Renta socjalna z MOPS. Sprawdź, jak otrzymać taką rentę?

Renta socjalna z MOPS. Sprawdź, jak otrzymać taką rentę?

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku, liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła o 9 proc. Na coraz lepszą sytuację materialną polskich rodzin ma wpływ głównie wypłata świadczeń “500+”1. Jednak, gdy w dzieciństwie lub młodości borykałeś się z kłopotami zdrowotnymi możesz starać się też o rentę socjalną z tytułu niezdolności do pracy. Sprawdź komu i w jakich sytuacjach przypada prawo do renty socjalnej oraz jaka jest jej wysokość w 2020 roku.

Polska liderem w walce z nierównościami społecznymi!

Okazuje się, że skuteczność realizowanych w Polsce programów społecznych oraz gospodarczych napawa optymizmem. Niedawno, podczas dorocznego spotkania krajów-udziałowców Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego zaprezentowano pierwszy Indeks Kapitału Ludzkiego przygotowany przez Bank Światowy. Polska pod względem potencjału i rozwoju gospodarczego, zajęła w nim wysokie 30. miejsce na 157 możliwych. Co więcej, według ekspertów z Oxfam, nasz kraj uplasował się na 1. pozycji na świecie, w wydatkach na walkę z nierównościami społecznymi! Z danych Eurostatu wynika także, że w ostatnich latach zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem wśród polskich dzieci spadło najszybciej ze wszystkich krajów UE2. Jak te dane zestawiają się z wynikami w pozostałych kategoriach?

Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – rentę socjalną, która jest w całości finansowana przez budżet państwa pobiera ponad 280 tys. osób. Co więcej, od 1 września 2018 roku wprowadzono nowe przepisy tyczące się zmiany ustawy o rencie socjalnej. (Dz.U. 2018 poz. 933, Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej). W efekcie, pomimo że do 2017 roku stanowiła 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, od września 2018 roku została zrównana do 100 proc. zwykłej renty. W praktyce oznacza to, że renta socjalna wynosi obecnie tyle, ile najniższa renta inwalidzka, czyli w roku 2020 pozostaje bez zmian ze stawką 1100 zł brutto (934,59 zł netto).

Renta socjalna – co to jest?

Renta socjalna to dodatkowe świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymują ją osoby, które posiadają kłopoty ze zdrowiem i tym samym wykluczone są z wypracowania odpowiedniego stażu pracy obligującego do otrzymywania renty chorobowej. Na zasiłek mogą więc liczyć jedynie osoby, które są całkowicie niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy! Podobnie zresztą jest w przypadku wszelkich rent chorobowych, w których ocenę stopnia niezdolności do pracy, analizuje lekarz-orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W trakcie przeprowadzanego badania zwraca on uwagę na dostarczoną dokumentację medyczną. Musi ona prezentować cały przebieg dotychczasowego leczenia, jak i stan zdrowia ubiegającego się o zasiłek. Wówczas lekarz-orzecznik stwierdza, czy sprawność fizyczna chorego uniemożliwia mu podjęcie działań zawodowych. Jeśli niezdolność do pracy jest trwała, ma prawo przydzielić taką rentę na stałe. Jeśli zaś tymczasowa (istnieje szansa, np. na skuteczną rehabilitację) to przyznawana jest na wyznaczony okres.

Renta socjalna tylko z MOPS?

Rentę socjalną wypłaca wyłącznie ZUS. Z miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej można za to ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Komu przysługuje prawo do renty socjalnej?

W przypadku renty socjalnej, oprócz stwierdzenia niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o dodatek musi spełniać szereg wymagań. Zgodnie z art. 2 ustawy o rencie socjalnej z dnia 27.06.2003 roku3 – prawo do jej wypłaty przysługuje:

 • osobom z polskim obywatelstwem, zamieszkującym terytorium RP
 • cudzoziemcom przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z niektórymi okolicznościami, o których mowa w art. 127 przekazywanie linii papilarnych cudzoziemców lub art. 186 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 roku4 lub posiadającym status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą
 • cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją: “dostęp do rynku pracy” (z wyjątkiem państw trzecich), którzy otrzymali jednocześnie zgodę na pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • obywatelom państw trzecich przebywającym w Polsce, w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej, a także tym, którzy posiadają prawo do wykonywania zawodu na podstawie wizy
 • mającym miejsce zamieszkania na terenie RP obywatelom państw członkowskich UE. Ale również obywatelom państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej5, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do renty socjalnej c.d.:

Osoby, które mają problemy ze zdrowiem i mimo to nie kwalifikują się do renty inwalidzkiej, mogą ubiegać się o rentę socjalną w każdym momencie swojego życia. Kluczowe jest to, by niezdolność do pracy była efektem zdrowotnych problemów z młodości, które w przepisach ustawy o rencie socjalnej określone są mianem naruszenia sprawności organizmu6Aby tak się stało, do uszczerbku na zdrowiu powinno dojść:

 • przed ukończeniem 18. roku życia,
 • w trakcie edukacji w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich bądź aspirantury naukowej.

Niepełnosprawnemu, który spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje:

 • renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
 • okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa,
 • renta socjalna okresowa – przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”7.

Kto nie może ubiegać się o rentę socjalną?

Są sytuacje, w których niepełnosprawni legitymizujący się częściową bądź całkowitą niezdolnością do pracy mogą nie otrzymać świadczenia. Kiedy?

 • Za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności!
 • Osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności jest obowiązana niezwłocznie powiadomić właściwy organ wypłacający rentę socjalną o tymczasowym aresztowaniu lub o odbywaniu kary pozbawienia wolności. Obowiązek ten spoczywa również na dyrektorze aresztu lub zakładu karnego.

Od powyższej kwestii są pewne wyjątki. Przepis ten nie obejmuje osób, które odbywają karę pozbawienia wolności na podstawie dozoru systemu elektronicznego. Z kolei 50 proc. kwoty renty socjalnej jest wypłacana w momencie, gdy płatnik nie posiada innego przychodu, jak i prawa do renty rodzinnej – ale za to jest właścicielem lokalu mieszkalnego i przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu bądź ma status najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Jednocześnie zobowiązuje się do tego, by z sumy tej dokonywać opłat na poczet czynszu czy innych należności za nieruchomość8.

Renta socjalna nie przysługuje również, gdy podmiot:

 • jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni pow. 5 ha bądź ma udział w takiej nieruchomości,
 • uprawniony jest do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, a także pobierający zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • pobiera rentę z instytucji zagranicznych,
 • ma prawo do renty rodzinnej lub jej części, w wysokości nie przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2020 roku wynosi ona 1100 zł brutto, czyli 200 proc. tej kwoty to 2200 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej simy – renta socjalna będzie podlegała zmniejszeniu!

Dla kogo renta socjalna?

Prawo do renty socjalnej przysługuje więc wszystkim pełnoletnim mieszkańcom Polski, którzy z powodu wczesnej utraty zdrowia nie zdążyli wypracować sobie całego okresu składkowego. I to bez względu na to czy jest to niezdolność stała, czy tymczasowa. Najważniejszym dokumentem jaki uprawnia do renty socjalnej jest orzeczenie o niezdolności do pracy. Bez tego, każdy wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, nie zostanie nawet rozpatrzony!

Jak otrzymać dofinansowanie z renty socjalnej?

W tym celu konieczne jest:

 1. Złożenie odpowiedniego wniosku wraz z kompletem dokumentów, we właściwym dla danego rejonu oddziału ZUS. Co kryje się pod słowem klucz “dokumenty”? Jest to przede wszystkim wniosek o przyznanie renty socjalnej, którego wzór odnajdziemy na stronie internetowej instytucji9. Potrzebne będzie także okazanie orzeczenia o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie – ale nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o rentę socjalną,
 2. Kluczowa jest również pozostała dokumentacja medyczna, która może mieć znaczenie dla pozytywnej decyzji wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i przydzielenia renty,
 3. Przydatne są wszelkie zaświadczenia wystawione przez pracodawcę. A więc zaświadczenie o wysokości i rodzaju pracy, wywiad pracowniczy oraz zaświadczenie o ewentualnym pobieraniu zasiłków bądź świadczeń socjalnych. 
 4. W przypadku, gdy osoba posiadająca gospodarstwo rolne stara się o rentę socjalną musi także dostarczyć zaświadczenie z gminy, o powierzchni użytków rolnych w hektarach,
 5. Tak zgromadzone druki można przekazać osobiście, listownie lub z pomocą pełnomocnika do właściwego oddziału ZUS.

W imieniu osób poniżej 18. roku życia wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub faktyczny. Może dokonać tego również kierownik ośrodka pomocy społecznej, jak i lekarz-orzecznik, który bada niepełnosprawnego w jego miejscu zamieszkania.

Renta socjalna a praca

Posiadanie prawa do renty socjalnej nie oznacza tego, że nie można uzyskiwać dodatkowych przychodów. Jest to możliwe, gdy wysokość przeciętnego wynagrodzenia nie przekracza 70 proc. Dotyczy to nie tylko płacy z tytułu umowy o pracę, ale także umów cywilnoprawnych oraz:

– zasiłku chorobowego,

– świadczenia macierzyńskiego i opiekuńczego,

– wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, 

– dodatku wyrównawczego, 

– świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, 

– umów najmu i podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, 

– stypendium sportowego, 

– prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy, 

– działalności artystycznej lub twórczej,

– pracy nakładczej.

Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS?

W przypadku odwołania się od decyzji lekarza-orzecznika, osoba ubiegająca się o rentę zmuszona jest przejść kilka kluczowych procedur:

 1. W momencie otrzymania odrzuconego wniosku, poszkodowany może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej. Ma na to 14 dni, od dnia otrzymania odrzucenia,
 2. Może również wnieść odwołanie do sądu. Jednak tylko wtedy, gdy komisja podtrzyma decyzję o nieprzyznaniu renty socjalnej. Odwołanie do sądu należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji w siedzibie ZUS,
 3. Ubezpieczyciel ma 30 dni, na ewentualną zmianę swojego stanowiska. Jeśli tego nie zrobi to kieruje sprawę do sądu i dostarcza rzeczową argumentację takiej decyzji.

Źródło:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/spada-liczba-rodzin-korzystajacych-z-pomocy-spolecznej

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/polska-liderem-w-walce-z-nierownosciami-spolecznymi

3. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/

4. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-186/

5. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-wjezdzie-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-pobycie-oraz-wyjezdzie-z-tego-terytorium-obywateli-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin/

6. https://www.arslege.pl/ustawa-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/k573/s6484/

7. https://www.arslege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/k519/

8. https://www.arslege.pl/ustawa-o-rencie-socjalnej/k519/

9. http://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/renta-socjalna/-/publisher/details/1/wniosek-o-rente-socjalna/1524574

Komentarze (7)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • H
  H
  Hark
  30.04.2020, 13:38

  Czy do renty z mops przysługuje trzynastka?

 • j
  j
  jijijij
  26.10.2019, 21:13

  Nie jest prawdziwe owo zdanie „Prawo do renty socjalnej przysługuje więc wszystkim pełnoletnim mieszkańcom Polski, którzy z powodu wczesnej utraty zdrowia – nie zdążyli wypracować sobie całego okresu składkowego.” Absolwent szkoły wyższej 25 lat idzie do pracy. Musi wypracować 5 lat aby dostać cokolwiek z ZUS. PO 4 latach pracy ma 29 lat doznaje niepelnosprawnosciu i moze liczyc tylko na zasilek staly z mops który jest duzo mniejszy niz renta ZUSowska socjalna. Żeby miec rente z zus trzeba doznac niepelnosprawnosci albo w czasie nauki albo jak sie skoczy juz szkole to trzeba zdazyc 5 lat przepracować.

  • P
   P
   Paulina
   28.10.2019, 08:45

   W tekście dokładnie jest napisane, że prawo do renty socjalnej przysługuje w momencie, gdy „niezdolność do pracy była efektem zdrowotnych problemów z młodości, które w przepisach ustawy o rencie socjalnej – określone są mianem naruszenia sprawności organizmu. Aby tak się stało – do uszczerbku na zdrowiu powinno dojść:

   – Przed ukończeniem 18. roku życia
   – W trakcie edukacji w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia
   – W trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich bądź aspirantury naukowej”.

 • D
  D
  Daniel
  23.01.2019, 21:56

  Bardzo rzetelnie napisany poradnik!

 • T
  T
  Tomasz
  27.03.2021, 15:57

  mam 48 lat 28 lat pracy i II grupe niepelnosprawnosic z MOPS,ale bez pieniązow jedynie grupa niepelnosprawnosci w stopniu umiarkowanym Wczesniej mialem III grupe platna z ZUSU, co zrobic zeby miec platna rente z zusu?

  • Z
   Z
   Zygmunt
   20.07.2021, 11:15

   ZŁOŻYĆ PONOWNIE PAPIERY DO ZUS

 • m
  m
  monika
  01.10.2019, 08:58

  szukam pożyczki mam rentę socjalna na stałe i zasiłek pielęgnacyjny to bardzo pilne 606782376

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x