Ile wynosi zasiłek stały z MOPS 2023? Kto może się o niego starać?

Ilu Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie? Z corocznych danych EAPN Polska wynika, że w 2022 r. było lepiej niż w latach ubiegłych. Jednak prognozy na ten rok i kolejne pokazują, że będzie coraz gorzej. Kto może ubiegać się o zasiłek stały w 2023 roku? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

zasiłek stały z mops - ile wynosi?

Kluczowe informacje

 • Zasiłek stały w 2023 r. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, nie może być wyższy niż 719 zł miesięcznie, a w przypadku osoby w rodzinie, nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie;
 • Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie;
 • Przy obliczaniu wysokości tego świadczenia nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
 • Wykluczone z jego otrzymywania są osoby, które pobierają jednocześnie, m.in. rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ubóstwo w Polsce znowu rośnie

Obiektywnie ubóstwo się już zwiększa – jego zasięg i wysokość (…) Możliwe, że powrócimy do poziomu wskaźników ubóstwa z 2015 r., od których udało nam się odbić. Wskaźniki te spadły mocno w 2016 i 2017 roku, a później utrzymywały się na niskim poziomie – podkreśla badacz nierówności i biedy, prof. UW Ryszard Szarfenberg1.

Czy w 2023 r. możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Wątpliwe. Autorzy projektu EAPN zakładają wzrost ubóstwa w Polsce o kolejne 2 pkt. proc.

Po pandemicznych latach i długich lockdownach – zawitała do naszych mieszkań wysoka inflacja. (…) Stanie się tak nie tylko ze względu na kryzys kosztów życia oraz przewidywany wzrost bezrobocia. Dodatkowo masowy napływ uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy wpłynie zwiększająco na zasięg ubóstwa, bezdomności i korzystania z pomocy społecznej.

podkreślają badacze EAPN.

Pogarsza się także sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, co oznacza, że wystąpi trzeci kryzys – gospodarczy. Wtedy ucierpi też rynek pracy, czyli nastąpi wzrost bezrobocia i tym samym zwiększenie ubóstwa z tego powodu.

dodaje prof. UW Ryszard Szarfenberg2.

Sprawdź najnowsze promocje bankowe!

Powrót do statystyk z 2015 r. traktujemy jako pesymistyczną perspektywę. Oczywiście może dojść do powtórki z 2020 r., kiedy to po pandemicznych ograniczeniach i lockdownach udało się nie dopuścić do pogłębienia problemu. W tym jednak konkretnym przypadku, mamy do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników, które wpływają na naszą sytuację materialną i życiową.

Zasiłek stały dla najbardziej potrzebujących

Zasiłki mają to do siebie, że ich celem jest wspieranie i wyrównywanie szans, dla tych którzy tej pomocy potrzebują. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy z 14.07.2011 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej3. W praktyce oznacza to nową kwotę maksymalnego zasiłku stałego.

zasiłek mops podstawowe informacje

Zasiłek stały – czym jest?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca go między innymi tym, którzy nie mogą już pracować z racji swojego sędziwego wieku. Ale również tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym oraz pozostają w rodzinie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązują z kolei inne kryteria przydziału do skorzystania z dodatkowej pomocy.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2023 r.?

Wysokość zasiłku stałego tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Zakłada się, że wysokość realizowanego świadczenia w 2023 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł (wcześniej 645 zł).

Dużą rolę odgrywa tutaj kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wcześniej 701 zł) oraz
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wcześniej 528 zł).

Wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorców odbywa się z budżetu państwa, choć wyręczają go z tego poszczególne organy gminne, m.in. MOPS. Kwestię tę dokładnia objaśnia zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, a dokładniej artykuł 374.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5.

Ponadto, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Dalsza jego część ustala także wysokość przekazywanego zasiłku na rzecz uprawnionego. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

3) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Art. 37, Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Najważniejszym wyznacznikiem jest spełnienie obu kryteriów – zarówno dochodowego, jak i podmiotowego. Za to kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz wnioskodawców pozostających w rodzinie. Ci pierwsi – otrzymają zasiłek stały tylko pod warunkiem osiągnięcia wieku, który uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek pracy. Za taki stan uważa się ukończenie 65. roku życia wśród mężczyzn oraz 60. roku życia wśród kobiet.

Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek nie przysługuje wtedy, gdy dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli, gdy dana osoba będzie pobierać już:

 • środki z renty socjalnej,
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • lub gdy utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

UWAGA: Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje, ZUS nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. Wyjątek stanowi także świadczenie emerytalne. Jedynie emerytura niższa niż wskazuje kryterium dochodowe, pozwala na pobieranie jednocześnie zasiłku stałego.

zasiłek mops a inne świadczenia

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

Samo przekroczenie progu niezdolności do pracy nie wystarczy, by móc mówić o uzyskaniu prawa do zasiłku stałego. Na takie świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby, które posiadają pisemne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Pod uwagę brany jest nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również:

 • oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji albo inwalidztwie I lub II stopnia,
 • kryterium dochodowe (nie może być wyższe niż 776 zł miesięcznie).

Przykład.

Pan Stanisław prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe i ma I grupę inwalidzką na skutek całkowitej niezdolności do pracy. Jego miesięczny dochód wynosi 600 zł.

W jakiej wysokości otrzyma zasiłek stały? Jest on różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Pana Stanisława. A więc: 776 zł – 600 zł = 176 zł. Pan Stanisław będzie pobierał świadczenie z pomocy społecznej w wysokości 176 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

W przypadku osób pozostających w rodzinie – wymogi podmiotowe są podobne. Świadczeniobiorca może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy. Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie orzeczenie od badającej komisji.

Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie to 600 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany.

 • Po pierwsze, uzyskiwany dochód nie może przekraczać powyższego progu.
 • I po drugie, średni dochód wszystkich członków rodziny również nie może wykraczać poza wskazaną kwotę.

Przykład.

Państwo Kowalscy prowadzą 2-osobowe gospodarstwo domowe ze wspólnym dochodem, wynoszącym 400 zł. W przeliczeniu jest to 200 zł na osobę w rodzinie.

Z racji tego, że wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej faktycznym dochodem na osobę, państwo Kowalscy otrzymają na 1 osobę 400 zł miesięcznie (600 zł – 200 zł = 400 zł).

kryteria zasiłku MOPS

Jak obliczyć dochód?

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie). Z kolei w momencie utraty dochodu, istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wtedy zostanie on pomniejszony o:

 • miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Które świadczenia i dochody nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego?

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej7 są to:

 • jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
 • zasiłek celowy;
 • pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny (przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty);
 • wartość świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 345 zł – wcześniej było 305 zł);
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te są niezmienne od lat. Co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo, czy to w kontekście doświadczenia życiowego, czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego. W praktyce do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wymieniliśmy w powyższym akapicie.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznawany jest na drodze administracyjnej i wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej. Otrzymuje go za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony dokument wraz z wymaganą dokumentacją. Z kolei, gdy świadczenie nie obejmuje całego miesiąca – wydawane jest wówczas za niepełny miesiąc. W jaki sposób wyliczana jest kwota? Dzieli się całkowitą sumę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych zasiłkiem.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

 1. Wykaż wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
 2. W ramach weryfikacji informacji ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. W ciągu 60 dni od daty wystawienia dokumentu, złóż do MOPS-u orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na samym końcu, gdy cała dokumentacja trafi do ośrodka, otrzymasz zasiłek. Stanie się to jednak pod warunkiem, że spełnisz kryterium dochodowe. Bez niego, pomimo uzyskania wszelkich świadczeń lekarskich decyzja będzie odmowna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

niezbędne do zasiłku MOPS
 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego);
 • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych (ew. w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają);
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.

Zasiłek stały a wykonywanie zawodu

Oczywiście, możliwe jest podjęcie zatrudnienia i jednocześnie otrzymywanie zasiłku. W praktyce jednak nie występuje to zbyt często, bo osoby pracujące uzyskują wynagrodzenie, które zazwyczaj jest wyższe niż wymagany w ustawie próg minimalny.

Przypominamy tylko, że:
w stosunku do osób samotnie gospodarujących, miesięczny dochód nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast dla osób pozostających w rodzinie, średni dochód na każdego członka gospodarstwa nie może być wyższy niż 600 zł.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie. Czy można liczyć na wsparcie?

Jak najbardziej. W trakcie wyczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie musi też po raz kolejny składać wniosku o zasiłek stały.

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Tak naprawdę, wszystko uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy i tego, czy pozostaje on w rodzinie albo prowadzi swoje gospodarstwo samodzielnie. Dlatego wartość wypłacanego zasiłku to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistą sumą, jaką potrzebujący uzyskuje. Owe progi to, jak wspomnieliśmy wcześniej – 719 zł dla samotnie gospodarujących oraz 600 zł dla pozostających w rodzinie.

FAQ o zasiłku stałym

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

I tak, i nie. Jeśli pobierasz emeryturę, która nie przekracza wskazanego kryterium dochodowego i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zasiłek stały Ci przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskujesz emeryturę wyższą niż kryterium dochodowe. Wtedy może dojść do odmowy przyznania świadczenia z MOPS.

Zasiłek stały z MOPS a 500+ dla niepełnosprawnych

Popularne 500 plus dla seniora, czyli 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to świadczenie uzupełniające, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia społeczne, jak np. zasiłek stały czy zasiłek okresowy. Dokładnie mówi o tym art. 8 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

Czy zasiłek stały z MOPS jest opodatkowany?

Nie. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. W efekcie czego nie musisz uwzględniać zasiłku stałego w rocznym zeznaniu PIT.

Zasiłek stały z MOPS a ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pobierasz zasiłek stały, to automatycznie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (w wysokości ustalonej przez system ubezpieczeń społecznych). Głównym warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem jest jednak niepodleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.


 • skrajne ubóstwo – to konsumpcja poniżej poziomu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wartość tę ustala GUS na podstawie minimum egzystencji, które określane jest przez IPiSS. W 2021 r. granica skrajnego ubóstwa dla gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 692 zł, a dla gospodarstwa domowego 2+2 – 1868,4 zł.
 • ubóstwo relatywne to wskaźnik również określany przez GUS na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków w polskim gospodarstwie domowym. Za relatywnie ubogie uznaje się te gospodarstwa, których wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych. W 2021 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego granica ta wynosiła 909 zł, a dla 2+2 – 2454,3 zł.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1., 2. https://www.eapn.org.pl/aktualnosci/poverty-watch-2022-w-2021-r-ok-16-mln-polakow-zylo-w-skrajnym-ubostwie-w-tym-333-tys-dzieci-i-246-tys-seniorow/

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. ws. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

4.. 5., 6. Art. 37: Zasiłek stały

Dz.U.2023.0.901 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

7. Art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (51 votes)
Komentarze (118)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  Agnieszka

  26.09.2019, 16:15

  Wyróżniający się komentarz

  Świadczenia z MOPS co to jest???Skoro Pani z MOPS mi mówi że nie mogę dostać zasiłku stałego, bo przekraczam dpchód zasiłku okresowego i nie dostane, bo dochód jak mogę mieć dochody skoro nie pracuję nie mam żadnych świadczeń na leki muszę przenaczać od 300 więc jak to jest? alkoholikom się daje bo chorzy ja też jestem poważnie chora i nie mam.Niech taka Pani z mopsu zamieni się ze mną na miejsca chętnie sie zamienię…wtedy mogłaby ze mną porozmawiać tylko o czym???Bo tylko by narzekala a ja musze radzic

  • L
   L

   Lg

   28.07.2021, 22:25

   Wyróżniający się komentarz

   Idź zrób studia i zacznij pracować a nie wyciągasz łapy po darmowe pieniądze. Do roboty!!!!

  • A
   A

   Agata

   02.01.2022, 18:39

   Wyróżniający się komentarz

   Mój brat od 20lat bierze taki zasiłek, jest kilka lat po rozwodzie z panią którą poznał na melinie teraz ta pani mieszka z innym mętem ale jego stać na droższe alkohole. Menele te całe życie żyją z MOPS my płacimy na nich podatki. Moja nieżyjąca dziś Mama jakiś czas temu przygarnęła go po rozwodzie. Mama zmarła na COVID 19 którym zaraził Ją bo znał wszystkie meliny na osiedlu. Na moje nieszczęście żulisko pozostało w mieszkaniu po Mamie w którym też mieszkam. Udaje że szuka pracy. Najczęściej jednak jest bardzo chory nigdy nie zapłacił alimentów swoim dzieciom a po tym jak wybił Mi zęby próbował przez msc mnie ubezwłasnowolnić w tym czasie katował Moją Mamę walił łapami po głowie tak że na jedno oko nic nie widziała. W jego życiu ważna jest Żubrówka kradzieże agresja wulgaryzmy chęć pobicia. Za takim zwalistym dobrze odrzywionym mętem spieniężającym co się da grzebiącym po kieszeniach szafach stoi MOPS i… o dziwo „prawo” słowem nic ująć nic dodać. Ma dziś 47lat i od 18 roku życia utrzymuje go kraj.

  • 2
   2

   21:15 19

   07.12.2022, 13:09

   Wyróżniający się komentarz

   Właśnie

  • L
   L

   Ludzie chciwi są

   29.01.2023, 18:29

   Wyróżniający się komentarz

   Jeden z drugim zazdrości chorym ich beznadziejnej sytuacji życiowej ( o ile można życiem nazwać walkę z bólem i nędzą) , ale może ktoś płacił trzy razy większe stawki ZUS przez 30 lat z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, aż się rozleciał i do emerytury 15 lat żebrania o ochłapy. Jeśli zabraknie cierpliwości to kto składki przejmie? córka? Zdrowemu nikt nie da,a chory musi żebrać. Dlaczego jest tylu nie dobrych ludzi. Miliarderzy i głodni.

  • A
   A

   Anom

   13.03.2023, 17:24

   Wyróżniający się komentarz

   A gdzie Pani była wcześniej. Ja przepracowałam ponad 40 lat, na najniższej krajowej i mam malutką emeryturę a harowałam jak wół. To mnie się należy dodatek za 40 lat pracy i odkładanie składek do ZUS a nie Pani. Zdrowe osoby powinny pracować i zarobić na emeryturę. Nic za darmo.

 • K
  K

  KKSW

  03.10.2020, 19:34

  Wyróżniający się komentarz

  Czasem człowiek ląduje w MOPS-ie, chociaż tego nie planował, ale ten rok to masakra, firma nie przetrwała, a kto zatrudni 3 lata przed emeryturą? Około 200 CV poszło, tylko jacyś kanciarze próbują wyłudzać dane osobowe, albo na słupa załóż dla nich konto w ramach badania rynku. UWAŻAJCIE LUDZIE! Panie w MOPS-ie OK, papierologia strasznie, teczka gruba od oświadczeń, zaświadczeń, kserówek wszystkich rachunków. W przyszłym tygodniu wydadzą decyzję. Mam się wstydzić? Nie zamierzam. Mam nadzieję przetrwać to covidowe szaleństwo i kryzys który będzie wielki jak Himalaje. Zobaczycie.

 • K
  K

  Kinga

  16.06.2020, 21:06

  Wyróżniający się komentarz

  Nie dawno straciłam pracę przepracowałam rok czasu niestety zasiłek z urzedu mi się nie należy bo nie miałam pełnego etatu ciężko mi znaleźć jaka kolwiek pracę jeszcze teraz jak panuje ten cały wirus czy mogę liczyć na jakąś pomoc z mopsu

  • M
   M

   Magdalena

   20.01.2021, 00:54

   Wyróżniający się komentarz

   Witam.Moj partner jest po udarze.Utrzymujemy się z zasiłku okresowego,mam dwie córki z pierwszego małżeństwa i otrzymuję na nie alimenty w kwocie 700zl łącznie do tego 500plus,zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Partnerowi przyznano zasiłek stały na 12 miesięcy w kwocie 186zl ,chciałbym się dowiedzieć jakie jest kryterium na osobę i czy nie zostaliśmy oszukani?

  • I
   I

   IRENA

   11.01.2022, 15:45

   Wyróżniający się komentarz

   Zasiłek stały jest między innymi dla osób, których w życiu spotkało nieszczęście. Jak wysokość zasiłku 776 przekłada się na dzisiejszą rzeczywistość.???? Nijak. Za mało by żyć za dużo by umrzeć. W Polskim Ładzie powinno to też być uregulowane. Przecież za to nikt nie może przeżyć miesiąca a już nie wspomnę o lekach…. hmm co się dzieje w tym naszym kraju. Jednym rozdają drugim zabierają, trzeci nic nie dostają. Masakra takie życie. Może ktoś z szanownej władzy chciałby tyle dostać wypłaty? Żenada ludzie żenada. Pomyślcie też o takich ludziach a nie tylko o swoich podwyżkach w Sejmie. A Pan Prezydent chciałby mieć taką pensję? Po prostu pomyślcie o innych w ciężkiej sytuacji bo to też ludzie, też Polacy!

  • k
   k

   king

   12.11.2022, 15:10

   Wyróżniający się komentarz

   do IRENA: Co trzeba mieć w głowie żeby porównywać zasiłek do wypłaty?? Wypłata jest za pracę, pracujesz masz $. Jak nie pracujesz to nie powinnaś nic dostawać. Wszelkie socjale typu darmozjad+ powinni zlikwidować.

  • K
   K

   Kriss

   10.05.2023, 21:25

   Wyróżniający się komentarz

   do king: w pierwszej kolejności powinni ciebie zlikwidować z życia społecznego za brak zrozumienia i empatii do innych ludzi, pozbawić praw publicznych, a w związku przyczynowo – skutkowym na powyższe przymusowo ściągać z każdej twojej wypłaty co najmniej jej 75% przez okres 5 lat na rzecz osób żyjących w ubustwie.

 • M
  M

  Marek

  09.09.2023, 14:31

  Wyróżniający się komentarz

  Dostaję z GOPSu 519zł bo jestem w rodzinie czy mogę się starać o zasiłek wyrównawczy

 • B
  B

  Boguslawa

  24.04.2023, 07:28

  Wyróżniający się komentarz

  Mam 56 lat pobieram tylko zasilek staly 719 zl jak moge przejsc na rente socjala mam orzeczenie o stopniu umiarkowanym nie da sie utrzymac za taka kwote wszedzie dla wszystkich jest pomoc podwyzki a zasilki stoja w miejscu

 • z
  z

  zabcia

  18.04.2023, 16:39

  Wyróżniający się komentarz

  moze mi ktos odpowie jak to jest ze w mopsie oszukuja ludzi zyja razem a do mopsu podaja oddzielne gospodarstwa i ukrywaja dochody mezow a panie w mopsie doskonale wiedza, to co lapowy biora

 • J
  J

  Jolka

  06.04.2023, 12:15

  Wyróżniający się komentarz

  Witam
  Mam 58 lat od kikunastu lat choruję na przewlekle choroby takie jak Akromegalia, jestem po operacji kręgosłupa, jestem po udarze. Renty z ZUS-u oczywiście nie dostalam ( nawet Wojewódzka komisja mnie uzdrowiła całkowicie ), mam przepracowane ponad 30 lat, skladki byly oplacane przez ten czas lecz ostatnio pracowalam przez kilka lat na umowę zlecenie .
  Najśmieśniejsze jest w tym wszystkim w dwóch moich ostatnich pracach mialam Umowę o pracę w Zakladach pracy chronionej i po okresie próbnym nie przedłużyli mi umowy w jednym zakładzie pracy jak i w drugim. Obecnie jestem bezrobotna
  Od 14 lat miałam III grupę inwalidzką na stałe a od miesiacą mam już grupę drugą tzn Umiarkowaną .
  Chcialabym się dowiedzieć czy przysługuje mi się Stały zasiłek z MOPS

 • M
  M

  Małgorzata

  06.03.2023, 17:19

  Wyróżniający się komentarz

  Czy dofinansowanie na mieszkanie jest potrącane z zasiłku stałego?

 • P
  P

  Piotr

  03.03.2023, 20:02

  Wyróżniający się komentarz

  Rząd i Państwo zmuszają mnie żebym oszukiwał , bo wiadomo że za 719 zł nie przeżję , prowadzę samodzielne gospodarstwo i , jestem trwale niezdolny do pracy , mam II grupę za samo mieszkanie płacę 600 zł , no to kombinuję żebym mógł przeżyć , a taki Rydzyk tyle kasy od rządu dostaje i nie wiadomo gdzie ona się podziewa . I dla niego nie ma ograniczeń

 • Z
  Z

  Zofia

  01.02.2023, 09:17

  Wyróżniający się komentarz

  Dzien dobry mam pytanie czy pracownik socjalny ma prawo zadac od mojego syna nr telefonu i adresu zamieszkania. ja oswiadczylam ze syn pomaga mi w mojej trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, jestem emerytką i pobieram emeryturę w kwocie 1250zl mam druga grupę inwalidzką proszę o poradę dziękuję.

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   01.02.2023, 17:01

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Zofio, pracownik socjalny może zapytać o dane kontaktowe do Pani syna czy innej bliskiej osoby, ale nie ma prawa ich żądać. Jeśli poprosił o nie w trakcie wywiadu środowiskowego i jest Pani pod jego opieką, to prawdopodobnie takie informacje mają na celu Pani dobro i bezpieczeństwo, w momencie, gdyby zaszła nagła potrzeba kontaktu z najbliższą rodziną.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie