Podatek od pożyczki od osoby prywatnej

Podatek od pożyczki od osoby prywatnej

Podatek od pożyczki od osoby prywatnej wynosi 0,5%. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy i spoczywa na pożyczkobiorcy. Podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki.

Podatek od pożyczki od osoby prywatnej – czy jest obowiązkowy?

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) opodatkowane są:

 • umowy pożyczki pieniędzy,
 • pożyczki rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • zmiany w umowie pożyczki o ile wiążą się z podwyższeniem opodatkowania PCC,
 • orzeczenia sądów i ugody, jeśli ich konsekwencją są zmiany w umowie pożyczki.

Umowa pożyczki od osoby prywatnej podlega opodatkowaniu, gdy:

 • Pożyczka dotyczy pieniędzy bądź rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce. Nie ma tutaj znaczenia to, gdzie została spisana umowa, ani to, gdzie mieszkają sporządzające ją strony. Kryterium przesądzającym o powstaniu obowiązku podatkowego jest miejsce położenia przedmiotu umowy w czasie jej sporządzania.
 • Przedmiotem pożyczki są rzeczy znajdujące się za granicą, ale nabywca mieszka lub ma siedzibę w Polsce i umowa pożyczki została zawarta w Polsce. Co ważne, w drugim z wymienionych przypadków oba warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje, gdy pożyczkobiorca mieszka w Polsce i gdy umowa pożyczki została zawarta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Umowa pożyczki jest umową konsensualną i podlega opodatkowaniu niezależnie od wydania przedmiotu pożyczki. Jeśli pożyczkę bierzemy w firmie, która na co dzień trudni się tego typu działalnością, to taka pożyczka będzie zwolniona z podatku PCC. Obowiązek jego uiszczenia dotyczy wyłącznie pożyczek od osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług finansowych. Jeśli nie dopełnimy obowiązku podatkowego, zapłacimy podwyższoną stawkę podatku od pożyczki. Wynosi ona aż 20% i jest to tzw. sankcyjna stawka podatku. Tak wysoki podatek zostanie nam naliczony, gdy:

 • podatnik w sytuacji kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej poinformował o fakcie sporządzenia umowy pożyczki, a podatek od tej czynności nie został odprowadzony;
 • pożyczkobiorca pożyczył pieniądze od najbliższej rodziny i zawarta została umowa pożyczki, ale nie udokumentował on tego, że otrzymał określone środki.

Sprawdź także:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy z tytułu pożyczki od osoby prywatnej powstaje w momencie:

 • dokonania czynności cywilnoprawnej – tj. zawarcia umowy lub wszelkich zmian w umowie, jeśli skutkują one podwyższeniem kwoty opodatkowania,
 • każdorazowej wypłaty środków, o ile umowa pożyczki określa to, że środki będą „wybierane” wielokrotnie, a suma wszystkich wypłat nie jest znana w czasie sporządzania umowy pożyczki,
 • uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody.

Komu przysługuje zwolnienie z podatku PCC?

Zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają pożyczki udzielane pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej. Co ważne, takie zwolnienie obowiązuje jedynie do kwoty 9 637 złotych. Podatku nie musimy płacić, gdy pieniądze pożyczyliśmy od małżonka, wstępnych (tj. np. rodziców, dziadków czy pradziadków), zstępnych (tj. np. dzieci, wnuków, prawnuków), pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów. Wskazana wcześniej kwota, to górny limit tego, ile możemy pożyczyć w ciągu 5 lat od jednej osoby jeśli chcemy uniknąć podatku.

Ponadto, mamy również możliwość uzyskania nielimitowanej pożyczki od wcześniej wymienionych podmiotów z wyjątkiem pożyczek między teściami a zięciem i synową. Jeśli chcemy skorzystać z takiej opcji musimy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Składamy ją właściwemu organowi podatkowemu w ciągu 14 dni od daty wykonania czynności wymagającej opodatkowania. Musimy również udokumentować to, że otrzymaliśmy pieniądze.

Kiedy nie zapłacimy podatku?

Warto wiedzieć, że istnieje katalog czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC. Są to umowy pożyczki dotyczące:

 • spraw alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyboru do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;
 • powszechnego obowiązku obrony;
 • zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę;
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia;
 • podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych;
 • związanych z przepisami o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;
 • podlegających przepisom o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Pożyczka od znajomych a podatek

Inaczej wygląda kwestia pożyczek od osób z którymi nie jesteśmy spokrewnieni. Pożyczki te również mogą podlegać  zwolnieniu z podatku. Mówi o tym art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatku nie zapłacimy za pożyczki:

 • od jednej osoby w kwocie nie wyższej niż 5 000 zł bądź 25 000 zł od wielu osób – otrzymane w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 roku;
 • udzielone przez przedsiębiorców niemających siedziby na terenie Polski, którzy prowadzą działalność związaną z udzielaniem kredytów lub pożyczek;
 • z kas lub funduszów zakładowych i pokrewnych,
 • utworzone w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 • pozyskane od wspólnika (akcjonariusza) w spółce kapitałowej.

Podatek od pożyczki od osoby prywatnej. Podsumowanie

Podstawę opodatkowania pożyczki od osoby prywatnej stanowi jej kwota. Jeśli w umowie widnieje zapis o wielokrotnym wypłacaniu środków, to podstawę opodatkowania stanowi każdorazowo pobierana suma. Zwyczajowo podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5%. Jeśli nie dopełnimy obowiązku podatkowego, zapłacimy aż 20% podatku.

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • H
  H
  Halina
  03.06.2019, 10:06

  Potrzebuję pilnie pożyczki

Podobne artykuły