Monit a powiadomienie – co to jest monit i jak go napisać?

Pojawił się kłopot z terminową spłatą pożyczki? Kontrahent zwleka z uregulowaniem swojego długu? Przy każdym scenariuszu roszczeniowym nieodłącznym elementem prowadzenia miękkiej windykacji jest monit. Co to jest monit? Kto może go otrzymać i jaki jest jego koszt?

Jaki jest cel monitu?

Jak pokazują dane Krajowego Rejestru Długów wśród dłużników apetyt rośnie w miarę jedzenia. W całym 2018 roku sądy ogłosiły upadłość ponad 601 firm. Prawie 1/3 tych przedsiębiorstw została wpisana do bazy KRD jako dłużnicy już na rok przed plajtą. Co gorsza, jeszcze szybciej rosła liczba ich wierzycieli, czyli podmiotów, którym dłużnicy są winni pieniądze. Ba – gdyby wierzyciele na czas wycofali się ze współpracy z nimi, to zaoszczędziliby ponad 55 mln zł.

Dlatego firma, która dość wcześnie zyskuje informacje na temat nie najlepszej sytuacji finansowej drugiej strony może: albo wycofać się ze współpracy, albo zmienić warunki umowy, albo wystosować wobec dłużnika odpowiednie narzędzia ponaglające1. Jednym z nich jest monit.

Monit – przypomnienie o zaległej spłacie

W najprostszym ujęciu monit to pisemne ponaglenie, powiadomienie i przypomnienie danemu konsumentowi o upłynięciu czasu, w którym miał uregulować swój dług. Można więc powiedzieć, że jest swego rodzaju wezwaniem do spłaty zobowiązania finansowego. Zazwyczaj ma on formę listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O zaległości w spłacie dłużnik może też być poinformowany:

 • telefonicznie – rozwiązanie to polega na zatelefonowaniu do nierzetelnego dłużnika i poinformowaniu go o spłacie należności. KOSZT MONITU – od kilkudziesięciu złotych w górę. Opłaty za połączenia telefoniczne naliczane są niezależnie od tego, czy zostały odebrane czy nie. Dlatego wierzyciel nawet nieodebrany telefon traktuje za udaną próbę kontaktu z dłużnikiem,
 • SMS-owo – krótka wiadomość tekstowa informująca dłużnika o istniejącym zadłużeniu. KOSZT MONITU – do kilku złotych,
 • pocztą elektroniczną – takie wezwania w formie elektronicznej mogą przyjąć formę oficjalnego pisma, ale również krótkiego komunikatu, w którym wierzyciel domaga się wywiązania się z płatności. KOSZT MONITU – od kilku do 10 zł,
 • osobiście – tzw. wizja terenowa polega na wizycie wierzyciela bezpośrednio w domu klienta. Jednocześnie wiąże się z największymi kosztami, gdyż należy zapłacić za dojazd pracownika oraz za jego poświęcony czas. KOSZT MONITU – od 100 do nawet kilkuset złotych!

To jaką drogę obierze wierzyciel zależy wyłącznie od niego samego. Warto przy tym wiedzieć, że koszty monitów pokrywa ich odbiorca, czyli dłużnik. Ich wysokość jest różna i zazwyczaj wymieniona jest w załączniku do każdej podpisanej umowy. Co ważne, ich łączna kwota wraz z innymi kosztami wynikającymi z opóźnień w spłacie, nie może przekroczyć równowartości maksymalnych odsetek ustawowych.

Monit – polubowne rozwiązanie kłopotów finansowych

Wierzyciel może dochodzić swoich praw nie tylko, gdy chodzi o uregulowanie rat pożyczki czy kredytu. Monit może dotyczyć także takich zobowiązań rachunki za telefon, czynsz, spłata mandatu czy sprzętu na raty. Świadczeniodawcą mogą więc być nie tylko firmy pożyczkowe, ale banki, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy energetyczne i telekomunikacyjne oraz urzędy miejskie lub gminne, czy nawet zwykły przedsiębiorca. W ich imieniu mogą wystąpić także firmy windykacyjne próbujące nawiązać kontakt z dłużnikiem, nie wchodząc jeszcze na drogę sądową.

Dlatego monit to ostatnia szansa osoby zadłużonej na pojednawcze i kompromisowe rozwiązanie sprawy zaległego długu. Jest więc dobrowolnym gestem pomocy, który ma na celu przypomnieć o konsekwencjach, jakie w najbliższym czasie wynikną z zadłużenia. Podstawą prawną w tej kwestii jest art. 476 Kodeksu cywilnego2. W jego myśl: dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Kiedy wysyłany jest monit?

Polskie prawo nie określa – kiedy dokładnie oraz z jaką częstotliwością należy sporządzić i wysyłać monity. Wszystko to zależy od preferencji, a także dobrej woli wierzyciela. Może więc być nadany kilka, ale i kilkanaście razy – a za każdy z nich naliczona jest dodatkowa opłata. Najczęściej wysyła się je po upływie 7-21 dni, od chwili przekroczenia planowanego terminu spłaty.

Dlatego w dużej mierze, wierzyciel bardzo często zmuszony jest do wysyłania dłużnikowi kilku powiadomień, chyba że już po pierwszym ponagleniu ureguluje on swoje należności. Jeśli jednak zwykłe monity nie przynoszą zamierzonego rezultatu, wierzyciel ma również prawo nadesłać płatnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty i w ostateczności – skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji, nieuregulowanie długu przyczynia się do wszczęcia postępowania windykacyjnego oraz wpisanie konsumenta na czarną listę dłużników.

Jak to najczęściej wygląda w praktyce?

 • Od 1 dnia do tygodnia czasu zalegania z płatnością wysyłane jest powiadomienie SMS-em lub e-mailem,
 • Od 1 do 3 tygodni wykonywane są połączenia telefoniczne,
 • 3-4 tygodnie omijania uregulowania długu wiąże się z wysyłką listu z ponagleniem,
 • Miesiąc zwłoki oznacza wizytację osobistą, w ramach windykacji terenowej!

Monit – nie tylko, gdy zalegasz ze spłatą!

Co ciekawe, płatne monity występują nie tylko w przypadku, gdy płatnik zalega z uregulowaniem należności. Mogą zostać wysyłane również w innych sytuacjach, np. gdy pożyczkobiorca zalega z dostarczeniem odpowiednich dokumentów bądź nie spełnia wszystkich warunków określonych w umowie.

Jak prawidłowo napisać monit?

Monit właściwie sporządzony przez wierzyciela jest skutecznym materiałem dowodowym w sądzie, gdy dłużnik unika spłaty zobowiązania. Wówczas staje się niepodważalnym argumentem w próbach mediacji oraz dążenia wierzyciela do pozasądowego rozwiązania konfliktu. Jednak, aby tak się stało musi spełnić wymogi monitu. Są to:

 • dane adresowe wierzyciela – kim jest i gdzie jest jego siedziba,
 • podstawowe informacje o dłużniku – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, opcjonalnie e-mail,
 • data oraz miejsce wystawienia monitu,
 • numer umowy kredytowej bądź innego dokumentu sprawy – np. nieopłacona faktura za telefon, rata pożyczki,
 • stanowcze i słowne wezwanie do zapłaty,
 • kwota długu – ale bez podania kwoty odsetek za opóźnienia w spłacie!
 • informacja o nieprzekraczalnym terminie spłaty – wynosi najczęściej od 7 do 14 dni – lecz równie dobrze może to być 30 dni. Termin liczony jest od dnia dostarczenia wezwania płatnikowi,
 • numer konta bankowego, na który należy przelać zaległą kwotę,
 • konsekwencje zignorowania monitu – np. dalsze opóźnienia w spłacie mogą przyczynić się do przekazania sprawy na drogę sądową, a także wpisanie dłużnika do biur informacji gospodarczej,
 • dane kontaktowe oraz czytelny podpis wierzyciela

Czytaj także: Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV z urzędu skarbowego – co robić?

Jakie kroki podjąć po otrzymaniu monitu?

Ponaglenia w formie monitu wymagają jakiejkolwiek odpowiedzi dłużnika. W ten sposób sygnalizuje on wierzycielowi swój pojednawczy stosunek. Niemniej jednak kontakt z wierzycielem jest równie opłacalny w przypadku kłopotów w spłacie zaległego zobowiązania. Można bowiem napisać wniosek o spłatę ratalną zadłużenia lub pismo o umorzenie odsetek. Jest to z pewnością lepsze podejście niż niereagowanie na nadsyłane monity oraz wezwania do zapłaty.

Mówiąc prościej – im szybciej dłużnik ureguluje swój dług lub wytłumaczy swoje postępowanie, tym mniejsze poniesie tego konsekwencje. I nie chodzi tu wyłącznie o koszty monitów, ale także karne odsetki naliczane za opóźnienia w spłacie. Nie zapominając o tym, że wszelkie problemy finansowe będą widoczne przez kilka lat w bazach dłużników – a to skutecznie komplikuje drogę do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Kosztowna niewiedza. Jak uniknąć monitu?

Dla dłużnika najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie ponagleń jest terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań lub chociażby – bezzwłoczny kontakt z wierzycielem, gdy tylko pojawią się problemy finansowe.

Z kolei dla wierzycieli, ciekawym rozwiązaniem może okazać się coraz bardziej popularny w Polsce faktoring. Tego rodzaju finansowanie opiera się głównie na działalności firm faktoringowych, które zajmują się ściąganiem należności od kontrahentów. Co w praktyce skutecznie przeciwdziała zatorom płatniczym wielu firm, gdy te borykają się z kłopotliwymi kontrahentami. Więcej o faktoringu: Co to jest faktoring?

Jak się odwołać?

Zdarzają się przypadki, że otrzymany monit jest bezpodstawny. Ma to miejsce wtedy, gdy dochodzi do różnego rodzaju pomyłek wierzycieli lub firm windykacyjnych. Co zrobić w takiej sytuacji? Najrozsądniejszym posunięciem jest wysłanie odpowiedzi, w której należy zawrzeć prośbę o dokładne zweryfikowanie informacji oraz przedstawienie szczegółów zaistniałej sytuacji.

Jednak równie częstym błędem w wysyłce bezzasadnych monitów jest przedawnienie zadłużenia. W Polsce czas przedawnienia długów szczegółowo opisany jest w Kodeksie Cywilnym. Przykładowo:

 • 6 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych, roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub długów spadkowych,
 • 3 lata dla roszczeń na mocy prowadzenia działalności gospodarczej, zadłużeń z tytułu czynszu lub debetu na karcie kredytowej,
 • 2 lata dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej faktury, umowy sprzedaży lub usług telekomunikacyjnych,
 • 1 rok wobec roszczeń z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży lub nieopłacony mandat.

Monit = szansa na uniknięcie sądu!

Otrzymanie monitu do zapłaty jest więc dobrym, a jednocześnie ostatecznym momentem, by podjąć kompromisowe mediacje z dłużnikiem. Brak odpowiedzi na nadesłane monity bardzo często oznacza wstąpienie na sądową drogę wyegzekwowania należności. Wtedy to płatnik oprócz zapłaty należności wraz z naliczonymi odsetkami i monitami, zmuszony jest opłacić również koszty postępowania sądowego. Dlatego, by zaoszczędzić sobie zarówno nerwów, jak i dodatkowych kosztów, każdą formę monitu warto potraktować jako oczywistą do niezwłocznego kontaktu i spłaty zaległości.

Źródło:

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Przewidziec-plajte

2. https://www.lexlege.pl/kc/art-476/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie