Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej – darmowy wzór

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej - wzór i jego realizacja!

W 2018 roku upadłość konsumencką ogłosiło ponad 6,5 tys. osób. To o jedną piątą więcej niż w 2017 roku i trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. Najwięcej bankrutów zamieszkuje województwo mazowieckie, śląskie oraz małopolskie. Co czwarta osoba ogłaszająca upadłość ma między 36-45 lat, z czego większość stanowią kobiety. Tak przynajmniej wynika z raportu BIK oraz BIG “InfoMonitor”. Dlatego każdy dłużnik mający minusy na saldzie musi mieć dobry plan na oddłużanie i spłatę swoich wierzycieli. Oto, co powinno się w nim znajdować.

Upadłość konsumencka pierwszy krok do wyjścia z długów

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co oznacza, że mogą z niej skorzystać wyłącznie ci, którzy faktycznie nie posiadają środków na spłatę bieżących rachunków czy zaciągniętych zobowiązań, a nawet na zrealizowanie podstawowych zakupów. Według przepisów – osoba ogłaszająca bankructwo może także otrzymać pieniądze na wynajem nieruchomości, na okres roku lub dwóch lat. Dodatkowo – taki dłużnik ma prawo zwrócić się do sądu o ustalenie, tzw. planu spłaty wierzycieli, na którego wykonanie ma maksymalnie 36 miesięcy, czyli 3 lata. 

Niezwykle istotne jest, że osoby ogłaszające bankructwo nie są wyłączone z opłacania niektórych świadczeń. Należą do nich: alimenty, renty odszkodowawcze i zasądzone kary grzywny. Ponadto nadal są w mocy wszelkie obowiązki naprawienia szkód oraz zadośćuczynienia. 

Droga do bankructwa jest widoczna w KRD!

Bankructwo to dla dłużnika często jedyny i skuteczny sposób na to, by stanąć na nogi, a dla wierzycieli – szansa na odzyskanie pieniędzy. Gorzej, gdy część wykorzystuje te rozwiązanie na wyzbycie się problemów i przy okazji… odpowiedzialności. Obecnie – na oddłużanie nie mogą liczyć osoby, które zaciągały kolejne pożyczki i nie posiadały środków na ich spłatę. Warto również wspomnieć, że co drugi konsument ogłaszający upadłość konsumencką – był wcześniej notowany w Krajowym Rejestrze Długów jako dłużnik. Ponadto wszyscy bankruci widniejący w bazie mają na koncie, po co najmniej 2-3 niespłacone zobowiązania – a ich łączne zadłużenie wynosi ponad 100 mln zł!

Na mocy art. 491 Prawa upadłościowego z 28.02.2003 roku – sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa2Jednak w niedługim czasie ma to ulec zmianie. W 2019 roku planowane jest wejście w życie bardziej zliberalizowanych procedur. Przede wszystkim mają one umożliwić restrukturyzację długu, również tym konsumentom, którzy stali się niewypłacalni na skutek świadomego działania. W tej sytuacji możliwy będzie wydłużony okres uregulowania należności, a tym samym większe prawdopodobieństwo tego, że trafią one do wierzycieli. W końcu kluczowym i nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie niewypłacalnego bankruta i skuteczna windykacja!


Pliki do pobrania

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Chcę spłacić dług – plan spłaty wierzycieli

Świadomość tego, że masz zadłużenie i potrafisz powiedzieć stanowcze: “chcę wyjść z długów!” to najważniejszy krok – do którego musi być przekonana również Twoja rodzina. Bo bez wsparcia najbliższych i dyscypliny w wydatkach trudno będzie pokonać barierę finansowych problemów. Dlatego, gdy złożysz wniosek o upadłość konsumencką i w toku postępowania zostanie ona uznana – wówczas możesz starać się o, tzw. Plan Spłaty Wierzycieli, który rozstrzyga właściwy sąd gospodarczy. Jednak zanim tak się stanie, musi dojść do ostatniego etapu likwidacyjnego postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 491/7 Prawa upadłościowego – ostateczny plan spłaty nie może się odbyć wcześniej niż po opuszczeniu przez upadłego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Wynika to głównie z założenia, że nieruchomości stanowią podstawowe źródło zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Dlatego – dopiero po ich spieniężeniu można określić rozmiar nieuregulowanych należności. Ponadto – sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, określającego w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż pięć lat, upadły jest obowiązany spłacać należności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie umorzona. W planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wszystkie zobowiązania upadłego powstałe do dnia jego ustalenia. 

Co, gdy bankrut nie posiada majątku, a sąd nie z czego dzielić? Oczywistym jest również to, że jeśli upadły nie osiąga żadnego dochodu i z racji na swój stan chorobowy nie jest w stanie podjąć żadnej pracy zarobkowej to sędzia-komisarz umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Są to jednak sytuacje nadzwyczaj wyjątkowe i nie wiążą się z żadnymi konsekwencjami ze strony dłużnika. To bankrut wnioskuje o plan spłaty!

To dłużnik zobowiązany jest do złożenia wniosku w zakresie ustalenia planu spłaty! Zgodnie z prawem – sąd nie jest uprawniony do orzekania w tym zakresie z urzędu. Dodatkowo – organ nie jest związany wnioskiem upadłego co do treści planu spłaty wierzycieli i może ustalić warunki spłaty bardziej korzystne dla wierzycieli, jeżeli zażąda tego wierzyciel4.

Mimo wszystko – przed ustaleniem harmonogramu spłat – właściwy sąd wysłuchuje bankruta, wierzycieli oraz syndyka. Tutaj – upadły ma możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń oraz obecnej sytuacji, a także zaproponowania wysokości rat wraz z terminami ich spłat. W takim przypadku, warto pamiętać, że sąd może, ale nie musi brać pod uwagę stanowiska wnioskodawcy. Podobnie, wierzyciele mają okazję do zaprezentowania swoich racji i propozycji planu spłaty – na który dłużnik ma prawo wnieść zażalenie! Natomiast, jeśli grono wierzycieli jest spore – sąd nie ma obowiązku przesłuchiwać każdego z osobna. Wystarczy, że złożą oni pisemne oświadczenie.

Ustalenie harmonogramu spłat to koniec postępowania upadłościowego!

Warto wspomnieć również o tym, że wraz z ogłoszeniem planu spłaty wygasa funkcja syndyka i sędziego-komisarza! Co oznacza, że bankrut posiada prawo do ponownego zarządzania swoim majątkiem oraz wynagrodzeniem za pracę. Jednak – w trakcie realizacji planu – dłużnik nie może dokonywać żadnych czynności prawnych związanych ze swoim majątkiem, które dodatkowo mogłyby nadszarpnąć jego finanse. Nadzór nad wykonywaniem harmonogramu spłat spoczywa wówczas w rękach wierzyciela oraz sądu upadłościowego.

Plan spłaty wierzycieli – na jak długi okres może być rozłożony?

Wbrew panującej opinii – harmonogram spłaty zobowiązań upadłego przewiduje się na maksymalnie 36 miesięcy – ale równie dobrze może trwać choćby miesiąc. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest bowiem przez sąd i zależy od sytuacji życiowej dłużnika. Organ sądowy bierze pod uwagę:

 • Możliwości finansowe bankruta,
 • Wysokość wierzytelności i możliwość ich spłaty,
 • Koszty, jakie przeznacza na utrzymanie członków rodziny, w tym na potrzeby mieszkaniowe,
 • Potrzeby związane ze zdrowiem, m.in. leczenie, rehabilitacja czy różnego typu terapie.

Dokładniej o tym wspomina art. 491/15 Prawa upadłościowego:

 1. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
 2. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli5. 

Zatem spłaty dla poszczególnych wierzycieli są ustalone w miesięcznych proporcjonalnych ratach. Co do zasady – również ich wysokość nie ulega zmianie aż do momentu zrealizowania planu.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty – załączniki i uwagi

Załączniki: należy w punktach wymienić dokumenty, które zostaną załączone do niniejszego wniosku, celem wykazania zasadności rozłożenia zadłużenia na raty.

UWAGI:

 • Pismo do określonej instytucji/podmiotu z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty nie wymaga zachowania wymogów formalnych i stanowi wewnętrzną korespondencję z instytucją/podmiotem. Przedmiotowe pismo powinno zawierać oznaczenie stron, czyli od kogo pochodzi dane pismo oraz od kogo jest kierowane.
 • W piśmie wnosimy o rozłożenie zadłużenia na raty, dlatego niezbędne jest wskazanie wobec kogo powstało zadłużenie, z jakiego tytułu, w jakiej wysokości oraz ilości rat, na które chcemy by nasze zadłużenie zostało rozłożone. W dalszej części pisma zwięźle, lecz szczegółowo przedstawiamy stan faktyczny sprawy oraz przyczyny braku możliwości spłaty zadłużenia zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. W celu wykazania prawdziwości przedstawianych twierdzeń niezbędne jest przedstawienie dowodów np. zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń lekarskich, orzeczeń sądowych itp. Jeżeli pismo kierowane jest do organu (np. podatkowego) istotnym elementem będzie podanie podstawy prawnej, która umożliwia rozłożenie zadłużenia na raty oraz wskazuje ilość możliwych rat.
 • Pismo z prośbą o rozłożenie na raty należy wysłać na adres do doręczeń danej instytucji (może to być adres siedziby lub uprzednio podany adres korespondencyjny) przesyłką poleconą, zachowując dowód nadania. Ważne jest by przygotować co najmniej dwa egzemplarze pisma oraz zachować jeden egzemplarz dla celów dowodowych na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty – przykładowa treść

 „Powyższą prośbę motywuje faktem, iż jestem osobą po długotrwałym leczeniu onkologicznym, a w ostatnim czasie nastąpiło znaczne pogorszenie się mojego stanu zdrowia, co zresztą wynika z załączonego do niniejszego pisma zaświadczenia lekarskiego z dnia 5 sierpnia 2018 roku. Istnieje także podejrzenie przerzutów nowotworu na inne ograny, wobec czego wymagane jest dalsze leczenie, w tym także leczenie szpitalne. Dotychczasowy stan zdrowia uniemożliwiał mi podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, a jedyny mój dochód stanowi emerytura, której wysokość wynosi 2.500,00 złotych miesięcznie. Koszty leczenia oraz utrzymania przewyższają obecnie moje możliwości finansowe. Nadto na moim utrzymaniu pozostaje moja małżonka oraz dwójka dzieci. Wobec całokształtu obecnej sytuacji uzasadnione jest wnioskowanie o rozłożenie na 36 rat powstałego wobec Banku zadłużenia, którego jednorazowe uregulowanie obecnie nie jest możliwe.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż przy uwzględnieniu mojego wieku, stanu rodzinnego, kwalifikacji zawodowych oraz rokowań zdrowotnych nie będę w stanie spłacić całości zadłużenia jednorazowo bez narażenia siebie i mojej rodziny na pozbawienie nas możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.  Mój podeszły wiek oraz przewlekła choroba pozbawia mnie bowiem możliwości podjęcia jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia, co stanowi szczególnie uzasadnioną okoliczność która powinna doprowadzić do rozłożenia na raty przedmiotowego zadłużenia.)

Jakie długi obejmuje harmonogram spłat?

Co ważne – tylko określone zobowiązania bankruta mogą zostać objęte Planem Spłaty Wierzycieli. Są to długi:

 • Powstałe przed ogłoszeniem upadłości i zatwierdzone na liście wierzytelności
 • Powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania upadłościowego – muszą zostać spłacone w całości do chwili zakończenia planu!

A także:

 • Koszty powstałe w wyniku postępowania upadłościowego – muszą zostać spłacone w całości do chwili zakończenia planu!

Z kolei wierzyciel, który nie rości praw do swojej należności, nie zostanie uwzględniony przez sędziego-komisarza na liście wierzycieli. W konsekwencji dług nie będzie spłacany w ramach Planu Spłaty Wierzycieli, a prawdopodobieństwo jego odzyskania będzie zdecydowanie mniejsze.

Plan spłaty wierzycieli nie spłaca całości zobowiązań!

Mało kto wie – ale harmonogram spłaty, według planu wierzycieli nie zakłada całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań, a jedynie ich części! Oczywiście – nie wyklucza się i takiego rozwiązania. Jednak najczęściej, w ramach planu regulowana jest jedynie cząstka tego, co należy się wierzycielowi. W takim świetle – pełni więc nie tylko funkcję windykacyjną, ale również wychowawczą.

Co więcej – jeśli upadły przez cały okres spłaty będzie dokonywał spłat należności w ustalonym przez sąd terminie, to reszta jego zadłużenia zostanie umorzona. Na każdą decyzję organu sądowego, bankrutowi przysługuje zażalenie. Najczęściej jednak są one odrzucane, a sąd podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko – o ile nie zaszły wcześniej nadzwyczajne okoliczności. Rozpatrywanie zażaleń wydłuża również czas trwania postępowania upadłościowego.

Jakie są skutki planu?

 • W trakcie realizacji Planu Spłaty Wierzycieli niedopuszczalne jest wszczynanie egzekucji komorniczej wobec zobowiązań powstałych jeszcze przed jego ustaleniem. Wyjątek stanowią należności niepodlegające umorzeniu, np. zobowiązania alimentacyjne bądź renta odszkodowawcza,
 • Ustalenie harmonogramu spłat nie narusza praw wierzycieli wobec upadłego i jego współdłużników. Oznacza to, że wierzyciel równie dobrze może domagać się spłaty całości długu od poręczyciela bądź współdłużnika bankruta,
 • Wierzyciel może także dochodzić swoich należności z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej6.

Obowiązki upadłego w trakcie Planu Spłaty Wierzycieli:

 1. Najważniejszym obowiązkiem bankruta podczas realizowania planu jest regulowanie spłat, zgodnie z treścią postanowienia sądu,
 2. Upadły zobowiązany jest do składania corocznych sprawozdań wywiązania się z obowiązków. Musi w nich wykazać osiągane przychody, uregulowane sumy, a także nabyty majątek o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie,
 3. Dłużnik ma zakaz dokonywania czynności prawnych, które mogą przyczynić się do ograniczenia jego zdolności do dalszej spłaty według planu,
 4. Ma również zakaz ukrywania swojego faktycznego majątku oraz podejmowania czynności prawnych, które skutkują szkodą dla wierzyciela.

Uchylenie od któregoś z zapisów powoduje, że dłużnik traci prawo do dalszego oddłużania!

Zmiana planu spłaty wierzycieli – w jakich okolicznościach?

Zgodnie z art. 491/19 Prawa upadłościowego może dojść do zmiany bądź uchylenia Planu Spłaty Wierzycieli. Jeśli sytuacja dłużnika uległa znacznej poprawie finansowej – to zarówno on, jak i każdy z wierzycieli może wystąpić z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat. Kluczową rolę odgrywają tutaj wyższe comiesięczne dochody lub wyższe wynagrodzenie z czynności zarobkowej wykonywanej przez upadłego.

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie7.

Natomiast – w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej upadłego – sąd na jego wniosek może dokonać zmiany planu spłaty. Dodatkowo – sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nie przekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna. Natomiast, jeśli problemy finansowe mają charakter trwały – sąd może również uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego, o których mowa w art. 49115 postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ust. 1–3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna8.

Zakończenie planu spłaty

Zatem po wykonaniu obowiązków wynikających z harmonogramu spłat – sąd ostatecznie wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu pozostałej części zobowiązań. Tym samym bankrut uzyskuje upragnione od dawna oddłużenie.

Pamiętaj tylko o jednym – kiedy już wyjdziesz z długów nie możesz stracić czujności! Dlatego zawsze staraj się mieć nadwyżkę finansową na saldzie. Jednak nade wszystko zapobiegaj kolejnym kryzysom i zwyczajnie zacznij oszczędzać!

Źródło:

1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/417694/ponad-6-5-tysiaca-osob-oglosilo-upadlosc-w-2018-r

2. https://www.arslege.pl/oddalenie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci/k29/a9244/

3. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Konsumenci-upadaja-powoli

4. http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,1023,64800,0,0,20130330,3,0.html

5. https://www.arslege.pl/postanowienie-o-ustaleniu-planu-splaty-wierzycieli/k29/a80780/

6. https://www.arslege.pl/postanowienie-o-ustaleniu-planu-splaty-wierzycieli/k29/a80780/

7. https://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-491-19/

8. https://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-491-19/

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • k
  k
  krzysiek
  20.11.2019, 19:53

  A co jeśli nie wskażę jakiegoś zobowiązania, którego nie pamiętam, bo jest na przykład bardzo stare i zupełnie o nim zapomniałem?

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x