Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Z powodu zdarzeń losowych stałeś się osobą niewypłacalną i nie masz możliwości dalszego regulowania zaciągniętych zobowiązań? Z tej sytuacji jest rozwiązanie w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, aby móc skorzystać z tej instytucji.
Możliwość ogłoszenia przez konsumentów, czyli osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, upadłości zostało wprowadzone do przepisów w 31 marca 2009 r. Z uwagi jednak na ówczesne brzmienie poszczególnych artykułów i konieczność spełnienia przez dłużników wielu wymagań, zaproponowane rozwiązania nie przyniosły oczekiwanych efektów – z upadłości skorzystało niewiele osób. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe miała miejsce w 2014 r. Od wprowadzenia zmian w życie w 2015 r. widać systematyczny wzrost zainteresowania tą instytucją wśród osób fizycznych – z roku na rok korzysta z niej coraz więcej osób, a to dlatego, że przeprowadzenie postępowania jest tańsze, a dłużnik nie musi posiadać majątku, aby się oddłużyć.

Jeżeli jesteś osobą niewypłacalną, wpadłeś w spiralę zadłużenia i nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej może być dla Ciebie bardzo korzystne. To sposób, aby umorzyć część lub nawet całość długów, uniknąć kosztownych postępowań egzekucyjnych i odzyskać finansową równowagę.

upadlosc-konsumencka-1

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość konsumencka polega na zwolnieniu z długów – dłużnik nie musi regulować zaciągniętych zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Nie oznacza to jednak, że całkowicie przestaje odpowiadać za swoje zadłużenie. Jeżeli upadający ma majątek, z którego może nastąpić, chociaż częściowe zaspokojenie wierzycieli, sporządzony zostaje plan ich spłaty. W planie sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (przy czym nie dłuższym niż 36 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach 54 miesiące) upadły ma obowiązek spłacać zobowiązania. Konsument, który wykaże się solidnością i zrealizuje plan, może być pewien, że wcześniej określona część zobowiązań zostanie umorzona.

Konieczność spłaty przez konsumenta zobowiązań nie oznacza jednak, że zostanie on bez środków do życia. Przepisy są tak skonstruowane, że przy opracowywaniu planu spłaty wierzycieli sąd musi wziąć pod uwagę jego możliwości zarobkowe oraz fakt, że musi się on utrzymać. Przy sporządzaniu planu sąd ma na względzie także potrzeby osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz realność  ich zaspokojenia w przyszłości.

Upadłość konsumencka a brak majątku

Jeżeli dłużnik ma majątek, z którego wierzyciele mogliby zostać, chociaż częściowo zaspokojeni, to następuje jego spieniężenie, a uzyskana w tej drodze kwota podzielona między wierzycielami. Jednocześnie upadły musi liczyć się z tym, że będzie musiał spłacać niezaspokojone wierzytelności przez najbliższe 3 lata (a w niektórych przypadkach 4,5 roku). Co w przypadku niewypłacalnych konsumentów, którzy nie mają żadnego majątku?

W sytuacji, gdy sytuacja finansowa upadłego jest szczególnie trudna, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

upadlosc-konsumencka-2

Kto możne ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka pozwala pozbyć się zobowiązań, których spłata jest ponad możliwości konsumenta. Nie każda osoba zadłużona może jednak skorzystać z tej instytucji – konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Zgodnie z przepisami upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób, które są:

 • osobami fizycznymi, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań,
 • do niewypłacalności nie doszło na skutek umyślnego działania (np. dłużnik wyzbył się majątku przed złożeniem wniosku, aby nie doszło do spłaty zadłużenia).

Ostatnia przesłanka jest bezwzględna. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że działanie dłużnika było rażącym niedbalstwem, ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe.

Warunki ogłoszenia upadłości

Aby ogłosić upadłość, dłużnik musi złożyć wniosek do sądu. Z wnioskiem może również wystąpić wierzyciel zadłużonego.

Oddłużenie jest możliwe wówczas, gdy dłużnik spełnia wymogi formalne, czyli jest osobą fizyczną, a jego zadłużenie nie jest wynikiem jego umyślnego działania.

Sąd ma obowiązek odrzucić wniosek o upadłość, jeżeli konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Taka okoliczność ma miejsce wówczas, gdy dłużnik – mając już problem z płynnością finansową – zaciągnął pożyczkę ratalną mimo tego, że był świadomy, że nie będzie w stanie go spłacić.

W ustawie Prawo upadłościowe zostały wymienione także inne przesłanki, których stwierdzenie może uniemożliwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przykładowe to:

 • podanie przez dłużnika we wniosku informacji, które nie są zgodne z prawdą lub są niezupełne,
 • uchylenie planu spłaty wierzycieli, które miało miejsce w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku z uwagi na fakt, że dłużnik nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązań,
 • uchybienie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – jeżeli dłużnik był zobowiązany terminem, którego nie dotrzymał w okresie 10 lat przed dłużeniem wniosku o upadłość.

Szczególnie ważne jest dokładne, szczere opisanie swojej aktualnej sytuacji. Zatajenie faktów dotyczących zadłużenia może jedynie pogorszyć sytuację – sąd może nie przychylić się do wniosku złożonego przez dłużnika.

upadlosc-konsumencka-3

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby zainicjować postępowanie o upadłość konsumencką, niezbędne jest złożenie wniosku do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Prawidłowo sporządzony wniosek musi zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe niewypłacalnego konsumenta – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
 • o majątku – należy wskazać miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • o okolicznościach, które uzasadniają złożenie wniosku,
 • o wierzycielach – dłużnik powinien wskazać ich adresy, wysokość przysługujących im wierzytelności i terminy zapłaty,
 • o wierzytelnościach spornych,
 • o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia (np. hipoteki na nieruchomości).

Do wniosku konsument musi dołączyć oświadczenie, że jego aktualna sytuacja finansowa nie jest wynikiem działania umyślnego, czyli nie została spowodowana rażącym niedbalstwem.

Wniosek o ogłoszenie upadłość należy opłacić – obecnie wysokość opłaty wynosi 30 zł. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uregulowania opłaty.

Upadłość konsumencka – korzyści

Od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe droga do ogłoszenia upadłości jest łatwiejsza – niższe są opłaty sądowe, dłużnik nie musi też posiadać majątku. Korzyści płynących ze skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej jest więcej niż tylko zyskanie oddłużenia – dłużnik może liczyć także na:

 • komfort psychiczny – w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania sądowe o zapłatę oraz egzekucje zostają zawieszone,
 • plan spłaty dostosowany do jego możliwości finansowych,
 • zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich i najbliższych – jeżeli posiada on nieruchomość, to zostanie ona spieniężona, ale jednocześnie otrzyma on środki pozwalające wynająć lokum na okres od 12 do 24 miesięcy.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik ma realną szansę odzyskać równowagę finansową i zmienić swoją dotychczasową sytuację.

Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz o niej wiedzieć
5 (100%) 2 głos[ów]
2018-08-27T16:41:19+00:0030.07.2018|Blog finansowy|

Dodaj komentarz