Limit płatności gotówką w 2022 roku – jakie zmiany?

do jakiej kwoty mozna placic gotowka

W 2017 roku został obniżony limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. To oznacza, że wydatki opłacone gotówką powyżej tej kwoty nie mogą zaliczać się do tzw. kosztów podatkowych. Kolejny rok, 2023 przyniesie w tej kwestii nowe aktualizacje, a to za sprawą pakietu zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Pod koniec 2021 roku została podpisana ustawa, która aktualizuje zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców 1 w zakresie limitu transakcji gotówkowych. Co ciekawe, nowe progi mają dotyczyć również konsumentów. Stosowane ograniczenia zwiększą kontrolę urzędów skarbowych, które weryfikują przepływ środków na rachunkach przedsiębiorców.

Limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców w 2022 roku

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonywać lub przyjmować płatności za wykonaną pracę, lub sprzedane towary jedynie za pośrednictwem rachunku płatniczego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. złotych (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

Ważne! Od 1 stycznia 2023 roku limit jednorazowej transakcji będzie wynosił 8000 zł.

Inne formy regulowania wzajemnych zobowiązań, np. kompensata czy wymiana barterowa, nie podlegają pod ustalony limit płatności gotówkowych. Warto przy tym pamiętać, że transakcje w walucie obcej należy przeliczyć po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit płatności gotówkowych dla firm w 2023 roku

Kolejny rok przyniesie jednak nowe zmiany w zakresie limitu płatności gotówkową. Ustawodawca postanowił obniżyć kwotę z 15 tys. złotych na 8 tys. złotych. To oznacza, że transakcje związane z prowadzoną działalnością, powyżej określonego limitu muszą zostać zrealizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku również w zakresie płatności realizowanych w obcej walucie. Podobnie jak w 2022 roku, przedsiębiorca musi jednak pamiętać o przeliczaniu wartości transakcji po średnim kursie waluty ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski.

-> Szukasz najlepszego rachunku dla swojej działalności? Zapoznaj się z rankingiem kont dla firm!

Nowy limit transakcji gotówkowych a koszty podatkowe

Od stycznia 2023 r. zmieni się również sposób zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będą mogli zaliczyć wydatku na kwotę powyżej 8 tys. złotych do kosztu, jeśli ten zostanie uregulowany inaczej niż za pośrednictwem rachunku bankowego. Tylko płatność gotówką, która nie przekroczy 8 tys. złotych, może stanowić koszt podatkowy.

Zobacz też: Czy ratę kredytu można wliczyć w koszty?

Co ciekawe, jeśli podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek przekraczający 8000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, to w takiej sytuacji powinien zmniejszyć koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność. Może też zwiększyć przychód. Ale taka opcja możliwa jest jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie może skorzystać z możliwości zmniejszenia kosztów. Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie metoda, która została zadeklarowana na fakturze.

Wydatki powyżej ustanowionego limitu, które zostaną uregulowane gotówką, nie będą stanowiły kosztu podatkowego również w sytuacji:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej lub po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania.

Jak to wygląda w praktyce? Posłużymy się przykładem pani Moniki, która prowadzi firmę XYZ. Załóżmy, że pod koniec stycznia 2023 r. otrzymała fakturę za zakup materiałów, której wartość wynosiła 12 300 zł. Rachunek opłacono jeszcze tego samego dnia w gotówce. Czy w takim razie wydatek można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów? Niestety nie, ponieważ pani Monika przekroczyła limit transakcji gotówkowych. Faktura opiewała na kwotę wyższą, niż dopuszcza limit, a płatność w całości została zrealizowana gotówką.

Polecamy: Przychód a dochód – jaka jest różnica?

Jednorazowa wartość transakcji również dla konsumentów

Jeszcze do niedawna nie istniał limit transakcji gotówkowych, który obowiązywałby zwykłych konsumentów wchodzących w relacje z przedsiębiorcami. To ma się jednak zmienić z początkiem 2023 roku. Polski Ład wprowadził nowy punkt do ustawy o prawach konsumenta, który jasno wskazuje, że ten musi dokonać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli jednorazowa wartość transakcji wynosi więcej niż 20 tys. złotych, lub jej równowartość w obcej walucie.

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że korzystasz z usług firmy budowlanej, która remontuje Twoje mieszkanie. Jednorazowa wartość transakcji wyniesie 25 tys. złotych, a prace zakończą się w połowie 2023 roku. W jaki sposób powinieneś uiścić zapłatę? Kwotę musisz przekazać przedsiębiorcy za pośrednictwem rachunku płatniczego, ponieważ przekracza ona dopuszczalny limit.

Czym jest jednorazowa wartość transakcji?

Niestety prawo nie definiuje, w jaki sposób należy rozumieć jednorazową wartość transakcji. Z wyjaśnień, które złożył resort finansów jako odpowiedź na interpelację nr 9279, wynika, że transakcją nazwiemy czynność prawną zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach niej (minimum jedna płatność).

Jednorazowa wartość transakcji oznacza całość wierzytelności wyrażonej w pieniądzu, która wynika z odpłatnej dostawy towaru czy też świadczenia usług, które zostały określone w umowie. W tym wypadku bez znaczenia jest waluta, w której zostanie dokonane rozliczenie.

Limity płatności gotówką dla przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność w Polsce

Limit płatności gotówkowych dotyczy zwykłych przedsiębiorców, ale też spółek, fundacji czy izb gospodarczych. Co więcej, limit ten obowiązuje również przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz zagranicznych oddziałów polskiego przedsiębiorcy. Ograniczenie ma również zastosowanie w przypadku polskiego przedsiębiorcy, który dokonuje poza granicami naszego kraju transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym (czasowe transgraniczne świadczenie usług).

Wartość transakcji, które można opłacić bez pośrednictwa rachunku płatniczego, obejmują również przedsiębiorców, którzy nabywają towary lub usługi w czasie zawieszenia działalności.

Źródła:

1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły