Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2022? Kto może się o niego starać?

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2020? Kto może się o niego starać?

Ze statystyk GUS i Eurostatu wynika, że Polakom żyje się coraz lepiej. Jeszcze do 2016 roku, ubóstwem relatywnym zagrożonych było ok. 6,5 mln osób. Rok później było ich już o 872 tys. osób mniej1. Od 1 stycznia 2022 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wzrosła również nowa maksymalna kwota zasiłku stałego. Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

Spada zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Systematycznie zmniejsza się wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. Według badania EU-SILC przeprowadzonego w 2017 roku wyniósł on 15 proc. – co oznacza spadek o 2,3 pkt. procentowego. W 2017 roku zagrożonych ubóstwem było 5,61 mln osób, czyli o 872 tys. mniej niż rok wcześniej. Mniej Polaków odczuwa także ryzyko pogłębionej deprywacji materialnej – a więc brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ze względów finansowych.

Są to: posiadanie samochodu, telewizora, pralki, telefonu, terminowe regulowanie opłat, ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb, tygodniowy wypoczynek raz w roku, spożywanie mięsa lub ryb, co drugi dzień, a także pokrycie niespodziewanego wydatku. Wskaźnik ten spadł do 5,9 proc. – podczas gdy we wcześniejszych latach oscylował nawet w okolicach 8,1 proc2.


Najlepsze promocje bankowe!

W przypadku zasiłków sytuacja jest podobna. Ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy z 14.07.2011 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops podstawowe informacje

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku – ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie. Natomiast w każdym z tych przypadków obowiązują inne kryteria przydziału do skorzystania z zasiłku.

Ile wyniesie wsparcie finansowe? Wysokość zasiłku stałego zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2022 roku nie może być niższa niż 30 zł i nie wyższa niż 719 zł (wcześniej 645 zł). Zmiany dotyczą również kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 37.

Jaką kwotę zasiłku stałego otrzymujesz?

Zobacz wyniki

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie3.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;  2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie4.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65 roku życia wśród mężczyzn oraz 60 roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień – czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • lub gdy utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje – nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego.

zasiłek mops a inne świadczenia

Wyjątek stanowi świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • Oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji, bądź inwalidztwie I lub II stopnia,
 • Kryterium dochodowe – nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat – lecz to czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany. Po pierwsze – uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu i po drugie – średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

kryteria zasiłku MOPS

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). W momencie utraty dochodu – istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wówczas zostanie on pomniejszony o:

 • Miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej są to:

 • Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne.
 • Zasiłek celowy.
 • Pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny – przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty.
 • Wartość świadczenia w naturze.
 • Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
 • Dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego – 1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł5 (wcześniej było 305 zł).
 • Świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
 • Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
 • W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat – co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo – czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wyłączone są na mocy ustawy.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie – w najbliższym ośrodku pomocy społecznej złóż wniosek o przyznanie świadczenia. Następnie:

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku MOPS
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego)
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych bądź w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

W stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest dochodów wnioskodawcy – i tego, czy pozostaje on w rodzinie bądź prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

Źródła:

1. gov.pl/web/rodzina/nizsze-zagrozenie-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zwlaszcza-wsrod-dzieci

2. gov.pl

3. arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

4. arslege.pl

5. lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-8/

Komentarze (96)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • A
  A
  Agnieszka
  26.09.2019, 16:15

  Świadczenia z MOPS co to jest???Skoro Pani z MOPS mi mówi że nie mogę dostać zasiłku stałego, bo przekraczam dpchód zasiłku okresowego i nie dostane, bo dochód jak mogę mieć dochody skoro nie pracuję nie mam żadnych świadczeń na leki muszę przenaczać od 300 więc jak to jest? alkoholikom się daje bo chorzy ja też jestem poważnie chora i nie mam.Niech taka Pani z mopsu zamieni się ze mną na miejsca chętnie sie zamienię…wtedy mogłaby ze mną porozmawiać tylko o czym???Bo tylko by narzekala a ja musze radzic

  • L
   L
   Lg
   28.07.2021, 22:25

   Idź zrób studia i zacznij pracować a nie wyciągasz łapy po darmowe pieniądze. Do roboty!!!!

  • A
   A
   Agata
   02.01.2022, 18:39

   Mój brat od 20lat bierze taki zasiłek, jest kilka lat po rozwodzie z panią którą poznał na melinie teraz ta pani mieszka z innym mętem ale jego stać na droższe alkohole. Menele te całe życie żyją z MOPS my płacimy na nich podatki. Moja nieżyjąca dziś Mama jakiś czas temu przygarnęła go po rozwodzie. Mama zmarła na COVID 19 którym zaraził Ją bo znał wszystkie meliny na osiedlu. Na moje nieszczęście żulisko pozostało w mieszkaniu po Mamie w którym też mieszkam. Udaje że szuka pracy. Najczęściej jednak jest bardzo chory nigdy nie zapłacił alimentów swoim dzieciom a po tym jak wybił Mi zęby próbował przez msc mnie ubezwłasnowolnić w tym czasie katował Moją Mamę walił łapami po głowie tak że na jedno oko nic nie widziała. W jego życiu ważna jest Żubrówka kradzieże agresja wulgaryzmy chęć pobicia. Za takim zwalistym dobrze odrzywionym mętem spieniężającym co się da grzebiącym po kieszeniach szafach stoi MOPS i… o dziwo „prawo” słowem nic ująć nic dodać. Ma dziś 47lat i od 18 roku życia utrzymuje go kraj.

 • K
  K
  KKSW
  03.10.2020, 19:34

  Czasem człowiek ląduje w MOPS-ie, chociaż tego nie planował, ale ten rok to masakra, firma nie przetrwała, a kto zatrudni 3 lata przed emeryturą? Około 200 CV poszło, tylko jacyś kanciarze próbują wyłudzać dane osobowe, albo na słupa załóż dla nich konto w ramach badania rynku. UWAŻAJCIE LUDZIE! Panie w MOPS-ie OK, papierologia strasznie, teczka gruba od oświadczeń, zaświadczeń, kserówek wszystkich rachunków. W przyszłym tygodniu wydadzą decyzję. Mam się wstydzić? Nie zamierzam. Mam nadzieję przetrwać to covidowe szaleństwo i kryzys który będzie wielki jak Himalaje. Zobaczycie.

 • K
  K
  Kinga
  16.06.2020, 21:06

  Nie dawno straciłam pracę przepracowałam rok czasu niestety zasiłek z urzedu mi się nie należy bo nie miałam pełnego etatu ciężko mi znaleźć jaka kolwiek pracę jeszcze teraz jak panuje ten cały wirus czy mogę liczyć na jakąś pomoc z mopsu

  • M
   M
   Magdalena
   20.01.2021, 00:54

   Witam.Moj partner jest po udarze.Utrzymujemy się z zasiłku okresowego,mam dwie córki z pierwszego małżeństwa i otrzymuję na nie alimenty w kwocie 700zl łącznie do tego 500plus,zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Partnerowi przyznano zasiłek stały na 12 miesięcy w kwocie 186zl ,chciałbym się dowiedzieć jakie jest kryterium na osobę i czy nie zostaliśmy oszukani?

  • I
   I
   IRENA
   11.01.2022, 15:45

   Zasiłek stały jest między innymi dla osób, których w życiu spotkało nieszczęście. Jak wysokość zasiłku 776 przekłada się na dzisiejszą rzeczywistość.???? Nijak. Za mało by żyć za dużo by umrzeć. W Polskim Ładzie powinno to też być uregulowane. Przecież za to nikt nie może przeżyć miesiąca a już nie wspomnę o lekach…. hmm co się dzieje w tym naszym kraju. Jednym rozdają drugim zabierają, trzeci nic nie dostają. Masakra takie życie. Może ktoś z szanownej władzy chciałby tyle dostać wypłaty? Żenada ludzie żenada. Pomyślcie też o takich ludziach a nie tylko o swoich podwyżkach w Sejmie. A Pan Prezydent chciałby mieć taką pensję? Po prostu pomyślcie o innych w ciężkiej sytuacji bo to też ludzie, też Polacy!

  • k
   k
   king
   12.11.2022, 15:10

   do IRENA: Co trzeba mieć w głowie żeby porównywać zasiłek do wypłaty?? Wypłata jest za pracę, pracujesz masz $. Jak nie pracujesz to nie powinnaś nic dostawać. Wszelkie socjale typu darmozjad+ powinni zlikwidować.

 • P
  P
  Piotr
  19.11.2022, 22:11

  Cała ustawa o pomocy społecznej to jeden wielki przekręt. Czytając ją z uwagą wydaje się że wszystko jest w porządku Dopiero po głębszej analizie danego artykułu wychodzi że jest to a moralny zapis prawny. Poniżej Wyjaśnię dlaczego tak się dzieje.Artykuł trzeci punkt czwarty ustawy o pomocy społecznej który posłuży tutaj za przykład „Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać
  uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.” Podzielmy Cytowany artykuł na dwie części potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione. Określenie powinny jest jednoznaczne z powinnością Czyli dokładnie tym samym co obowiązek Inaczej rzecz ujmując ustawa nakłada na gminę obowiązek wykonywania zadań które muszą być zrealizowane by w konstrukcji fundamentu prawa była zachowana równowaga w postaci działania prawa w dwie strony czyli obowiązek jaki ma obywatel w stosunku do państwa i odwrotnie Gdy ta równowaga jest zachwiana mamy do czynienia z państwem totalitarnym a co za tym idzie Pomoc Społeczna nie może odmówić o sobie ubiegającej się o wsparcie oczywiście w uzasadnionych przypadkach kiedy jest pozbawiony środków do życia i kiedy to sytuacja w danej chwili nie pozwala na przezwyciężenie trudnych sytuacji z braku możliwości finansowych bo do tego się sprowadza generalnie wszystko Natomiast po przecinku czyli druga część tego artykułu zwalnia gminę choćby ze względu na brak finansów przeznaczonych na pomoc społeczną i w tym kontekście zbudowana jest cała ustawa o pomocy społecznej która nie jest żadnym gwarantem prawa. Stąd też jest tyle dramatów i samobójstw w „naszym kraju.”

 • T
  T
  T700
  30.10.2022, 09:47

  MOPS odmówił mi zasiłku stałego ponieważ moim jedynym dochodem jest zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) a za tę kwotę nie jestem w stanie samodzielnie utrzymać się i prowadzić jednoosobowego gospodarstwa. nie jestem w stanie ze względu na zdrowie podjąć pracy. Co mam zrobić aby otrzymać zasiłek stały, nie wiem.

 • A
  A
  Anna
  29.10.2022, 17:07

  Czy jako osoba pracująca, niepełnosprawna ruchowo mogę starać się o pomoc z Mops jeśli po opłaceniu noclegu,jestem osobą bezdomną,zostaje mi 300 zł? Pracuję na pół etatu ,nie jestem w stanie pracować więcej godzin ze względu na duże dolegliwości ruchowe i bólowe.

 • W
  W
  Wyderka
  22.10.2022, 23:50

  Witam .
  Piszę w imienia sąsiada który ma 80 lat i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy . Nie ma żadnych środków do życia poza zasiłkiem stałym 390 zł z czego pobierają czesciowo na opłatę mieszkania . Na rękę dostaje 190 zł plus zasiłek pielęgnacyjny . Pani z opieki powiedziała że ma również zasiłek docelowy na leki 270 . Moje pytanie czy mogą potrącać taka kwotę na mieszkanie . Drugie pytanie czy nie powinien mieć przyznane całej kwoty zasiłku stałego (719 zł ) trzecie pytania pani z mopsu często zdarza się nie wypłacić zasiłku stałego i nie widzi w tym problemu.. Czwarte pytanie czy sąsiad może złożyć nowy wniosek o ponowne przyznanie całkowitej kwoty 719 zł . Dziękuję za inf z góry

 • S
  S
  Sebastian
  03.08.2022, 14:21

  Dzień dobry,
  proszę o pomoc w sprawie zasiłku stałego. Otrzymałem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Nie mam żadnych dochodów, i prowadzę osobne gospodarstwo domowego. Proszę o informację, ile będzie wynosić taki zasiłek celowy, w przypadku mojej sytuacji o czym wspomniałem wyżej? Podkreślam, że nie mam żadnych dochodów.

  • Z
   Z
   Zoja
   04.09.2022, 03:53

   Osoba samotna powinna dostać 776zł

 • S
  S
  Sebastian
  01.08.2022, 02:32

  Dzień dobry,
  proszę o pomoc w sprawie zasiłku stałego. Otrzymałem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Nie mam żadnych dochodów, i prowadzę osobne gospodarstwo domowego. Proszę o informację, ile będzie wynosić taki zasiłek celowy, w przypadku mojej sytuacji o czym wspomniałem wyżej? Podkreślam, że nie mam żadnych dochodów.
  Drugie moje pytanie, jaki rodzaj zasiłek mogę starać się od MOPS w czasie pobierania zasiłku stałego , żeby nie została pomniejszona kwota zasiłku stałego.
  Z góry dziękuję

 • A
  A
  Adam
  28.07.2022, 16:24

  Odmówiono mnie zasiłku stałego ponieważ mam za niski dochód aby się utrzymać samodzielnie. Co za absurd. Gdyby mój dochód był wyższy to nie starałbym się o zasiłek.

Podobne artykuły