Kryterium dochodowe MOPS 2019 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

W tym roku, jednym z najbardziej wziętych tematów związanych z polityką społeczną są kryteria dochodowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2019. Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, co trzy lata dochodzi do zmian w ich wysokości. Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.07.2018 roku. Zmiany te weszły w życie od 1 października 2018 roku i będą aktualne do 31 października 2019 roku. Ile wynosi kryterium dochodowe z MOPS na poszczególne zasiłki?

kryterium dochodowe mops

Polska w europejskiej czołówce w zakresie wsparcia rodzinnego

Na potrzeby raportu: “Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE – 2017″ przeprowadzonego przez PwC wynika, że przeciętna polska rodzina w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych otrzymuje 8,225 zł rocznie. W porównaniu z europejską normą – 10,178 zł jest to 4 wynik wśród 28 krajów Unii. Jak podkreślają eksperci – pozytywny i trwały trend demograficzny osiągają wyłącznie te państwa, które posiadają rozwiązania systemowe. Na szczycie zestawienia przed Polską znalazły się jedynie Francja, Węgry oraz Austria1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nakłady na politykę rodzinną w Polsce wynoszą obecnie, ok. 3 proc. PKB – co stawia nasz kraj wśród politycznych liderów europejskich prowadzących aktywną, a także skuteczną politykę rodzinną2. Dlatego, ostatnia weryfikacja tycząca się interwencji socjalnej została przeprowadzona przez Instytut Pracy i Praw Socjalnych w 2018 roku. Na jej mocy Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia ustalił:

 • Próg interwencji socjalnej
 • Minimalny zakres wydatków
 • Zakres potrzeb podstawowych niezbędnych do życia
 • Okres oraz źródło danych, z którego przyjmuje się wysokość cen i towarów

Następnie, Rada Ministrów zaprezentowała Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot kryterium dochodowych oraz informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, za okres poprzedniej weryfikacji, która obejmuje:

 • Liczbę świadczeniobiorców
 • Liczbę świadczeń
 • Całkowitą kwotę wydatków na świadczenia

kryterium dochodowe 2019

Jakie jest kryterium dochodowe MOPS w 2019 roku?

Na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku3, Rada Ministrów ustaliła nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Zgodnie z jej wymogami – weryfikacja powyższych kryteriów dokonywana jest co 3 lata. Ostatnia miała miejsce w 2015 roku, więc kolejna przypadła na rok 2018. Na jej mocy:

1) kryterium dochodowe:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł (wzrost o 11 proc., z 634 zł),
 •  Dla osoby w rodzinie – na poziomie 528 zł (wzrost o 3 proc., z 514 zł),
 • Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł (wzrost o 7 proc., z 288 zł),

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1763 zł (wzrost 2 proc.),
 • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 647 zł (wzrost o 7 proc.),
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1376 zł (wzrost o 3 proc.),

3) maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł4 (wzrost o 7 proc.)

Kryterium dochodowe MOPS w 2019 – stawki w górę!

Podwyższenie powyższych kryteriów powoduje automatyczne podniesienie liczby chętnych korzystających ze świadczeń pieniężnych. Jednak, by móc skorzystać ze wsparcia finansowego, nie wystarczy samo złożenie wniosku w ośrodku pomocy społecznej. Kluczowe jest także spełnienie nie tylko wymogu posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich, ale i warunku dochodowego. Czytaj więcej:

zasiłki mops

Zasiłek stały – kryterium przyznania

Świadczenie stałe to specjalna forma zasiłku pieniężnego, który zgodnie z art. 37 Ustawy o pomocy społecznej przysługuje:

 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź całkowicie niezdolnej do pracy, gdy jej dochód jest niższy niż przewiduje to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą,
 • Dorosłej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie5.

Co ważne – niezdolność do pracy, z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę. Z kolei całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba legitymuje się I lub II grupą inwalidzką bądź znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czytaj także:

Zasiłek stały  jaką ma wysokość? Odnośnie osoby samotnie gospodarującej – świadczenie wylicza się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Z uwagą, że kwota tego zasiłku nie może być wyższa 444 zł i mniejsza niż 30 zł. Natomiast, w przypadku osoby w rodzinie, zasiłek ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a jej dochodem.

Zasiłek okresowy – komu przysługuje i na jaką wysokość?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, ze względu na swoją długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Kryterium dochodowe wynosi 634 zł, 
 •  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Kryterium oblicza się tutaj jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 514 zł i liczby osób w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.
pomoc z mops

Zasiłek celowy – komu jest przyznawany i w jakiej wysokości?

Zasiłek celowy, jak sama nazwa wskazuje przyznawany jest w celu zaspokojenia pewnej potrzeby bytowej. Może być on wypłacany na pokrycie w części lub całości niektórych kosztów, jak np.:

 • Zakupu żywności
 • Leków i artykułów spożywczych
 • Odzieży
 • Opału
 • Podstawowych przedmiotów użytku domowego
 • Drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • Kosztów zorganizowania pogrzebu

Jednak, co ważne może być przyznawany także według innych kryteriów, które rozpatrywane są indywidualnie. Dlatego równie dobrze istnieje możliwość wnioskowania o wydatki, które nie są uwzględnione w prawie. Co do zasady świadczenie przyznawane jest osobom, których kryterium dochodowe w 2019 roku wynosi:

 • 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 528 zł dla osoby w rodzinie

Zdarzają się jednak sytuacje, w których świadczeniobiorca otrzymuje zasiłek pomimo niespełnienia warunków kryterium. Dzieje się tak, gdy doszło do nieprzewidzianych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej bądź ekologicznej. W szczególnych przypadkach może zostać przyznany również specjalny zasiłek celowy – właśnie dla tych osób, które przekraczają wspomniane kryterium dochodowe. Co istotne – ten rodzaj świadczenia nie podlega zwrotowi.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego – ile wynosi w 2019 roku?

W przypadku zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów na utrzymanie dziecka – kryterium dochodowe na przełomie 2018/2019 roku pozostanie bez zmian. Co oznacza, że przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

 • 674 zł na osobę w rodzinie,
 • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

W praktyce więc, wysokość zasiłku rodzinnego, od dnia 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku równa się miesięcznie:

 • 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł – na małoletniego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Warto pamiętać również o tym, że zasiłek rodzinny podobnie, jak wszelkie świadczenia rodzinne – wolny jest od podatku dochodowego! Jednocześnie kryterium upoważniające do zasiłku rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym warunkuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego stawka w 2019 roku wynosi 620 zł (wzrost o 100 zł).
kryteria dochodowe mops

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim obojgu rodzicom dziecka lub jednemu rodzicowi. Jednak może skorzystać z niego również prawny bądź faktyczny opiekun – pod warunkiem, że wcześniej wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka! Nie rzadko zdarza się, że świadczenie rodzinne pobiera pełnoletnia osoba ucząca, ale taka, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja ma miejsce, np. w momencie śmierci rodziców lub w związku z sądowym ustaleniem lub sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów z ich strony.

Powyższy spis osób to katalog zamknięty, co w praktyce oznacza, że nikt inny oprócz nich nie posiada prawa do zasiłku rodzinnego! Czytaj także: Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny i inne świadczenia dla opiekunów.

Ograniczenia zasiłku rodzinnego

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, świadczenie te bez dwóch zdań jest głównym elementem wspierającym politykę prorodzinną kraju. Jednak wspomniany zasiłek obowiązuje jedynie przez określony czas – a więc:

 • Do ukończenia przez małoletniego 18 roku życia /albo
 • Nauki w szkole – lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia / albo
 • Do 24 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole bądź w szkole wyższej. Musi legitymować się też orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

zasiłek mops

Zasiłek pielęgnacyjny – kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejne ze świadczeń rodzinnych, które jest efektem prowadzenia w naszym kraju efektywnej polityki socjalnej. Jego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej pomocy osobom, w związku ich niepełnosprawnością oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Tak więc – są to comiesięczne wypłaty udzielane opiekunom niepełnosprawnych, w związku z ich stanem zdrowia.

Po raz pierwszy od 12 lat podwyższono jego kwotę i od 1 listopada 2018 roku jego stawka wynosi:

 • 184,42 zł (wzrost ze 153 zł). W kolejnym etapie, czyli od 1 listopada 2019 roku wzrośnie do 215,84 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgancyjny? Do jego przydzielenia kwalifikują się przede wszystkim:

 • osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń, który zalicza płatnika do II grupy inwalidzkiej (warunek: niepełnosprawność musi wystąpić przed ukończeniem 21 lat!),
 •  seniorzy – powyżej 75 roku życia,
 •  na wsparcie mogą liczyć też opiekunowie osób powyżej 16 roku życia. W tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ewentualnie wymagane jest odpowiednie zaświadczenie zakładu ubezpieczeń – ZUS lub KRUS o wpisaniu świadczeniobiorcy do I grupy inwalidzkiej. Pod uwagę brane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,

Co więcej, rząd zdecydował się, że zostanie zwiększona również kwota zasiłku dla opiekuna i w 2019 roku, która wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).

1. https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-11-23-ulgi-swiadczenia-prorodzinne.html

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/skuteczna-polityka-rodzinna

3. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-9/

4. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358

5. https://www.arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

Oceń ten wpis
2019-06-19T13:33:58+02:0013.02.2019|Blog finansowy|
Dodaj komentarz

Jeden komentarz

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

 1. Bogdan 20 maja 2019 at 12:19 - Odpowiedz

  Politykom 10 000 zł. nie starcza do końca miesiąca, rencista z dochodem 712 zł.
  jest na tyle bogaty że nawet pomoc społeczna mu nie przysługuje.