Wcześniejsza spłata kredytu – co można zyskać?

Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu to krok, na który co roku decydują się tysiące konsumentów. Przyczyny, które pchają ich do podjęcia tej decyzji, mogą być oczywiście bardzo zróżnicowane, jednak korzyści można zdefiniować w uniwersalny sposób. Sprawdzamy, co się z tym wiąże poza wyrwaniem się spod jarzma kredytu.

Podczas zaciągania zarówno kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego, kredytobiorca godzi się na ustalone z bankiem warunki – także i te dotyczące terminu spłaty, wysokości rat i sposobu ich naliczania. Ale wraz ze wcześniejszą spłatą należy nam się zwrot prowizji bankowej. Warto zatem z takiej okazji skorzystać! Podpowiadamy jak to zrobić.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?

Zaciągnięcie kredytu na zakup wymarzonego domu lub mieszkania to procedura, która jest wyjątkowo czasochłonna i obkupiona licznymi procedurami. Gdy jednak udaje się z powodzeniem załatwić wszelkie niezbędne formalności, cel zostaje osiągnięty, a jego ceną jest konieczność uwzględnienia w comiesięcznych wydatkach stałego kosztu na najbliższe lata – czyli raty kredytu.

Choć wszelkie warunki, na czele z kluczowymi parametrami wysokości kredytu, ilości rat czy ich wysokości są zapisane w umowie, to nie oznacza to jednak, że klient nie ma prawa do przyśpieszenia spłaty zobowiązania – a zatem zmniejszenia ilości przyszłych rat. Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku, klient ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania w każdym momencie jego trwania 1.

Co więcej, zgodnie z wyżej przytoczonym prawem, klient w przypadku chęci wystąpienia do banku o przyśpieszoną spłatę zobowiązania musi otrzymać od banku w ciągu 7 dni kompleksowe informacje na temat zasad i procedur dotyczących przyśpieszonej spłaty kredytu pod hipotekę. Bank jest też zobowiązany zwrócić nam odsetki za przyszły okres, który został objęty przyśpieszoną spłatą.

Warto się upewnić, czy nie zapłacimy za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego dodatkowej opłaty. Banki mają prawo pobrać do 3% od spłaconej kwoty w przeciągu 3 lat od podpisania umowy.

Kredyt konsumencki a przedterminowa spłata w świetle prawa

Przez kredyt konsumencki rozumie się takie zobowiązanie, którego wartość nie przekracza 255 550 zł (lub jej równowartości w walucie obcej). Jest to też kredyt niezabezpieczony wpisem do hipoteki, który finansuje remont domu lub mieszkania – wtedy takie zobowiązanie może przekraczać wyżej wymienioną kwotę i spełnia warunki umowy o kredyt konsumencki.

Rolę kredytu konsumenckiego spełniają zatem np.:

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, klient ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu:

1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Wraz z wcześniejszą spłatą kredytu, konsument zyskuje prawo do zwrotu prowizji bankowej. Dokładne zasady określa artykuł 49 ustawy o kredycie konsumenckim:

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Co ważne według art. 52 UKK bank ma obowiązek rozliczyć się z klientem w terminie do 14 dni od dokonania wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca?

W przypadku kredytu gotówkowego, jest to kredyt, przy którego zaciąganiu towarzyszą znacznie mniej rozbudowane procedury – opiera się on w końcu na wyraźnie niższych kwotach i krótszym terminie spłaty. Nazywany także konsumpcyjnym, jest w końcu zaciągany na mniej kosztowne wydatki jak choćby remont czy wyjazd wakacyjny. Niezależnie od tego, także i w przypadku kredytów gotówkowych klient ma prawo do zażyczenia sobie jego szybszej spłaty.

Podobnie jak w przypadku wyżej wspomnianych kredytów hipotecznych, także i w wobec kredytów gotówkowych przyśpieszona spłata jest jasno wskazana w przepisach. Prawo do takiego rozwiązania gwarantuje Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku 2, omawiająca ogólne zasady funkcjonowania zobowiązań do kwoty 255 tysięcy złotych, które otrzymują osoby fizyczne (nie przedsiębiorcy). O przyśpieszonej spłacie przeczytać możemy w artykule 48 3.

