Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2020? Kto może się o niego starać?

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2020? Kto może się o niego starać?

Ze statystyk GUS i Eurostatu wynika, że Polakom żyje się coraz lepiej. Jeszcze do 2016 roku, ubóstwem relatywnym zagrożonych było ok. 6,5 mln osób. Rok później było ich już o 872 tys. osób mniej1. Od 1 października 2018 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wzrosła również nowa maksymalna kwota zasiłku stałego. Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

Spada zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Systematycznie zmniejsza się wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. Według badania EU-SILC przeprowadzonego w 2017 roku wyniósł on 15 proc. – co oznacza spadek o 2,3 pkt. procentowego. W 2017 roku zagrożonych ubóstwem było 5,61 mln osób, czyli o 872 tys. mniej niż rok wcześniej. Mniej Polaków odczuwa także ryzyko pogłębionej deprywacji materialnej – a więc brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ze względów finansowych.

Są to: posiadanie samochodu, telewizora, pralki, telefonu, terminowe regulowanie opłat, ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb, tygodniowy wypoczynek raz w roku, spożywanie mięsa lub ryb, co drugi dzień, a także pokrycie niespodziewanego wydatku. Wskaźnik ten spadł do 5,9 proc. – podczas gdy we wcześniejszych latach oscylował nawet w okolicach 8,1 proc2.

W przypadku zasiłków sytuacja jest podobna. Ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 października 2018 roku weszły w życie przepisy z 11.07.2018 roku odnośnie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops 2020

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku – ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie. Natomiast w każdym z tych przypadków obowiązują inne kryteria przydziału do skorzystania z zasiłku.

Ile wyniesie wsparcie finansowe? Kwota zasiłku zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Niemniej jednak zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2019 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 701 zł (wcześniej było to 634 zł)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie (wcześniej 514 zł). Wypłata środków dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa. Jednak w wypłacie wsparcia wyręczają go poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Przy czym maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie – 645 zł. Kwestię tę objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 37.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie3.

Ponadto – osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;  2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie4.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Procedury uzyskania zasiłku dokładnie opisane są w polskim prawie. Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego! Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65 roku życia wśród mężczyzn oraz 60 roku życia wśród kobiet. Jednak co ważne – takie osoby nie mogą pobierać jednocześnie emerytury bądź renty! Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje również wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień – czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • Rentę socjalną,
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Świadczenia pielęgnacyjne,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowania,
 • Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Warto również wspomnieć, że podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje – nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego!

zasiłek mops 2020

Sprawdź także:

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • Oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji, bądź inwalidztwie I lub II stopnia,
 • Kryterium dochodowe – nie może być wyższe niż 701 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat – lecz to czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji. 

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 528 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany. Po pierwsze – uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu i po drugie – średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

kryteria zasiłku

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). W momencie utraty dochodu – istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wówczas zostanie on pomniejszony o:

 • Miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej są to:

 • Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne.
 • Zasiłek celowy.
 • Pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny – przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty.
 • Wartość świadczenia w naturze.
 • Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
 • Dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego – 1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 308 zł5 (wcześniej było 288 zł).
 • Świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Świadczenia pieniężne, o którym mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
 • Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
 • W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Warto podkreślić, że przepisy te mają charakter bezwzględny – co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo – czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wyłączone są na mocy ustawy.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej – wyłącznie na wniosek ubiegającego się! Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie – w najbliższym ośrodku pomocy społecznej należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Następnie:

 1. Wymagane są także wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy,
 2. W ramach weryfikacji – ośrodek pomocy społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy,
 3. Do MOPS-u, w ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, wnioskujący otrzyma zasiłek. Jednak stanie się to pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego! Bez tego – pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego)
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych bądź w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. Jednak – w praktyce nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

W stosunku osób samotnie gospodarujących – miesięczny dochód nie może przekroczyć 701 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 528 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie – wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Co ważne – nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest dochodów wnioskodawcy – i tego, czy pozostaje on w rodzinie bądź prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym, a rzeczywistą sumą jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 701 zł dla samotnie gospodarujących oraz 528 zł dla pozostających w rodzinie.

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/nizsze-zagrozenie-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zwlaszcza-wsrod-dzieci

2. Tamże

3. https://www.arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

4. Tamże

5. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-8/

Komentarze (18)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Grzegorz
  Grzegorz
  17.04.2020, 19:19

  Teraz dostałem 100 zl na swieta. A innym wypłacają 300 zl. To jest skandal, a teraz mamy czekać na zasiłek stały. To jest opieszałość MOPS-u w Zabrzu. Ludzie przyjdzie mi głodować a ich nic nie obchodzi. Z czego się utrzymać? A jak znajdzie człowiek pracę to zaraz zabierają wszystko. Tu jest winna Gmina Zabrza.

  • Komentarz od fwefe
   fwefe
   27.04.2020, 09:46

   Do pracy się weź.

   • Komentarz od tygrys
    tygrys
    07.05.2020, 16:26

    jak to cytował Orwell, ty jesteś jak ci na których patrzały się zwierzęta w ogrodzie- raz na człowieka, poźniej na swinię, potem znów na czlowieka, a później na swinię i w końcu nie wiedziały na kogo sie patrzą.

 • Komentarz od Jarek
  Jarek
  01.04.2020, 12:30

  Jestem po upadłości firmy i upadłości konsumenckiej bez środków do życia. ZUS opłacany przez 30 lat. osiem m-cy nie place. Może dwa razy byłem na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę liczyć na wsparcie państwa?

 • Komentarz od Tomek
  Tomek
  12.02.2020, 16:28

  Ja opiekuje się niepełnosprawną mamą która po 18 latach pracy dostała udaru i otrzymuje z MOPS-U wszystkich świadczeń łącznie 540zł. Gdy napisałem o zasiłek celowy na opał (wegiel) przywieziono mi z MOPSU 4 worki węgla -ŚMIECH NA SALI!

  • Komentarz od Mirek
   Mirek
   06.04.2020, 11:43

   Czy 500+ dla niepelnosprawnych liczy sie przy ubieganiu sie o zasilek staly?

  • Komentarz od Ala
   Ala
   19.05.2020, 01:54

   Witam, tobie chłopie należą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 1800zł z MOPS-u , nikt tego ci nie powie, mój mąż opiekawał się matką i otrzymywał takie świadczenie,jak będziesz potrzebować więcej informacji to pisz. Jestem tego pewna, bo dwa razy udowodniłam, że mops nie ma racji.

  • Komentarz od Ala
   Ala
   19.05.2020, 01:58

   Postaraj się o świadczenia pielęgnacyjne dla osób dorosłych

   • Komentarz od Elzbieta Maria
    Elzbieta Maria
    25.05.2020, 00:59

    Jak się postarać ? Mam dwie osoby pod opieką / 1. Alzheimer i nowotwory 2. Autyzm Nikt nic nie mówił o swiadczeniu pielegnacyjnym , nawet kazali mi samej opłacać skladki zdrowotne ( mam pismo mops Krakow)i przez sądy - jako odciazenie opiekuna chcą zabrać osoby do DPS - ów. Matka kombatant ma emeryturę , syn rentę socjalną - ja nic w związku z opieką.

 • Komentarz od Agnieszka
  Agnieszka
  25.11.2019, 00:02

  Czyli osoba samotna jak zasiłek chorobowy stały ma wyżywić się opłaty opał gaz światło leki za 645 zł bzdura może mi ktoś powie bo jest wszystko drogie opał poszedł do góry produkty podstawowe poszły jak mam żyć u umrzeć też ciężko lepiej że sobą skończyć i tak wegetuje komu to

  • Komentarz od Grzegorz
   Grzegorz
   17.04.2020, 19:18

   Teraz dostałem 100 zł na święta. A innym wypłacają 300 zl. To jest skandal, a teraz mamy czekać na zasiłek stały. To jest opieszałość MOPS-u w Zabrzu. Ludzie przyjdzie mi głodować a ich nic nie obchodzi. Z czego się utrzymać? A jak znajdzie człowiek pracę to zaraz zabierają wszystko. Tu jest winna Gmina Zabrza.

  • Komentarz od fwfwfw
   fwfwfw
   27.04.2020, 09:48

   Jak żyć? Weź się do pracy, a nie żyjesz jak pasożyt społeczny.

   • Komentarz od 😢😢😢
    😢😢😢
    05.06.2020, 12:38

    Może jest chory ktoś, renty nie dostał, pracować nie da rady? Pełno takich ludzi .

 • Komentarz od Agnieszka
  Agnieszka
  26.09.2019, 16:15

  Świadczenia z MOPS co to jest???Skoro Pani z MOPS mi mówi że nie mogę dostać zasiłku stałego, bo przekraczam dpchód zasiłku okresowego i nie dostane, bo dochód jak mogę mieć dochody skoro nie pracuję nie mam żadnych świadczeń na leki muszę przenaczać od 300 więc jak to jest? alkoholikom się daje bo chorzy ja też jestem poważnie chora i nie mam.Niech taka Pani z mopsu zamieni się ze mną na miejsca chętnie sie zamienię...wtedy mogłaby ze mną porozmawiać tylko o czym???Bo tylko by narzekala a ja musze radzic

 • Komentarz od Emilia
  Emilia
  05.07.2019, 14:10

  Mój mąż otrzymuje zasiłek stały z mops wysokości 218 złoty, czy to jest mozliwe?

  • Komentarz od Martyna
   Martyna
   02.08.2019, 22:12

   Możliwe. Uzyskuje(205zl), Jestem osobą co równiez pobiera że względu na chorobę. I to są śmieszne pieniadze ? bo na leczenie tzn na dojazdy i leki nie starcza ?

  • Komentarz od Marlen72
   Marlen72
   06.03.2020, 02:00

   Jest to mozliwe,bo mąż ma jakies dochody albo macie Państwo razem pewnie nie można przekroczyc kwoty 528.zł Oblicza się to bardzo dziwnie i pani mąż dostał tylko różnice brakującą,i nie przekraczajac kwoty zasiłku stałego

  • Komentarz od brrtgt
   brrtgt
   27.04.2020, 09:52

   Jest to możliwe. Niestety, ale jeszcze mamy taką władzę, że utrzymują pasożytów kosztem ludzi pracujących.

Podobne artykuły