Kto może być poręczycielem dotacji z Urzędu Pracy? Dotacje pod lupą!

Dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń – stopa bezrobocia w Polsce systematycznie spada. Jeszcze do listopada 2018 roku oscylowała w granicach 3,8 proc. Jest to wynik znacznie poniżej średniej europejskiej1. Pośrednio mają na to wpływ dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy wypłacane na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Aby je otrzymać konieczne jest jednak, m.in. poręczenie, które zabezpiecza ewentualny zwrot środków, w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy. 

Bezrobocie wśród młodych Polaków

Jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny – od 1990 roku wskaźnik bezrobocia nigdy nie był tak niski, jak teraz – a najbardziej zbliżony odnotowano w listopadzie 1990 roku (5,9 proc.). Co więcej, w urzędach pracy zarejestrowanych jest ok. 952 tys. osób. Jest to o 116 tys. mniej niż w 2017 roku. W porównaniu z zeszłymi latami zmniejszyła się również liczba młodych bezrobotnych. Pod koniec 2018 roku wynosiła ona 158 tys. osób (12,3 proc.)2. Jak utrzymać ten trend? Przede wszystkim, jeśli jesteś młodym i początkującym przedsiębiorcą i marzysz o pracy zgodnej ze swoją pasją, to dobrym pomysłem jest założenie własnej działalności gospodarczej. Dziś to już w zasadzie standard – choć jedyną przeszkodą, na którą nadal napotyka wielu młodych aspirujących jest brak kapitału.

Jednak i ten kłopot można obejść! Jest kilka sposobów na rozruch swojej firmy. Jednym z rozwiązań są dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), które stanowią skuteczną formę walki z bezrobociem. Co warto o nich wiedzieć?

Dotacje z PUP na rozpoczęcie działalności

Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie ścieżki zawodowej warto dowiedzieć się, na czym polega taka forma wsparcia. Uzyskane tą drogą pieniądze przyznaje Fundusz Pracy. Co ciekawe mają one charakter bezzwrotny i jednorazowy – czyli w praktyce można otrzymać je tylko raz i wnioskujący nie musi ich oddawać, pod warunkiem rozkręcenia interesu i spełnienia kilka innych wymogów. Ponadto bezzwrotne środki z PUP przyznawane są wyłącznie na rozwój jednoosobowej działalności gospodarczej! Nie ma więc mowy o założeniu kilkuosobowej spółki cywilnej czy spółki z o.o. Natomiast, nie wyklucza się zatrudniania pracowników.

Jaka jest aktualna wysokość wsparcia finansowego? Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.02.2010 roku – maksymalna kwota dotacji to 600 proc. średniego wynagrodzenia, które pod koniec 2018 roku wynosiło 4822,83 zł. Tak więc, największa kwota, jaką można otrzymać z PUP od początku 2019 roku wynosi 28 936,98 zł. Jest ona dostępna pod warunkiem, że dany Urząd Pracy nie obniżył we własnym zakresie sumy takiej dotacji. Bowiem w zależności od konkretnego UP dofinansowanie może wynosić od 60 do 100 proc. podanej wartości.

Dotacje z Urzędu Pracy – jakie warunki należy spełnić?

Tego typu forma finansowania to przede wszystkim doskonała opcja nie tylko dla młodych osób, ale również dla tych, którzy przez długi czas zmagają się z bezrobociem. Obecnie, szanse na otrzymanie wsparcia wynoszą, ok. 25 proc. Tak więc praktycznie, co czwarty wnioskujący uzyskuje dodatek. Co ważne, jego wielkość uzależniona jest od miejscowości. Kluczową rolę odgrywają również:

 • doświadczenie zawodowe bezrobotnego
 • wysokość wkładu własnego – tego punktu zazwyczaj nie rozpatrują urzędy za wyjątkiem tych, które wymagają w regulaminie osiągnięcie procentowego pułapu. Na poczet wkładu własnego można wpłacić nawet symboliczną kwotę, ale mogą to być także wartościowe przedmioty, np. laptop, smartfon, drukarka, samochód. W ten sposób, przyszły przedsiębiorca sygnalizuje, że poważnie myśli o rozwoju firmy, a nie kierują nim wyłącznie chwilowe pobudki. PUP na takie wnioski patrzy znacznie przychylniej.
 • ewentualna sposobność zatrudnienia pracowników
 • pomysł na biznes – przy odpowiednio złożonym wniosku i stworzonym biznesplanie szanse na dodatkowe dotacje wzrastają!

Należy również pamiętać, że dotacje nie są przyznawane na zasadzie loterii – lecz merytorycznej oceny składanych zaświadczeń i dobrze skonstruowanego biznesplanu. Dlatego otrzymają je wyłącznie Ci, którzy otrzymają najwyższą punktację.

Kto może ubiegać się o wsparcie z PUP?

 1. Posiadacz statusu osoby bezrobotnej i zarejestrowanej w Urzędzie Pracy lub o statusie Absolwenta Centrum Integracji Społecznej, ewentualnie Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których mowa w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym z 13.06.2003 roku3,
 2. Osoba bezrobotna (od przynajmniej 3 miesięcy). Choć niekiedy urzędy skracają ten okres do miesiąca,
 3. Bezrobotny, nie będący studentem studiów dziennych. Studenci zaoczni mogą wnioskować,
 4. Przyszły przedsiębiorca, który w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, nie był skazany za żadne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 5. Bezrobotny, który w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku – nie pobierał dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych,
 6. Opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Z kolei, z dotacji nie skorzysta osoba, która w tym samym czasie złożyła wniosek o dodatek w innym urzędzie, bądź która w czasie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, odmówiła przyjęcia zatrudnienia lub proponowanego stażu czy przygotowania zawodowego.

Jak właściwie złożyć wniosek?

Osoba, która stara się o wsparcie na dobry start działalności i dokonała rejestracji jako bezrobotny, może złożyć wniosek o dofinansowanie w powiatowym bądź miejskim urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowaniu bądź miejsca pobytu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jednak, by dokument był jeszcze bardziej skuteczny musisz wiedzieć, że:

 • kluczowe jest wyłożenie wkładu własnego – nawet symbolicznej sumy, która jest znakiem zaangażowania w rozwój przedsięwzięcia,
 • dobry biznesplan to podstawa – ma zaprezentować nie tylko wizje i pomysły na rozwój firmy, ale również krok po kroku przedstawić całą koncepcję. Zgodnie z jego założeniem utworzona działalność musi istnieć nieprzerwanie, przez minimum 12 miesięcy! Jednak przedsiębiorca nie musi wykazywać na papierze żadnego zysku czy dochodów prognozowanych w projekcie. Jest to jedynie zdroworozsądkowy opis działań przewidzianych na przyszłość. Formularze biznesplanu zwykle dostępne są na stronach internetowych urzędów,
 • wniosek musi zawierać wszelkie dokumenty – a więc certyfikaty, uprawnienia czy referencje potwierdzające doświadczenie w branży. Przy czym profil firmy może być zupełnie inny. Wystarczy, że w biznesplanie pojawi się opcja, że dane stanowisko zajmie wyspecjalizowany pracownik. Ponadto należy skompletować oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach, dokument o przetwarzaniu danych osobowych, jak i posiadanym wkładzie własnym.

Całość finansowania działalności musi zostać wydana w ciągu 30 dni od daty przyznania środków!

Kto może być poręczycielem w PUP?

Sama procedura weryfikowania wniosku może zająć od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Sprawdzane są nie tylko kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, ale merytoryczne przedstawienie wniosku czy wizje na prowadzenie firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia, przychodzi czas na podpisanie umowy z PUP oraz poręczycielem. W tym przypadku poręczycielem jest osoba, która zabezpiecza ewentualny zwrot środków, gdy warunki umowy nie zostaną spełnione. Jednak samo rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje kilka innych form zabezpieczenia dotacji. Mogą to być również:

 • gwarancja bankowa
 • blokada na rachunku bankowym
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • akt notarialny o poddaniu się dłużnika do egzekucji wraz z należnymi odsetkami.

Czasem zdarza się, że niektóre urzędy pracy, automatycznie odrzucają niektóre formy zabezpieczenia, jako zbyt ryzykowne, np. akt notarialny o poddaniu się dłużnika do egzekucji. Za to najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest właśnie poręczenie dwóch osób, które posiadają stabilne źródło dochodów, a więc:

 • umowę o pracę, na okres nie krótszy niż 2 lata /albo
 • stałą rentę bądź emeryturę /albo
 • prowadzą własną działalność gospodarczą.

Bywa, że szans na zostanie poręczycielem nie mają osoby powyżej 75 roku życia lub takie, które posiadają dodatkowo inne zobowiązania finansowe, jak: raty kredytu, pożyczki bądź inne poręczenia. Zatem gwarant musi wyróżniać się także dobrą zdolnością kredytową. Czy małżonek może być poręczycielem? Nie, współmałżonkowie nie mogą być poręczycielami w PUP!

Ile musi zarabiać poręczyciel? Osoba poświadczająca dotacje musi osiągać stały regularny dochód miesięczny, nie mniejszy niż 50 proc. średniej krajowej.

Kiedy dotacje z PUP należy zwrócić?

Co do zasady, środki uzyskane na poczet rozwoju działalności są bezzwrotne. Jednak czasem, gdy bezrobotny złamie warunki umowy bądź nie wywiąże się ze swoich obowiązków musi oddać pieniądze. Głównym założeniem jest prowadzenie firmy nieprzerwanie przez 12 miesięcy, licząc od dnia rejestracji. W tym celu konieczne jest potwierdzenie prowadzenia działalności, wydrukiem z systemu CEIDG. Należy przy tym pamiętać, że działalność można zarejestrować dopiero po uzyskaniu dotacji i podpisaniu umowy z PUP. Dlatego, jeśli w tym czasie zrezygnujesz bądź nie spełnisz wymogów to oprócz otrzymanej dotacji, należy zwrócić urzędowi także odsetki ustawowe!

Kiedy jeszcze należy oddać pieniądze z PUP?

 • Gdy środki zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
 • W momencie, gdy wnioskodawca zawiesi działalność lub rozpocznie nową pracę
 • Kiedy bezrobotny złoży niezgodne z prawdą oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej
 • Gdy zostaną naruszone podpunkty umowy podpisanej z urzędem

Na co można przeznaczyć uzyskane środki?

Środki z dotacji można wykorzystać na zakup różnego rodzaju przedmiotów i sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy, np. zakup mebli, oprogramowania czy towaru handlowego. Natomiast nie można ich przeznaczyć na pokrywanie kosztów (takich jak opłacanie składek ZUS, zakup paliwa, ubezpieczenia OC lub rachunków za telefon). Takie opłaty należy pokrywać z własnych środków lub przychodów firmy.

Źródło:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-listopadzie-na-poziomie-58

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-bezrobocie-w-polsce-znacznie-ponizej-europejskiej-sredniej

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20031221143

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.8/5 - (11 votes)
Komentarze (6)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Mia

  16.03.2021, 17:55

  Wyróżniający się komentarz

  no dobrze, a co w przypadku kiedy nie mam poreczycieli, jestem os. niepełnosprawną, mam rente i kredyt w banku też nie wchodzi w rachubę. Co w tedy?

 • M
  M

  Magdalena_Walczak

  16.08.2019, 09:49

  Wyróżniający się komentarz

  Dziękuję za ten wpis :) Sama pamiętam miałam duży kłopot ze znalezieniem tych żyrantów pod mój wniosek o dotację :)
  Ale się udało, też bardzo pomogła mi książka autor Oskar Jażdżyk – Sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę.
  Gdyby ktoś też próbował sił z tą dotacją to warto przeczytać, wtedy na 100% pójdzie z górki!

  • S
   S

   Szymon

   15.09.2019, 12:31

   Wyróżniający się komentarz

   Hej . A Twoi poręczyciele potrzebowali jakieś dokumenty : książkę rozchodów i przychodów , albo jakiś wyciąg z urzędu skarbowego ?

  • D
   D

   Daniel

   27.06.2020, 14:07

   Wyróżniający się komentarz

   Cześć czy twoi poręczyciele byli weryfikowani przez system bankowy?

  • J
   J

   Jola

   28.03.2022, 13:57

   Wyróżniający się komentarz

   Gdy poręczyciel nie ma zdolności kredytowej, czy jest to problem?

 • M
  M

  Mysia

  20.10.2021, 18:27

  Wyróżniający się komentarz

  Ile razy można być poręczycielem? Czy z każdym poręczeniem liczą taką samą kwotę wynagrodzenia, czy już trzeba pomnożyć?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie