Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2021? Kto może się o niego starać?

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2020? Kto może się o niego starać?

Ze statystyk GUS i Eurostatu wynika, że Polakom żyje się coraz lepiej. Jeszcze do 2016 roku, ubóstwem relatywnym zagrożonych było ok. 6,5 mln osób. Rok później było ich już o 872 tys. osób mniej1. Od 1 października 2018 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wzrosła również nowa maksymalna kwota zasiłku stałego. Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

Spada zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Systematycznie zmniejsza się wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. Według badania EU-SILC przeprowadzonego w 2017 roku wyniósł on 15 proc. – co oznacza spadek o 2,3 pkt. procentowego. W 2017 roku zagrożonych ubóstwem było 5,61 mln osób, czyli o 872 tys. mniej niż rok wcześniej. Mniej Polaków odczuwa także ryzyko pogłębionej deprywacji materialnej – a więc brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ze względów finansowych.

Są to: posiadanie samochodu, telewizora, pralki, telefonu, terminowe regulowanie opłat, ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb, tygodniowy wypoczynek raz w roku, spożywanie mięsa lub ryb, co drugi dzień, a także pokrycie niespodziewanego wydatku. Wskaźnik ten spadł do 5,9 proc. – podczas gdy we wcześniejszych latach oscylował nawet w okolicach 8,1 proc2.


Najlepsze promocje bankowe!

W przypadku zasiłków sytuacja jest podobna. Ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 października 2018 roku weszły w życie przepisy z 11.07.2018 roku odnośnie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops 2020

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku – ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie. Natomiast w każdym z tych przypadków obowiązują inne kryteria przydziału do skorzystania z zasiłku.

Ile wyniesie wsparcie finansowe? Kwota zasiłku zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Niemniej jednak zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2019 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 701 zł (wcześniej było to 634 zł)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie (wcześniej 514 zł). Wypłata środków dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa. Jednak w wypłacie wsparcia wyręczają go poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Przy czym maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie – 645 zł. Kwestię tę objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 37.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie3.

Ponadto – osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;  2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie4.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Procedury uzyskania zasiłku dokładnie opisane są w polskim prawie. Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego! Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65 roku życia wśród mężczyzn oraz 60 roku życia wśród kobiet. Jednak co ważne – takie osoby nie mogą pobierać jednocześnie emerytury bądź renty! Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje również wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień – czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • Rentę socjalną,
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Świadczenia pielęgnacyjne,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowania,
 • Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Warto również wspomnieć, że podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje – nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego!

zasiłek mops 2020

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • Oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji, bądź inwalidztwie I lub II stopnia,
 • Kryterium dochodowe – nie może być wyższe niż 701 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat – lecz to czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji. 

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 528 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany. Po pierwsze – uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu i po drugie – średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

kryteria zasiłku

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). W momencie utraty dochodu – istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wówczas zostanie on pomniejszony o:

 • Miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej są to:

 • Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne.
 • Zasiłek celowy.
 • Pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny – przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty.
 • Wartość świadczenia w naturze.
 • Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
 • Dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego – 1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 308 zł5 (wcześniej było 288 zł).
 • Świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Świadczenia pieniężne, o którym mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
 • Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
 • W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Warto podkreślić, że przepisy te mają charakter bezwzględny – co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo – czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wyłączone są na mocy ustawy.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej – wyłącznie na wniosek ubiegającego się! Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie – w najbliższym ośrodku pomocy społecznej należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Następnie:

 1. Wymagane są także wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy,
 2. W ramach weryfikacji – ośrodek pomocy społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy,
 3. Do MOPS-u, w ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, wnioskujący otrzyma zasiłek. Jednak stanie się to pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego! Bez tego – pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego)
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych bądź w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. Jednak – w praktyce nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

W stosunku osób samotnie gospodarujących – miesięczny dochód nie może przekroczyć 701 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 528 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie – wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Co ważne – nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest dochodów wnioskodawcy – i tego, czy pozostaje on w rodzinie bądź prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym, a rzeczywistą sumą jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 701 zł dla samotnie gospodarujących oraz 528 zł dla pozostających w rodzinie.

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/nizsze-zagrozenie-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zwlaszcza-wsrod-dzieci

2. Tamże

3. https://www.arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

4. Tamże

5. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-8/

Komentarze (51)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • K
  K
  Kinga
  16.06.2020, 21:06

  Nie dawno straciłam pracę przepracowałam rok czasu niestety zasiłek z urzedu mi się nie należy bo nie miałam pełnego etatu ciężko mi znaleźć jaka kolwiek pracę jeszcze teraz jak panuje ten cały wirus czy mogę liczyć na jakąś pomoc z mopsu

  • M
   M
   Magdalena
   20.01.2021, 00:54

   Witam.Moj partner jest po udarze.Utrzymujemy się z zasiłku okresowego,mam dwie córki z pierwszego małżeństwa i otrzymuję na nie alimenty w kwocie 700zl łącznie do tego 500plus,zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Partnerowi przyznano zasiłek stały na 12 miesięcy w kwocie 186zl ,chciałbym się dowiedzieć jakie jest kryterium na osobę i czy nie zostaliśmy oszukani?

 • A
  A
  Agnieszka
  26.09.2019, 16:15

  Świadczenia z MOPS co to jest???Skoro Pani z MOPS mi mówi że nie mogę dostać zasiłku stałego, bo przekraczam dpchód zasiłku okresowego i nie dostane, bo dochód jak mogę mieć dochody skoro nie pracuję nie mam żadnych świadczeń na leki muszę przenaczać od 300 więc jak to jest? alkoholikom się daje bo chorzy ja też jestem poważnie chora i nie mam.Niech taka Pani z mopsu zamieni się ze mną na miejsca chętnie sie zamienię…wtedy mogłaby ze mną porozmawiać tylko o czym???Bo tylko by narzekala a ja musze radzic

  • L
   L
   Lg
   28.07.2021, 22:25

   Idź zrób studia i zacznij pracować a nie wyciągasz łapy po darmowe pieniądze. Do roboty!!!!

 • K
  K
  KKSW
  03.10.2020, 19:34

  Czasem człowiek ląduje w MOPS-ie, chociaż tego nie planował, ale ten rok to masakra, firma nie przetrwała, a kto zatrudni 3 lata przed emeryturą? Około 200 CV poszło, tylko jacyś kanciarze próbują wyłudzać dane osobowe, albo na słupa załóż dla nich konto w ramach badania rynku. UWAŻAJCIE LUDZIE! Panie w MOPS-ie OK, papierologia strasznie, teczka gruba od oświadczeń, zaświadczeń, kserówek wszystkich rachunków. W przyszłym tygodniu wydadzą decyzję. Mam się wstydzić? Nie zamierzam. Mam nadzieję przetrwać to covidowe szaleństwo i kryzys który będzie wielki jak Himalaje. Zobaczycie.

 • B
  B
  Bartek
  09.09.2021, 10:32

  A ja dostaję tylko cztersta osiem zł na dwie osoby co mam zrobiić zeby dostać więcej mam orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowane

  • a
   a
   as pik
   11.09.2021, 10:30

   wykazac że prowadzisz samotnie gospodarstwo domowe,napisać podanie o zasiłek stały i osobno o pieniądze na wyżywienie i leki

 • k
  k
  krystian
  09.07.2021, 13:00

  z tego co czytam to ten zasiłek przeznaczony jest dla ludzi mieszkających w przytułkach bo jak ktoś ma dochód np 710zł to mu nie wystarczy na same opłaty jak czynsz ,prąd,gaz tv,telefon bo sumując te składniki to wyjdzie ponad 1000zł ,a co z jedzeniem jakimś skromnym ubiorem???? obudźcie się skąd bierzecie te progi???? chyba że te 528zł na członka rodziny ma zostać po dokonaniu opłat stałych???? ale nic takiego nie wyczytałem? to w końcu jesteśmy wUE że musi zostać 528 zł na życie i tylko życie a resztę pokrywa państwo? ktoś mi odpowie?

 • A
  A
  Aga
  25.05.2021, 21:56

  Jestem po dwóch operacjach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego oraz po operacjach stawów biodrowych nie otrzymuje renty ponieważ w ostatnich dziesięciu lat nie mam pięć lat ciągłości mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym nigdzie nie pracuje ponieważ nadal się leczę otrzymuje na syna jako samotna matka 195 zł oraz rodzinne 127 zł i dostaję na siebie zasiłek stały w kwocie 335 zł czy jest możliwość aby starać się o większy zasiłek stały?

 • K
  K
  Krzysztof
  04.04.2021, 21:45

  Ile wynosi zasiłek stały dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   06.04.2021, 08:35

   Kwota zasiłku stałego wyliczana jest indywidualnie. Jego minimalna wysokość to 30 zł/msc. Aktualnie obowiązujące kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł/msc.

 • D
  D
  Dziewczyna
  03.02.2021, 13:39

  Mam 20 lat miałam tylko staże, nie pracę nie chcieli mnie na stałe, mam tylko z mopsu na kontynuację nauki 520 zł a place szkole 100 zł zaoczną bo chciałam iść do pracy i ani pracy ani pieniędzy bez szkoły. Rodzina mi nie pomoże. Nie mam znajomości. Jestem z rodziny zastępczej ale właściwie sama .
  Zasiłek z urzędu dla bezdomnych nie przysługuje mi, mogę iść na rentę bo leczyłam się ale nie wiem czy mi dadzą i nie chce byc uciążliwa dla państwa. Chce pracować nie mogę znaleźć pracy, chce też żyć ale nie mam możliwości.

  Mój dochód 520 zł
  Opłaty mam na 580 zł
  Wychodzi na to że mam nic nie jeść i jeszcze dopłacać do opłat. Może dadza mi w mops celowe 70zl słyszałam . O obiadach dla mnie nic nie mówią.
  Wkurza mnie to że są ludzie którzy mają wszystko po znajomości, uzależnienia dostają po 400 zł ,obiady ,dodatki przepijają a ja nic nie mam a chcę pracować ale obecnie ciężko znaleźć mi pracę.

 • G
  G
  Grażyna
  07.01.2021, 23:52

  Czy należy mi albo córce chorej na schizofrenia paradoidalna zasiłek stały? Córka ma 17lat muszę podawać jej leki ma stopień umiarkowany.
  Dziękuję za pomoc

 • B
  B
  Beata
  13.11.2020, 21:54

  Jestem sama i bezdomna pomieszkuje katem u kogos. Co zrobic za te 645 zl?

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x