Kryterium dochodowe MOPS 2021 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Kryterium dochodowe MOPS 2020 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

W tym roku, jednym z najbardziej wziętych tematów związanych z polityką społeczną są kryteria dochodowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2021. Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, co trzy lata dochodzi do zmian w ich wysokości. Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.07.2018 roku. Zmiany te weszły w życie w październiku 2018 roku i będą aktualne do 31 października 2021 roku. Ile wynosi kryterium dochodowe z MOPS na poszczególne zasiłki?

Polska w europejskiej czołówce w zakresie wsparcia rodzinnego

Na potrzeby raportu: “Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE – 2017″ przygotowanego przez PwC wynika, że przeciętna polska rodzina w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych otrzymuje 8 225 zł rocznie. W porównaniu z europejską normą – 10 178 zł jest to 4 wynik wśród 28 krajów Unii. Jak podkreślają eksperci – pozytywny i trwały trend demograficzny osiągają wyłącznie te państwa, które posiadają rozwiązania systemowe. Na szczycie zestawienia przed Polską znalazły się jedynie Francja, Węgry oraz Austria1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nakłady na politykę rodzinną w Polsce wynoszą obecnie, ok. 3 proc. PKB – co stawia nasz kraj wśród politycznych liderów europejskich prowadzących aktywną, a także skuteczną politykę rodzinną2. Dlatego, ostatnia weryfikacja dotycząca interwencji socjalnej została przeprowadzona przez Instytut Pracy i Praw Socjalnych w 2018 roku. Na jej mocy Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia ustalił:

 • Próg interwencji socjalnej,
 • Minimalny zakres wydatków,
 • Zakres potrzeb podstawowych niezbędnych do życia,
 • Okres oraz źródło danych, z którego przyjmuje się wysokość cen i towarów.

Następnie, Rada Ministrów zaprezentowała Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot kryterium dochodowych oraz informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, za okres poprzedniej weryfikacji, która obejmuje:

 • Liczbę świadczeniobiorców,
 • Liczbę świadczeń,
 • Całkowitą kwotę wydatków na świadczenia.

Jakie jest kryterium dochodowe MOPS w 2021 roku?

Na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku3, Rada Ministrów ustaliła nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Zgodnie z jej wymogami – weryfikacja powyższych kryteriów dokonywana jest co 3 lata. Ostatnia miała miejsce w 2015 roku, więc kolejna przypadła na rok 2018. Na jej mocy:

1) kryterium dochodowe:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł (wzrost o 11 proc., z 634 zł),
 • Dla osoby w rodzinie – na poziomie 528 zł (wzrost o 3 proc., z 514 zł),
 • Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł (wzrost o 7 proc., z 288 zł),

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 763 zł (wzrost 2 proc.),
 • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 647 zł (wzrost o 7 proc.),
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1 376 zł (wzrost o 3 proc.).

3) maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł4 (wzrost o 7 proc.).

Kryterium dochodowe MOPS w 2021

Podwyższenie powyższych kryteriów powoduje automatyczne podniesienie liczby chętnych korzystających ze świadczeń pieniężnych. Jednak, by móc skorzystać ze wsparcia finansowego, nie wystarczy samo złożenie wniosku w ośrodku pomocy społecznej. Kluczowe jest także spełnienie nie tylko wymogu posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich, ale i warunku dochodowego. Czytaj więcej:

zasiłek mops 2020

Zasiłek stały – kryterium przyznania

Świadczenie stałe to specjalna forma zasiłku pieniężnego, który zgodnie z art. 37 Ustawy o pomocy społecznej przysługuje:

 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź całkowicie niezdolnej do pracy, gdy jej dochód jest niższy niż przewiduje to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą,
 • Dorosłej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie5.

Co ważne – niezdolność do pracy, z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę. Z kolei całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba legitymuje się I lub II grupą inwalidzką bądź znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czytaj także:

Zasiłek stały jaką ma wysokość? W przypadku osoby samotnie gospodarującej świadczenie wylicza się go na podstawie różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Z uwagą, że kwota tego zasiłku nie może być wyższa 645 zł i mniejsza niż 30 zł. Natomiast, w przypadku osoby w rodzinie, zasiłek ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a jej dochodem.

Zasiłek okresowy – komu przysługuje i na jaką wysokość?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, ze względu na swoją długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Kryterium dochodowe wynosi 634 zł, 
 •  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Kryterium oblicza się tutaj jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 514 zł i liczby osób w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

Zasiłek celowy – komu jest przyznawany i w jakiej wysokości?

Zasiłek celowy, jak sama nazwa wskazuje przyznawany jest w celu zaspokojenia pewnej potrzeby bytowej. Może być on wypłacany na pokrycie w części lub całości niektórych kosztów, jak np.:

 • Zakupu żywności
 • Leków i artykułów spożywczych
 • Odzieży
 • Opału
 • Podstawowych przedmiotów użytku domowego
 • Drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • Kosztów zorganizowania pogrzebu
na co wypłacany jest zasiłek

Jednak, co ważne może być przyznawany także według innych kryteriów, które rozpatrywane są indywidualnie. Dlatego równie dobrze istnieje możliwość wnioskowania o wydatki, które nie są uwzględnione w prawie. Co do zasady świadczenie przyznawane jest osobom, których kryterium dochodowe w 2021 roku wynosi:

 • 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 528 zł dla osoby w rodzinie.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których świadczeniobiorca otrzymuje zasiłek pomimo niespełnienia warunków kryterium. Dzieje się tak, gdy doszło do nieprzewidzianych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej bądź ekologicznej. W szczególnych przypadkach może zostać przyznany również specjalny zasiłek celowy – właśnie dla tych osób, które przekraczają wspomniane kryterium dochodowe. Co istotne – ten rodzaj świadczenia nie podlega zwrotowi.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego – ile wynosi w 2021 roku?

W przypadku zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów na utrzymanie dziecka – kryterium dochodowe w 2021 roku pozostanie bez zmian. Co oznacza, że przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

 • 674 zł na osobę w rodzinie,
 • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

W praktyce więc, wysokość zasiłku rodzinnego, od dnia 1 listopada 2018 roku do 31 października 2021 roku równa się miesięcznie:

 • 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł – na małoletniego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Warto pamiętać również o tym, że zasiłek rodzinny podobnie, jak wszelkie świadczenia rodzinne – wolny jest od podatku dochodowego! Jednocześnie kryterium upoważniające do zasiłku rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym warunkuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego stawka w 2021 roku wynosi 620 zł (wzrost o 100 zł).

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim obojgu rodzicom dziecka lub jednemu rodzicowi. Jednak może skorzystać z niego również prawny bądź faktyczny opiekun – pod warunkiem, że wcześniej wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka! Nie rzadko zdarza się, że świadczenie rodzinne pobiera pełnoletnia osoba ucząca się, ale taka, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja ma miejsce, np. w momencie śmierci rodziców lub w związku z sądowym ustaleniem lub sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów z ich strony.

Powyższy spis osób to katalog zamknięty, co w praktyce oznacza, że nikt inny oprócz nich nie posiada prawa do zasiłku rodzinnego!

kiedy ustaje zasiłek

Ograniczenia zasiłku rodzinnego

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, świadczenie to, bez dwóch zdań, jest głównym elementem wspierającym politykę prorodzinną kraju. Jednak wspomniany zasiłek obowiązuje jedynie przez określony czas – a więc:

 • Do ukończenia przez małoletniego 18 roku życia /albo
 • Nauki w szkole – lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia / albo
 • Do 24 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole bądź w szkole wyższej. Musi legitymować się też orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek pielęgnacyjny – kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejne ze świadczeń rodzinnych, które jest efektem prowadzenia w naszym kraju efektywnej polityki socjalnej. Jego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej pomocy osobom, w związku ich niepełnosprawnością oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Tak więc – są to comiesięczne wypłaty udzielane opiekunom niepełnosprawnych, w związku ze stanem zdrowia ich podpiecznych.

1 listopada 2018 roku po raz pierwszy od 12 lat podwyższono jego kwotę i wynosiła ona:

 • 184,42 zł (wzrost ze 153 zł). W kolejnym etapie, czyli od 1 listopada 2019 roku wzrosła zaś do 215,84 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Do jego przydzielenia kwalifikują się przede wszystkim:

 • osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń, który zalicza płatnika do II grupy inwalidzkiej (warunek: niepełnosprawność musi wystąpić przed ukończeniem 21 lat!),
 •  seniorzy – powyżej 75 roku życia,
 •  na wsparcie mogą liczyć też opiekunowie osób powyżej 16 roku życia. W tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ewentualnie wymagane jest odpowiednie zaświadczenie zakładu ubezpieczeń – ZUS lub KRUS o wpisaniu świadczeniobiorcy do I grupy inwalidzkiej. Pod uwagę brane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,

Co więcej, rząd zdecydował się, że zostanie zwiększona również kwota zasiłku dla opiekuna i w 2021 roku wynosi ona już 620 zł (wzrost o 100 zł).

Kontrowersja – czy kryterium dochodowe jest zbyt niskie?

Wysokość kryterium dochodowego, która jest ustalana przez MOPS budzi sporo kontrowersji. Ma to głównie związek z dynamicznym wzrostem pensji minimalnej i zbyt rzadką waloryzacją progów dochodowych. Od 1 stycznia 2021 roku pensja minimalna wynosi 2600 zł brutto, a już w 2021 roku ta kwota ma być podniesiona do 3000 zł brutto.

Na waloryzację kryterium dochodowego przyjdzie nam jednak poczekać aż do listopada 2021 roku. Ta sytuacja powoduje, że osoba samotnie wychowująca dziecko, która otrzymuje pensję minimalną, często przekracza progi ustalone przez MOPS i nie może skorzystać z zasiłków. Podobne historie zdarzają się także w rodzinach z większą ilością członków. Nierównomierność pomiędzy szybko rosnącą pensją minimalną a wolno waloryzowanym kryterium dochodów może komplikować sytuację finansową wielu rodzin.

Kryterium dochodowe MOPS waloryzowane jest zbyt rzadko. Pensja minimalna urośnie pomiędzy 2019 a 2021 o ponad 30%, zaś kryterium dochodowe podnoszone jest raz na trzy lata o zaledwie kilka-kilkanaście procent.

Źródła:

1. https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-11-23-ulgi-swiadczenia-prorodzinne.html

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/skuteczna-polityka-rodzinna

3. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-9/

4. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358

5. https://www.arslege.pl/zasilek-staly/k101/a6799/

Komentarze (19)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • B
  B
  Bogdan
  20.05.2019, 12:19

  Politykom 10 000 zł. nie starcza do końca miesiąca, rencista z dochodem 712 zł.
  jest na tyle bogaty że nawet pomoc społeczna mu nie przysługuje.

  • H
   H
   Helena
   22.09.2019, 02:43

   Pani Tomaszu!!!! Proszę w trybie natychmiastowym, zgłosić się natychmiast do najbliższej placówki leczenia psychiatrycznego zanim pana dopadnie skurcz odbytnicy

 • D
  D
  DPS
  30.05.2020, 09:18

  To jest chore. Pensja minimalna rośnie, a kryterium dochodowe dopiero w 2021r?? Czyli nie mogę więcej zarobić, bo mi zabiorą na dopłatę na DPS na matkę. Chory kraj. Ma mi wystarczyć 1580 zl na mnie??

 • G
  G
  Gabiela
  20.10.2019, 09:59

  To przykre ale podpisuje się pod wpisem Pani Eweliny. Samotnie wychowuje niepełnosprawne dziecko bo mój partner odszedł gdy się dowiedział, że córka jest chora. Nie należny mi się nic bo zarabiam 1600 zł

 • E
  E
  Elżbieta
  22.06.2021, 20:51

  Mam emeryturę 1056zl, a wydatki w tym miesiącu na leki 380zl i przekraczam kryterium dochodowe dla osoby samotnej, więc nie mogę się starać o pomoc z MOPS, a mieszkanie 350zł, prąd 55 zl miesięcznie,telefon 30 i jak tu przeżyć za 200zl? Dlaczego kryterium dochodowe jest waloryzowane raz na 3 lata, to jest chore!!!

 • A
  A
  Aneta
  16.06.2021, 07:58

  Witam serdecznie, mam pytanie jeżeli w rodzinie jest dziecko w wieku 22lata legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności uczące się, jakie jest kryterium na osobę aby otrzymać pomoc z Mops.

 • G
  G
  Grzegorz
  15.05.2020, 18:04

  I to jest bardzo krzywdzące dla osób ze znaczną niepełnosprawnością jaką jestem. Co to za wymysł poroniony Pani min. MPPiPS??

  • A
   A
   Asia
   11.07.2020, 19:37

   Wszystko podnoszą ale zasiłku stałego z mopsu nie podwyższą. Jak tu wyżyć ale mówią że dają najbiedniejszym. Chore to jest żeby dopiero, co trzy lata podnieść kryterium dochodowe a wszystko drożeje

  • A
   A
   Artur_G
   29.06.2021, 00:03

   Panie Grzegorzu. Krzywdzące jest sam fakt szukania dziury w całym. Pragnę poinformować że osoba ze znaczonym lub w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo pracować bez odebrania renty socjalnej. Osoba która ma znaczny stopień i niezdolna do pracy a nawet niezdolna do całkowitej pracy nie wyklucza do podjęcia pracy z tym że pracę osoba nawet niezdolna do pracy i ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma jak najbardziej prawo do pracy pod warunkiem podjęcia pracy w pracy chronionej.
   Praca chroniona jest pracą dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Podejmując się pracy np w supermarkecie, na usłudze sprzątającej czy w jakiejś innej to ma Pan prawo podjąć się pracy.
   Praca dla osób niepełnosprawności są teraz multum i nie utraci Pan ani grosza z renty jeżeli wynagrodzenie nie przekroczy 2 krotnego wynagrodzenia z pracy z najniższej stawki. Ja mam znaczny stopień i niezdolny do pracy ale całkowicie niezdolny do pracy nie znaczy że nie można się podjąć pracy a wręcz przeciwnie.

   Może sobie Pan dorobić bez żadnych problemów i lęków że straci Pan prawo do renty czy do zawieszenia renty jeśli Pan podejmie się pracy w pracy chronionej którego wynagrodzenie nie przekracza 2800zł netto.

   Zapozna się Pan w ogłoszeniach w których bardzo często przyjmują osoby z niepełnosprawnością z orzeczeniem. Bo dla Pracodawcy jest lżej na rękę przyjąć takiego pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bo dostaje 3 krotność mniej obciążeń podatkowych, składkowych i multum pomocy od Państwa w ramach przyjęcia na stanowisko osobę z orzeczeniem.

   Gdyby Pan się nie przemądrzał i nie skarżył jaki mamy rząd i prawo Polskie to by Pan starał się wziąć za siebie a nie liczyć tylko od innych a dać od siebie już nie łaska.

   Za czasów PO nie było ani grosza powiększonego zasiłku pielęgnacyjnego z tych 153 zł przez 20 lat i wtedy każdy narzekał a teraz gdy z 153zł zrobił Rząd na 215,84zł to wraz wam mało nieroby.

   Ja pracuje i mam rentę zgodnie z Prawem do renty socjalnej z tytułu niezdolny do pracy i potrafię podjąć się pracy a wy zganiacie na to że mało pieniędzy nierobom daje Państwo Polskie.

   Skoro masz niezdolność do pracy i znaczny stopień i znać się na komputerze i czytać potrafisz i pisać to znaczy że sparaliżowany nie jesteś, pisać piszesz ręce masz do do roboty i nie zganiaj na to jaki masz stopień tylko do roboty nieroby.

 • J
  J
  Janusz
  28.02.2020, 13:56

  Zasiłek specjalny dla opiekuna nie jest większy, bo wynosi tyle co w 2019 roku czyli, 620 zł

  • B
   B
   Beata
   29.04.2020, 16:14

   Dalej rząd będzie brał dla siebie. Ja jestem chora, mąż jest po chemii i mamy wspólnie niecałe 900zł, po opłatach nie zostaje prawie nic. A rząd myśli o sobie, a teraz w tych czasach jest ciężko; koronawirus daje się we znaki podobnie u nas.

 • E
  E
  Ewelina
  01.10.2019, 14:33

  Do pani Jadwigi. Samotne matki nic nie dostają tak dla jasnosci

  • A
   A
   Anna
   10.09.2020, 00:52

   Co za głupoty Pani pisze,samotne matki nie dostaja nic.To,ze zostala wdowa z dwojka malych dzieci i ponad tysiac zł netto na zycie, to jej wina,dzieci wina? Jak Pani śmie tak pisac i wszystkie matki wrzucac do jednego worka.

 • J
  J
  Jadwiga
  27.09.2019, 17:31

  Dla samotnych matek z dziemi wszystko, a dla starych zchorowanych seniorów ii rencistów co nie mogą pracować NIC!!!

  • A
   A
   Anka
   09.10.2019, 11:43

   Ja jestem samotną matką , mojemu dziecku nigdy nie przysługiwało ani rodzinne ani 500+ Nic bo ja pracowałam ! Wiec niech pani nie pisze kłamstw

  • M
   M
   Mama
   09.04.2020, 10:17

   Dokładnie, pod tym się podpisuje odkąd poszłam na staż!! Nie do pracy nawet już zasiłek rodzinny nie przysługiwał mi to jest chore…. A 500+ dopiero dostalam jak była decyzja, że na każde dziecko…

 • T
  T
  Tomasz
  02.08.2019, 21:28

  Człowiek chory nie zdecyduje się na dziecko lub dwoje dzieci aby nie urodziło się dziecko chore. Będzie żył strachem, a jeśli zdecyduje się to tylko na jedno. Osoby które mogą iść do pracy a rezygnują z pracy zawodowej z tegoż powodu iż otrzymują 500 plus dodatki na dzieci i tak mamy przez okres kilku lat, a co najmniej czterech. Żerują na 500 plus i dodatkach, dodatkowo rodzą czwarte dziecko, rozwodzą się z mężem, a z tych pieniędzy Oczywiście wspólnie małżonkowie byli budują sobie dom żyjąc na kocią łapę, gdyż samotna mama otrzymuje kilka tysięcy zł łącznie. Korzystając z MOPSu, dodatków 500 Plus, 1600 na jedno dziecko a posiada ich na przykład dwójkę lub trójkę jest samotna ale tylko na papierze. Dodatkowo przy czwórce dzieci mają zapewnioną emeryturę. My natomiast jesteśmy zmuszeni stawać na komisje lekarską, gdzie przechodzimy, jak to się mówi pranie mózgu przez orzeczników, potrójne komisje lekarskie i po 11 lekarzach. Rezygnujemy z renty 800 zł, a i tak nie dostaniemy na przykład epilepsji i podejmujemy pracę zawodową, po czym zostajemy wyrzuceni z pracy przy pierwszym napadzie padaczkowym. Dziecko oczywiście rodzimy jedno przez cesarkę z wielkim strachem, ale czy ktoś o tym myśli, że dziecko będzie wymagało leczenia gdyż leki przychodzą na dziecko a diagnoza lekarska jak zawsze brzmi padaczka skryto pochodna po matce. Dopiero gdy trafi się mądry neurolog, profesor szanowany postawi on faktyczną diagnozę jaką jest trucie lekami w łonie matki. Ileż to dziewczyn epilepsją wrzuca się na swoje życie, bo myśli mają czarne w tym momencie kiedy usłyszę słowo ty masz padaczkę praktycznie nie widzę sensu życia przed sobą, a mało która wiąże się z partnerem. To właśnie jest główny powód tejże choroby przychodzi ona jak burza a traktowani jesteśmy jakbyśmy byli chorzy psychicznie. W rzeczywistości jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy funkcjonują normalnie, tylko że na lekach. Jak łatwo zniszczyć człowiekowi życie, bo on ma padaczkę. Następną rzeczą co się dzieje w takim człowiekiem przestaje w siebie wierzyć i ląduje u psychiatry z napisem depresja i znowu psychotropy. Nie poddawajcie się proszę, jeżeli jesteście takiej sytuacji nie pozwólcie się wykończyć. Uwierzcie w siebie, ja już mam dwójkę dzieci i jestem szczęśliwa.

  • G
   G
   Gosia
   21.04.2020, 20:27

   Super wpis, też mam epilepsje, pracuje jak tylko mogę dając z siebie 200%, ale z wynagrodzeniem jest różnie. Choć mam zasądzone środki od byłego, ten ma gdzieś egzekucje i de facto musze radzić sobie z epilepsją całkiem sama. Nigdy nie brałam żadnych świadczeń od państwa uznając, że przecież można samemu..Niestety nie, nie zawsze można samemu, a ten skryty zabójca mózgu-epilepsja, naprawdę potrafi doprowadzić do nagłego i mocnego pogorszenia z dnia na dzień. Przykre jest to bardzo, że gdy ludzie obserwują różnorakie ataki, najczęsciej podejrzewają o „bycie pod wpływem”. Przykre, że często losowo, my padaczkowcy zostajemy sami, bo bliscy widząc nasz ” niewład” ciała, nie chcą tego brać na barki. Trzeba jednak żyć i tyle.

  • T
   T
   Tomek1973
   07.05.2021, 13:12

   W Polsce osoby samotne, ubogie, chore, traktowane są, jak najgorsze zło

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x