Kryterium dochodowe MOPS 2024 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Jednym z najbardziej wziętych tematów związanych z polityką społeczną są kryteria dochodowe na rok 2024. Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, co trzy lata dochodzi do zmian w ich wysokości. Ostatnia waloryzacja kryteriów dochodowych miała miejsce w 2021 r., a to oznacza, że kolejna przypada na rok 2024. Ile wynosi kryterium dochodowe z MOPS w 2024 r. na poszczególne zasiłki?

kryterium dochodowe z mops

Kluczowe informacje

 • Kryteria dochodowe z miejskich ośrodków pomocy społecznej waloryzowane są co 3 lata. Ostatnia ich waloryzacja miała miejsce w 2021 r., co oznacza, że kolejnej możemy się spodziewać w 2024 r.;
 • Kryterium dochodowe dotyczące zasiłku stałego w 2024 r. nadal pozostaje bez zmian. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 719 zł brutto, dla osoby w rodzinie 600 zł brutto, a dla kwoty z 1 ha przeliczeniowego – 345 zł brutto;
 • Od 2024 r. maksymalna kwota zasiłku stałego została podniesiona do 1000 zł brutto, a minimalna do 100 zł;
 • Od 1 stycznia 2024 r. niezmienna jest również wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 215,84 zł brutto. Choć prowadzone są w tym temacie rozmowy;
 • Za to wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, i graniczy w przedziale od 95 do maksymalnie 135 zł miesięcznie.

Polska w europejskiej czołówce w zakresie wsparcia rodzinnego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla na każdym kroku swoje dokonania na rzecz zrównoważonej polityki społecznej w kraju. Chwali się swoimi osiągnięciami: podniesieniem kwoty wolnej od podatku i oczywiście waloryzacją emerytur, co dla większości seniorów jest tylko kroplą w morzu potrzeb.

Nie możemy też zapomnieć o programach pilotażowych jak „Rodzina 500+”, „Program Maluch Plus” czy nowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i innych świadczeniach, na które budżet państwa w 2023 r. przeznaczył przeszło 250 mld zł.

Gdzie w tej grupie potrzeb mają swoje miejsce zasiłki z pomocy społecznej?

Niestety, te waloryzowane są zazwyczaj co 3 lata i nie oszukujmy się, ich wysokość jak na dzisiejsze standardy jest tragicznie marna.

Ostatnia weryfikacja dotycząca interwencji socjalnej została przeprowadzona przez Instytut Pracy i Praw Socjalnych (IPiSS) w 2021 roku1.

Na jej mocy Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia ustalił:

 • próg interwencji socjalnej,
 • minimalny zakres wydatków,
 • zakres potrzeb podstawowych niezbędnych do życia,
 • okres oraz źródło danych, z którego przyjmuje się wysokość cen i towarów.

Następnie, Rada Ministrów zaprezentowała Radzie Dialogu Społecznego propozycję weryfikacji kryteriów dochodowych oraz informację o realizacji świadczeń z pomocy społecznej za okres poprzedniej weryfikacji, która obejmuje:

 • liczbę świadczeniobiorców,
 • liczbę świadczeń,
 • całkowitą kwotę wydatków na świadczenia.

Jakie jest kryterium dochodowe MOPS w 2024 roku?

Na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku2, Rada Ministrów ustaliła w 2021 r. kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

I tak zgodnie z jej wytycznymi ostatnia weryfikacja miała miejsce w roku 2021. Kolejna weryfikacja przypada więc na rok 2024. Jednak na dzień dzisiejszy nie są procedowane zmiany o charakterze legislacyjnym w tym zakresie. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, przy czym w art. 9 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej przewidziano tryb szczególny, gdy w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji. Rada Dialogu Społecznego może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych.

Ile wynosi kryterium dochodowe MOPS w 2024?

1) Kryterium dochodowe:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 719 zł (wzrost o 11 proc., z 701 zł);
 • Dla osoby w rodzinie – na poziomie 600 zł (wzrost o 14 proc., z 528 zł);
 • Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł (wzrost o 12 proc., z 308 zł).

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 837 zł (wzrost 4 proc., z 1 763 zł);
 • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do wysokości 721 zł (kwota minimalna) i do wysokości 1 450 zł (kwota maksymalna);
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1 376 zł (wzrost o 3 proc.).

3) maksymalna kwota zasiłku stałego – 1000 zł (* wcześniej było 719 zł) 3.

Kryterium dochodowe MOPS w 2024

Do otrzymania pomocy społecznej kluczowe jest spełnienie nie tylko wymogu posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich, ale i warunku dochodowego. Możesz przeczytać o tym więcej a naszych poniższych artykułach, do czego zachęcamy:

Zasiłek stały – kryterium przyznania

Zasiłek stały to specjalna forma świadczenia pieniężnego, który zgodnie z art. 37 Ustawy o pomocy społecznej4 przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku LUB całkowicie niezdolnej do pracy, gdy jej dochód jest niższy, niż przewiduje to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą;
 • dorosłej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku LUB całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód (w tym dochód na osobę w rodzinie) są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie5.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę. Z kolei całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba legitymuje się I lub II grupą inwalidzką albo znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
zasiłek stały ile wynosi

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS?

W 2024 r. weszły nowe przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. W praktyce pojawiły się nowe kwoty tego zasiłku: maksymalna 1000 zł i minimalna 100 zł. 

 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej świadczenie wylicza się na podstawie różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • Z kolei osoby w rodzinie wysokość zasiłku ustalają na podstawie różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.Tutaj próg dochodowy nie może przekroczyć 600 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy – komu przysługuje i na jaką wysokość?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, które ze względu na swoją długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, mają możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Należy się więc:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (przypominamy: kryterium dochodowe wynosi 776 zł); 
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (przypominamy: kryterium oblicza się tutaj jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 600 zł i liczby osób w rodzinie).

Ile wynosi zasiłek okresowy 2024?

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Jego ostateczna kwota zawsze zależy od dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. A samą wysokość ustala ośrodek pomocy społecznej.

Zasiłek celowy – co to jest i na co jest przyznawany?

Zasiłek celowy, jak sama nazwa wskazuje, przyznawany jest w celu zaspokojenia pewnej potrzeby bytowej. Może być on wypłacany na pokrycie części lub całości niektórych kosztów jak np.:

 • zakup żywności;
 • leków i artykułów spożywczych;
 • odzieży;
 • opału;
 • podstawowych przedmiotów użytku domowego;
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;
 • kosztów zorganizowania pogrzebu.
zasiłek celowy - na co można przeznaczyć

Dla kogo jest zasiłek celowy?

Przede wszystkim skierowany jest do bezdomnych i osób, które nie posiadają żadnego dochodu. Nie mają też prawa do zasiłków rodzinnych. Dlatego mogą go wykorzystać, np. na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne.

Jednak tego typu zasiłek może być przyznawany według innych kryteriów, które rozpatrywane są indywidualnie przez ośrodki pomocy społecznej.

Równie dobrze istnieje możliwość wnioskowania o wydatki, które nie są uwzględnione w prawie!

Co do zasady świadczenie przyznawane jest osobom, których kryterium dochodowe w 2024 roku wynosi:

 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 600 zł dla osoby w rodzinie.

Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których świadczeniobiorca otrzymuje zasiłek pomimo niespełnienia warunków kryterium. Zaliczamy do nich nieprzewidziane zdarzenia losowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne. W szczególnych przypadkach może zostać przyznany również specjalny zasiłek celowy – właśnie dla tych osób, które przekraczają wspomniane kryterium dochodowe. Ten rodzaj świadczenia nie podlega zwrotowi.

Czy wiesz, że …

zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach? W tych jednak okolicznościach wymaga się późniejszego zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy z MOPS – ile wynosi w 2024?

Kwota tego typu zasiłku nie jest regulowana prawnie. A to oznacza, że zależy od konkretnego ośrodka pomocy społecznej i sytuacji materialnej osoby, która wnioskuje o wsparcie finansowe.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego – ile wynosi w 2024 roku?

W przypadku zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów na utrzymanie dziecka, kryterium dochodowe w 2024 roku pozostaje bez zmian.

Przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

 • 674 zł na osobę w rodzinie LUB
 • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okres zasiłkowy trwa zawsze od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego i wynosi miesięcznie:

 • 95 zł – na dziecko do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł – na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł – na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny podobnie, jak pozostałe świadczenia rodzinne, wolny jest od podatku dochodowego.

Jeśli posiadasz kryterium upoważniające do zasiłku rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym, od 1 stycznia 2024 r. masz prawo do świadczenia wspierającego (* pod warunkiem, że wsparcie zostało określone na poziomie od 87 do 100 pkt. Pozostałe osoby (* z poziomem wsparcia od 70 do 86 pkt.) mogą składać wnioski w 2025 r. i 2026 r. Jednocześnie wraz z pojawieniem się nowego świadczenia, nastąpiła likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego. Choć i od tej reguły jest pewien wyjątek. Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych (* gdy wniosek o ten zasiłek został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego).

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim obojgu rodzicom dziecka lub jednemu rodzicowi. Mogą z niego skorzystać również:

 • prawny/faktyczny opiekun – pod warunkiem że wcześniej wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka;
 • pełnoletnia osoba ucząca się (która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców). Taka sytuacja ma miejsce, np. w momencie śmierci rodziców lub w związku z sądowym ustaleniem/sądową ugodą ws. prawa do alimentów z ich strony.

Powyższy spis osób to katalog zamknięty. A to oznacza, że nikt inny oprócz nich nie ma prawa do uzyskiwania zasiłku rodzinnego.

Ograniczenia zasiłku rodzinnego

Zgodnie z przepisami, wspomniany zasiłek obowiązuje jedynie przez określony czas.

 • Do ukończenia przez małoletniego 18. roku życia LUB
 • Nauki w szkole – lecz nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia LUB
 • Do 24. roku życia (* jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole albo w szkole wyższej. Musi legitymować się też orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). 
zasilek rodzinny ograniczenina wiekowe dla dziecka

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet?

Dokonasz tego za pomocą rządowej strony Emp@tia. Pamiętaj tylko, że do potwierdzenia złożenia dokumentów w ten sposób, potrzebny Ci będzie Profil Zaufany albo podpis kwalifikowany. PZ założysz na stronie: pz.gov.pl lub poprzez swoją bankowość elektroniczną. Z kolei podpis kwalifikowany jest płatny i kupujesz go u jednego z certyfikowanych dostawców. Ich listę odnajdziesz na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.6

Samo złożenie wniosku poprzez portal Emp@tia jest bardzo proste, bo platforma przeprowadza Cię przez każdy krok, informując, co musisz zrobić na danym etapie – i jakie dokumenty dołączyć do pisma. Na podanego we wniosku e-maila dostaniesz też potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenie. To tyle.

Jak obliczyć zasiłek rodzinny?

Przykład 1.

Dodaj do siebie dochody każdego członka rodziny. Ich sumę podziel przez liczbę miesięcy, w których zostały one pozyskane. Następnie podziel je przez liczbę osób w rodzinie. W ten sposób otrzymasz wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Przykład 2.

Gdy prowadzisz gospodarstwo rolne, to przyjmuje się, że 1 ha uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego rok rocznie przez GUS. W 2021/2022 wyniósł on 3288 zł.

Do powierzchni gospodarstwa wliczają się także obszary oddane w dzierżawę. Później sumujesz dochody z gospodarstwa rolnego + dochody pozarolnicze.

Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego?

Z kolei świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje Ci, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie.

Dochód obliczasz na podstawie dochodu poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowy (* okres zasiłkowy: 2023/2024, który trwa od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. i okres bazowy: 2022). Uwzględniana jest przy tym aktualna sytuacja w rodzinie (np. czy rodzic utracił stały dochód lub go uzyskał po roku bazowym).

W przypadku, gdy przekroczyłeś wymagany próg, a więc 1209 zł miesięcznie, to obowiązuje wtedy mechanizm „złotówka za złotówkę”. A więc nie tracisz z automatu praw do tego świadczenia, a otrzymasz je pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Terminy składania wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Data złożenia wnioskuTermin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczenia
Lipiec (* w formie elektronicznej)
Sierpień (* pozostałe formy)
do 31 października danego roku
Wrzesieńdo 30 listopada danego roku
Październikdo 31 grudnia danego roku
Listopaddo 31 stycznia danego roku
Grudzień-styczeńdo końca lutego danego roku

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, to w takiej sytuacji fundusz alimentacyjny nie przysługuje.

Zasiłek pielęgnacyjny – kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejne ze świadczeń prorodzinnych. Jego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Od 1 stycznia 2022 r. jego stawka jest niezmienna i w 2024 r. nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie. Choć tutaj pojawia się wiele głosów, że być może jego kwota zostanie podwyższona. O jego zmianach będziemy informować na bieżąco.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Do jego przydzielenia kwalifikują się przede wszystkim:

 • osoby niepełnosprawne do 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń, który zalicza płatnika do II grupy inwalidzkiej (warunek: niepełnosprawność musi wystąpić przed ukończeniem 21 lat!),
 • seniorzy powyżej 75. roku życia;
 • osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ewentualnie wymagane jest odpowiednie zaświadczenie zakładu ubezpieczeń – ZUS lub KRUS o wpisaniu świadczeniobiorcy do I grupy inwalidzkiej. Pod uwagę brane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

Zasiłek pielęgnacyjny często mylony jest ze świadczeniem pielęgnacyjnym. W przypadku tego drugiego przysługuje ono opiekunom niepełnosprawnych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którzy musieli całkowicie zrezygnować z pracy zarobkowej. W 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie.

Kontrowersja ws. kryterium dochodowego. Zasiłki są zbyt niskie?

Wysokość kryterium dochodowego, która ustalana jest raz w czas, budzi sporo kontrowersji. Ma to głównie związek z dynamicznym wzrostem pensji minimalnej i zbyt rzadką waloryzacją progów dochodowych. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrosła do 4242 zł brutto (3221,98 zł na rękę). A od 1 lipca 2024 r. zapowiedziany jest jej kolejny skok do 4300 zł brutto (3261,53 zł na rękę). Tak samo zatwierdzone są już na ten rok wypłaty trzynastek i czternastek dla emerytów i rencistów. Jednak ich konkretne kwoty poznamy wraz z marcową waloryzacją rent i emerytur.

Nierównomierność pomiędzy szybko rosnącą pensją minimalną czy chociażby waloryzacją rent a wolno waloryzowanym kryterium dochodów stawia wiele rodzin o szczególnych względach, w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Pensja minimalna z roku na rok wzrasta, a kryterium dochodowe podnoszone jest raz na trzy lata, czy nawet jeszcze rzadziej, o zaledwie kilka-kilkanaście procent.

Czy jesteś zadowolony z kwoty zasiłku wypłacanej przez MOPS? Co powinno zmienić się w tej kwestii? Zapraszamy do dyskusji pod artykułem!

Q&A – zasiłki z MOPS 2024

Jak obliczyć zasiłek okresowy?

W przypadku gospodarstwa 1-osobowego oblicza się go na podstawie różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem wnioskującej osoby.
W przypadku rodzin zasiłek okresowy ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem wnioskującej rodziny.

Na ile jest przyznawany zasiłek okresowy?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Okres pobierania zasiłku okresowego zawsze ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie sytuacji osobistej wnioskującego.

Jakie uzasadnienie wniosku o zasiłek okresowy najlepiej napisać?

Argumentami przemawiającymi za przyznaniem wniosku będą na pewno okoliczności niesprzyjające możliwością zarobkowania jak: długotrwała choroba, niepełnosprawność, duże bezrobocie (np. w danym regionie) lub możliwość ubiegania się o świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Czy mogę wnioskować o zasiłek celowy po opuszczeniu zakładu karnego?

Tak. Osoby opuszczające zakład karny często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego mają prawo wnioskować o zasiłek celowy z MOPS.

Czy zasiłek celowy wypłacany jest co miesiąc?

Nie. Zasiłek celowy to świadczenie jednorazowe, które może być wypłacone w formie pieniężnej albo biletu kredytowanego.

Gdzie odnajdę wniosek o zasiłek celowy (wzór)?

Wzory dostępne są w urzędach gminy lub MOPS-ie. Znajdziesz je również na stronach internetowych MOPSów i platformie Emp@tia do pobrania w formie elektronicznej.

Kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres możesz składać od 1 sierpnia – a w przypadku wniosków składanych elektronicznie, od 1 lipca danego roku.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1 Kryterium dochodowe w pomocy społecznej w 2023 r.

infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5625053,kryterium-dochodowe-w-pomocy-spolecznej-2023.html

2 Ustawa o pomocy społecznej art. 9

lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-9/

3 Ustawa o pomocy społecznej art. 37

lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-37/

4 Zasiłek stały art. 37

arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

5 Narodowe Centrum Certyfikacji

nccert.pl/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.6/5 - (45 votes)
Komentarze (54)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • B
  B

  Bogdan

  20.05.2019, 12:19

  Wyróżniający się komentarz

  Politykom 10 000 zł. nie starcza do końca miesiąca, rencista z dochodem 712 zł.
  jest na tyle bogaty że nawet pomoc społeczna mu nie przysługuje.

  • H
   H

   Helena

   22.09.2019, 02:43

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Tomaszu!!!! Proszę w trybie natychmiastowym, zgłosić się natychmiast do najbliższej placówki leczenia psychiatrycznego zanim pana dopadnie skurcz odbytnicy

 • E
  E

  Elżbieta

  22.06.2021, 20:51

  Wyróżniający się komentarz

  Mam emeryturę 1056zl, a wydatki w tym miesiącu na leki 380zl i przekraczam kryterium dochodowe dla osoby samotnej, więc nie mogę się starać o pomoc z MOPS, a mieszkanie 350zł, prąd 55 zl miesięcznie,telefon 30 i jak tu przeżyć za 200zl? Dlaczego kryterium dochodowe jest waloryzowane raz na 3 lata, to jest chore!!!

  • A
   A

   Andrzej

   15.08.2023, 16:39

   Wyróżniający się komentarz

   To jest zdrowe. Prosze wyjechac na UA, postarac sie o obywatelstwo UA, zrzec sie obywatelstwa PL, zamieszkac w UA i przyjechac do PL jako uchodzca. Wtedy bedzie Pani przyslugiwac dodatek 1000zl na nauke jezyka polskiego.

 • D
  D

  DPS

  30.05.2020, 09:18

  Wyróżniający się komentarz

  To jest chore. Pensja minimalna rośnie, a kryterium dochodowe dopiero w 2021r?? Czyli nie mogę więcej zarobić, bo mi zabiorą na dopłatę na DPS na matkę. Chory kraj. Ma mi wystarczyć 1580 zl na mnie??

 • C
  C

  Cola

  12.03.2024, 14:16

  Wyróżniający się komentarz

  Mąż osoba niepelnosprawna,nie zdolną do samodzielnej egzystencji-zasilek stały z mops 679 zł, zasilek okresowy 159 zł na mnie jako żonie opiekującej się mężem, to są nasze dochody CAŁE
  Może ktoś mądry powie jak za to przeżyć, zrobic opłaty, wykupić leki,bo ja nie wiem.

 • B
  B

  Bogusia

  11.02.2024, 21:36

  Wyróżniający się komentarz

  Po śmierci mojej mamy znalazłam się w bardzo tragicznej sytuacji finansowej za życia mamy pobierałam świadczenie pielęgnacyjne kiedy mama zmarła miałam 62 lata i złożyłam dokumenty do ZUS naliczono mi tylko 2 lata kapitału to nie znaczy że nie pracowałam brałam pracę jaka była więc emerytury dostałam 915 zł na rękę i łzy lecą zapłacę mieszkanie, telefon telewizję prąd i gaz i zostaje albo nic albo 11zl nie mam na jedzenie leki nie wspomnę żeby kupić buty odzież jestem osobą samotną. Moja psychika nie wytrzymuje bezradności złożyłam wniosek do MOPR o zasiłek stały była Pani na wywiadzie i powiedziała że moje dochódy przekraczają kryterium dochodowe i nie dostanę stałego zasiłku jestem załamana co robić jak żyć bo nie mam sił walczyć o przetrwanie

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   16.02.2024, 13:52

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Bogusławo, jeśli mieści się Pani w progach kwotowych lub ze względu na trudną sytuację finansową, proszę spróbować złożyć w MOPS wniosek o zasiłki celowe.

 • G
  G

  Gapcio

  09.11.2023, 08:27

  Wyróżniający się komentarz

  Tak złodzieje z mafii PiSu żerują na najbiedniejszych w Polsce w Europie ludzie nie mają takich problemów żeby musieli wybierać leki jedzenie czy zapłacić czynsz politycy PiSu powinni dostawać po 719 zł ciekawe czy i jak by sobie radzili mafia rządzi w Polsce czyli pis

  • I
   I

   Iza

   04.12.2023, 11:03

   Wyróżniający się komentarz

   Ciekawe ile Tusk da… 🤣🤣

 • N
  N

  NIEUMARŁY

  14.09.2023, 17:33

  Wyróżniający się komentarz

  Co wy piszecie jakie 1500 zł ja dostaje 719 i nic ponad to kto dostaje te 1500 zl ja ja jestem w grupie tych 290 tys osob. I jakos inni ktorych znam tez nie dostaje 1500 zł. Kto wiec to dostaje. Ja nie pamietam kiedy jadłem normalny obiad. Na nic nie moge sobie pozwolic oprocz chleba najtanszego masła roslinnego i ogorkow gruntowychi pasztetowej duda z biedronki luksusem jest dla mne do kanapek skladakow sa kupowane w biedronce salatki earzywne ktore dodaje do tych kanapek skladakow. Cieple co sporzywam to jest cherbata. I jem tylko 2 razy rziennie a czasami raz. Co wy tu ludzia za ciemnote wciskacie.ja nie pamietam kiedy kupilem sobie nowa koszulke,bokserki,skarpety,buty, i tak moglbym wyliczac bez konca na kebaba to ja moge popstrzec. Wiec nie robcie z ludzi idiotow,a pan posel nie moze wyzyc do pierwszego za ponad 7 tys. A wciskaja kit ludzia ze pensje wzrosly o 40 procent gdzie i kiedy i komu. Weźcie sie za sortowanie smieci to moze docenicie wartosć pieniadza i ludzi ktorzy w liczbie 290 tys walcza o przeżycie.

  i

 • o
  o

  opiekunka

  10.09.2023, 09:47

  Wyróżniający się komentarz

  całe życie pracowałam, ze względu na opiekę nad mamą, którą opiekuję się już 3 lata, przeszłam na emeryturę. Jest to praca 24h/dobę i już brak mi sił. Zadzwoniłam do mopsu celem zasięgnięcia informacji o DPS i kosztach. I kwota kryterium dochodowego wg które oblicza się odpłatność przeraziła mnie. 600 zł *3=1800 zł. dla mnie , resztę zabierają. Rozumiem, że nasz szanowny rząd sobie daje bez umiaru, żeby na życie nie zabrakło a pozostali ludzie mają żyć jak dziady. Nierobom, młodym daje się wszystko, waloryzuje się najniższą pensję, A KRYTERIUM DOCHODOWE NIEEEE. Raptem raz na 3 lata. Jak można tak traktować zwykłego zjadacza chleba iu chwalić się, jak to się pomaga ludziom???? Obłuda, wstyd i żenada

 • J
  J

  Jak osobę niepełnosprawną dostała zasiłek stały z OPS - 78.56 zł --na chleb i wodę

  07.09.2023, 15:58

  Wyróżniający się komentarz

  Jak osoba niepełnosprawna otrzymała zasiłek stały z OPS – w wysokoscii-78.56 zł
  Może wystarczy na chleb i wodę,,,,,???

 • M
  M

  Mama

  05.06.2023, 10:43

  Wyróżniający się komentarz

  Witam jestem samotna mama 3 dzieci i w tym syna z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym. Korzystam z mopsu już ponad 10 lat i zawsze otrzymam pomoc. Czy to pomoc pieniężna czy paczki żywnościowe. Nie ma co narzekać trzeba tylko wiedzieć jak się zakręcić przy pracowniku socjalnym.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie