Zasiłek pielęgnacyjny 2024 – ile wynosi i komu przysługuje?

Jednym ze sposobów wsparcia w trudnej i wyjątkowej sytuacji życiowej jest wypłata zasiłku pielęgnacyjnego. Czy w 2024 roku możemy liczyć na jego podwyżkę oraz jakie warunki musisz spełnić, by się o niego starać?

zasiłek pielęgnacyjny - ile wynos? komu przysługuje?

Kluczowe informacje

 • Zasiłek pielęgnacyjny to rodzaj dodatkowej wypłaty, przyznawanej osobom, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także seniorom po 75 roku życia;
 • Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jego ewentualna podwyżka lub niezmienianie kwoty zaplanowane jest na 2024 r.;
 • Do MRiPS wpłynęła petycja związana z podwyższeniem tego zasiłku o 18 proc., ale nie mniej niż 100 zł. Niestety resort odrzucił tę propozycję;
 • Nie przekreśla to natomiast szans na jego podwyżkę. Zgodnie z przepisami zasiłek powinien być waloryzowany co 3 lata i w 2024 r. musi być wyższy niż w latach pooprzednich;
 • Często mylony jest ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Ten drugi rodzaj wsparcia zastępuje pełną wypłatę dla opiekuna, który musiał zrezygnować z pracy, by w pełni sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Pomoc państwa w samodzielnej egzystencji obywateli

Rządy większości krajów podejmują wiele działań, by zapewnić swoim obywatelom pełne bezpieczeństwo socjalne na każdym szczeblu sytuacji życiowych. Formą wsparcia jest, m.in. realizowanie świadczeń pieniężnych, w tym zasiłków. W Polsce wypłacane są przez:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz
 • Miejskie ośrodki pomocy społecznej, czyli tzw. MOPS.

Pośredniczą w tym wszystkim gminy jako terenowe jednostki samorządowe.

ZUS zajmuje się wypłatą przede wszystkim tych świadczeń, na które każdy obywatel odprowadza składki (tj. na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, chorobowe, emerytalne czy rentowe). Z kolei zadaniem lokalnych ośrodków społecznych jest pomoc każdemu, kto znajdzie się w kiepskiej sytuacji życiowej – straci pracę, nagle zachoruje lub podda się rehabilitacji zawodowej.

Jednym z popularnych dodatków rodzinnych jest zasiłek pielęgnacyjny, będący dobrym przykładem prowadzenia polityki prorodzinnej i socjalnej państwa.

Ocena polityki prorodzinnej rządu

W czasach rosnącej inflacji, gdzie m.in. świadczenie 500 plus starcza na coraz mniej, zmieniła się nieco ocena Polaków dotycząca polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd. Na pewno ubyło ocen bardzo dobrych i dobrych względem, chociażby 2021 r. Obecnie co dziesiąty respondent (10 proc.) daje rządowi 5, więcej niż co trzeci (35 proc.) – 4, a kolejna 1/3 wystawia ocenę dostateczną (33 proc.). 16 proc. badanych nie jest zadowolona z działań prorodzinnych, a 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

polityka prorodzinna rządu - zasiłek pielęgnacyjny

Oczywiście na wystawianie takich, a nie innych not największe znaczenie odegrały poglądy polityczne oraz orientacja światopoglądowa. Ci, którzy dali rządowi najlepsze oceny (bardzo dobre i dobre) deklarowali poglądy prawicowe. Wśród badanych tylko 19 proc. wykazywała poglądy lewicowe.

zasilek pielęgnacyjny a poltyka rodzinna rządu
Program Maluch plus – jak uzyskać dofinansowanie w 2024 roku? Zobacz

Zasiłek pielęgnacyjny – pomocna dłoń w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? To jedno ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Głównym zadaniem takiej pomocy jest pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Założeniem zasiłku jest więc częściowa pomoc finansowa osobie niepełnoprawnej, w związku z jej stanem zdrowia i niezdolnością do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Wypłaca go gmina za pośrednictwem, np. miejskich ośrodków pomocy społecznej w formie comiesięcznej pomocy materialnej.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne – czym się różnią?

Wiele osób myli te dwa pojęcia, dlatego na wstępie podkreślamy, że zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne 2024 to dwa odrębne świadczenia. Obydwa przyznawane są na podstawie jednego aktu prawnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych2. Oba są również świadczeniami opiekuńczymi. I na tym kończą się podobieństwa między nimi.

Zasiłek pielęgnacyjny to rodzaj dodatkowej wypłaty, która jedynie częściowo pokrywa wydatki związane z zapewnieniem należytej opieki nad potrzebującym niepełnosprawnym. Z kolei świadczenie pielęgnacyjne zastępuje pełną wypłatę opiekuna. Są to zazwyczaj sytuacje, w których opiekun zmuszony jest do całkowitej rezygnacji z pracy lub innej pracy zarobkowej po to, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (m.in. całodobowej opieki).

Zasiłek pielęgnacyjnyŚwiadczenie pielęgnacyjne
Komu przysługuje?– niepełnosprawnemu dziecku,
– osobie niepełnosprawnej pow. 16 r. ż. (gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
– osobie pow. 75 roku życia,
– osobie niepełnosprawnej
pow. 16 r.ż. (gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała do 21. roku życia)
– matce lub ojcu,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
Wysokość świadczenia215,84 zł miesięcznie2988 zł miesięcznie

Ze świadczenia pielęgnacyjnego skorzystają wszyscy, którzy sprawują całodobową opiekę w egzystencji niepełnosprawnego, jego procesie leczenia, rehabilitacji, a także edukacji.

Kredyt na świadczenie pielęgnacyjne: gdzie jest dostępny? Zobacz

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z art. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych3 do otrzymania tego typu zasiłku kwalifikują się wyłącznie niepełnosprawne dzieci – do 16 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także:

 • osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia, jeśli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Mogą również posiadać zaświadczenie z ZUS lub KRUS o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej,
 • seniorzy, którzy ukończyli 75 lat,
 • osoby niepełnosprawne, w wieku powyżej 16 lat legitymujące się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (pod warunkiem, że inwalidztwo powstało przed ukończeniem 21 roku życia). W tym przypadku może to być również orzeczenie ZUS lub KRUS o przyznaniu płatnikowi II grupy inwalidzkiej.

Pieniądze często wypłaca się również samym opiekunom inwalidów, aby z większą swobodą mogli nabywać sprzęty oraz leki, niezbędne dla prawidłowego rozwoju, rehabilitacji i leczenia niepełnosprawnego.

W jakich przypadkach prawo do zasiłku nie przysługuje?

Zdarza się czasem, że państwo odmówi wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Kiedy tak się dzieje?

 • Gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej bądź instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (częściowo lub w całości pokrywane przez budżet państwa). Może to być, np. dom pomocy społecznej, areszt śledczy, zakład poprawczy czy placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • Gdy niepełnosprawny uprawniony jest do dodatku pielęgnacyjnego,
 • Członkowie rodziny otrzymują za granicą świadczenia na pokrycie kosztów, związanych z pielęgnacją osób niepełnosprawnych.

Jaka jest wysokość zasiłku w 2024 roku?

Od 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się i nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jego kolejna weryfikacja i ewentualna podwyżka (lub niezmienianie kwoty) nastąpi w 2024 roku. Na razie trwają na ten temat rozmowy. O wszystkich zmianach, będziemy informować na bieżąco.

Niestety, wysokość świadczenia nie jest rok rocznie waloryzowana, jak chociażby renta czy emerytura. Jego kwota weryfikowana jest co 3 lata z uwzględnieniem wyniku progu badań wsparcia dochodowego rodzin, który to przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jednak taka weryfikacja wcale nie oznacza tego, że kwota zasiłku ulegnie zmianie.

Ostatnia weryfikacja wysokości zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w 2021 roku. Wtedy też Rada Ministrów utrzymała kwotę dodatku na niezmienionym od 2019 roku poziomie.

Kryterium dochodowe 2024

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny, dzięki temu nie musisz się martwić o to, że przekroczysz wskazane kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe MOPS 2024: co to jest i jaka jest jego wysokość? Zobacz

Jak długo można pobierać pomoc pielęgnacyjną?

Główna zasada zakłada, że przyznaje się go na czas nieokreślony. Wyjątek stanowią sytuacje, w których orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane jest na określony czas.

Przydziela się go na poniższe okresy:

 • na czas nieokreślony dla seniorów powyżej 75 roku życia oraz gdy taką decyzję wydano na stałe albo
 • na czas określony dla osób, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wydanym na określony czas, np. 2 lata.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Złóż wniosek w urzędzie gminy lub miasta, do którego jesteś przypisany ze względu na miejsce zamieszkania. Możesz wysłać go również w formie elektronicznej, poprzez portal Emp@tia.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko

Jakich jeszcze dokumentów potrzebujesz?

 • Dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności wraz z uwzględnieniem stopnia lub grupy inwalidzkiej,
 • W przypadku dzieci poniżej 16 lat – skrócony odpis aktu urodzenia,
 • Ewentualnie możesz dostarczyć zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (* chodzi tutaj głównie o to, by wykazać, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i przyznawane jej świadczenia, nie są w całości lub części finansowane przez budżet państwa lub NFZ),
 • Upoważnienie (* gdy wniosek składasz w imieniu osoby pełnoletniej). Warunek ten nie obowiązuje jedynie prawnych opiekunów niepełnosprawnego.

Wnioski można składać przez cały rok. Główny wzór znajduje się na stronie internetowego ośrodku pomocy społecznej. Otrzymamy go też stacjonarnie, m.in. w urzędach.

Jak długo czeka się na decyzję?

Wniosek o przyznanie lub odrzucenie zasiłku pielęgnacyjnego rozpatrywany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych. Termin ten czasami może zostać nieco wydłużony w czasie, w celu szczegółowego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Od każdej decyzji administracyjnej, przysługuje prawo do jej odwołania.

W jakim banku dostaniemy kredyt na świadczenie pielęgnacyjne? Zobacz

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

Nie. Zasiłek zgodnie z prawem traktuje się jako jedno ze świadczeń opiekuńczych. A to oznacza, że niemożliwe jest jego zajęcie zarówno w egzekucji alimentacyjnej, jak i niealimentacyjnej.

Dokładnie opisują to przepisy Kodeksu cywilnego. A bliżej art. 8334, który mówi o tym, że wszelkie świadczenia rodzinne, w tym zasiłek pielęgnacyjny wyłączone są spod egzekucji komorniczej.

Zasiłek pielęgnacyjny ze zmianami w 2024

Na razie nie wiemy, na jaką kwotę zasiłku pielęgnacyjnego mogą liczyć jego świadczeniobiorcy w 2024 r. Rada Ministrów w wydanym oświadczeniu podkreśla, że ma na uwadze szczególną sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebę ich wsparcia. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało Ustawę o świadczeniu wspierającym, która określa nowe rozwiązania dedykowane zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów.

Świadczenie wspierające jest bezpośrednio dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Jego kwota powiązana jest z wysokością renty socjalnej (* od 40 poc. do 220 proc. renty socjalnej) i wynika od poziomu potrzeby wsparcia. Możesz też poszukać innych rozwiązań dodatkowych. Np. ubiegać się o zasiłek stały, o ile mamy ku temu możliwości. Przypominamy tylko, że otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego nie wyklucza prawa do zasiłku stałego (* za to świadczenie pielęgnacyjne już tak). Wlicza się on natomiast do dochodu, co oznacza, że zasiłek stały będzie pomniejszony o wartość zasiłku pielęgnacyjnego.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2024? Kto może się o niego starać? Zobacz

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą się też starać o specjalny zasiłek opiekuńczy. Warunkiem tego jest jednak całkowita rezygnacja z pracy zarobkowej. Nie przysługuje on, np. w momencie, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą. No, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłki pielęgnacyjne przyznają i wypłacają przeważnie ośrodki pomocy społecznej.

Ile wstecz wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z ogólną zasadą istnieje możliwość przyznania zasiłku pielęgnacyjnego na kilka miesięcy wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. W praktyce więc pierwsza wypłata takiego świadczenia będzie proporcjonalnie wyższa od kolejnych wypłat, które będą realizowane co miesiąc.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek możesz złożyć na trzy sposoby: osobiście w urzędzie miasta lub gminy; w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, która zajmuje się realizacją świadczeń; elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Jak napisać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Przykładowy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego możesz pobrać ze strony gov.pl

Czy można się odwołać od decyzji o odmowie zasiłku pielęgnacyjnego?

Tak. Od każdej decyzji przysługuje odwołanie, które możemy wnieść pisemnie lub ustnie w urzędzie miasta/gminy albo w ośrodku pomocy społecznej, który wydał decyzję. Takie odwołanie jest bezpłatne.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków, CBOS

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_104_22.PDF

2. 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

4. Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (23 votes)
Komentarze (14)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • m
  m

  mama

  12.05.2022, 21:05

  Wyróżniający się komentarz

  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia kosztów………………. Odpowiedzcie mi jakie koszty mam pokryć na dziecko za 215 zł. Czy wy jesteście normalni? Gałka lodów w tym kraju kosztuje 6 zł. Oczywiście niepełnosprawni mogą jeść mirabelki i szczaw zamiast lodów.To o wiele zdrowsze.

  • k
   k

   krzysztof

   22.05.2022, 20:07

   Wyróżniający się komentarz

   Zgadzam sie z Pania .to dzisiaj juz nawet nie jest smieszne ale gorycz.Mam dorosla corke 38 lat z zespolem Downa. Nie daje rady przezyc miesiac z oplatami i lekami a gdzie tu na lody!!!!
   tylko codziennie slysze ukraina i ukraina .rozumiem wojna ,Ale my samotni opiekunowie tez chcemy godniej zyc .Krzysztof z corka Marta Poznan

 • R
  R

  Realista

  14.10.2022, 22:03

  Wyróżniający się komentarz

  Zasilek jest skandalicznie niski.Niezmieniany od 2019 rNajwyzszy czas go podnieść tym bardziej że analogiczny dodatek wypłacany przez zus jest co rok rewaloryzowany

  • H
   H

   Hanna

   08.02.2023, 19:44

   Wyróżniający się komentarz

   Moi drodzy, narzekacie okropnie. Ja mam syna niepełnosprawnego,,nie chodzi. Uwierzcie mi , że lata wstecz gdy była komuna,pózniej zmieniali się prezydenci i nikt nie pomyślał o pomocy. Zaznaczam ,że ja nie pracuję, musiałam się zwolnić z pracy. Dopiero gdy zaczął rządzić PiS znalazły się pieniądze dla mnie i dla dziecka. To nie jest propaganda, to jest fakt. Proszę kochani zrozumieć, zawsze jest rodzinom ciężko gdy pracuje jedna osoba. Przeszłam biedne ,smutne dni ale nie miałam do nikogo pretensji. Teraz bardzo się cieszę z tego co mam .

  • W
   W

   Wojtek

   07.03.2023, 20:32

   Wyróżniający się komentarz

   Podniosą za rok do 225 zł !!!!

 • O
  O

  Ola

  20.03.2022, 22:06

  Wyróżniający się komentarz

  Zasiłku też powinno dołożyć trochę

 • A
  A

  Anna

  16.01.2024, 22:23

  Wyróżniający się komentarz

  Kwota niezmieniona od 2019 r. 500 + zmieniona na 800+!!!!A zasiłek DLA OSÓB ŻE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!! BYĆ MOŻE zwiększą o parę groszy. To skandal! Czy naprawdę nie można chociaż w taki sposób pomóc osobom ciężko chorym? :(:(:(

 • K
  K

  Kasia1234

  27.09.2023, 21:14

  Wyróżniający się komentarz

  Zasiłek pielęgnacyjny powinien być tak samo podwyższany jak świadczenia pielęgnacyjne co roku

 • O
  O

  Ola

  19.08.2023, 22:31

  Wyróżniający się komentarz

  To jest skandal żeby zasiłek wynosił 215,84

 • u
  u

  ula

  12.04.2023, 12:57

  Wyróżniający się komentarz

  prosze mi wytłumaczyc , dlaczego skladajac wniosek o zasiłek pielegnacyjny w gminie , jestem pytana o to czy ktos z rodziny mieszka za granicą. czy jak pobieram na dziecko wyrównujące świadczenie Kindergeld z Niemiec , to bedzie one pomniejszone o wypłate naleznego w polsce zasiłku pielęgnacyjnego ?? dodam ze dziecko mieszka w polsce i ja pracuje.

 • A
  A

  Anna

  03.04.2023, 00:29

  Wyróżniający się komentarz

  Wstyd te 215 zł nie pokryje nam nawet biletów lub benzyny na jeżdżenie z dzieckiem po lekarzach badaniach i szpitalach .A co dopiero na leki ..Dlaczego też nie podniosą tej niskiej kwoty ..Szkoda słów inflacja wzrosła ceny leków biletów ..A świadczenia stoją w miejscu …

 • D
  D

  Do Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

  30.03.2023, 12:05

  Wyróżniający się komentarz

  Dla polityków dochód , przychód i pomoc typu zasiłek pielgnacyjny na dziecko lub osobę niepełnosprawną 215zł, dodatek mieszkaniowy ( zależny od dochodu doktórego wlicza się też zasiłek pielęgnacyjny 215zł ) Jak może być pomoc ( zasiłek, dodatek mieszkaniowy) dla osoby niepełnosprawnej liczona jako DOCHÓD a tym samym pozbawia się osobę niepełnosprawną prawa do zasiłku stałego z MOPS. Dochód dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to chyba 600zł na os.w rodzinie. Jeżeli są dwie osoby z orzeczeniem i łączny „dochód z dodatkami” przekroczy 1200zł, to zasiłku stałego nie otrzyma żadna z tych osób. Jeżeli „dochód z dodatkami „przekracza 600zł na os. w rodzinie to dziecko nie dostanie szkolnego stypendium socjalnego. Co do składki zdrowotnej…Wszyscy się dziwią dlaczego należy się zwolnienie od opłacenia składki zdrowotnej od PRZYCHODU a nie od DOCHODU, tak jak ma to miejsce w normalnym naliczaniu składki zdrowotnej. Osoba niepełnosprawna, która nie pobiera żadnej emerytury, renty, zadnego zasiłku dla osób niepełnosprawnych, żadnego zasiłku pielęgnacyjnego czy stałego nie ma żadnych ulg czy możliwości odliczenia. Nowe przepisy wprowadziły bałagan i są moim zdaniem sprzeczne z Konstytucją.

 • A
  A

  Adam

  09.08.2022, 12:02

  Wyróżniający się komentarz

  Korzystam z opiekunki z MOPS-u 3 x w tyg po dwie godziny. Jestem osoba samotną bez rodziny w wieku 94 lat, słabo poruszam się po mieszkaniu. Proszę mi odpowiedzieć dlaczego mój zasiłek wlicz się do dochodu a 500 + na dzieci NIE???

  • D
   D

   Dudu

   18.01.2023, 17:17

   Wyróżniający się komentarz

   Złodziejom dać te 215 zł i niech maja na super dodatki lody. Które kosztuje od 6 zł gałka wstyd okradać niepełnosprawnych i osoby co należy im się ten zasulek.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie