Waloryzacja rent i emerytur 2023. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

Co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też stawki emerytur i rent. W 2023 r. świadczenia emerytalne zostaną podwyższone o 13,8 proc. Kto może liczyć na podwyżkę i jak przedstawia się waloryzacja emerytur w 2023 roku?

Rząd zajął się waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych na przyszły rok. Najważniejsze wnioski? Od marca 2023 r. emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł brutto – a najniższa emerytura i renta wyniesie 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Niestety, biorąc pod uwagę nierówną walkę z inflacją, sama podwyżka może na nic się zdać. Jak prognozują eksperci, szalejący wzrost towarów i usług ma się uspokoić dopiero w 2024 r. Zresztą w 2022 r. rekordowa podwyżka świadczenia (o 7 proc.) nie była efektem doskonale radzącej sobie polskiej gospodarki, a odpowiedzią na rosnący z miesiąca na miesiąc kryzys cenowy.

Spójrzmy jeszcze na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wg GUS w III kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6480,67 zł brutto. A jak przedstawiała się jego stawka we wcześniejszych kwartałach?

 • I kwartał 2022 r. – 6235,22​​​​​​​ zł;
 • II kwartał 2022 r. – 6156,25​​​​​​​ zł1.

Dla waloryzacji rent i emerytur jest to kluczowy wskaźnik. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o min. 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim roku kalendarzowym).

Ile wyniesie emerytura na rękę w 2023 roku?

Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc. Jak przedstawia się wspomniana podwyżka w praktyce?

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto w 2023 po waloryzacjiEmerytura netto w 2023 po waloryzacji
1 338,44 zł
(minimalna)
1588,44 zł1 445,48 zł
1 400 zł1 650 zł1 502 zł
1 600 zł1 850 zł1 684 zł
2 000 zł2 276 zł2 071 zł
2 200 zł2 504 zł2 278 zł
2 400 zł2 731 zł2 458 zł
3 200 zł3 642 zł3 177 zł
3 800 zł4 324 zł3 716 zł
4 000 zł4 552 zł3 896 zł
Przykładowe stawki emerytur zakładające waloryzację na poziomie 13,8% w 2023 roku.

Cóż, a co z osobami pobierającym groszowe emerytury poniżej minimalnej? Niestety, nie mogą one liczyć na dodatkowe 250 zł, choć w ich przypadku również zostanie zastosowany wskaźnik 13,8 proc.

Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków o waloryzację świadczenia. Seniorzy zostaną zweryfikowani przez ZUS i poinformowani o nowej wysokości. Taką informację odnajdziemy również na swoim koncie na PUE ZUS.

Coraz więcej pracujących seniorów

Na koniec 2021 r., liczba pracujących emerytów wyniosła 812,9 tys. osób. Oznacza to spory skok na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tak przynajmniej wynika z raportu opublikowanego przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Na taki stan rzeczy może mieć wpływ dobra koniunktura gospodarcza, ale też korzystne zasady łączenia pracy z pobieraniem świadczenia. Co na tle pozostałych krajów UE, daje Polsce obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia (ok. 2,7% w maju 2022 r. wobec 6,1 proc. w UE)2.

Z danych sektorowych można przy okazji wyciągnąć inne wnioski. Mianowicie – wśród pracujących seniorów dominują kobiety nad mężczyznami. Takie odwrócenie prawidłowości ma najpewniej kilka przyczyn. Panie mają niższe świadczenia niż panowie: z powodu gorszych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat stażu emerytalnego. Dlatego też mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Czytaj także: Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi? Komu przysługuje?

Waloryzacja 2023 – wskaźnik wzrostu emerytur i rent

W marcu 2022 roku, emerytury i renty, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pobierało 7 845,1 tys. świadczeniobiorców. Ich największy odsetek – 76,3% stanowili emeryci. Rentę z tytułu niezdolności do pracy przyjmowało 8,3%, a rentę rodzinną – 15,4% osób1.

W zasadzie możemy mówić o stałym poziomie – nie niższym niż 6 mln świadczeniobiorców, którym ZUS wypłaca świadczenie. Jest to dość niebezpieczna prognoza na przyszłość, bo wartość emerytur i rent stale rośnie, a wpływy ze składek mogą niedługo wyhamować. Skutek? Pojawienie się wyższych dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

System emerytalny w Polsce, co roku 1 marca podnosi stawki świadczeń emerytur i rent. Nosi to miano waloryzacji. Zgodnie z art. 5 Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z 1.03.2017 roku2, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

O czym jeszcze wspomina powyższa ustawa?

 • Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji,
 • W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem waloryzacji,
 • Z tytułu renty częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji, wynosi nie mniej niż 7,50 zł,
 • W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wynosi nie mniej niż 5 zł,
 • Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, każde z tych świadczeń podwyższa się w sposób określony powyżej, przy czym kwotę ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń,
 • Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają od dnia 1 marca 2017 r. podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji.

Wyższy próg podatkowy dla pracujących seniorów

Od grudnia 2022 r., a także w styczniu i lutym 2023 r. będą obowiązywać nowe limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów.

Co to w praktyce oznacza? Np. zarabiając więcej niż 4 537,70 zł brutto, świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8 424,90 zł brutto – zostanie zawieszone. Do końca listopada 2022 r. limity te wynosiły: 4 309,40 zł oraz 8 003,90 zł.

Wspomniane progi dotyczą wyłącznie osób, które nie przekroczyły wieku emerytalnego i świadczeniobiorców, którzy pobierają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie. Spokojnie spać mogą za to emeryci, którzy skończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a także inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi.

Podobne zasady dotyczą rencistów, dorabiających do renty socjalnej. Do niedawna była ona zawieszana w każdym miesiącu, w którym przychód przekroczył 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia 2022 r., gdy renta nie przekroczy 130 proc. wynagrodzenia, będzie ona odpowiednio pomniejszana. Dopiero po osiągnięciu tego progu świadczenie zostanie zawieszone.

Emerytura brutto w 2022Emerytura netto w 2022Emerytura bez podatku netto w 2023
1 338 zł1 217 zł1 445 zł
1 800 zł1 638 zł1 866 zł
2 500 zł2 275 zł2 548 zł
3 200 zł2 828 zł3 177 zł
4 000 zł3 460 zł4 552 zł
Tabela uwzględnia waloryzację, która miała miejsce w marcu 2022 r. oraz przyszłą emeryturę wg prognoz rządu na 2023 r.

PIT-0 dla seniora

Seniorzy, którzy nabyli już prawa do emerytury (a więc ukończyli 60 i 65. rok życia), ale czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby będą zwolnione z płacenia podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu czy działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Zapłacą go dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Jak łatwo policzyć, daje to dochód do opodatkowania w wysokości średnio 7 217,30 zł netto miesięcznie (po odliczeniu składek ZUS), czyli ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie.

Niestety, PIT-0 nie uwzględnia seniorów, którzy dorabiają w ramach umowy o dzieło (nie jest ona objęta obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne).

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Dzięki nowelizacji przepisów, od 1 marca 2022 roku minimalna emerytura została podwyższona o 88 zł względem 2021 r. Dlatego osoby pobierające najniższą emeryturę otrzymują obecnie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł na rękę. Od 1 marca 2023 r. kwota ta wzrośnie do 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto (wzrost o 227,5 zł względem 2022 r.). Z tej podwyżki ucieszą się nie tylko osoby, które mają pełny staż ubezpieczeniowy. W jego skład wchodzą okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszące co najmniej od 20 do 25 lat – w przypadku kobiet oraz 25 lat – dla mężczyzn. Za sprawą dokonanych zmian, również osoby, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia kwoty minimalnej, zyskają w 2023 roku wyższą emeryturę!

Od marca 2023 r. kwoty najniższych świadczeń po waloryzacji wynosić będą:

 • najniższa emerytura – 1588,44 zł brutto;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna – 1588,44 zł brutto;
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1191,33 zł brutto;
 • renta rodzinna wypadkowa oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1588,44 zł brutto;
 • świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Od 1 marca 2023 r. emerytura minimalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Taką samą wysokość osiągnie:

 • renta rodzinna – 1588,44 zł;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1588,44 zł;
 • renty socjalne – 1588,44 zł oraz
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1588,44 zł.

Waloryzacja pozostałych świadczeń w 2023 roku

Wraz z marcową waloryzacją w 2023 oprócz podwyżki samych rent i emerytur wzrosną także stawki dodatków i świadczeń, które do nich przysługują.

Rodzaj świadczeniaKwotaDo kiedy obowiązuje?Kwota od marca 2023
Dodatek pielęgnacyjny
(waloryzacja co 3 lata, najbliższa w 2024 r.)
256,44 złdo 28 lutego 2023 r.256,44 zł
Dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie256,44 złdo 28 lutego 2023 r.309,78 zł
Dodatek do renty inwalidy wojennego 981,81 złdo 28 lutego 2023 r.1186,03 zł
Ryczałt energetyczny192,58 złna czas nieokreślony kwota zostanie podana do 7 lutego 2023
Dodatek kompensacyjny38,47 złdo 1 marca 2023 r.46,47 zł
(od 1 kwietnia)
Świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom-górnikommaks. 256,44 złdo 28 lutego 2023 r.309,78 zł
Dodatek dla sieroty zupełnej481,97 złdo 28 lutego 2023 r. 582,22 zł
Świadczenie pieniężne przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez ZSRR i III Rzeszęmaks. 256,44 złdo 28 lutego 2023 r.309,78 zł
Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do rent i emerytur w 2022 r.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • Zasiłku pogrzebowego 4 tys. zł.
 • Zasiłku chorobowego – 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.
 • Macierzyńskiego – 1 tys. zł.

Kto posiada prawo do najniższej emerytury?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o emeryturach i rentach, wszelkie świadczenia przyznawane z urzędu i wypłacane poniżej kwoty 1200 zł i 900 zł zostały zwaloryzowane do pełnej kwoty. Dlatego najniższa emerytura przysługuje osobom, które:

 • Pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • Osiągnęły wiek uprawniający do emerytury – 60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni.

Taka emerytura przyznawana jest bez względu na staż ubezpieczeniowy i aby ją otrzymać nie trzeba składać żadnego wniosku.

W jakiej sytuacji emeryt może nie otrzymać świadczenia?

 • Brak odpowiedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn,
 • Zbyt krótki czas stażu pracy – minimalnie 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn,
 • Niewystarczające składki ZUS – minimalna wysokość składek wynosi 2859 zł, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które stanowi podstawę do pomiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Tak więc osoba, która nie posiada stałego stażu pracy, nie otrzyma od ZUS emerytury minimalnej. Uzyska jedynie świadczenie w wysokości, która wynika z poziomu zgromadzonych składek na koncie emerytalnym. Natomiast w przypadku niewystarczających składek ZUS, emerytura zawyżana jest do poziomu emerytury najniższej. Tyczy się to głównie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.

Kto otrzyma podwyżkę?

Na marcowej podwyżce skorzystają zdecydowanie portfele osób, które otrzymują:

 • Emerytury i renty przyznawane w systemie powszechnym;
 • Emerytury pomostowe;
 • Zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne;
 • Emerytury i renty rolnicze;
 • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
 • Emerytury i renty służb mundurowych.

Jak oblicza się wskaźnik waloryzacji?

Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji emerytur, dodajemy do siebie:

Wskaźnik inflacji z zeszłego roku ogłoszony przez GUS +

20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Tabela waloryzacyjna rent i emerytur 2022

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto po waloryzacji 2022
1250,88 zł1338,44 zł
1300,00 zł1391 zł
1400,00 zł1498 zł
1500,00 zł1605 zł
1600,00 zł1712 zł
1700,00 zł1819 zł
1800,00 zł1926 zł
1900,00 zł2033 zł
2000,00 zł2140 zł
2100,00 zł2247 zł
2200,00 zł2354 zł
2300,00 zł2461 zł
2400,00 zł2568 zł
2500,00 zł2675 zł
Świadczenia emerytalne obowiązujące od 1 marca 2023 r., zus.info.pl

Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

W zeszłych latach na mocy egzekucji komorniczej, komornik zobowiązany był do pozostawienia dłużnikowi 50% kwoty renty minimalnej. Jednak od 1 lipca 2017 r. może zająć kwotę niższą – jedynie 25%, choć wszystko zależy od rodzaju samego długu.

Typ potrąceniaKwota wolna od potrąceń od 1.03.2022 r.Maksymalny procent zajęcia emerytury i renty
sumy wyegzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi594,05 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego594,05 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych237,61 zł50%
sumy wyegzekwowane na pokrycie długów niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi980,19 zł25%
inne należności, jak np. świadczenia wypłacane zaliczkowo lub nienależnie pobrane784,16 zł25%
Tabela przedstawia kwoty wolne od zajęcia komorniczego od 1.03.2022 r.

Warto przy tym pamiętać, że wysokość kwot wolnych od potrącenia jest co roku podwyższana w związku z waloryzowaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę? Nie. Kwestię zajęcia komorniczego wspomnianych dodatków reguluje ustawa o rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zaznacza, że zarówno trzynastka, jak i czternastka nie podlegają zajęciu.

Czternasta emerytura 2023

Przedstawiciele rządu potwierdzili również, że w 2023 r. podobnie, jak w roku 2022, zostanie wypłacona 13. oraz 14. emerytura. Trzynastka ma być na poziomie przyszłorocznej emerytury (a więc 1558,44 zł brutto). Jej wypłata planowana jest na kwiecień 2023 r. Z kolei na szczegóły dotyczące czternastek musimy jeszcze poczekać.

Przypomnijmy, że w 2022 r. rząd wypłacił sierpniowe czternastki w wysokości minimalnej emerytury, czyli w kwocie 1338,44 zł (1217,98 zł na rękę). Była ona zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, za to pobierano od niej składkę zdrowotną. Pewną nowością był mechanizm „złotówka za złotówkę”. Czternastkę w wysokości najniższej emerytury dostały osoby, których wysokość świadczeń nie przekroczyła 2,9 tys. zł brutto. W przypadku pozostałych osób, które przewyższyły ten próg, dodatkowe świadczenie również zostało wypłacone, ale w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Czy potrzebna będzie 15. emerytura w 2023 roku?

Nie milkną echa dotyczące piętnastej emerytury, która nadal jest na etapie dyskusji. Sukcesem zakończyła się w końcu 13. i 14. emerytura – dlaczego, by więc nie powtórzyć tego z piętnastką?

Najprostszym wytłumaczeniem wprowadzenia dodatkowej 15. emerytury, są nadchodzące wybory parlamentarne.

Wg najnowszych badań IPSOS 49 proc. osób po 50. roku życia popiera rządy PiS wobec 32 proc. pośród wszystkich badanych. Od ostatniego sondażu jest to spadek o 4 pkt procentowe. A co za tym idzie, dalszy spadek poparcia może zablokować PiS drogę do kolejnego zwycięstwa.

Prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska jest zdania, że dodatkowe świadczenia uaktywniają uczestników tego transferu do udziału w wyborach.

Jednocześnie podkreśla:

Kolejne świadczenie sprawi jednak, że jeszcze bardziej niesprawiedliwie zostaną potraktowane osoby starsze bez emerytur, utrzymujące się wyłącznie z zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Pozostali eksperci również nie pozostawiają złudzeń dotyczących dodatkowych świadczeń, które psują polski system emerytalny – mogą głównie zniechęcać do dłuższej i legalnej pracy. Co więcej, są też kołem napędowym samej inflacji, bo są to pieniądze pochodzące z długu, który przyczynia się do wzrostu cen.

Ostatnie zawirowania i niespotykane wysokości wskaźników mogą także skłonić do dyskusji nie tylko o mechanizmach waloryzacyjnych emerytur, ale i zasiłków dla osób niepełnosprawnych, czy chociażby o składkach, jakie ponoszą przedsiębiorcy, czy wysokości płacy minimalnej.

Emerytura stażowa

Dla wielu osób równie istotny jest temat emerytur stażowych. Przypomnijmy, że obecnie w Sejmie leżą dwa projekty w tej sprawie – prezydencki oraz przygotowany przez członków NSZZ „Solidarność”, które znacząco się od siebie różnią.

Prezydent RP Andrzej Duda proponuje, aby emerytura stażowa przysługiwała kobietom po 39 latach pracy, a mężczyznom – po 44 latach. Natomiast wg projektu związkowców oczekiwany limit jest na poziomie 35 i 40 lat pracy.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 roku, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wprowadzenie emerytury stażowej miałoby to zmienić. Przejście na emeryturę warunkowałby nie wiek, a wypracowany staż pracy.

Przykład.

Kasia tuż po ukończeniu 18 lat rozpoczęła swoją pracę zawodową. Zakładając, że projekt NSZZ „Solidarność” wszedł życie, to po przepracowaniu 35 lat i po ukończeniu 53 roku życia, Kasia może złożyć wniosek o przejście na emeryturę. Analogicznie, jeśli zacznie pracować po ukończeniu studiów, to wiek emerytalny się nie zmieni, i będzie wynosił 60 lat.

Waloryzacja emerytur 2023 – czego możemy się spodziewać?

Nowelizacja rent i emerytur na 2023 r. prognozuje wskaźnik waloryzacji na poziomie 113,8 proc. Jak do tej pory obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa – a zagwarantowana minimalna podwyżka wyniesie nie mniej niż 250 zł brutto.

Ustalenie minimalnej kwoty podwyżki dotyczyć też będzie emerytur częściowych. Waloryzacja dla emerytów i rencistów pobierających to świadczenie częściowo wyniesie min. 125 zł. Z kolei osoby, które nie mają zagwarantowanej najniższej emerytury (a więc przepracowanych 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) także zostaną objęte podwyższonym wskaźnikiem waloryzacji

Waloryzacja rent i emerytur – krótkie podsumowanie

Wysoka inflacja mająca miejsce od końca 2021 r. spowodowała, że seniorzy, zaczynając od marca 2022 i kontynuując do 2023 r., mogą spodziewać się rekordowych waloryzacji emerytur:

 • wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 113,8 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 13,8 proc.,
 • minimalna marcowa podwyżka wyniesie – 250 zł brutto,
 • typ waloryzacji: procentowa/kwotowa (podobnie, jak w 2021 r. i 2022 r.),
 • szacowany koszt waloryzacji – 2,3 mld zł w skali 10 miesięcy.

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji rent i emerytur poznamy w lutym 2023 r. kiedy to GUS przedstawi realny wzrost inflacji i wynagrodzeń w 2022 r.

Często zadawane pytania

Czy należy się emerytura po 5 latach pracy?

Tak, jednak równie istotny jest minimalny wymiar stażu ubezpieczeniowego. Oznacza to, że za każdy okres ubezpieczenia – nawet ten bardzo krótki, należy się emerytura – ale tylko po osiągnięciu wymaganego wieku.


Jaka emerytura przysługuje bez lat pracy?

Emerytura to świadczenie skierowane do osób, które pracowały zarobkowo i odprowadzały składki do ZUS. Tak więc, jeśli nie pracowałeś i nie masz nawet minimalnego okresu składkowego, to nie przysługuje Ci prawo do pobierania emerytury.


Co wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Kodeks pracy dokładnie nie definiuje tego, co możemy zaliczyć do stażu pracy. Najczęściej jest to okres, w którym pracowaliśmy na podstawie umowy o pracę, powołania mianowanego, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy wcześniejszych zatrudnień, bez względu na czas ich trwania czy sposób ustania stosunku pracy.


Czy bezrobotny może przejść na emeryturę?

Tak. Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, czyli popularną kuroniówkę, to masz prawo do nabycia emerytury – zarówno tej wcześniejszej, jak i powszechnej. Emerytura przysługuje każdej osobie, która ma udokumentowany jakikolwiek okres podlegania:

 • ubezpieczeniu społecznemu lub
 • ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Źródła:

1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne-wynagrodzenie

2. https://www.zus.pl/documents/10182/5859776/Pracuj%C4%85cy+emeryci_XII+2021.pdf/f2e04a0d-d565-7500-ec2c-e367036d1bff?t=1652270198360

Komentarze (40)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • Y
  Y
  Yacek
  02.02.2022, 10:33

  Witam Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury jest 916 zł a dla pozostałych jest 2100 zł. Klasyczny przykład dyskryminacji . Czy emeryci mają mniejsze żołądki? Mniejsze potrzeby?Mniejsze dostają rachunki? Może ew. ustawodawca spróbuje żyć kilka miesięcy za tą kwotę , płacić bieżące rachunki ,kupić leki i głodować na kilka dni przed kolejną emeryturą……. Oczywiście nie spodziewam się żadnej odpowiedzi, bo po co , niech zd..ją w spokoju……

  • R
   R
   Realnosc
   16.02.2022, 11:35

   Dlaczego uczciwie pracujący (w wiekszosci dłużej) maja teraz gotować emerytury tych, którzy kombinowali, nie płacili skladek, nie rozwijali się? To z emerytur tych, którzy uczciwie sobie je WYPRACOWALI datowane są te niskie.

  • M
   M
   Marcin
   14.03.2022, 13:56

   Jak brakuje ci gotówki na życie bo masz np Długi to się szuka innych zajęć które przyniosą ci dodatkowy dochód ..

 • B
  B
  Butt
  17.01.2021, 19:31

  Ta waloryzacja emerytur to jakaś kpina z pracujących ludzi

  • F
   F
   Frotz
   12.01.2022, 14:45

   Poczekaj na donka i holownie oni ci doloza ile tylko bedziesz chcial i moze jeszcze dadza bmw w promocji na otarcie łez.

  • k
   k
   katowiczanka
   11.02.2022, 21:24

   Zagłosuj na PO, PSL to dostaniesz 3 zł, tyle było rewaloryzacji przez 8 lat!!!

  • E
   E
   Emeryt
   10.03.2022, 12:24

   Waloryzacja nie jest dla pracujących ludzi, tylko dla emerytów! A 7% to za PO nigdy byś nie zobaczył!

  • M
   M
   Marcin
   14.03.2022, 13:58

   Zawsze możesz szukać dodatkowego zajęcia które przynosi ci dochód lub założyć swoją własną firmę.
   A nie narzekać bo masz za mało

  • W
   W
   Wojciech
   19.03.2022, 14:29

   Do Emeryta- za Donka nie było inflacji., a za PIS je4st galopująca. Za parę miesięcy te 7% absolutnie nie pokryje wzrostu cen. Doucz się, bo brednie piszesz.

  • k
   k
   katowiczanka
   18.01.2023, 00:40

   Kpiną nie było pewnie to, gdy nie było wojny, pandemii, a inflacja wynosiła 5% a rewaloryzacja 3,75 zł lub 5,25zł. To było super.

 • J
  J
  Jacek
  12.02.2020, 06:31

  26 lutego będe na emeryturze bez dokumentu o jej przyznaniu. Czy będzie mi przysługiwać rewaloryzacja od 1 marca 2020 roku.

  • F
   F
   Fuck wyborczą
   14.01.2022, 10:43

   Będzie na 100%. Przecież wystarczyło zadzwonić do ZUS! Takie to trudne?

  • k
   k
   katowiczanka
   18.01.2023, 00:42

   Tak. Zwykle wcześniej dostaniesz emeryturę, a później decyzję lub jednocześnie.

 • I
  I
  Izabela
  22.12.2022, 11:22

  Mam rentę socjalną przez MOPS około 750 zł,nie wiem czy nie jestem oszukiwana i jaka suma jest naprawdę jako renta socjalna przez MOPS

 • T
  T
  TadeuszM
  18.12.2022, 09:17

  Dlaczego nasze wpłacane pieniądze do ZUS nie zarabiają tak, jak np. w OFE? Pieniądz nie powinien leżeć tylko pracować i dodawane do naszych składek od rządu, który je pożycza. Po drugie… wpłacamy do ZUS składki, czyli do banku z naszych, już po opodatkowanych z kwoty netto. Dlaczego teraz na emeryturze mamy dodatkowo płacić zdrowotne i PIT? Może dojdzie jeszcze ustawa, że z naszych kont bankowych, gdy pobieramy swoje oszczędności, będą odziągać zdrowotne i PIT. Paranoja…. Emeryt wypracował sobie emeryturę, opłaczał wszystkie składki a teraz musi dopłacać do innym, do mimalnego wynagrodzenia przez co emeryci z roku na rok biednieją.

  • k
   k
   katowiczanka
   18.01.2023, 00:44

   No kasa w OFE rzeczywiście zarabiała dla Tuska na załatanie dziury budżetowej. Gwizdnął ludziom kasę i zwiał do Brukseli, a parę mld zniknęło, jak mówiłą pani Kidawa.

 • K
  K
  Kaatarzyna
  03.09.2022, 10:37

  Jak złożyć o emeryturę albo rente

 • J
  J
  Jochan
  02.08.2022, 15:29

  Dlaczego nie wszystkie emerytury są waloryzowane ?Czy te które są ponad 3500.00 nie są objete inflacją ???Kpiny rządu z osób ,które swoja pracą zarobiły i zasłuzyły na wieksze emerytury.
  To jest normalne ponizanie ludzi za ich osiagniecia z tytułu długich lat pracy!

 • K
  K
  Kazimierz
  01.06.2022, 19:05

  Wydaje mi się że emerytura powinna rocznie wzrosnąć o tyle procent o ile wzrosła składka na ZUS .Pojęcie najniższej emerytury ,oraz najwyższej nie powinno istnieć.Trzynasta emerytura oraz czternasta to są pojęcia które władza wprowadziła aby omamić ludzi.Jeżeli ktoś nie wypracował 20. lat a żyje i jest zdrowy, należy takiej osobie te pieniądze zwrócić gdy osiągnie wiek emerytalny plus odsetki minus otrzymane świadczenia. Władza powinna się kierować na pierwszym miejscu uczciwością,a dopiero potem oddawać się rozrywce i bawić się w Janosika

 • L
  L
  LECH
  30.05.2022, 09:02

  zusowcy i tak mają lepiej krusowcy mają podwyżki cały czas od podstawowej emerytury , tracą na każdej podwyżce po 3-5 % to jest dopiero oszustwo

  • J
   J
   Jadwiga F. Nowak
   12.09.2022, 13:55

   tylko Zusowcy płaca tyle składek co miesiac ile Krusowcy na kwartał Wówczas nie ma mowy o oszustwie?

 • h
  h
  henryk
  04.05.2022, 18:03

  gdzie mogę zobaczyć tabelę waloryzacji emerytur dyrektora ZUS? waloryzacje podawana przez GUS bardzo się różni

Podobne artykuły