Upadłość konsumencka 2021 – kogo obejmuje i jak złożyć wniosek?

Liberalizacja prawa o upadłości konsumenckiej, która miała swój zalążek 31.12.2004 roku, znacznie zwiększyła liczbę bankrutów. Do Krajowego Rejestru Długów jest już wpisanych ponad 2,5 mln osób, których łączna kwota zaległości wynosi w sumie aż 45,7 mld zł! W tym gronie znajdują się także dłużnicy, którzy już ogłosili upadłość1. Dlatego, jeśli z powodu zdarzeń losowych stałeś się osobą niewypłacalną i nie możesz dalej regulować zaciągniętych zobowiązań – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Od 2019 roku procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej stały się jeszcze bardziej przejrzyste, a my doradzimy Ci, jak przejść przez ten trudny okres!

Upadłość konsumencka – na czym polega?

„Upadłość konsumencka” to nieformalnie stosowana nazwa możliwości ogłoszenia niewypłacalności przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednak, aby tak się stało, konieczne jest przejście szeregu formalności.

Jeszcze przed nowelizacją Prawa upadłościowego z 28.02.2003 roku2 – nie każdy mógł z tego skorzystać, gdyż sąd uznawał bankructwo dłużnika tylko w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że o upadłość można starać się, mając niespłacone zobowiązania w bankach, instytucjach pożyczkowych oraz u osób prywatnych. Oczywiście – istnieje pewna grupa należności, które nie podlegają umorzeniu. Aktualnie są to wszelkie kredyty i pożyczki, które dłużnik zaciągnął świadomie, pomimo problemów finansowych. Zgodnie z art. 369/2 Prawa upadłościowego sąd oddala wniosek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 3.

Złóż wniosek o upadłość

Dlatego, przed organem sądowym należy udowodnić, że nie było to celowe i zamierzone działanie! Dobrym przykładem mogą być pożyczki zaciągane na spłatę wcześniejszych zobowiązań, a także długi hazardowe – choć z tym ostatnim bywa różnie. Bowiem, gdy bankrut jest w stanie udowodnić, że jego uzależnienie od hazardu jest chorobą, to sąd może wydać zgodę na upadłość konsumencką. Warto wspomnieć, że oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpi również z powodu spornego charakteru wierzytelności.

Artykuł 12a Prawa upadłościowego podkreśla, że jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.  Dlatego, jeżeli jesteś osobą niewypłacalną i wpadłeś w spiralę zadłużenia, to skorzystanie z upadłości konsumenckiej jest dobrym rozwiązaniem. To sposób, aby umorzyć część lub nawet całość długów, uniknąć kosztownych postępowań egzekucyjnych oraz odzyskać finansową równowagę.

Upadłość nie bierze się znikąd!

Według danych Krajowego Rejestru Długów ofiarami bankructwa są głównie osoby, w wieku 36-45 lat, z czego dominującą grupę stanowią kobiety. Niepokojącym faktem jest również to, że coraz większe grono dłużników pojawia się wśród seniorów oraz osób między 25 a 35 rokiem życia. Dodatkowo, jak wynika z danych BIK oraz BIK Infomonitor w 2018 roku długi bankrutów wyniosły łącznie ponad 732 mln zł, a większość z nich, bo ok. 698 mln zł, stanowiły kredyty. 

W praktyce oznacza to, że właściwie co drugi konsument, który ogłosił bankructwo, był wcześniej notowany w KRD jako dłużnik4. Wielu z tych multidłużników próbuje ratować swoją sytuację, zaciągając kredyty na spłatę wcześniejszych należności.  Jest to najgorsze z możliwych rozwiązań, ponieważ koszty takich pożyczek są wysokie. Ze względu na duże ryzyko większość instytucji finansowych udziela ich z wysokim oprocentowaniem.  W efekcie tego zadłużenie, zamiast maleć – przybiera na sile. Dodatkowo – spora część bankrutów korzysta z ofert z pogranicza prawa, typu: „pożyczki bez KRD”. W tym przypadku oprocentowanie sięga już kilkudziesięciu, a nawet kilkuset procent!

WojewództwoLiczba osóbUdział osóbKwota długów w mln złUdział w kwocie długów
Mazowieckie87620,7%143,65 mln zł29,3%
Śląskie51512,2%47,10 mln zł9,6%
Małopolskie3438,1%47,36 mln zł9,7%
Wielkopolskie3237,6%35,29 mln zł7,2%
Dolnośląskie3087,3%40,68 mln zł8,3%
Kujawsko-Pomorskie3037,2%25,80 mln zł5,3%
Łódzkie2505,9%28,22 mln zł5,8%
Podkarpackie2435,7%23,74 mln zł4,8%
Świętokrzyskie1894,5%11,16 mln zł2,3%
Zachodniopomorskie1874,4%14,33 mln zł2,9%
Pomorskie1513,6%22,50 mln zł4,6%
Warmińsko-Mazurskie1413,3%14,46 mln zł3,0%
Opolskie1263,0%14,36 mln zł2,9%
Podlaskie1253,0%9,65 mln zł2,0%
Lubuskie781,8%6,11 mln zł1,2%
Lubelskie771,8%5,16 mln zł1,1%

Struktura geograficzna osób zgłaszających upadłość konsumencką, Źródło: BIG InfoMonitor, BIK5

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wiemy już, że upadłość konsumencką można ogłosić, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednak opóźnienie w ich spłacie musi przekraczać minimum 3 miesiące. W art. 11 Prawa upadłościowego zapisano również, że bankrut będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące6.

Dlatego osoba zadłużona, która popadła w problemy finansowe – w dodatku z nie swojej winy – może złożyć właściwy wniosek o upadłość konsumencką. Oczywiście, jeśli sąd nie umorzył wcześniej jej długów. Taki dokument mogą zgłosić dawni przedsiębiorcy – również po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać również o tym, że w ubieganiu się o upadłość konsumencką kluczowe jest złożenie oświadczenia we właściwym sądzie rejonowym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej. We wniosku muszą zostać zawarte dane, takie jak:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL,
 • wskazanie miejsc, w których dostępny jest majątek dłużnika (np. konto oszczędnościowe, rachunek bankowy, akcje i obligacje),
 • zawarcie okoliczności wniosku (np. trudna sytuacja losowa, wypadek, choroba),
 • aktualny i pełny wykaz majątku wraz z jego oszacowaniem,
 • spis wierzycieli z dokładnym adresem oraz wyliczeniem kwoty zadłużenia,
 • spis wierzytelności,
 • lista zabezpieczeń,
 • oświadczenie – podkreślające, że aktualna sytuacja finansowa nie jest wynikiem umyślnego działania – a więc nie została spowodowana rażącym niedbalstwem.

Koszt wszczęcia takiego postępowania upadłościowego wynosi 30 zł. Do wniosku należy dołączyć także potwierdzenie uregulowania opłaty. Decyzję o ogłoszeniu bankructwa, sąd podaje do wiadomości publicznej. Powiadamia także syndyka oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Oczywiście taki wniosek można przygotować samemu i wszcząć postępowanie sądowe. Pamiętajmy jednak o tym, że zebranie odpowiednich dokumentów i prawidłowe wypełnienie pism może być bardzo kłopotliwe, gdy nie ma się doświadczenia i wykształcenia kierunkowego w dziedzinie prawa. Każdy błąd czy niedopatrzenie eliminują nasze szanse na skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomóc nam w tym może doświadczona kancelaria prawna, która ma za sobą dziesiątki podobnych spraw. Klikając w poniższy link, możesz skontaktować się z profesjonalnymi prawnikami, którzy przeprowadzą za Ciebie postępowanie upadłościowe.

Złóż wniosek o upadłość

Jak krok po kroku ogłosić upadłość konsumencką?

Znając już wszystkie niezbędne czynności i informacje, jakie są potrzebne na formalnej ścieżce ogłaszania upadłości konsumenckiej, pora obszernie scharakteryzować ten proces krok po kroku.

