Waloryzacja rent i emerytur 2021. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

Co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też inne kwoty – w tym stawki emerytur i rent. Świadczenie te po 1 marca zostanie znów podwyższone o wskaźnik waloryzacji. Jaka jest wysokość emerytur i rent w 2021 roku oraz jak przedstawia się tabela waloryzacyjna? Podpowiadamy.

Coraz więcej pracujących seniorów!

Na koniec 2018 roku, liczba pracujących emerytów wyniosła 747, 2 tys. osób. Oznacza to 30% skok na przestrzeni ostatnich czterech lat. Tak przynajmniej wynika z pierwszego raportu opublikowanego przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Na taki stan rzeczy może mieć wpływ dobra koniunktura gospodarcza, ale też korzystne zasady łączenia pracy z pobieraniem świadczenia. Co na tle pozostałych krajów UE, daje Polsce obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia (3,5%). Ponad 29,2% pracujących prowadzi własną działalność gospodarczą – zaś 25,8% jest zatrudnionych na umowie zlecenie.

Z danych sektorowych można przy okazji wyciągnąć inne wnioski. Mianowicie – wśród pracujących seniorów dominują kobiety (56%) nad mężczyznami (44%). Takie odwrócenie prawidłowości ma najpewniej kilka przyczyn. Panie mają niższe świadczenia niż panowie: z powodu gorszych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat stażu emerytalnego. Dlatego też mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów1.

Czytaj także: Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi? Komu przysługuje?

Waloryzacja 2021 – wskaźnik wzrostu emerytur i rent

W marcu 2020 roku, emerytury i renty wypłacane przez ZUS pobierało 7 808,7 tys. świadczeniobiorców. Ich największy odsetek – 75,7% stanowili emeryci. Rentę z tytułu niezdolności do pracy przyjmowało 8,7%, a rentę rodzinną – 15,7% osób.

System emerytalny w Polsce, co roku 1 marca podnosi stawki świadczeń emerytur i rent. Nosi to miano waloryzacji. Zgodnie z art. 5 Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z 1.03.2017 roku2, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 10 zł. O czym jeszcze wspomina powyższa ustawa?

 • Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia, przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji,
 • W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem waloryzacji,
 • Z tytułu renty częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji, wynosi nie mniej niż 7,50 zł,
 • W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wynosi nie mniej niż 5 zł,
 • Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, każde z tych świadczeń podwyższa się w sposób określony powyżej, przy czym kwotę ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń,
 • Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają od dnia 1 marca 2017 r. podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji.

Jednak w 2021 roku rewaloryzacja przebiega nieco inaczej niż zazwyczaj. Oprócz zastosowania tradycyjnego wskaźnika ma miejsce także waloryzacja kwotowa. Co oznacza, że świadczenia zostały podwyższone o konkretne kwoty, a nie o “procent”.

W ten sposób emeryci i renciści otrzymali 3,84% podwyżki, ale nie niższej niż 50 zł – co jest rekompensatą za podwyżkę cen innych usług, np. prądu lub gazu. Co ważne – waloryzacja emerytur i rent rolniczych realizowana jest w marcu. Natomiast dla rent i emerytur wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w terminach płatności ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy.

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Dzięki nowelizacji przepisów, od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura zostanie podwyższona z 1 200 zł do 1 250 zł brutto. Jednak co ważne – z podwyżki mogą cieszyć się nie tylko osoby, które mają pełny staż ubezpieczeniowy. W jego skład wchodzą okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszące co najmniej od 20 do 25 lat – w przypadku kobiet oraz 25 lat – dla mężczyzn. Za sprawą dokonanych zmian – również osoby, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia kwoty minimalnej, uzyskają w 2021 roku wyższą emeryturę!

Do 1 marca 2021 roku kwoty najniższych świadczeń będą wynosić tyle, ile w 2020 roku. 1 marca nastąpi waloryzacja.

 • 1200 zł – najniższa emerytura – po waloryzacji 1250 zł.
 • 1200 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna – po waloryzacji 1250 zł.
 • 900 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji 937,50 złotych.
 • 1080 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem bądź chorobą zawodową – po waloryzacji 1125.
 • 1440 zł – renta rodzinna wypadkowa oraz renta z tytułu z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – po waloryzacji 1500 złotych.

Waloryzacja pozostałych świadczeń w 2021 roku

Warto wspomnieć, że wraz z marcową waloryzacją w 2021 roku wysokość renty socjalnej z rentą rodzinną rolniczą nie może przekroczyć 2200 zł (rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 110 zł). Oprócz podwyżki samych rent i emerytur wzrosły także stawki dodatków i świadczeń, które do nich przysługują. Na początku 2021 roku wynoszą one:

 • Dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie – 222, 01 zł
 • Dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnego funkcjonowania – 333,02 zł
 • Ryczałt energetyczny – 171,41 zł
 • Dodatek kompensacyjny – 33,30 zł
 • Świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom-górnikom – maks. 222,01 zł
 • Dodatek dla sieroty zupełnej – 417,27 zł
 • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom niewidomym, będących ofiarami działań wojennych – 1100,00 zł
 • Świadczenie pieniężne przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez ZSRR i III Rzeszę – maks. 222,01 zł

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • Zasiłku pogrzebowego 4 tys. zł.
 • Zasiłku chorobowego – 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.
 • Macierzyńskiego – 1 tys. zł

Kto posiada prawo do najniższej emerytury?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o emeryturach i rentach, wszelkie świadczenia przyznawane z urzędu i wypłacane poniżej kwoty 1200 zł i 900 zł zostały zwaloryzowane do pełnej kwoty. Dlatego najniższa emerytura przysługuje osobom, które:

 • Pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Osiągnęły wiek uprawniający do emerytury – 60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni

Taka emerytura przyznawana jest bez względu na staż ubezpieczeniowy i aby ją otrzymać nie trzeba składać żadnego wniosku.

W jakiej sytuacji emeryt może nie otrzymać świadczenia?

 • Brak odpowiedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn,
 • Zbyt krótki staż pracy – minimalnie 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn,
 • Niewystarczające składki ZUS – minimalna wysokość składek wynosi 2859 zł, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które stanowi podstawę do pomiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Tak więc osoba, która nie posiada stałego stażu pracy, nie otrzyma od ZUS emerytury minimalnej. Uzyska jedynie świadczenie w wysokości, która wynika z poziomu zgromadzonych składek na koncie emerytalnym. Natomiast w przypadku niewystarczających składek ZUS, emerytura zawyżana jest do poziomu emerytury najniższej. Tyczy się to głównie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.

Kto otrzyma podwyżkę?

Na zasadach, które opisaliśmy wynika, że na marcowej podwyżce skorzystają zdecydowanie portfele osób, które otrzymują:

 • Emerytury i renty przyznawane w systemie powszechnym
 • Emerytury pomostowe
 • Zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne
 • Emerytury, a także renty rolnice
 • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • Emerytury i renty służb mundurowych

Jak oblicza się wskaźnik waloryzacji?

Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji konieczne należy dodać do siebie:

-wskaźnik inflacji z zeszłego roku, ogłoszony przez GUS,

-20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Tabela waloryzacyjna rent i emerytur 2020

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura netto przed waloryzacjąEmerytura brutto po waloryzacjiEmerytura netto po waloryzacji
1 100,00 zł934,59 zł1 200,00 zł1026,69 zł
1 200,00 zł1015,34 zł1 270,00 zł1 071,88 zł
1 300,00 zł1096,09 zł1 370,00 zł1 152,62 zł
1 400,00 zł1176,84 zł1 470,00 zł1 233,38 zł
1 500,00 zł1257,59 zł1 570,00 zł 1 314,13 zł
1 600,00 zł1338,34 zł1 670,00 zł1 394,88 zł
1 700,00 zł1419,09 zł1 770,00 zł1 475,63 zł
1 800,00 zł1499,84 zł1 870,00 zł1 556,38 zł
1 900,00 zł1508,59 zł1 970,00 zł1 637,13 zł
2 000,00 zł1661,64 zł2 070,00 zł1 717,88 zł
2 100,00 zł1742,09 zł2 170,00 zł1 798,63 zł
2 200,00 zł1822,84 zł2 270,00 zł1 879,37 zł
2 300,00 zł1903,59 zł2 370,00 zł1 960,12 zł
2 400,00 zł1984,34 zł2 470,00 zł2 040,87 zł
2 500,00 zł2065,09 zł2 570,00 zł2121,67 zł

Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

W zeszłych latach na mocy egzekucji komorniczej, komornik zobowiązany był do pozostawienia dłużnikowi 50% kwoty renty minimalnej. Jednak od 1 lipca 2017 może zająć kwotę niższą – jedynie 25%. Co oznacza, że do dyspozycji płatnika pozostawia 75% najniższej renty, odbierając nadwyżkę tej kwoty. W takiej sytuacji, kwota wolna od zajęcia komorniczego to:

 • 825 zł – z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej,
 • 618,75 zł – z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Warto przy tym pamiętać, że potrącenia zależą od rodzaju długu:

 • 60% – w przypadku egzekucji alimentacyjnej,
 • 50% – gdy egzekucja komornicza związana jest z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, placówkach wychowawczych czy ośrodkach opiekuńczo-leczniczych,
 • 25% – tyczą się każdej innej egzekucji.

Waloryzacja rent i emerytur – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Podsumowując waloryzacja w wysokości nie mniejszej niż 50 zł obejmie wszystkich emerytów i rencistów. Najniższe świadczenia zostaną podwyższone do kwoty 1250 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do stawki 900 zł. Z ostatnich statystyk ZUS wynika również, że wielu emerytów i rencistów w Polsce nadal uzyskuje świadczenia poniżej najniższej kwoty, a wielu z nich nie spełnia nawet kryteriów do jego otrzymywania. Obecnie ponad 1300 osób dostaje z ZUS emeryturę, która nie przekracza 100 zł.

Źródła:

1.  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/coraz-wiecej-pracujacych-emerytow/2531327

2.  https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-39,18801646.html

Komentarze (3)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • J
  J
  Jacek
  12.02.2020, 06:31

  26 lutego będe na emeryturze bez dokumentu o jej przyznaniu. Czy będzie mi przysługiwać rewaloryzacja od 1 marca 2020 roku.

 • E
  E
  Edmund
  06.03.2021, 10:34

  Archiwum w Wilanowie już ponad dwa lata szuka moich przepracowanych lat pracy,
  nawet podałem adres przyszłościowy
  Cmentarz komunalny w Strzyżowie
  al Spokojna 71
  38-100 Strzyżów
  Mam Nadzieję że pod tym adresem będę otrzymywał emeryturę
  jak na razie mam emerytura na rękę 734,69 zł

 • B
  B
  Butt
  17.01.2021, 19:31

  Ta waloryzacja emerytur to jakaś kpina z pracujących ludzi

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x