Zasiłek dla bezrobotnych – ile obecnie wynosi?

Optima kończy działalność pożyczkową

Zasiłek dla bezrobotnych należy do najbardziej rozpowszechnionych świadczeń socjalnych. Ta zapomoga co roku wypłacana jest tysiącom Polaków w różnym wieku, różnej sytuacji finansowej i przede wszystkim – uwzględniając konkretne kryteria. Jakie z nich trzeba spełnić i ile obecnie wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

System opieki społecznej i udzielania świadczeń jest w Polsce rozbudowany. Obecnie istnieje kilkadziesiąt rodzajów zasiłków, dofinansowań i innych form wsparcia finansowego, które pobierają tysiące osób. Aby ubiegać się o poszczególne z nich, spełniać trzeba konkretne warunki i kryteria.

Podstawowy zakres niektórych z nich można odczytać już z samej nazwy zapomogi, jednak warto znać ich kompleksową treść. Uniknie się przez to niepotrzebnych nieporozumień podczas ewentualnego wnioskowania o dany zasiłek.

Sprawdź również:

Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowe wymagania

W przypadku zasiłku dla bezrobotnych, ustawodawca starał się jasno scharakteryzować wszelkie punkty, jakie należy spełnić. Wyglądają one następująco.

Po pierwsze, należy wykazać, że spełniło się wymagania dotyczące stażu pracy.

 • Osoba ubiegająca o zasiłek się musi być pełnoletnia, posiadać polskie obywatelstwo, aktualny dowód osobisty i meldunek na terenie kraju.
 • Ubiegający się o zasiłek przed utratą pracy musiał wykonywać ją co najmniej przez 365 dni (rok) w czasie 18 miesięcy (półtora roku) przed dniem wnioskowania.
 • W czasie odbywania stosunku pracy, musiała ona być regulowana określonym rodzajem umowy – umową o pracę, umową-zlecenie lub umową o dzieło.
 • W ramach odbywania stosunku pracy, odprowadzane musiały być składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 • Wynagrodzenie, jakie w wymaganym okresie otrzymywał konsument, musi wynosić nie mniej niż minimalną wartość wynagrodzenia określoną w prawie. W 2018 roku jest to 2 100 złotych brutto, w 2019 – 2 250 złotych brutto, z kolei w 2020 roku to 2600 złotych brutto.
 • Wyżej wspomniane elementy należy potwierdzić odpowiednim dokumentem – np. świadectwem pracy.

Spełniając wszystkie wymienione wyżej warunki, kwalifikuje się wówczas na uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek?

Nim udasz się do odpowiedniego urzędu, warto wiedzieć na początku, jakie konkretne dokumenty należy załączyć do wniosku o uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

 • Ważny, polski dowód osobisty (z tego względu, na wniosku będzie musiało się znaleźć imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a ponadto także stan cywilny i ewentualna liczba dzieci na utrzymaniu).
 • Wszelkie dokumenty potwierdzające swoje wykształcenie i kwalifikacje  (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów, dyplom zdania danych kursów i staży).
 • Dokumenty potwierdzające swoje doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy ze wszystkich zakładów, w jakich się pracowało).

Ponadto, w określonych przypadkach, wymagane będą też dodatkowe dokumenty.

 • Zaświadczenie o niepełnosprawności, jej rodzaju, charakterze i stopniu.
 • Zaświadczające o niemożności wykonywania danego zawodu z powodu niepełnosprawności.

Gdzie należy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Wniosek o uzyskanie zasiłku dla osoby bezrobotnej należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim do miejsca stałego lub czasowego meldunku. Jeśli nie posiada się adresu zameldowania, wówczas należy udać się do urzędu najbliższego mieście, w jakim się w danym momencie przebywa lub zamieszkuje.

Co, jeśli wniosek zostanie zaakceptowany?

Złożony wniosek poddawany jest weryfikacji sporządzanej pod kątem informacji wymienionych na początku artykułu. Jeśli składający wniosek spełni wszystkie postawione w prawie wymagania, uzyskuje kartę rejestracyjną.

W ciągu do 7 dni roboczych od wydania decyzji na konto bezrobotnego wpływa zapomoga. Kwota zasiłku jest liczona od każdego dnia roboczego, jakie minęły od rejestracji w urzędzie. Zasiłek może zostać przyznany na kolejne 6 miesięcy (pół roku) lub 12 miesięcy (rok), o czym przyjmujący zostanie poinformowany w momencie przyznania mu świadczenia.

Od czego zależą parametry zasiłku?

Konkretne parametry zasiłku zależą są od kilku czynników. Czas, na jaki jest przyznaje się zasiłek (6 lub 12 miesięcy) zależy od stopy bezrobocia w regionie, w jakim zamieszkuje wnioskujący. Z kolei jego wysokość wylicza się biorąc pod uwagę poniższe warunki dotyczące stażu pracy.

 • Poniżej 5 lat – przysługuje 80% zasiłku podstawowego.
 • Od 5 do 20 lat – przysługuje 100% zasiłku podstawowego.
 • Staż powyżej 20 lat – przysługuje 120% zasiłku podstawowego.
 • Poniżej 5 lat – przysługuje 80% zasiłku podstawowego.
 • Od 5 do 20 lat – przysługuje 100% zasiłku podstawowego.
 • Staż powyżej 20 lat – przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – ile wynosi?

Do ostatnich zmian w sprawie dotyczącym zasiłków dla bezrobotnych doszło 22 maja, kiedy to przedstawiono Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z nim, od 1 czerwca 2020 roku wartość zasiłku wniosła, a zasady naliczania tego świadczenia wyglądają następująco.

 • Pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku –  881,30 zł brutto (763,98 zł netto).
 • Kolejne dni posiadania prawa do zasiłku –  692,00 zł brutto (609,72 zł netto).

W związku sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, wyżej przedstawione wartości szybko przestały jednak obowiązywać. 19 czerwca 2020 roku uchwalono ustawę, która wprowadziła tzw. dodatek solidarnościowy, podwyższając tym samym wartość zasiłku dla bezrobotnych. Jego nowa wartość obowiązuje od 1 września 2020 roku, a zasady naliczania wyglądają następująco.

 • Pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku –  1200 złotych.
 • Kolejne dni posiadania prawa do zasiłku –  942,30 złotych.

Kiedy można utracić zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych traci się w przypadku poniżej wspomnianych okoliczności.

 • Rozpoczęcie szkolenia zawodowego.
 • Podjęcie się pracy zarobkowej.
 • Podjęcie się robót publicznych i prac społecznych.
 • Zatajenie wykonywania w międzyczasie pracy zarobkowej nieregulowanej umową (tzw. „na czarno”).
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły