Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.czerwona-skarbonka.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej są osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • Administratorem serwisu jest Finelf.com sp. z o.o. siedzibą w Sopocie 81-824, ul. Armii Krajowej 116/3, KRS: 0000664384, NIP: 7252182843
 • poczty elektronicznej: Katarzyna Sekuła Inspektor Ochrony Danych iod@finelf.com
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: https://www.czerwona-skarbonka.pl/kontakt/.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu świadczenia Usług tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu korzystania z usługi Multiwniosku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów oraz marketingu naszych Partnerów (podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością  Administratora i o ile cele poboczne będą powiązane z powyżej wymienionymi celami) w następujących celach pobocznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • archiwizowanie danych,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 
 • prowadzenia audytów wewnętrznych,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, 
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej historii,
 • prowadzenie badań statystycznych,
 • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz Administratora danych.

Rodzaj danych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe (w szczególności: adres zamieszkania/ zameldowania, telefon, e-mail);
 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego);
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym oraz zamówionych przez Użytkowników usług, w tym zapisów do newslettera, a także pliki cookies.

Źródło danych

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w ramach wypełniania formularzy dostępnych w Serwisie.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może jednak powodować brak możliwości korzystania z usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Przechowujemy dane osobowe przez czas świadczenia na Twoją rzecz usług, a po zakończeniu świadczenia usług i/lub rozwiązaniu umowy przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych administratora danych lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Co do zasady administrator danych przechowuje dane osobowe użytkowników nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do użytkowników Serwisu lub wykonanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a w szczególności:

 1. umożliwienia korzystania ze wszystkich usług Serwisu – przez okres trwania umowy o świadczenie usług, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. dla celów marketingowych – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 4. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 5. dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy;
 6. do celów archiwalnych – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe mogą być przetwarzane przez 5 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe, możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: iod@finelf.com

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

W celu prowadzenia działań statystycznych i marketingowych profilujemy Twoje dane tak, aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową do Twoich potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Twoje preferencje na podstawie danych zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Twojej aktywności w Serwisie.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.4/5 - (7 votes)
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.4/5 - (7 votes)