Całkowitą kwotę wydatków na świadczenia

kryterium dochodowe 2019

Jakie jest kryterium dochodowe MOPS w 2019 roku?

Na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku3, Rada Ministrów ustaliła nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Zgodnie z jej wymogami – weryfikacja powyższych kryteriów dokonywana jest co 3 lata. Ostatnia miała miejsce w 2015 roku, więc kolejna przypadła na rok 2018. Na jej mocy:

1) kryterium dochodowe:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł (wzrost o 11 proc., z 634 zł),
 • Dla osoby w rodzinie – na poziomie 528 zł (wzrost o 3 proc., z 514 zł),
 • Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł (wzrost o 7 proc., z 288 zł),

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 763 zł (wzrost 2 proc.),
 • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 647 zł (wzrost o 7 proc.),
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1 376 zł (wzrost o 3 proc.),

3) maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł4 (wzrost o 7 proc.)

Kryterium dochodowe MOPS w 2019 – stawki w górę!

Podwyższenie powyższych kryteriów powoduje automatyczne podniesienie liczby chętnych korzystających ze świadczeń pieniężnych. Jednak, by móc skorzystać ze wsparcia finansowego, nie wystarczy samo złożenie wniosku w ośrodku pomocy społecznej. Kluczowe jest także spełnienie nie tylko wymogu posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich, ale i warunku dochodowego. Czytaj więcej:

zasiłki mops

Zasiłek stały – kryterium przyznania

Świadczenie stałe to specjalna forma zasiłku pieniężnego, który zgodnie z art. 37 Ustawy o pomocy społecznej przysługuje:

 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź całkowicie niezdolnej do pracy, gdy jej dochód jest niższy niż przewiduje to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą,
 • Dorosłej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie5.

Co ważne – niezdolność do pracy, z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę. Z kolei całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba legitymuje się I lub II grupą inwalidzką bądź znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czytaj także:

Zasiłek stały  jaką ma wysokość? W przypadku osoby samotnie gospodarującej świadczenie wylicza się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Z uwagą, że kwota tego zasiłku nie może być wyższa 444 zł i mniejsza niż 30 zł. Natomiast, w przypadku osoby w rodzinie, zasiłek ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a jej dochodem.

Zasiłek okresowy – komu przysługuje i na jaką wysokość?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, ze względu na swoją długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Kryterium dochodowe wynosi 634 zł, 
 •  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Kryterium oblicza się tutaj jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 514 zł i liczby osób w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. pomoc z mops

Zasiłek celowy – komu jest przyznawany i w jakiej wysokości?

Zasiłek celowy, jak sama nazwa wskazuje przyznawany jest w celu zaspokojenia pewnej potrzeby bytowej. Może być on wypłacany na pokrycie w części lub całości niektórych kosztów, jak np.:

 • Zakupu żywności
 • Leków i artykułów spożywczych
 • Odzieży
 • Opału
 • Podstawowych przedmiotów użytku domowego
 • Drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • Kosztów zorganizowania pogrzebu

Jednak, co ważne może być przyznawany także według innych kryteriów, które rozpatrywane są indywidualnie. Dlatego równie dobrze istnieje możliwość wnioskowania o wydatki, które nie są uwzględnione w prawie. Co do zasady świadczenie przyznawane jest osobom, których kryterium dochodowe w 2019 roku wynosi:

 • 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 528 zł dla osoby w rodzinie

Zdarzają się jednak sytuacje, w których świadczeniobiorca otrzymuje zasiłek pomimo niespełnienia warunków kryterium. Dzieje się tak, gdy doszło do nieprzewidzianych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej bądź ekologicznej. W szczególnych przypadkach może zostać przyznany również specjalny zasiłek celowy – właśnie dla tych osób, które przekraczają wspomniane kryterium dochodowe. Co istotne – ten rodzaj świadczenia nie podlega zwrotowi.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego – ile wynosi w 2019 roku?

W przypadku zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów na utrzymanie dziecka – kryterium dochodowe na przełomie 2018/2019 roku pozostanie bez zmian. Co oznacza, że przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

 • 674 zł na osobę w rodzinie,
 • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

W praktyce więc, wysokość zasiłku rodzinnego, od dnia 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku równa się miesięcznie:

 • 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł – na małoletniego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Warto pamiętać również o tym, że zasiłek rodzinny podobnie, jak wszelkie świadczenia rodzinne – wolny jest od podatku dochodowego! Jednocześnie kryterium upoważniające do zasiłku rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym warunkuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego stawka w 2019 roku wynosi 620 zł (wzrost o 100 zł). kryteria dochodowe mops

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim obojgu rodzicom dziecka lub jednemu rodzicowi. Jednak może skorzystać z niego również prawny bądź faktyczny opiekun – pod warunkiem, że wcześniej wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka! Nie rzadko zdarza się, że świadczenie rodzinne pobiera pełnoletnia osoba ucząca się, ale taka, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja ma miejsce, np. w momencie śmierci rodziców lub w związku z sądowym ustaleniem lub sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów z ich strony.

Powyższy spis osób to katalog zamknięty, co w praktyce oznacza, że nikt inny oprócz nich nie posiada prawa do zasiłku rodzinnego! Czytaj także: Zasiłek rodzinny, macierzyński i inne świadczenia dla opiekunów.

Ograniczenia zasiłku rodzinnego

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, świadczenie to, bez dwóch zdań, jest głównym elementem wspierającym politykę prorodzinną kraju. Jednak wspomniany zasiłek obowiązuje jedynie przez określony czas – a więc:

 • Do ukończenia przez małoletniego 18 roku życia /albo
 • Nauki w szkole – lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia / albo
 • Do 24 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole bądź w szkole wyższej. Musi legitymować się też orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

zasiłek mops

Zasiłek pielęgnacyjny – kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejne ze świadczeń rodzinnych, które jest efektem prowadzenia w naszym kraju efektywnej polityki socjalnej. Jego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej pomocy osobom, w związku ich niepełnosprawnością oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Tak więc – są to comiesięczne wypłaty udzielane opiekunom niepełnosprawnych, w związku z ich stanem zdrowia.

Po raz pierwszy od 12 lat podwyższono jego kwotę i od 1 listopada 2018 roku jego stawka wynosi:

 • 184,42 zł (wzrost ze 153 zł). W kolejnym etapie, czyli od 1 listopada 2019 roku wzrośnie do 215,84 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Do jego przydzielenia kwalifikują się przede wszystkim:

 • osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń, który zalicza płatnika do II grupy inwalidzkiej (warunek: niepełnosprawność musi wystąpić przed ukończeniem 21 lat!),
 •  seniorzy – powyżej 75 roku życia,
 •  na wsparcie mogą liczyć też opiekunowie osób powyżej 16 roku życia. W tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ewentualnie wymagane jest odpowiednie zaświadczenie zakładu ubezpieczeń – ZUS lub KRUS o wpisaniu świadczeniobiorcy do I grupy inwalidzkiej. Pod uwagę brane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,

Co więcej, rząd zdecydował się, że zostanie zwiększona również kwota zasiłku dla opiekuna i w 2019 roku, która wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).

1. https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-11-23-ulgi-swiadczenia-prorodzinne.html

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/skuteczna-polityka-rodzinna

3. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-9/

4. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358

5. https://www.arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

Autor wpisu: Paulina Krupa

13.02.2019|Porady eksperckie|
Dodaj komentarz

6 komentarzy

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

 1. Ewelina 1 października 2019 at 14:33 - Odpowiedz

  Do pani Jadwigi. Samotne matki nic nie dostają tak dla jasnosci

 2. Jadwiga 27 września 2019 at 17:31 - Odpowiedz

  Dla samotnych matek z dziemi wszystko, a dla starych zchorowanych seniorów ii rencistów co nie mogą pracować NIC!!!

  • Anka 9 października 2019 at 11:43 - Odpowiedz

   Ja jestem samotną matką , mojemu dziecku nigdy nie przysługiwało ani rodzinne ani 500+ Nic bo ja pracowałam ! Wiec niech pani nie pisze kłamstw

 3. Tomasz 2 sierpnia 2019 at 21:28 - Odpowiedz

  Człowiek chory nie zdecyduje się na dziecko lub dwoje dzieci aby nie urodziło się dziecko chore. Będzie żył strachem, a jeśli zdecyduje się to tylko na jedno. Osoby które mogą iść do pracy a rezygnują z pracy zawodowej z tegoż powodu iż otrzymują 500 plus dodatki na dzieci i tak mamy przez okres kilku lat, a co najmniej czterech. Żerują na 500 plus i dodatkach, dodatkowo rodzą czwarte dziecko, rozwodzą się z mężem, a z tych pieniędzy Oczywiście wspólnie małżonkowie byli budują sobie dom żyjąc na kocią łapę, gdyż samotna mama otrzymuje kilka tysięcy zł łącznie. Korzystając z MOPSu, dodatków 500 Plus, 1600 na jedno dziecko a posiada ich na przykład dwójkę lub trójkę jest samotna ale tylko na papierze. Dodatkowo przy czwórce dzieci mają zapewnioną emeryturę. My natomiast jesteśmy zmuszeni stawać na komisje lekarską, gdzie przechodzimy, jak to się mówi pranie mózgu przez orzeczników, potrójne komisje lekarskie i po 11 lekarzach. Rezygnujemy z renty 800 zł, a i tak nie dostaniemy na przykład epilepsji i podejmujemy pracę zawodową, po czym zostajemy wyrzuceni z pracy przy pierwszym napadzie padaczkowym. Dziecko oczywiście rodzimy jedno przez cesarkę z wielkim strachem, ale czy ktoś o tym myśli, że dziecko będzie wymagało leczenia gdyż leki przychodzą na dziecko a diagnoza lekarska jak zawsze brzmi padaczka skryto pochodna po matce. Dopiero gdy trafi się mądry neurolog, profesor szanowany postawi on faktyczną diagnozę jaką jest trucie lekami w łonie matki. Ileż to dziewczyn epilepsją wrzuca się na swoje życie, bo myśli mają czarne w tym momencie kiedy usłyszę słowo ty masz padaczkę praktycznie nie widzę sensu życia przed sobą, a mało która wiąże się z partnerem. To właśnie jest główny powód tejże choroby przychodzi ona jak burza a traktowani jesteśmy jakbyśmy byli chorzy psychicznie. W rzeczywistości jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy funkcjonują normalnie, tylko że na lekach. Jak łatwo zniszczyć człowiekowi życie, bo on ma padaczkę. Następną rzeczą co się dzieje w takim człowiekiem przestaje w siebie wierzyć i ląduje u psychiatry z napisem depresja i znowu psychotropy. Nie poddawajcie się proszę, jeżeli jesteście takiej sytuacji nie pozwólcie się wykończyć. Uwierzcie w siebie, ja już mam dwójkę dzieci i jestem szczęśliwa.

 4. Bogdan 20 maja 2019 at 12:19 - Odpowiedz

  Politykom 10 000 zł. nie starcza do końca miesiąca, rencista z dochodem 712 zł.
  jest na tyle bogaty że nawet pomoc społeczna mu nie przysługuje.

  • Helena 22 września 2019 at 02:43 - Odpowiedz

   Pani Tomaszu!!!! Proszę w trybie natychmiastowym, zgłosić się natychmiast do najbliższej placówki leczenia psychiatrycznego zanim pana dopadnie skurcz odbytnicy