Jakie prawa ma konsument w związku z przytoczoną ustawą?

 • Może zdecydować o szybszej spłacie kredytu w dowolnym momencie jego spłaty.
 • Bank nie może odmówić na prośbę klienta.
 • Klient może, ale nie musi wcześniej wskazywać takiego zamiaru bankowi.
 • Nie ma przeciwwskazań do naliczenia opłat za taką procedurę – a zatem warto przed uregulowaniem zobowiązania sprawdzić warunki umowy z bankiem – tak by uniknąć ewentualnej opłaty.

Jak działa wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Każdy kredytobiorca, który zaciągnął zobowiązanie pod hipotekę, doskonale wie, jak czasochłonna jest to procedura. Nie powinno być zatem zaskoczeniem, że przedwczesne odstąpienie od długoletniego zobowiązania na wysoką kwotę również będzie wymagało od konsumenta cierpliwości, aby przejść przez kilka niezbędnych procedur. O czym konkretnie mowa?

 1. Upewnij się, jakie zasady dotyczące kosztów przedterminowego uregulowania kredytu dotyczą Twojego przypadku, tzw. czy posiadasz oprocentowanie stałe, czy zmienne, a także czy kredyt spłacany jest przez więcej lub mniej niż 3 miesiące.
 2. Zastanów się, jaka metoda przyśpieszonej spłaty kredytu będzie dla Ciebie wygodniejsza – nadpłata, w postaci zwiększenia miesięcznej raty w celu szybszego uregulowania, czy natychmiastowa spłata całego pozostałego kapitału w jednej kwocie.
 3. Wystąp do banku z wnioskiem o przedstawienie pełnych informacji na temat aktualnego statusu spłaty kredytu, z dotychczas uregulowaną kwotą, a także pozostałym zadłużeniem do spłaty.
 4. Ponadto, konieczne będzie zwrócenie się do banku z prośbą o przedstawienie obszernych informacji na temat kosztów oraz procedur związanych z dokonaniem przedterminowej spłaty kredytu.
 5. Przekaż wniosek z dyspozycją przyśpieszonej spłaty kredytu do banku, a następnie ustal z konsultantem wizytę dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności.

Uwaga! Bank ma prawo do pobrania opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego w ciągu 3 lat od podpisania umowy. Prowizja za wcześniejszą spłatę zobowiązania wynosi do 3%, ale niektóre banki zrezygnowały z jej pobierania.

Jak działa wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego oparta jest na takim samym schemacie, co w przypadku zobowiązania zaciąganego pod hipotekę. Zanim „zapadnie klamka” i postanowimy poinformować bank, warto poznać szczegóły na temat przebiegu tej procedury.

 1. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta banku, dokonaj identyfikacji tożsamości i przedstaw swój zamiar szybszej spłaty kredytu
 2. Wskaż sposób i czas, w którym chcesz uregulować przedterminowo zobowiązanie.
 3. Przekaż bankowi dyspozycję przyśpieszonej spłaty kredytu.
 4. Dokonaj przyśpieszonej spłaty zobowiązania, nadpłacając cały pozostały dotychczas kapitał w sposób, jaki wskazał bank.
 5. Możesz szybciej spłacić kredyt, ale nie z góry? Dokonuj comiesięcznych nadpłat, ustalając z bankiem powiększenie miesięcznych rat w taki sposób, aby zadłużenie szybciej zostało uregulowane.

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie

Omawiając przyśpieszoną spłatę kredytu, nie sposób nie wspomnieć o kwestii jego dodatkowych kosztów, które uwzględniono przecież w pierwotnej konfiguracji. Zakładającej, że klient spłaci kredyt w ustalonym początkowo terminie, regulując raty na wskazanych zasadach.

W przypadku chęci przyśpieszonej spłaty kredytu, konsument szybciej zwraca należny kapitał. Jednocześnie, część odsetkowa za kwotę, która została spłacona przed czasem, powinna zostać zwrócona klientowi – szczególnie w przypadku kredytu gotówkowego. Jest to w końcu opłata za okres, w którym spłata ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Sprawa ta budziła mocne kontrowersje na polu współpracy banków oraz klientów. W jej sprawie prokonsumenckie stanowiska zabierały jednak ważne organy, jak m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Rzecznik Finansowy przy UOKiK.

W kwestii zwrotu kosztów, warto jeszcze przyjrzeć się kwestii odsetek. Konsumentów spłacających przedterminowo kredyt hipoteczny ta kwestia również interesuje, jednak trudno tutaj wskazać jednoznaczne zasady.

Banki naliczają bowiem odsetki w różny sposób – niekiedy stanowią one część rat z początkowej fazy spłaty kredytu, a zatem zwrot może już nam nie przysługiwać. W innych przypadkach banki wliczają odsetki także i do rat w późniejszym okresie, co z kolei w logiczny sposób powinno już dać prawo do ich zwrotu za niewykorzystany okres. Co za tym idzie, warto dokładnie przyjrzeć się umowie i strukturze wszystkich opłat, jakie powiększają miesięczną ratę poza spłatą samego kapitału.

Wniosek o zwrot prowizji bankowej – najważniejsze informacje

 • Roszczenie zwrotu prowizji ulega przedawnieniu po 10 latach dla spłat uregulowanych do 8 lipca 2018 r. Na złożenie wniosku dla zobowiązania zaciągniętego po tej dacie mamy 6 lat, zanim prawo do zwrotu ulegnie przedawnieniu.
 • Bank ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku. Jeżeli klient nie otrzyma w tym czasie decyzji banku, ma prawo skierować sprawę na drogę sądową.
 • W przypadku negatywnej odpowiedzi banku klient ma prawo do złożenia reklamacji. Warto w tym kroku powołać się na Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim [link]
 • We wniosku warto wymienić wszystkie koszty kredytowe, których zwrotu oczekujemy, w tym odpowiednią część kosztów jednorazowych (opłaty przygotowawczej, ubezpieczenia etc.)

Warto też zacytować we wniosku artykuł 52 ustawy o kredycie konsumenckim, który jasno wskazuje, że zwrot prowizji bankowej i części odsetek powinien zostać dokonany w sposób automatyczny przez bank po 14 dniach od wcześniejsze spłaty:

Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Jeżeli w ciągu 14 dni od wcześniejszej spłaty kredytu nie otrzymamy zwrotu prowizji od banku (oraz innych należnych nam kosztów), przysługują nam odsetki za opóźnienie (na podstawie art. 481 kc).

Kto może starać się o zwrot prowizji bankowej?

 • Zwrot kosztów kredytu należy się wszystkim klientom, którzy wzięli kredyt po 1 stycznia 2012 roku (w tym dniu zaczęła obowiązywać ustawa o kredycie konsumenckim) i spłacili go przed terminem.
 • Gdy umowa kredytu opiewa na wartość nie wyższą niż 255 550 zł, ponieważ tylko wtedy możemy mówić o kredycie konsumenckim. Wyjątek stanowi kredyt bez zabezpieczenia w postaci hipoteki, przeznaczony na remont nieruchomości.
 • W przypadku kredytu hipotecznego zwrot kosztów należy się jedynie tym klientom, którzy zaciągnęli kredyt po wejściu w życie nowej ustawy o kredycie hipotecznym (22.07.2017).

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu mieszkaniowego możemy powołać się na art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku, którego punkt pierwszy brzmi:

W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Wcześniejsze spłata kredytu – ile to kosztuje?

Kwestia opłat za przyśpieszoną spłatę kredytu jest oczywiście ściśle uzależniona nie tylko od tego, czy mówimy o zobowiązaniu hipotecznym i gotówkowym, ale i w przypadku tego pierwszego – rodzaju rat.

Koszty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

 • Wcześniejsza spłata przed upływem 3 lat trwania zobowiązania ze zmienną stopą oprocentowania – bank może naliczyć opłaty za tę procedurę wynoszącą nie więcej niż 3% spłacanej kwoty.
 • Jeśli jednak konsument spłaca kredyt hipoteczny oprocentowany zmienną stopą dłużej niż 3 lata, wówczas bank nie może już stosować żadnych dodatkowych opłat za podjęcie decyzji o szybszej spłacie zobowiązania.

W przypadku kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową wysokość opłaty za przedterminową całkowitą spłatę prezentuje się następująco dla poszczególnych banków:

Nazwa bankuProwizja za wcześniejszą spłatę
Alior Bankdo 3%
BNP Paribas0% lub 1-2%
BOŚ Bank3%
Citi Handlowy0%
ING Bank Śląski0%
mBank2%
Millennium Bank0%
Pekao SA3%
PKO BP0%
Santander BP1%

Banki mogą pobierać powyższą opłatę tylko w ciągu pierwszych 3 lat trwania zobowiązania. Po tym czasie wcześniejsza spłata kredytu jest bezpłatna. Warunki prowizji mogą się różnić dla kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem.

Opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego

 • W przypadku kredytów gotówkowych, kwestia naliczenia opłat za wcześniejszą spłatę leży już całkowicie w gestii danego banku i nie ma prawnych przeciwwskazań za ich nakładaniem. Co za tym idzie, warto przed poinformowaniem banku o chęci szybszej spłaty zapoznać się z zasadami naliczania opłat za taką procedurę – może się bowiem okazać, że będzie ona nieopłacalna!

Uzasadnienie istnienia dodatkowych opłat za przyśpieszoną spłatę kredytu jest proste – bank chce w ten sposób zrekompensować sobie stratę za brak uzyskania wcześniej wskazanych w umowie odsetek.

Dlaczego warto szybciej spłacić kredyt?

Kredyt to jedno z najbardziej obciążających budżet zobowiązań, które stanowi obciążenie nie tylko w wymiarze fizycznym, ale i psychicznym. Świadomość, że w wydatkach na najbliższe miesiące, a tym bardziej lata uwzględnić trzeba często niemałą sumę, którą regulować będziemy na rzecz banku, potrafi powodować istotny dyskomfort i poczucie presji.

Jeśli z kolei mowa o kredycie w bardziej ogólnym ujęciu, zarówno przyśpieszona spłata zobowiązania gotówkowego, jak i hipotecznego, wiąże się z istotną poprawą zdolności kredytowej. Jeżeli za jakiś czas po uporaniu się z dotychczasowym zobowiązaniem pojawi się potrzeba np. zakupu pojazdu w ramach leasingu bądź wzięcia nowego kredytu konsumpcyjnego na niespodziewaną potrzebę, szanse na to będą istotnie większe.

W sytuacji poprawy swojej kondycji finansowej warto rozważyć wcześniejszą spłatę kredytu jako istotny krok ku uporządkowaniu swoich finansów. Szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego, przyśpieszona spłata niesie niebagatelną korzyść – szybciej stajemy się wyłącznymi właścicielami wymarzonego mieszkania, bez obawy, że przez ogromną część życia wisi nad nią widmo „hipoteki”.

Zalety i wady szybszej spłaty kredytu – podsumowanie

Zmierzając ku podsumowaniu dzisiejszego tekstu – sprawdźmy, jakie są mocne i słabsze strony podjęcia się przyśpieszonej spłaty kredytu.

Zalety.

 • Możliwość zaoszczędzenia istotnej sumy środków.
 • Bank ma obowiązek zwrócić prowizję za niewykorzystany kapitał.
 • Szybsze wyzbycie się kosztownego obciążenia dla budżetu.
 • Poprawa zdolności kredytowej.
 • Możliwość zaciągnięcia innego kredytu na mniej kosztowne wydatki.
 • Komfort psychiczny.
 • Nabycie pełnej własności wobec mienia, które dotychczas było kredytowane.
 • Prawo w obecnym wymiarze stoi bliżej interesów konsumenta, który chce szybciej spłacić kredyt.

Wady.

 • Istotne koszty, jakie może nałożyć bank w przypadku wybranych kredytów hipotecznych i każdego kredytu gotówkowego.
 • Szereg dodatkowych formalności.
 • Konieczność poniesienia dużego, jednorazowego kosztu.

Źródła:

1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819

2. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

3. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-48/

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły