Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV z Urzędu Skarbowego – co robić?

Abonament RTV w praktyce powinien być opłacany przez każde gospodarstwo domowe. Jednak, jak to w życiu bywa – mało kto przejmuje się jego regulowaniem. Ba – każdy, kto posiada działający odbiornik radiowo-telewizyjny, w ciągu 14 dni od jego nabycia zmuszony jest do jego rejestracji. Co w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do powyższych działań – a mimo to świadomie pomijamy ten fakt? Poczta Polska ma prawo ściągnąć zapłatę zaległego zobowiązania, a w ostateczności wyegzekwować dług na drodze egzekucji komorniczej!

Abonament RTV – Polacy nie boją się długów!

Płacenie abonamentu RTV w Polsce – pomimo wysokich kar, nadal nie jest zbyt popularne. Szacuje się, że z tego obowiązku wywiązuje się jedynie 26 proc. osób. Jest to jeden z najniższych wyników w historii. Coraz więcej Polaków albo w ogóle nie rejestruje swoich odbiorników albo nie płaci – pomimo zgłoszenia ich posiadania. A można z powodzeniem przyjąć, że jest to 90 proc. gospodarstw domowych. W 2019 roku podobnie, jak w zeszłym roku, wysokość miesięcznej stawki to 22,70 zł za telewizor plus radio bądź 7 zł – gdy posiadamy tylko nadajnik radiowy.

Ponadto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji1 przewiduje 10 proc. zniżkę dla użytkowników płacących z góry – a więc przed 25. dniem każdego miesiąca rozliczeniowego. Dodatkowo, w ciągu roku można korzystać z obniżek, które przewidziane są w momencie płatności z góry, za więcej niż 1 miesiąc. Z kolei dla tych, którzy uchylają się od odpowiedzialności wnoszenia opłaty abonamentowej przewidziane są kary – nawet do 30-krotności należnej miesięcznej opłaty!

Abonament RTV – czym jest?

Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych z 21.04.2005 roku2 oraz Rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji3 z 17.12.2013 roku ws. warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – każdy posiadacz aktywnego odbiornika jest zmuszony do jego zarejestrowania w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Co w praktyce oznacza – regularne, comiesięczne uiszczanie ustalonych opłat.

Za ich pobieranie odpowiedzialna jest Poczta Polska, która w świetle prawa wnosi o naliczanie jednej opłaty, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie. W przeświadczeniu wielu osób istnieje również założenie, że jeśli płacimy abonament za płatną telewizję to jesteśmy zwolnieni z tego przymusu. Niestety – w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Płacenie abonamentu RTV jest odrębnym obowiązkiem niż płacenie dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej! Dlatego z ustawowego punktu widzenia, umowy podpisane z prywatnymi operatorami nie zwalniają z wnoszenia opłaty abonamentowej. Uiszcza się ją z góry do 25. dnia miesiąca rozliczeniowego na konto bankowe Poczty Polskiej S.A.

Kto musi płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Abonament radiowo-telewizyjny muszą uiszczać wszystkie gospodarstwa domowe, które mają odbiorniki radiowe i telewizyjne. Co więcej, przepisy zakładają sam fakt posiadania, a nie to, czy płatnik korzysta z krajowych programów bądź rozgłośni regionalnych. Opłatą objęte są także nadajniki umieszczone w samochodach, które wchodzą w skład danego gospodarstwa domowego.

Na szczęście, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników – abonament płaci się tylko raz:

 • W przypadku osób fizycznych zamieszkujących gospodarstwa domowe
 • Podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami

W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko wyjedzie na studia i zamieszka na stancji to nie musi opłacać abonamentu RTV – bo na stałe zameldowane jest gdzie indziej, a dodatkowo utrzymywane jest przez rodziców. W pozostałych sytuacjach, np. gdy urządzenia znajdują się w firmie prywatnej – opłacie abonamentowej podlega każdy odbiornik z osobna!

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zgodnie z art. 4 Ustawy o opłatach abonamentowych4 z obowiązku regulowania kosztów zwolnionych jest wiele grup osób. Są to, m.in.:

 • Posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • Wyróżniający się znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadający trwałe/ okresowe całkowite orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • Osoby po 75. roku życia,
 • Otrzymujący świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Pobierający rentę socjalną z ZUS-u,
 • Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • Niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • Mający prawo do pobierania świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej,
 • Osoby bezrobotne,
 • Posiadający prawo do zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego,
 • Otrzymujący zasiłek dla opiekuna

Wezwanie do zapłaty – co robić?

Warunkiem ścigania za brak płatności za abonament jest fakt zarejestrowania odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Jednak jeszcze do niedawna – Poczta Polska próbowała walczyć z wszystkimi obywatelami uchylającymi się od odpowiedzialności. Co poniektórzy sprytniejsi – dzięki luce istniejącej w przepisach, skutecznie uchylają się od obowiązku płacenia. Chodzi tutaj o sytuację, w której specjalny kontroler zjawia się w mieszkaniu płatnika, by sprawdzić, czy znajduje się w nim odbiornik. W takiej sytuacji – obywatel nie ma obowiązku wpuszczenia takiej osoby – tym samym nie dość, że unika z góry zarządzonej kontroli to przy okazji opłaty za niezarejestrowany sprzęt.

Warto jednak wspomnieć, kto może pojawić się w progu naszych drzwi. Nie będzie to ani Policjant, ani strażnik miejski. Tą osobą jest jedynie kontroler z Poczty Polskiej – czyli podmiotu, który jest zobowiązany do weryfikacji płatności za należność.

Jednak – wszystkie osoby, które nie opłacają obowiązkowego abonamentu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. W jaki sposób? Po pierwsze – dłużnik może otrzymać pismo ponaglające. Po drugie – w przypadku dalszego braku wpłaty – dostaje ostateczne wezwanie do zapłaty. Tuż po jego doręczeniu, płatnik w ciągu 7 dni musi uiścić wpłatę wraz z wszelkimi zaległościami, które liczone są do 5 lat wstecz. I po trzecie – jeśli opłata za abonament RTV nadal będzie widoczna jako zaległość to sprawa trafia do Urzędu Skarbowego, który w celu egzekucji należnych środków może skorzystać z pomocy komornika. Przed tym ostatnim – szczególnie warto się ochronić. Czytaj także:

Abonament RTV – jak sprawdzić zaległość?

Jeśli chcemy sprawdzić kwotę swoich zaległości to najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z infolinii Poczty Polskiej, pod numerem telefonu: (48) 43 842 06 06. Infolinia czynna jest w każdy dzień roboczy od 8 do 20. Płatnik otrzyma tam wszystkie niezbędne informacje o zaległej sumie, a także numer konta bankowego, na który trzeba będzie uregulować płatność.

Potrzebne są tylko niezbędne dane, jak imię i nazwisko abonenta, na który został zarejestrowany odbiornik. Warto wiedzieć, że przypisuje się go do konkretnej osoby, a nie do miejsca zamieszkania!

Oprócz kontaktu telefonicznego zaległość w abonamencie RTV można sprawdzić kontaktując się pod adresem mailowym: rtv.eod@poczta-polska.pl

Trzeci sposób sprawdzenia swojego zadłużenia za abonament RTV to kontakt listowny. Dane korespondencyjne działu Poczty Polskiej odpowiedzialnej za abonament RTV to:

Poczta Polska S.A.
COF Wydział Abonamentu RTV
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

Zaległy abonament RTV a przedawnienie

Kara za zaległy abonament to nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV – czyli wedle stawek z 2018 roku to kwota nawet 680 zł. Czy w takiej sytuacji możemy liczyć na przedawnienie abonamentu RTV? Generalnie – Ustawa o opłatach abonamentowych nie podaje konkretnej daty, kiedy przedawniają się zaległości. Jednak na podstawie zapisu z Ordynacji podatkowej z 30.07.2012 roku – przedawnienie następuje po upływie 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin ważności.

Dlatego, jeśli dług za abonament jest już dawno przedawniony wystarczy napisać oświadczenie „o powołaniu się na zarzut przedawnienia abonamentu RTV„, umieszczając w nim najważniejsze dane osobowe. Czasem może się okazać również, że zaległość powstała w wyniku niewyrejestrowania odbiornika i dług wcale się nie przedawnił. Od 1.01.2014 roku istnieje bowiem obowiązek wyrejestrowania odbiornika! Dlatego w momencie, gdy płatnik o tym zapomniał może dojść do naliczania zaległości abonamentowych. Co wtedy robić? Można wówczas, z pomocą świadków lub innych argumentów udowodnić niekorzystanie z odbiorników – a za jedyny błąd wskazać brak zgłoszenia wyrejestrowującego nadajnik.

Jak nie płacić kary za abonament?

Innym rozwiązaniem jest możliwość umorzenia długu lub rozłożenia go na przystępne raty – ale pod warunkiem, gdy “przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe”5. Dlatego na tę sposobność mogą powołać się głównie osoby o niskich dochodach, które zarabiają najniższą krajową, ale również Ci o trudnej sytuacji życiowej z powodu wysokich kosztów leczenia bądź utrzymania gospodarstwa rolnego tylko przez jedną osobę.

Wystarczy więc dokładnie opisać swoją ciężką sytuację i załączyć do tego dowody, np. wycinek z comiesięcznej pensji świadczący o zarabianiu najniższej krajowej lub dokumentację lekarską. Im więcej argumentów, tym lepiej. Tak sporządzone pismo należy wysłać elektronicznie z pomocą platformy ePUAP26W tym przypadku wymagane jest jednak posiadanie podpisu cyfrowego bądź Profilu Zaufanego. Wniosek można złożyć również osobiście w Kancelarii Biura KRRiT albo wysyłając na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa

Wszelkie pytania i wątpliwości, co do sposobu umorzenia lub rozłożenia opłat na raty można kierować pod numer kontaktowy: 22 597 31 01, w godzinach od 8.15 do 16.15, a także osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, przy ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

Jak nie płacić kary za abonament cz.2?

Najlepszym sposobem na uniknięcie odsetek karnych za nieopłacony abonament jest po prostu – regularne uiszczanie opłat. Jakie istnieją sposoby płatności?

 • Z pomocą spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty – otrzymujemy je pocztą po rejestracji odbiornika,
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej w zakładce “Opłacanie”7.
 • Osobiście w każdej placówce pocztowej,
 • Przelewem internetowym – gdzie w polu “nazwa odbiorcy” wpisujemy: Poczta Polska S.A. COF Dział Abonamentu RTV, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Abonament RTV a odwołanie od egzekucji

Jeśli wobec dłużnika zostanie wystawiony tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania długu to od takiej sytuacji nie ma odwrotu! Spłata musi być całkowita. Na szczęście, można ją rozłożyć na raty – ale w żaden sposób nie należy unikać kontaktu z komornikiem. Tylko dzięki wzajemnej współpracy i chęci działania możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu.

Są jednak sytuacje, w których realne jest umorzenie części czy nawet całości zobowiązania. Jest to możliwe, gdy:

 • Zachodzą szczególne względy społeczne, 
 • Przytrafił się niespodziewany wypadek losowy.

Co zrobić, aby odwołać się od decyzji wierzyciela? Przede wszystkim złożyć wniosek z prośbą o umorzenie zaległego abonamentu RTV i skierować go do KRRiT. Kluczowe będzie w nim uzasadnienie oraz dowody, które znacząco zmieniają sytuację dłużnika.

Płacić trzeba, nawet bez oglądania!

Choć historia opłacania abonamentu sięga jeszcze drugiej połowy ubiegłego wieku, to problem jest, jak najbardziej aktualny. Wszystko przez fakt, że do uiszczania opłat wystarczy samo posiadanie odbiornika – niezależnie od używania go do innych celów. Może to nieco dziwić, bo obecnie – duża część społeczeństwa korzysta z telewizora jedynie jako formy ekranu, na którym wyświetlają się treści pobierane z internetu. Mimo to – i taka sposobność wymaga zarejestrowania nadajnika, gdzie finalnie środki przekazywane są do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni regionalnych, które korzystają z takiej formy wsparcia. I jak na razie – nic nie wskazuje na to, by coś w tej kwestii się zmieniło. Tak więc w żadnym wypadku nie powinniśmy uchylać się od obowiązku płatności.

1. http://www.krrit.gov.pl/

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050850728

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000200

4. https://www.arslege.pl/zwolnienia-od-oplat-abonamentowych/k652/a50439/

5. http://www.krrit.gov.pl/abonament/umarzanie-lub-rozkladanie-na-raty-zaleglosci/

6. https://login.gov.pl/login/login?ssot=5mvdtlkam0fzhtu1mr7k

7. https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Oplacenie

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (9 votes)
Komentarze (23)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • I
  I

  Italpol

  04.06.2020, 12:45

  Wyróżniający się komentarz

  15 lat Mieszkamy za granicą.
  Meldunku w Pl nie mamy.
  Mam ze skarbówki nakaz zapłaty zaległego rtv skąd? Bo nie wiem. Spod mostu???
  Absurd.

 • b
  b

  bibi

  31.05.2020, 09:40

  Wyróżniający się komentarz

  Płacić abonament już za posiadanie telewizora?? Bo ktoś sobie wymyślił misje publicznej telewizji za nasze pieniądze? Płacić za telewizor nawet bez oglądania??? Sorry a tablety, laptopy też można oglądać telewizję publiczną? Pobierać opłaty!!! Granda!

  • S
   S

   Sito

   12.04.2022, 08:39

   Wyróżniający się komentarz

   Abonament płaciłem terminowo.Sprzedalem mieszkanie i zapomniałem zawiadomić o tym pocztę,a może nie zapomniałem a nigdzie nie dostałem o tym informacji.przeciez jak człowiek się przemeldowuje to można by go poinformować czy poprostu przypomnieć o tym.Po trzech latach dostałem powiadomienie od urzędu skarbowego o zajęciu środków na koncie. Czy poczta ma obowiązek informować o narastającym zadłużeniu? Przecież mają informacje o zmianie adresu zamieszkania. Bank poinformował nas o tym,że na koncie musi zostać 2250 PLN no niestety urząd zabrał całą kwotę zadłużenia pozostawiać tam 1850 PLN.. Nigdy nie uchylalismy się od płacenia abonamentu mimo,że uważamy płacenie za coś na co nie ma się żadnego wpływu bez sensu. Wychodzi na to ,że panu Kurskiemu brakuje kasy ,żeby zapłacić Maryli Rodowicz za występy sylwestrowe.pozdrawiam i mam nadzieję, że uda mi się wyemigrować z tego syfu do jakiegoś normalnego kraju .Kocham Polskę i jestem zdruzgotany tym co my Polacy robimy z tym krajem.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie