Progi podatkowe PIT – co warto wiedzieć? Jaka jest ich wysokość w 2023?

Progi podatkowe PIT to granica, po przekroczeniu której wzrasta wysokość podatku. To oznacza, że im więcej zarobisz, tym więcej będziesz musiał oddać fiskusowi. Ile wynoszą progi podatkowe w 2023? Czy ich wysokość zmieniła się w stosunku do tych, które obowiązywały jeszcze przed rokiem? Sprawdźmy.

Progi podatkowe PIT – czym są?

Najprościej mówiąc, są to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. Wraz z reformą Nowego Ładu w 2022 r. nastąpiło przesunięcie progów podatkowych:

 • pierwszy próg podatkowy – od kwoty 85 528 zł do 120 tys. zł (17%) oraz
 • drugi próg podatkowy – powyżej kwoty 120 tys. zł (32%).

To, w którym progu podatkowym się znajdziemy, zależy od wysokości zarobków w danym roku. I nie ma tutaj znaczenia wysokość miesięcznej pensji oraz to, z jakiego źródła pochodzą pieniądze – czy są wynikiem pracy ciągłej z tytułu umowy o pracę, czy też zleceń dorywczych z różnych zajęć. Progi podatkowe, bez wyjątku biorą pod uwagę sumę wszystkich dochodów!

Nie mylmy jednak tego z przychodem, bo są to dwa różne pojęcia. Dochód to całkowity przychód podatnika, czyli kwota, jaką otrzymuje na rękę, już pod odliczeniu składek ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu.

e-PIT ułatwia sprawę!

W 2019 roku fiskus przygotował dla Polaków prawdziwą rewolucję. W ramach usługi e-PIT, każdy podatnik otrzymał przygotowane i gotowe zeznania podatkowe w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że od tego czasu, korzystając z usługi, można zarówno zajrzeć do zeznania i nanieść ewentualne poprawki, ale równie dobrze – nie musimy robić nic. Po 30 kwietnia danego roku, czyli po ostatnim dniu składania zeznań podatkowych, zeznanie podatkowe wypełnione przez fiskusa zostanie potraktowane jako oficjalne.

W niektórych przypadkach, polskie prawo przewiduje zwrot podatku, który został zapłacony przez pracodawcę. Dzieje się tak, nawet w wyniku drobnej, wakacyjnej pracy. Pracodawca wypłaca pracownikowi jedynie kwotę netto – zaś resztę wpłaca jako zaliczkę na podatek dochodowy. Na koniec roku podatkowego, wszystkie wpłacone na podatek pieniądze są sumowane za pomocą zeznania podatkowego. Wskazuje się w nim, ile faktycznie pracownik otrzymał do ręki, a ile zostało przekazane na poczet podatku dochodowego.

Sprawdź również:

Skala podatkowa PIT w 2023

Skala podatkowa to inaczej wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku dla podatników. Jest to generalnie forma ogólnie dostępna dla wszystkich – tych pracujących na umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne. Funkcjonuje ona również dla działalności gospodarczej pod warunkiem, że podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania.

Taki podatek na zasadach ogólnych rozlicza się i opłaca w trybie miesięcznym, choć w niektórych przypadkach może być rozliczany w systemie kwartalnym.

Podstawa obliczenia podatku w złotychIle wynosi podatek w 2023?
do 120 000 zł17% – kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
powyżej 120 000 zł15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Progi podatkowe PIT – kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

W Polsce wyróżniamy dwa progi podatkowe: 17% i 32%. Każdy z tych progów obowiązuje do konkretnej wysokości i każdy z nich zawiera inną kwotę wolną od podatku, jak i stawkę podatkową.

Na mocy przepisów Ustawy o podatku od osób fizycznych1, kwota wolna od podatku to kwota zarobków, od której nie odprowadza się żadnego podatku. W wyniku reformy Polskiego Ładu nastąpił jej historyczny wzrost. W 2023 r. wynosi on 30 000 zł. Dlatego, jeśli zarabiamy poniżej kwoty wolnej od podatku, otrzymamy pełny zwrot podatku opłaconego przez pracodawcę. Pamiętajmy jednocześnie, że im wyższa kwota zarobków, tym niższy zwrot.

Oznacza to, np. że jeśli w 2023 r. zarobimy 130 tys. zł, to w skali podatkowej kwota 120 tys. zł, będzie obciążona stawką 17 proc. A od nadwyżki 10 tys. zł przekraczającej ten próg podatkowy, zapłacimy 32 proc. daniny.

ranking kont osobistych

Jak wyliczana jest kwota zmniejszająca podatek?

W wyniku wprowadzonych zmian modyfikacji uległa wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która od 2023 r. wynosi 3 600 zł w skali roku, czyli 300 miesięcznie.

Aby lepiej zobrazować nowy sposób obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu, prezentujemy przykład rozliczenia kwoty wolnej od podatku w 2023 r.

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczając swoje dochody na zasadach ogólnych. W ubiegłym roku osiągnąłeś dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania), który po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną, wyniósł 143 340 zł.

17% x 120 000 – 3 600 = 16 800 zł

16 800 zł + 32% (143 340 – 120 000) = 16 800 zł +32% x 23 340 = 16 800 zł + 3 967,8 = 20 767,8 zł

Będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20 767,8 zł od dochodów uzyskanych w 2022 r.

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym

W 2021 roku pierwszy próg podatkowy uwzględniał osoby, których roczne dochody nie przekraczały 85 528 zł brutto. Według Ministerstwa Finansów podległo mu ok. 95% pracujących Polaków. Od 2022 r. jego wysokość wzrosła o 40 proc. do 120 tys. zł.

W takim razie, ile miesięcznie musimy zarabiać, by nie wpaść w drugi próg podatkowy? Nasza pensja nie może przekroczyć 10 tys. zł brutto.

Co istotne, to nie podatnicy odprowadzają kwotę, którą należy przekazać urzędowi. W naszym imieniu dokonuje tego pracodawca. Tak więc kwota, która trafia na konto pracownika jest niższa niż kwota brutto widniejąca na umowie. Od tego właśnie odciąga się procent mieszczący się w pierwszym progu podatkowym. Czyli:

 • 17% dochodów odgórnie odprowadza się do urzędu. Po danym roku podatkowym (od stycznia do grudnia) wysokość przekazanej kwoty podlega dokładnej weryfikacji. Wówczas możliwe są trzy opcje:

1. Należy dopłacić określoną sumę – w przypadku przekroczenia granicy pierwszego progu podatkowego, który wynosi 120 tys. zł,

2. Nastąpi zwrot nadpłaty – w momencie, gdy zarobki nie przekroczą 120 tys. zł,

3. Nie trzeba nic dopłacać, ale nie dostaniemy także zwrotu nadpłaty.

Przekroczenie pierwszego progu nie oznacza, że pracujący zapłaci 32% podatku od całości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym. Zapłaci jedynie tę część dochodów, która wykracza poza pierwszy próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy w podatku dochodowym

Ten próg dotyczy osób, których roczne zarobki przekraczają 120 tys. zł brutto. Są to dochody należące do rzadkości, bo niewielu Polaków zarabia więcej niż 12 tys. zł brutto miesięcznie. Natomiast, jeśli już uzyskują takie wynagrodzenie to, aby uniknąć drugiego progu podatkowego – korzystają z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Wówczas kwota progu zwiększa się dwukrotnie. Dlatego, jeśli jedna osoba zarabia dwukrotność maksymalnej sumy, a druga nie osiąga wysokich zarobków, to obydwoje mogą rozliczać się wspólnie według pierwszego progu podatkowego.

Często jednak zdarza się, że drugi próg podatkowy może być nieświadomie przekroczony. Może to być wynik zwykłego niedopatrzenia ze strony podatnika lub brak świadomości uzyskiwanych zarobków, np. kiedy do dochodu doliczana jest premia za dobrą pracę. A stąd już prosta droga do niedopłaty podatku. Co wtedy zrobić?

 • Osoby, które świadome są swoich rocznych zarobków powyżej 120 tys. zł, mogą poprosić swojego pracodawcę o rozliczanie według 32%,
 • W momencie, gdy podatnik wie, że przekroczył kwotę 120 tys. zł, a jednocześnie rozlicza się wspólnie z małżonkiem, może poprosić pracodawcę o rozliczanie według stawki 17%.

Progi podatkowe PIT 2023 dla małżonków – wspólne rozliczanie

W 2023 roku małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, nawet wtedy gdy:

 • rozliczenie dotyczy roku, w którym dopiero dokonano zawarcia związku małżeńskiego,
 • jedno z partnerów prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem.

W tym przypadku, wspólne rozliczanie się polega na złożeniu jednej deklaracji PIT. Progi podatkowe, co do zasady, wylicza się dla jednego pracownika. W momencie, gdy para rozlicza się wspólnie, są one podwajane! W 2023 r. maksymalna kwota roczna dla małżeństwa wynosi nie 120 tys. zł a 240 tys. zł. Jednocześnie można skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 60 tys. zł.

Wspólne rozliczanie jest korzystne wśród osób, u których jeden z partnerów zarabia wystarczająco dużo, by wystąpiło u niego przekroczenie pierwszego progu podatkowego, np. powyżej 12 tys. zł (wtedy roczny dochód wyniesie ok. 144 tys. zł brutto) – z kolei drugi zarabia niewiele bądź nic. Dzięki wspólnemu rozliczaniu, małżeństwo zamiast progu 32%, korzysta z progu 17%.

Warto przy tym pamiętać, że gdy jeden z partnerów zrezygnuje ze wspólnego rozliczania – powyższa zasada nie będzie już działać. Wówczas od kolejnego miesiąca, w którym rozpoczęło się indywidualne rozliczanie – zaliczka na podatek dochodowy będzie odprowadzana według zasad ogólnych.

Czytaj także: Konto bankowe dla dwojga — ranking wspólne konto bankowe

Zerowy podatek dla rodzin i seniorów

Nowe przepisy podatkowe podobnie, jak w latach poprzednich, kontynuują wszelkie ulgi na dzieci. Wprowadzono PIT-0 dla rodzin 4+, w ramach którego rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci, w ogóle nie zapłacą podatku.

Jednak Nowy Ład to również PIT-0 dla seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i uprawnień do emerytury, zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo. Takie osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia z PIT do kwoty 85 528 tys. zł przychodów rocznie. I to niezależnie od tego, czy swoje przychody osiągnęły z pracy na etacie, czy na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł to również emerytura bez podatku do kwoty 2,5 tys. zł brutto.

Progi podatkowe PIT – Ulgi dla przedsiębiorców

Jeśli chodzi o przedsiębiorców Polski Ład wprowadza nowe ulgi oraz częściowo modyfikuje dotychczasowe, które głównie tyczyły się firm nastawionych na innowacje i ekspansje biznesu.

Najważniejsze z nich to:

 • Ulga na CSR – czyli ulga skierowana do wszystkich przedsiębiorców działających w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną czy na szkolnictwo wyższe i naukę.
 • Ulga B+R – inaczej ulga badawczo-rozwojowa wspierająca prace nad nowym produktem. Do 200 proc. zwrotu kosztów poniesionych przez CBR. Rozwiązanie wprowadza też możliwość odliczenia 200 proc. kosztów wynagrodzeń.
 • Ulga na prototyp – ma umożliwić dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 30 proc. kosztów poniesionych przez działalności B+R (m.in. na produkcję próbną nowego produktu, wprowadzenie go na rynek oraz uzyskanie certyfikatów i zezwoleń).
 • IP Box – czyli opcja skorzystania jednocześnie z IP Box i ulgi B+R w zakresie tego samego dochodu.
 • Ulga na robotyzację – zakłada odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Może to być, np. zakup nowych maszyn, robotów, a nawet szkoleń dla pracowników.
 • Ulga na IPO – w przypadku tej ulgi chodzi o obniżenie kosztów pierwszej emisji akcji do obrotu giełdowego. Możemy tutaj odliczyć, m.in. wydatki na opracowanie prospektu do 150 proc. kosztów oraz usługi prawne, doradcze i finansowe do 50 proc. (z limitem do 50 tys. zł netto).

Spore zmiany zaszły w projekcie estońskiego CIT-u. Zniesiono limit przychodowy, z którego dodatkowo mogą skorzystać spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne i spółdzielnie. Ważnymi zmianami jest zniesienie opodatkowania na wejściu i wyjściu, a także obniżenie opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 proc. do 20 proc.

Warto przeczytać: Kredyt na PIT – gdzie jest dostępny?

Inne ulgi przy zasadach ogólnych

Możemy nadal korzystać z dodatkowych ulg pod warunkiem, że wybierzemy sposób opodatkowania na zasadach ogólnych.

 • Ulga na dziecko,
 • Odliczenie podatku zagranicznego,
 • Ulga internetowa,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Odliczenie wpłat na IKZE,
 • Ulga termomodernizacyjna,
 • Ulga związana z przekazaniem darowizny.

Brutto czy netto – co brać pod uwagę?

Co może trochę zaskakiwać, nadal wśród osób rozliczających się pojawiają się i tacy, którzy nie odróżniają kwoty brutto od netto. Co kryje się pod tymi pojęciami?

 • Kwota brutto – to pełne wynagrodzenie zawierające w sobie podatek oraz składki ZUS, którymi obciążony jest pracownik,
 • Kwota netto – to wynagrodzenie trafiające do rąk pracownika, już po potrąceniu wszelkich zobowiązań składkowych i podatkowych.

W praktyce oznacza to, że przy planowaniu comiesięcznych wydatków bierzemy pod uwagę wyłącznie kwotę netto, odzwierciedlającą faktycznie uzyskane dochody. Wszystkie koszty odprowadzane wraz ze składkami ZUS, podatkiem, ulgą podatkową oraz określeniem kwoty netto do wypłaty wylicza się z pomocą kalkulatora wynagrodzeń. W jaki sposób to działa?

 • Po wprowadzeniu najważniejszych danych dotyczących wysokości wynagrodzenia, kalkulator wyszczególnia płacę netto, brutto oraz całkowity koszt pracodawcy. Są to trzy najważniejsze informacje tyczące się pensji, zarówno pod kątem pracownika, jak i pracodawcy.
 • Wynik dokładnie prezentuje tabela. Należy przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 2022 roku, minimalna płaca brutto wynosi 3010 zł brutto miesięcznie.

Źródło:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002159

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-6/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (7)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • G
  G

  Ggggg

  17.10.2020, 22:41

  Wyróżniający się komentarz

  Autor tłumaczy co to brutto, a sam myli kwotę brutto z dochodem podlegającym opodatkowaniu. Bo to nie to samo.

 • O
  O

  Ola

  20.12.2019, 10:19

  Wyróżniający się komentarz

  przepraszam ale kto pisał ten artykuł? proponuję douczyć się i zauważyć różnicę pomiędzy kwotą brutto na umowie a kwotą stanowiącą podstawę do opodatkowania.

 • M
  M

  Michał

  17.02.2020, 23:29

  Wyróżniający się komentarz

  „Ten próg dotyczy osób, których roczne zarobki przekraczają 85 528 zł brutto. Są to zatem dochody należące do rzadkości, bo niewielu Polaków zarabia więcej niż 7127 zł brutto miesięcznie. ”

  25% Polaków to niewielka ilość? Lekko licząc to prawie 7.5mln Polaków tyle zarabia

 • y
  y

  yzk

  26.02.2021, 09:03

  Wyróżniający się komentarz

  Ten próg dotyczy małej ilości osób, bo większość gdy go przekracza przechodzi na pseudo działalność gospodarczą i rozlicza się z pracodawcą na zasadach B2B. Dzięki temu dostajemy patologię w postaci fikcyjnych małych przedsiębiorstw oraz brak praw dla pracowników, zwłaszcza dla kobiet, które np zajdą w ciążę na umowie B2B.

 • K
  K

  Krzysiek

  22.07.2019, 02:55

  Wyróżniający się komentarz

  „Ten próg tyczy się osób, których roczne zarobki przekraczają 85 528 zł brutto. Są to zatem dochody należące do rzadkości, bo niewielu Polaków zarabia więcej niż 7127 zł netto miesięcznie.”
  85 528 / 12 = 7127. W takim razie czy progi są w brutto czy netto? Czy może chodziło pensję 7127 zł brutto?

  • P
   P

   Paulina

   22.07.2019, 07:18

   Wyróżniający się komentarz

   Progi podatkowe PIT zawsze są liczone w brutto.

  • K
   K

   Krzysztof

   10.05.2021, 12:17

   Wyróżniający się komentarz

   NIe są tak liczone. Próg podatkowy to jest Brutto minus skladki na ubezpieczenie spoleczne.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie