Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową? Wzór

Nawet jednorazowe dofinansowanie może okazać się kluczowe, zwłaszcza gdy potrzebujesz środków na realizację tak podstawowych potrzeb, jak: zakup żywności czy opału. Aby otrzymać dodatkową gotówkę, złóż wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Jak napisać podanie o pomoc finansową do MOPS i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie takiego wsparcia?

Kluczowe informacje

 • Procedura składania wniosku o zasiłek celowy nie jest skomplikowana ani czasochłonna. Wystarczy wysłać pismo do właściwej instytucji, zgodnej z miejscem Twojego zamieszkania. W przypadku przedstawienia uzasadnionych argumentów, szanse na uzyskanie wsparcia są bardzo wysokie.
 • Środki wypłacone w ramach zasiłku możesz przeznaczyć na zakup: żywności, odzieży, opału czy niezbędnych przedmiotów użytku domowego. MOPS może przyznać Ci zasiłek również na zorganizowanie pogrzebu bliskiej osoby (zobacz: ile wynosi zasiłek pogrzebowy?)
 • Możesz napisać podanie o pomoc finansową do MOPS samodzielnie, korzystając z naszego wzoru.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) to instytucja publiczna, która świadczy usługi socjalne, oraz – przede wszystkim oferuje wsparcie finansowe tym, którzy znaleźli się w złej sytuacji ekonomicznej. Aby skorzystać z takiej pomocy, należy złożyć wniosek i spełnić szereg warunków. Najważniejszy z nich, który zawęża grupę beneficjentów, to sztywno ustalone kryterium dochodowe. Co ciekawe – nie obowiązuje ono w każdym przypadku.

Jakie świadczenia można otrzymać z MOPS?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma za zadanie pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych osób samotnych i rodzin. Właśnie dlatego, w zależności od sytuacji, oferowana pomoc może przyjąć różne formy wsparcia, w tym:

 • usługowe – usługi pielęgnacyjne czy opiekuńcze;
 • rzeczowe – udzielone w postaci wydania odzieży, czy gorących posiłków;
 • instytucjonalne – pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej;
 • finansowe – w postaci zasiłków.

Przyznanie świadczenia pieniężnego uzależnione jest nie tylko od sytuacji ekonomicznej wnioskującego, ale również od decyzji pracowników socjalnych, którzy mają prawo przeprowadzić tzw. wywiad środowiskowy. Końcowa decyzja co do rodzaju przyznanej pomocy należy więc do ośrodka.

Świadczenia finansowe z MOPS

Świadczenie finansowe z MOPS może przyjąć z kolei formę:

 • zasiłku stałego,
 • zasiłku okresowego,
 • zasiłku celowego (wraz ze specjalnym zasiłkiem celowym),
 • pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • świadczenia pieniężnego wypłacanego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenia dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

Dziś zajmiemy się wyjaśnieniem, na czym polega zasiłek celowy.

Co to jest zasiłek celowy?

Zasiłek celowy to rodzaj wsparcia finansowego, który jest przyznawany rodzinom oraz osobom samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie finansowe w ramach zasiłku celowego, można przeznaczyć np. na zakup:

 • żywności,
 • leków,
 • opału,
 • odzieży i przedmiotów użytku domowego 1.

Zasiłek celowy to rodzaj wsparcia finansowego, który jest przyznawany osobom, mającym problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb.

W zależności od rodzaju zasiłku, możliwe jest również uzyskanie pieniędzy na pokrycie kosztu drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz nagłych wydatków związanych z pogrzebem bliskiej osoby. Co zrobić, aby otrzymać wsparcie? Wystarczy, że spełnisz określone kryteria dochodowe oraz złożysz wniosek do ośrodka pomocy społecznej.

Kto może starać się o zasiłek z MOPS?

Zasiłek celowy przysługuje osobom, które w związku ze złą sytuacją finansową, nie mogą samodzielnie opłacić własnych potrzeb finansowych oraz spełniają określone kryterium dochodowe, czyli:

 • osiągają dochód nie większy niż 600 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
 • zarabiają 776 zł w przypadku osoby samotnej, która prowadzi własne gospodarstwo domowe.

Zasiłek celowy należy się również bezdomnym, którzy nie osiągają żadnych dochodów. W tej sytuacji pomoc może zostać wypłacona na pokrycie części lub całości wydatków, które wnioskujący poniósł w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych 2.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość, aby osoby, które przekroczyły kryterium dochodowe, skorzystały z pomocy finansowej MOPS-u i otrzymały tzw. zasiłek specjalny. Muszą one jednak spełnić jeden warunek – w wyznaczonym czasie zwrócić całość lub część otrzymanego zasiłku.

Wsparcie finansowe może mieć również formę biletu kredytowego. Z tej formy mogą skorzystać osoby, które muszą udać się do innej miejscowości w celu załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. Wtedy pomoc wypłacana jest w formie biletu, wystawionego na konkretny dzień i określoną trasę przejazdu.

Warto pamiętać o tym, że spełnienie wszystkich warunków nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zasiłku. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie i w przypadku, gdy ze wsparcia chce skorzystać wielu chętnych, pierwszeństwo mają ci, którzy znajdują się w najgorszej sytuacji materialnej.

Podpowiada ekspert finansowy Daria Rek

Wysokość i okres obowiązywania zasiłku celowego

Przepisy prawne nie określają konkretnej wysokości świadczenia celowego. Wartość ta może zostać ustalona indywidualnie, na podstawie analizy sytuacji materialnej wnioskującego oraz celu, na który ma zostać przyznany. Nierzadko wysokość zasiłku ograniczają również możliwości finansowe organizacji, która ją przyznaje.

Podobnie wygląda kwestia terminów oraz formy przekazania wsparcia. Sposób ten ustalany jest indywidualnie przez dany ośrodek pomocy społecznej. Najczęściej odbywa się w formie:

 • wypłat w kasie ośrodka,
 • przekazów pocztowych,
 • przelewów na konta osobiste

Chociaż zasiłek celowy to z reguły świadczenie jednorazowe, istnieje możliwość skorzystania z dłużej formy wsparcia. Mowa o zasiłku przyznawanym w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. W takiej sytuacji wypłata jest możliwa przez okres maksymalnie dwóch miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia. 

zasiłek celowy - co warto wiedzieć?

Ile wynosi zasiłek celowy na żywność?

Każdy ośrodek pomocy społecznej samodzielnie określa kwotę zasiłku wypłacaną na żywność. Większość z nich udostępnia takie informacje, chociażby na swojej stronie internetowej. Z reguły, wysokość wsparcia nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego na osobę w rodzinie lub samotnie prowadzącą gospodarstwo domowe.

Pomoc finansowa przyznawana jest również w ramach programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus. W tym wypadku wsparcie ma formę paczek żywnościowych, a nie – jak w przypadku zasiłku celowego – wypłat pieniężnych.

Co wlicza się do dochodu do zasiłku celowego?

Osoby samotne oraz rodziny o dochodach, które nie przekraczają określonego w prawie kryterium dochodowego, mają prawo do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla przypomnienia, w 2023 roku progi te wynoszą: 

 • 776 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
 • 600 zł netto na osobę w rodzinie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, rozpatrując wniosek o udzielenie pomocy finansowej, bierze pod uwagę wszystkie dochody netto z poprzedniego miesiąca, takie jak: 

 • wynagrodzenie, 
 • renta,
 • zasiłek pielęgnacyjny, 
 • dodatek mieszkaniowy. 

Co ciekawe do dochodu nie wliczają się świadczenia wypłacane dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne oraz te z Programu 500+


Sprawdź, również:


Jak się ubiegać o zasiłek celowy z MOPS?

Zasiłek celowy nie jest przyznawany automatycznie. To oznacza, że aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W zależności od gminy można skorzystać z gotowych formularzy dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej lub napisać go samodzielnie. Warto pamiętać, że w różnych gminach mogą obowiązywać różne formularze, dlatego zawsze upewnij się, jaki dokument musisz złożyć.

Podanie do MOPS o pomoc finansową – co musi zawierać?
Podanie do MOPS o pomoc finansową – co musi zawierać?

Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową?

Pobierz bezpłatny wniosek w dwóch formatach.


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDF

Zasiłek celowy – jak napisać wniosek?

Tworząc samodzielnie wniosek, pamiętaj o tym, aby umieścić w nim takie informacje, jak:

 • data i miejscowość,
 • Twoje dane (w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer kontaktowy),
 • dane organu, do którego ubiegasz się o przyznanie świadczenia,
 • cel, na który przeznaczysz pieniądze z zasiłku,
 • zgoda na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego,
 • lista domowników, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, stopień pokrewieństwa).

Co więcej, do wniosku warto dodać odpowiednie załączniki, o których wspominam poniżej.

Co jest potrzebne do otrzymania pomocy finansowej z ośrodka pomocy społecznej?

Do wniosku o pomoc finansową, zawsze należy dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową. Może to być m.in.:

 • decyzja na podstawie której otrzymujesz rentę czy emeryturę, 
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, 
 • dokumenty, które potwierdzają stopień niepełnosprawności,
 • oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych,
 • inne, o które może poprosić Cię pracownik socjalny. 

Dodatkowo z pewnością zostaniesz poproszony przez pracownika o przedstawienie dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu. 

FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania o zasiłek celowy

Ile wynosi zasiłek celowy w 2023 roku?

W odróżnieniu od kryterium dochodowego kwota zasiłku celowego nie jest stała. Ostateczna wysokość wsparcia finansowego, jaką otrzyma dana osoba, zależy od decyzji danego MOPS-u, który bierze pod uwagę indywidualną sytuację i potrzeby wnioskodawcy.

Jak często można się starać o zasiłek celowy?

Zasiłek celowy to z reguły świadczenie jednorazowe. 

Ile wynosi kryterium dochodowe w 2023 roku?

Świadczenie zostanie przyznane osobom potrzebującym, które dodatkowo spełniają kryterium dochodowe. W 2023 roku wynosi ono: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie.

Jak mogę odwołać się od negatywnej decyzji wydanej przez MOPS?

W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej odpowiedzi, masz 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji, na dostarczenie odwołania. Pismo należy skierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem ośrodka, który wydał decyzję.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – zasiłki celowe

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-celowe

2 Ustawa o pomocy społecznej

https://lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-39/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (11 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie