Kryterium dochodowe MOPS 2022 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Kryterium dochodowe MOPS 2020 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Jednym z najbardziej wziętych tematów związanych z polityką społeczną są kryteria dochodowe na rok 2022. Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, co trzy lata dochodzi do zmian w ich wysokości. Ostatnia waloryzacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14.07.2021 roku. Zmiany te weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Ile wynosi kryterium dochodowe z MOPS na poszczególne zasiłki?

Polska w europejskiej czołówce w zakresie wsparcia rodzinnego

Na potrzeby raportu: “Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE – 2019″ przygotowanego przez PwC wynika, że przeciętna polska rodzina w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych otrzymuje 9 819 zł rocznie. Polska znalazła się w grupie krajów, w których pomoc państwa nie przekracza kwoty 1 tys. euro. Na niższe wsparcie mogą liczyć rodziny z Grecji, Litwy, Rumunii czy Bułarii.1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla jednak, że nakłady na politykę rodzinną w Polsce wynoszą obecnie, ok. 4 proc. PKB – co stawia nasz kraj wśród politycznych liderów europejskich prowadzących aktywną, a także skuteczną politykę rodzinną2. Dlatego ostatnia weryfikacja dotycząca interwencji socjalnej została przeprowadzona przez Instytut Pracy i Praw Socjalnych (IPiSS) w 2021 roku. Na jej mocy Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia ustalił:

 • próg interwencji socjalnej,
 • minimalny zakres wydatków,
 • zakres potrzeb podstawowych niezbędnych do życia,
 • okres oraz źródło danych, z którego przyjmuje się wysokość cen i towarów.

Następnie, Rada Ministrów zaprezentowała Radzie Dialogu Społecznego propozycję weryfikacji kryteriów dochodowych oraz informację o realizacji świadczeń z pomocy społecznej za okres poprzedniej weryfikacji, która obejmuje:

 • liczbę świadczeniobiorców,
 • liczbę świadczeń,
 • całkowitą kwotę wydatków na świadczenia.

Jakie jest kryterium dochodowe MOPS w 2022 roku?

Na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku3, Rada Ministrów ustaliła nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Zgodnie z jej wymogami – weryfikacja powyższych kryteriów dokonywana jest co 3 lata. Ostatnia miała miejsce w 2018 roku, więc kolejna przypadła na rok 2021. Na jej mocy:

1) kryterium dochodowe:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 719 zł (wzrost o 11 proc., z 701 zł),
 • Dla osoby w rodzinie – na poziomie 600 zł (wzrost o 14 proc., z 528 zł),
 • Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł (wzrost o 12 proc., z 308 zł),

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 837 zł (wzrost 4 proc., z 1 763 zł),
 • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do wysokości 721 zł (kwota minimalna) i do wysokości 1 450 zł (kwota maksymalna),
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1 376 zł (wzrost o 3 proc.).

3) maksymalna kwota zasiłku stałego – 719 zł4(wcześniej 645 zł).

Kryterium dochodowe MOPS w 2021

Wprowadzenie przepisów o podwyższeniu kryteriów spowodowało automatycznie podniesienie liczby chętnych, którzy chcą skorzystać ze świadczeń pieniężnych. Jednak, aby tak się stało, nie wystarczy samo złożenie wniosku w ośrodku pomocy społecznej. Kluczowe jest spełnienie nie tylko wymogu posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich, ale i warunku dochodowego. Czytaj więcej:

zasiłek mops - podstawowa wiedza

Zasiłek stały – kryterium przyznania

Zasiłek stały to specjalna forma świadczenia pieniężnego, który zgodnie z art. 37 Ustawy o pomocy społecznej przysługuje:

 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź całkowicie niezdolnej do pracy, gdy jej dochód jest niższy niż przewiduje to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą,
 • Dorosłej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie5.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę. Z kolei całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba legitymuje się I lub II grupą inwalidzką bądź znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czytaj także:

Zasiłek stały, jaką ma wysokość? W przypadku osoby samotnie gospodarującej świadczenie wylicza się go na podstawie różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Z uwagą, że kwota tego zasiłku nie może być wyższa 719 zł i mniejsza niż 30 zł. W przypadku osoby w rodzinie, zasiłek ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej dochodem.

Zasiłek okresowy – komu przysługuje i na jaką wysokość?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, które ze względu na swoją długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, mają możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Kryterium dochodowe wynosi 776 zł, 
 •  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Kryterium oblicza się tutaj jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 600 zł i liczby osób w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

Zasiłek celowy – komu jest przyznawany i w jakiej wysokości?

Zasiłek celowy, jak sama nazwa wskazuje przyznawany jest w celu zaspokojenia pewnej potrzeby bytowej. Może być on wypłacany na pokrycie w części lub całości niektórych kosztów, jak np.:

 • Zakupu żywności
 • Leków i artykułów spożywczych
 • Odzieży
 • Opału
 • Podstawowych przedmiotów użytku domowego
 • Drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • Kosztów zorganizowania pogrzebu
na co wypłacany jest zasiłek celowy

Może być przyznawany też według innych kryteriów, które rozpatrywane są indywidualnie. Równie dobrze istnieje możliwość wnioskowania o wydatki, które nie są uwzględnione w prawie. Co do zasady świadczenie przyznawane jest osobom, których kryterium dochodowe w 2022 roku wynosi:

 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł dla osoby w rodzinie.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których świadczeniobiorca otrzymuje zasiłek pomimo niespełnienia warunków kryterium. Dzieje się tak, gdy doszło do nieprzewidzianych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej bądź ekologicznej. W szczególnych przypadkach może zostać przyznany również specjalny zasiłek celowy – właśnie dla tych osób, które przekraczają wspomniane kryterium dochodowe. Ten rodzaj świadczenia nie podlega zwrotowi.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego – ile wynosi w 2022 roku?

W przypadku zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów na utrzymanie dziecka – kryterium dochodowe w 2022 roku pozostanie bez zmian. Przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

 • 674 zł na osobę w rodzinie,
 • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego i wynosi miesięcznie:

 • 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł – na małoletniego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Warto pamiętać również o tym, że zasiłek rodzinny podobnie, jak wszelkie świadczenia rodzinne – wolny jest od podatku dochodowego. Jednocześnie kryterium upoważniające do zasiłku rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym warunkuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego stawka w 2022 roku, równa się 620 zł (kwota ta obowiązuje od 2018 r.).

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim obojgu rodzicom dziecka lub jednemu rodzicowi, lecz nie tylko. Może skorzystać z niego:

 •  prawny bądź faktyczny opiekun – pod warunkiem, że wcześniej wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka,
 • pełnoletnia osoba ucząca się, ale taka, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja ma miejsce, np. w momencie śmierci rodziców lub w związku z sądowym ustaleniem/ sądową ugodą ws. prawa do alimentów z ich strony.

Powyższy spis osób to katalog zamknięty, co oznacza, że nikt inny oprócz nich nie posiada prawa do zasiłku rodzinnego.

kiedy ustaje zasiłek rodzinny

Ograniczenia zasiłku rodzinnego

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspomniany zasiłek obowiązuje jedynie przez określony czas.

 • Do ukończenia przez małoletniego 18 roku życia /albo
 • Nauki w szkole – lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia / albo
 • Do 24 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole bądź w szkole wyższej. Musi legitymować się też orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek pielęgnacyjny – kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejne ze świadczeń prorodzinnych. Jego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej pomocy osobom, w związku z ich niepełnosprawnością oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wypłacany jest opiekunom niepełnosprawnych, w związku ze stanem zdrowia ich podpiecznych.

Od 1 stycznia 2022 r. jego stawka wynosi 2 119 zł miesięcznie (1971 zł w 2021 r.).

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Do jego przydzielenia kwalifikują się przede wszystkim:

 • osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń, który zalicza płatnika do II grupy inwalidzkiej (warunek: niepełnosprawność musi wystąpić przed ukończeniem 21 lat!),
 •  seniorzy – powyżej 75 roku życia,
 •  na wsparcie mogą liczyć też opiekunowie osób powyżej 16 roku życia. W tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ewentualnie wymagane jest odpowiednie zaświadczenie zakładu ubezpieczeń – ZUS lub KRUS o wpisaniu świadczeniobiorcy do I grupy inwalidzkiej. Pod uwagę brane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,

Rząd zdecydował się również na podwyższenie kwoty zasiłku dla opiekuna, który od 2021 roku wynosi 620 zł (wzrost o 100 zł).

Kontrowersja – czy kryterium dochodowe jest zbyt niskie?

Wysokość kryterium dochodowego, która jest ustalana przez MOPS budzi sporo kontrowersji. Ma to głównie związek z dynamicznym wzrostem pensji minimalnej i zbyt rzadką waloryzacją progów dochodowych. Od 1 stycznia 2022 roku pensja minimalna wzrosła do 3010 zł brutto.

Nierównomierność pomiędzy szybko rosnącą pensją minimalną a wolno waloryzowanym kryterium dochodów może komplikować sytuację finansową wielu rodzin. Pensja minimalna z roku na rok wzrasta, a kryterium dochodowe podnoszone jest raz na trzy lata o zaledwie kilka-kilkanaście procent.

Źródła:

1. iwop.pl

2. gov.pl/web/rodzina/wszystko-zaczyna-sie-w-rodzinie-warto-w-nia-inwestowac

3. lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-9/

4. prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358

5. arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

Komentarze (38)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • G
  G
  Gapcio
  18.05.2022, 14:21

  To wszystko bzdura w rzeczywistości wygląda to całkiem inaczej nikt nie chce podać pomocnej dłoni idziesz do MOPSu po pomoc a dostajesz kijem do baseballa w głowę. Takie są realia w Polsce proszę mi powiedzieć jak mam przeżyć za 8 zł dziennie co ja mogę za 8 zł kupić dzisiaj 2022 maj zasiłek stały w wysokości 719 zł gdy koszt leków to 730 jak żyć w tym kraju z pomocy społecznej, a nie mogę podjąć pracy ponieważ choruje na zzsk

  • A
   A
   Ala
   16.11.2022, 18:31

   Ojciec niesamodzielny do egzystencji ma emeryturę 1218 zł więc nie dostanie obiadów kryterium dla schorowanego samotnego człowieka w pl to 1.164 zł 😁 przekroczył i 54 zł dochód ma 89 lat porażka masakra MOps stwierdził że wysoki dochód !!

 • A
  A
  Alicja
  17.04.2022, 17:23

  Mam 2 st.niepelnosorawnosci. czasem pracuje i nie . W/g sił. Nic nie jest regulowane. To, że sprzatanie. Nie oznacza, że masz siły za dwoje. Taki przestój w mopr. Chwilowa pomoc. To jakby zregenerowanie się. Dla samotnych. A opieka żadna. Pic na wodę fotomontaż. Z tymi specjalistami. Owszem. Będę mieć jakąś emeryturę. Ale tez będę mieć powoli swoje lata. Gdzie wówczas ci fachowcy? By nie nękać nas-niepelnosprawnych? Nie każdy ma predyspozycje do ciężkich prac. Z-dy pracy chronionej? W pipidowach? Przecież to przeżytek. To slowo. Sprzedawca? Nie dałabym rady z ludźmi pracować. I jeszcze kasa. Gdzie można się pomylić. Przepychanki na etatach. Nie daje rady psychicznie. To są często i zdrowe osoby. Silne i kute na 4 nogi. I nie każdemu pasuje się. Ogolnie. Te ok.640zl. Dają od ok.20 lat. Gdzie były już podwyżki. Jak tu można podkurować się. Jak się jest samemu. Choćby oddech złapać? Po h….Więc te grupy? Jak tu nikogo ci niepełnosprawni nie obchodzą? Owszem. Gdy trafiłam na dobre miejsce i ludzi. Ok. Ale obawiam się. Jak będzie dalej.

 • G
  G
  Gapcio
  08.03.2022, 14:21

  Hej przestańcie kłamać Polska w czołówce pomocy społecznej ludzie za 715 zł spróbuj przeżyć sam zobaczymy czy ci się uda jak zapłacisz za czynsz za leki i zobaczymy czy ci zostanie cokolwiek na życie co co wy zwariowali liście mamy 10% inflacji a my dalej dostajemy 715 zł miesięcznie na życie ludzie

 • G
  G
  Gapcio
  13.01.2022, 11:22

  Ludzie którzy korzystają z pomocy społecznej umierają z głodu a pisiory się bawią naszym kosztem i okradają nas cały czas ludzie jak mamy przeżyć za 700 zł miesięcznie

  • M
   M
   Marzena
   25.05.2022, 23:07

   Masz rację , przeżyć prawie niewykonalne,a umrzeć też się nie da.Ta wegetacja jest na zasadzie oberwe kaplicę,a przykryje dzwonnicę.Za to pracownicy mopsu zachowują się jakby płacili z własnej kieszeni i w każdym dopatrują się pijaka lub kłamcy.

 • t
  t
  takitam
  23.11.2021, 16:57

  Ja byłem za niepełnosprawnymi,ale jak lewaczka z PO,niejaka Hartwig i jej dziecko narobili syfu w sejmie i mediach to powiem jak jej idolka Lempart-***** was.Gdzie macie tę obrończynie niepełnosprawnych teraz?Teraz ma frukty z waszych podatków ,a was ma w d****Ona i jej synek,który jakby tylko chciał to mógłby pracować mają was w głębokim POważaniu.Taka prawda.

  • D
   D
   Dora
   09.12.2021, 22:24

   Hmm…hartwig i jej dziecko 🤣🤣. Paskudny taki 30 letni ,,bombelek”” ,fuj 😉

 • A
  A
  Aneta
  16.06.2021, 07:58

  Witam serdecznie, mam pytanie jeżeli w rodzinie jest dziecko w wieku 22lata legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności uczące się, jakie jest kryterium na osobę aby otrzymać pomoc z Mops.

  • G
   G
   Gapcio
   26.05.2022, 10:18

   Koło 700zl w rodzinie ale trzeba sprawdzi na stronie MOPS

 • G
  G
  Grzegorz
  15.05.2020, 18:04

  I to jest bardzo krzywdzące dla osób ze znaczną niepełnosprawnością jaką jestem. Co to za wymysł poroniony Pani min. MPPiPS??

  • A
   A
   Asia
   11.07.2020, 19:37

   Wszystko podnoszą ale zasiłku stałego z mopsu nie podwyższą. Jak tu wyżyć ale mówią że dają najbiedniejszym. Chore to jest żeby dopiero, co trzy lata podnieść kryterium dochodowe a wszystko drożeje

  • A
   A
   Artur_G
   29.06.2021, 00:03

   Panie Grzegorzu. Krzywdzące jest sam fakt szukania dziury w całym. Pragnę poinformować że osoba ze znaczonym lub w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo pracować bez odebrania renty socjalnej. Osoba która ma znaczny stopień i niezdolna do pracy a nawet niezdolna do całkowitej pracy nie wyklucza do podjęcia pracy z tym że pracę osoba nawet niezdolna do pracy i ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma jak najbardziej prawo do pracy pod warunkiem podjęcia pracy w pracy chronionej.
   Praca chroniona jest pracą dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Podejmując się pracy np w supermarkecie, na usłudze sprzątającej czy w jakiejś innej to ma Pan prawo podjąć się pracy.
   Praca dla osób niepełnosprawności są teraz multum i nie utraci Pan ani grosza z renty jeżeli wynagrodzenie nie przekroczy 2 krotnego wynagrodzenia z pracy z najniższej stawki. Ja mam znaczny stopień i niezdolny do pracy ale całkowicie niezdolny do pracy nie znaczy że nie można się podjąć pracy a wręcz przeciwnie.

   Może sobie Pan dorobić bez żadnych problemów i lęków że straci Pan prawo do renty czy do zawieszenia renty jeśli Pan podejmie się pracy w pracy chronionej którego wynagrodzenie nie przekracza 2800zł netto.

   Zapozna się Pan w ogłoszeniach w których bardzo często przyjmują osoby z niepełnosprawnością z orzeczeniem. Bo dla Pracodawcy jest lżej na rękę przyjąć takiego pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bo dostaje 3 krotność mniej obciążeń podatkowych, składkowych i multum pomocy od Państwa w ramach przyjęcia na stanowisko osobę z orzeczeniem.

   Gdyby Pan się nie przemądrzał i nie skarżył jaki mamy rząd i prawo Polskie to by Pan starał się wziąć za siebie a nie liczyć tylko od innych a dać od siebie już nie łaska.

   Za czasów PO nie było ani grosza powiększonego zasiłku pielęgnacyjnego z tych 153 zł przez 20 lat i wtedy każdy narzekał a teraz gdy z 153zł zrobił Rząd na 215,84zł to wraz wam mało nieroby.

   Ja pracuje i mam rentę zgodnie z Prawem do renty socjalnej z tytułu niezdolny do pracy i potrafię podjąć się pracy a wy zganiacie na to że mało pieniędzy nierobom daje Państwo Polskie.

   Skoro masz niezdolność do pracy i znaczny stopień i znać się na komputerze i czytać potrafisz i pisać to znaczy że sparaliżowany nie jesteś, pisać piszesz ręce masz do do roboty i nie zganiaj na to jaki masz stopień tylko do roboty nieroby.

 • J
  J
  Janusz
  28.02.2020, 13:56

  Zasiłek specjalny dla opiekuna nie jest większy, bo wynosi tyle co w 2019 roku czyli, 620 zł

  • B
   B
   Beata
   29.04.2020, 16:14

   Dalej rząd będzie brał dla siebie. Ja jestem chora, mąż jest po chemii i mamy wspólnie niecałe 900zł, po opłatach nie zostaje prawie nic. A rząd myśli o sobie, a teraz w tych czasach jest ciężko; koronawirus daje się we znaki podobnie u nas.

  • G
   G
   Gapcio
   18.05.2022, 14:22

   Nie da się żyć z zasiłku stałego gdy jest go 719 zł a za leki trzeba zapłacić 730 zł. Na wyżywienie miesięcznie jest 108 zł dziennie co ja mogę kupić w 2022 roku w maju za 8 zł? Do jedzenia na cały dzień nie wystarcza na bochenek chleba i kostkę masła a gdzie warzywa owoce przecież każdy człowiek to powinien spożywać codziennie

 • G
  G
  Gabiela
  20.10.2019, 09:59

  To przykre ale podpisuje się pod wpisem Pani Eweliny. Samotnie wychowuje niepełnosprawne dziecko bo mój partner odszedł gdy się dowiedział, że córka jest chora. Nie należny mi się nic bo zarabiam 1600 zł

  • S
   S
   Stanisława
   21.02.2022, 10:47

   Pomoc po pożarze

 • E
  E
  Ewelina
  01.10.2019, 14:33

  Do pani Jadwigi. Samotne matki nic nie dostają tak dla jasnosci

  • A
   A
   Anna
   10.09.2020, 00:52

   Co za głupoty Pani pisze,samotne matki nie dostaja nic.To,ze zostala wdowa z dwojka malych dzieci i ponad tysiac zł netto na zycie, to jej wina,dzieci wina? Jak Pani śmie tak pisac i wszystkie matki wrzucac do jednego worka.

Podobne artykuły