 1. Należy upewnić się, jaki jest adres i przyporządkowanie, najbliższego naszemu aktualnemu miejscu zamieszkania, Sądu Rejonowego.
 2. Zanim udamy się do niego z wnioskiem, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia dokumentujące bieżącą sytuację finansową niewypłacalnego dłużnika. Można tego dokonać samodzielnie lub przy pomocy kancelarii prawnej (co zalecamy!).
 3. Przygotujmy spis wszystkich wierzycieli wraz z ich danymi osobowo-adresowymi oraz wszystkich wierzytelności wraz z aktualną kwotą zadłużenia oraz pierwotnym terminem ich uregulowania.
 4. Do spisu wierzytelności nie zapomnijmy spisać listy wszelkich elementów, które tworzą nasz majątek. Należy wypisać rodzaj oraz szacowaną wartość zarówno w przypadku środków pieniężnych, jak i mienia ruchomego oraz nieruchomego itd.
 5. Posiadając wszelkie niezbędne dokumenty stanowiące merytoryczne potwierdzenie naszej pozycji finansowej w faktach, należy przygotować się do wypełnienia wniosku. Należy podać w nim wszelkie wymagane informacje, a szczególny nacisk należy postawić na obszerne scharakteryzowanie swojej sytuacji finansowej i uzasadnienie, dlaczego wnioskujemy o ogłoszenie upadłości. Musimy też oświadczyć, że obecna sytuacja finansowa nie jest wynikiem umyślnych działań.
 6. Gotowy wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy zanieść do odpowiedniego miejscu zamieszkania sądu rejonowego, nie zapominając o dokonaniu opłaty w wysokości 30 złotych.
 7. Należy pobrać z kasy potwierdzenie dokonania wpłaty, następnie dołączyć je do pakietu wnioskowego i złożyć go w biurze sądu rejonowego.
 8. To wszystko ze strony niewypłacalnego dłużnika – teraz to sąd musi rozpatrzyć zawarte we wniosku informacje oraz zweryfikować, czy dołączona do wniosku dokumentacja na temat wierzytelności i ich skali przewagi nad wartością majątku upoważnia do stwierdzenia stanu upadłości.
 9. Decyzja sądu jest, jak już wspominaliśmy, podawana do wiadomości publicznej.

Dopełniając wszystkich formalności i procedur wymaganych przy dopełnianiu procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej, zwiększamy swoje szanse na możliwie jak najszybsze i jak najskuteczniejsze jej sfinalizowanie.

upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka a brak majątku

Sytuacja ogłoszenia upadłości konsumenckiej wydaje się być prosta, gdy upadły posiada majątek, z którego wierzyciele mogliby zaspokoić swoje żądania. Dochodzi do jego spieniężenia, a uzyskana na tej drodze kwota zostaje podzielona między wierzycieli. Jednocześnie dłużnik musi mieć świadomość tego, że na czas postępowania – wszelkie jego dobra materialne, jako masa upadłości stają się przedmiotem zarządzania syndyka.

W praktyce oznacza to, że bankrut traci prawo do samodzielnego i swobodnego kierowania osobistym dobytkiem. Co w momencie, gdy bankrut nie dysponuje żadnym majątkiem? W sytuacji, gdy dłużnik nie osiąga żadnych dochodów i choruje, sąd ma prawo umorzyć zobowiązania upadłego bez spłaty wierzycieli i bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Odbywa się to po uprzednim zatwierdzeniu wierzytelności i po wysłuchaniu upadłego, a także wierzycieli. Syndyk masy upadłościowej również przedstawia swoją wersję wydarzeń7.

Upadły nie pozostaje bez środków do życia!

Jednak konieczność spłaty dawnych należności nie oznacza tego, że dłużnik pozostanie bez środków do życia. Istnieje sposobność, że otrzyma on środki na wynajem nieruchomości na okres roku lub dwóch lat. Ponadto – przepisy są tak skonstruowane, że przy opracowaniu planu spłaty wierzycieli, organ sądowy musi wziąć pod uwagę:

 • możliwości zarobkowe upadłego,
 • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe,
 • wysokość niezaspokojonych wierzytelności, a także realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Dodatkowo – w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Takie zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli8.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości? Najczęściej są to przedsiębiorcy, członkowie zarządu spółek, poręczyciele pożyczek i kredytów, małżonkowie dłużników, a także frankowicze i rolnicy. Ogłoszenie bankructwa pozwala pozbyć się zobowiązań, których spłata przekracza możliwości finansowe. Zgodnie z przepisami – upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób, które są:

 • obywatelami Polski, a ich stałym miejscem zamieszkania i pobytu jest Polska,
 • osobami fizycznymi, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań,
 • do niewypłacalności nie doszło na skutek umyślnego działania (np. dłużnik wyzbył się majątku przed złożeniem wniosku, aby nie doszło do spłaty zadłużenia),
 • rzetelne wobec swoich wierzycieli i nie dokonały wobec nich krzywdzących czynności, w ciągu ostatnich 10 lat.

Ostatnia przesłanka jest bezwzględna. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że działanie dłużnika było rażącym niedbalstwem, ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe! Na ich podstawie można więc stwierdzić, że kryteria te są mocno restrykcyjne i znacznie uszczuplają grono osób, które mają szansę na oddłużanie. Niemniej jednak – w reszcie przypadków chodzi o osoby nierzetelne oraz takie, które gromadziły swój majątek niezgodnie z prawem, a także celowo działały na niekorzyść wierzycieli.

dla kogo upadłość konsumencka

Warunki ogłoszenia upadłości

W ustawie Prawo upadłościowe zostały wymienione także inne przesłanki, których stwierdzenie może uniemożliwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przykładowe to:

 • podanie przez dłużnika we wniosku informacji, które nie są zgodne z prawdą lub są niezupełne,
 • uchylenie planu spłaty wierzycieli, które miało miejsce w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku z uwagi na fakt, że dłużnik nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązań,
 • uchybienie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – jeżeli dłużnik był zobowiązany terminem, którego nie dotrzymał w okresie 10 lat przed dłużeniem wniosku o upadłość.

Szczególnie ważne jest dokładne, szczere opisanie swojej aktualnej sytuacji. Zatajenie faktów dotyczących zadłużenia może jedynie pogorszyć ocenę płatnika. W konsekwencji sąd może nie przychylić się do wniosku o oddłużenie.

Nowe przepisy o upadłości z 2020

Od wprowadzenia nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z 2015 roku droga do ogłoszenia upadłości jest łatwiejsza. Niższe są opłaty sądowe, dłużnik nie musi też posiadać majątku. Korzyści płynących ze skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej jest więcej niż tylko zyskanie oddłużenia. Upadły może liczyć na:

 • komfort psychiczny –  ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza zawieszenie egzekucji majątku,
 • zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich i najbliższych – jeżeli posiada on nieruchomość, to zostanie ona spieniężona, ale jednocześnie otrzyma on środki pozwalające wynająć lokum na okres od 12 do 24 miesięcy.

Pomimo że reforma ta nazywana była mianem „Rewolucji Oddłużania” to Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już kolejny projekt. Jest nim  „Wielkie Czyszczenie Złogów” – czyli pokaźnej góry niespłaconych zobowiązań. W imię nowego projektu – procedury są być bardziej zliberalizowane. Zdaniem resortu – obecne przepisy nadawania upadłości konsumenckiej nadal są mało przejrzyste i klarowne. 

Dlatego konieczne było nie tylko znowelizowanie, ale zadbanie o to, by dłużnicy mieli ułatwioną drogę do restrukturyzacji swojego długu. W jaki sposób? Nowelizacja ustawy zakładała, że sąd nie będzie zagłębiał się w to – czy konsument doprowadził do zadłużenia na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Skupiła się natomiast na przesłankach art. 491/4 Prawa upadłościowego9Skutkuje to pomijaniem badania stopnia winy bankruta, na etapie rozpatrywania wniosku o upadłość konsumencką!

Nowe przepisy Prawa upadłościowego weszły w życie w marcu 2020 roku

Zmiany Prawa upadłościowego w 2020 roku

 • reorganizacji uległo art.491/14 Prawa upadłościowego10. Zgodnie z nową zmianą – przyczyny niewypłacalności zostaną przedstawione sądowi dopiero na etapie ustalania planu spłaty. A nie, jak miało to miejsce kiedyś – po zatwierdzeniu listy wierzytelności i wysłuchania przez sąd: upadłego, wierzycieli i syndyka. Dlatego, jeśli wina dłużnika w powstaniu problemów finansowych okaże się ewidentna, to plan spłaty wierzycieli przedłuży się z 36 miesięcy do 4-7 lat. Ponadto, gdy bankrut nie będzie posiadał żadnego majątku, sąd ogłosi upadłość oraz ustali plan spłaty bądź ewentualnie wyda wniosek o umorzeniu zobowiązań,
 • prawo upadłościowe gwarantuje dłużnikowi zabezpieczenie mieszkaniowe – w przypadku zbycia należącej do niego nieruchomości. Przepis ten – nie miał jednak zastosowania do przedsiębiorcy, który po utracie dachu nad głową nie otrzymywał środków na najem lokalu mieszkalnego. Nowe przepisy zakładają równe prawa dla obydwu podmiotów!

Konsekwencje zmian Prawa upadłościowego

Pozytywnym skutkiem nowelizacji jest skierowanie uwagi na konsumencki cel postępowania upadłościowego – a więc oddłużanie, czyli umorzenie zaległych zobowiązań bankruta. Podczas rozpatrywania wniosku – organ sądowy nie będzie już dokładnie przyglądał się przyczynie niewypłacalności. Dzięki czemu, każdy dłużnik otrzyma szansę powrotu do obrotu gospodarczego. A zaistniała sytuacja ma być dla niego dobrą lekcją pokory. Ponadto wierzyciele:

 • będą mogli złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika będącego byłym przedsiębiorcą – w okresie roku do momentu wykreślenia go z rejestru działalności gospodarczej. Niemniej jednak – pierwszeństwo w tej kwestii, projekt ustawy pozostawia bankrutowi,
 • uzyskają także dodatkowe zachęty do zwiększenia aktywności w postępowaniu upadłościowym. Na przykład, w postaci narzędzi umorzenia postępowania bądź wstrzymania oddłużania na okres przeprowadzania równoległych procesów,
 • otrzymają też dostęp do informacji o postępowaniu oraz sytuacji majątkowej dłużnika. W ten sposób ograniczą ich niektóre działania, np. możliwość ponownego składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w innym sądzie. Warto również wspomnieć o tym, że znowelizowana ustawa weszła w życie z przepisami o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podsumowanie zmian

Sędziowie jednogłośnie podkreślają, że nowe prawo jest bardziej skomplikowane i rozbudowane dla dłużnika. Wszelkie sprawy związane z ogłoszeniem bankructwa będą skrupulatnie sprawdzane – także z udziałem wierzycieli.

Dlatego – pomimo tego, że osoby prawne uzyskają szeroki dostęp do zawnioskowania o upadłość konsumencką, to wciąż istnieje wiele problemów. Na przykład, większe ryzyko niepowodzenia planu spłaty wierzycieli, dłuższy okres spłat, a tym samym wyższy poziom kosztów przeznaczonych w toku postępowania. Ważne jest jednak to, że jest to druga szansa na wyzbycie się niewypłacalności, więc warto z niej skorzystać!

Aby być pewnym tego, że sprawy ułożą się według naszych oczekiwań, warto uzyskać pomoc prawną od doświadczonej kancelarii. Kontakt z nią jest możliwy po naciśnięciu poniższego przycisku. Do czego Państwa serdecznie zachęcamy!

Złóż wniosek o upadłość konsumencką

Źródła:

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Konsumenci-upadaja-powoli

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030600535

3. https://www.arslege.pl/oddalenie-wniosku-o-ustalenie-planu-splat-i-umorzenie-czesci-zobowiazan/k29/a9114/

4. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/417694/ponad-6-5-tysiaca-osob-oglosilo-upadlosc-w-2018-r

5. Tamże

6.https://www.arslege.pl/niewyplacalnosc-dluznika/k29/a8746/

7. https://www.arslege.pl/plan-splaty-wierzycieli-lub-umorzenie-zobowiazan-upadlego/k29/a80778/

8.https://www.arslege.pl/postanowienie-o-ustaleniu-planu-splaty-wierzycieli/k29/a86553/

9.https://www.arslege.pl/oddalenie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci/k29/a9244/

10.https://www.arslege.pl/plan-splaty-wierzycieli-lub-umorzenie-zobowiazan-upadlego/k29/a80778/

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • A
  A
  Adam Prawnik z USA
  06.06.2019, 17:28

  Normalności w Polsce nie będzie dopóki będzie istniał przepis „rzetelne wobec swoich wierzycieli i nie dokonały wobec nich krzywdzących czynności, w ciągu ostatnich 10 lat.” pod który jak w staliniźmie można podpiąć każdego prowadzącego działalność, który w przeszłości (np. z powodu niepłacenia podatków) nie złożył o postępowanie upadłościowe. Tak działający przepis WYKLUCZA moralnie, socjalnie i gospodarczo każdego byłego przedsiębiorcę na okres 10 LAT. To jest komunistyczny absurd w post komunistycznej Polsce. W praktyce każdy wniosek o upadłość konsumencką człowieka, który prowadził działalność i nie zapłacił podatków w przeszłości dłużej niż 14 dni Sąd odrzuca z automatu.

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x