Odwołanie od decyzji MOPS – jak napisać prawidłowo w 2022 roku?

Odwołanie od decyzji MOPS - jak napisać prawidłowo w 2020 roku?

Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niekiedy bywają dla polskich rodzin krzywdzące i niesprawiedliwe. Dlatego, jeśli nie zgadzasz się z jego opinią, napisz odwołanie. Masz na to 14 dni od chwili otrzymania odmownej decyzji.

Zasiłki rodzinne bez tajemnic

W ostatnim Indeksie Kapitału Ludzkiego przygotowanym przez Bank Światowy w połowie września 2020 r. Polska znalazła się w czołówce 27 krajów na świecie. Raport dotyczył kwestii potencjału rozwojowego kraju oraz wydatków ponoszonych przez państwo na walkę z nierównościami społecznymi. Wynik naszego kraju daje powody do zadowolenia, tym bardziej że na tle naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec czy nawet Szwecji, Francji i Finlandii wypadliśmy naprawdę nieźle1.

Jednak czasem, by uzyskać różnego rodzaju świadczenia, zasiłki czy odszkodowania, musimy się nieźle napocić. Najczęściej składamy wnioski o 500+, świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek dot. rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłek rodzinny czy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Popularne są również różnego rodzaju dodatki rehabilitacyjne, a także ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz przyznawanie praw do renty i emerytury. I tutaj nie zawsze musimy spotkać się z przychylnym rozstrzygnięciem naszego wniosku.

Co zrobić w momencie uzyskania negatywnej odpowiedzi? Wystarczy, że napiszesz odwołanie od decyzji, którą wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odwołanie od decyzji ZUS – gdzie złożyć?

ZUS jest organem opiniotwórczym i decyzyjnym, co do przyznawania wszelkiego rodzaju świadczeń i zasiłków. Natomiast MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznym) i GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) to podmioty uprawnione do wypłaty tych środków.

Dlatego pisemne odwołanie od decyzji złożysz na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem ZUS do właściwego miejscu zamieszkania MOPS-u,
 • do sądu okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • do sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • lub do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie możesz również wysłać pocztą do oddziału ZUS (przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twój wniosek dotarł do miejsca docelowego. Innym sposobem jest też ustne zaskarżenie decyzji do protokołu sporządzonego przez organ rentowy – najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji odmownej. Takie odwołanie, wraz z całą niezbędną dokumentacją, ZUS przesyła do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Czym jest organ rentowy? To inaczej:

 • jednostki organizacyjne ZUS – właściwe do wydawania decyzji w sprawach świadczeń,
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • kolejowe jednostki organizacyjne,
 • wojskowe podmioty emerytalne, a także organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Odwołanie od decyzji nie podlega żadnym opłatom sądowym. Ponadto, jeśli będziesz składał je ustnie lub listownie, pamiętaj o potwierdzeniu, które będzie dowodem na to, że w ogóle złożyłeś taką decyzję.

Czytaj także —> Decyzja z MOPS – ile czeka się na pieniądze z 500 + i zasiłku rodzinnego?

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji?

Decyzja o odmowie lub przyznaniu środków może mieć charakter powszechny albo typowo administracyjny. Zapewnia to Kodeks postępowania administracyjnego, a dokładnie art. 477/10 3 wg, którego prawidłowo sporządzone odwołanie obejmuje:

 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • treściwe i zwięzłe uzasadnienie zarzutów oraz wniosków,
 • przytoczenie dowodów na poparcie zaistniałych okoliczności, np. zeznania świadków, opinia biegłych,
 • dołączenie załączników,
 • czytelny podpis ubezpieczonego bądź jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Od wszelkich decyzji odmownych dotyczących świadczeń socjalnych, przysługuje odwołanie. Dokładnie regulują je Kodeks cywilny oraz przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie od decyzji ZUS o przyznaniu renty socjalnej – co robić?

O tym czy uzyskasz prawo do renty socjalnej, decyduje spełnienie określonych warunków, które zawrzesz w swojej dokumentacji. Organ rentowy w ciągu 30 dni musi poinformować o podjęciu decyzji – niezależnie, czy jest ona pozytywna, czy negatywna.

Tutaj duży wpływ ma opinia lekarza-orzecznika ZUS, od której możesz zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej. Masz na to 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji odmownej. Gdy nadal Twoja decyzja będzie niekorzystna, to przysługuje Ci wtedy miesięczny termin odwołania się do właściwego sądu okręgowego od dnia otrzymania negatywnej decyzji.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Prosty wzór

Nie istnieje jeden uniwersalny szkic wzoru, który będzie pasował zawsze i do każdej sytuacji. Takie pismo zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego i przyczyn, które skłoniły ZUS do wysłania opinii odmownej.

Na pewno odwołanie do ZUS musi spełniać wymogi pisma procesowego. Powinno więc być spisane oficjalnym i urzędowym językiem. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.04.2000 roku przyjął, że odwołanie od decyzji organu rentowego musi zawierać:

 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • tematykę wniosku oraz argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • wszelkie uwagi o jego charakterze,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji wraz z przytoczeniem zarzutów wobec niej z dokładnym uzasadnieniem i dowodami.

Ważne jest też to, czy zaskarżasz tylko część, czy całą decyzję. W trakcie sporządzania dokumentu zerknij na poniższy wzór zaczerpnięty z oficjalnej strony ZUSu. Oto jego szkic —> odwołanie od decyzji ZUS!

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Jeśli ZUS nie wyrazi zgody na wypłacanie zasiłku rodzinnego, czy to świadczenia 500+, zgodnie z art. 477/9 Kodeksu postępowania cywilnego4 przysługuje Ci miesięczny termin odwołania się od decyzji, licząc od dnia doręczenia pisma. Z kolei, gdy decyzja została doręczona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, termin miesiąca płynie od daty wskazanej na potwierdzeniu. Natomiast, gdy odbyło się to listem zwykłym, umownie przyjmuje się, że przesyłka została doręczona w ciągu 7 dni od daty jej nadania.

Nawet jeśli złożysz odwołanie od decyzji w oddziale ZUS, to pismo zostanie skierowane do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy.

Odwołanie przysługuje również wtedy, gdy opinia co do przyznania świadczenia, np. osobie samotnie wychowującej dziecko, nie została wydana przez organ rentowy w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Jeśli ZUS uzna odwołanie za uzasadnione, niezwłocznie zmienia lub uchyla swoją wcześniejszą decyzję – nie później niż w okresie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Natomiast, jeżeli odwołanie od decyzji nie zostało w całości albo w części uznane, to organ przekazuje taką decyzję do sądu wraz z pełnym uzasadnieniem – nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.

Złożenie odwołania po terminie – czy jest możliwe?

Wniesienie odwołania na decyzję ZUS sprawdzane jest rygorystycznie pod względem terminowości. Gdy złożysz je po ustalonym czasie, sąd zazwyczaj odrzuci taki wniosek, nie nadając mu dalszego biegu. Od tej zasady jest tylko pewien wyjątek.

Zdarzają się sytuacje, w których przekroczenie terminu jest niewielkie i wystąpiło z przyczyn, na które osoba odwołująca nie miała wpływu. Wtedy to sąd:

 • oddala wniosek – jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia,
 • przyjmuje – zmieniając zaskarżoną decyzję częściowo lub w całości.

Odwołanie od decyzji to także apelacja i kasacja

Gdy decyzja wydana przez sąd I instancji nie satysfakcjonuje Cię w pełni albo nie zgadzasz się z jej rozstrzygnięciem, możesz złożyć apelację do sądu apelacyjnego, czyli sądu tzw. II instancji. Czas wniesienia takiej apelacji wynosi jedynie 2 tygodnie, licząc od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Natomiast, gdy nie wnioskowałeś o wydanie uzasadnienia wniosku, to termin ten wynosi tydzień od ogłoszenia decyzji.

Odwołując się od wyroku I instancji, apelację złóż nie później niż 3 tygodnie od dnia podania postanowienia.

Jednak i od wydanego przez sąd II instancji wyroku przysługuje odwołanie, w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Taką skargę wnosisz do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania negatywnej decyzji wraz z uzasadnieniem. Dokonasz tego za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem bądź radcą prawnym.

Prawo do wniesienia kasacji przysługuje nie tylko skarżącemu, ale również ZUS.

Źródła:

1. worldbank.org.pl

2. arslege.pl/wymogi-formalne-odwolania-od-decyzji-organow-rentowych-lub-orzeczen-wojewodzkich-zespolow-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/k14/a9495/

3. arslege.pl/odwolania-od-decyzji-organow-rentowych-lub-orzeczen-wojewodzkich-zespolow-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/k14/a9494/

Komentarze (5)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • I
  I
  Ilona
  11.08.2020, 17:14

  Witam.Chciałabym aby ktoś mi pomógł w napisaniu odwołania od decyzji mopsu w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego nad niepełnosprawnym mezem

  • A
   A
   Alina
   01.04.2021, 20:52

   Witam, czy doczekała się pani pomocy bo też bym takiej pomocy potrzebowała, MOPS uważa że mnie również się te świadczenie nie należy, opiekuje się matka ze znacznym stopniem niepełnosprawności…. będę wdzięczna za odpowiedź

  • P
   P
   Paulina Krupa
   05.01.2022, 14:09

   W odwołaniu musi Pani uwzględnić najważniejsze informacje, czyli:
   – Pani dane osobowe wraz z adresem,
   – miejscowość i datę sporządzenia pisma,
   – odpowiednie zatytułowanie pisma, np. Odwołanie od decyzji MOPS,
   – numer, czyli oznaczenie zaskarżanej decyzji oraz
   – własnoręczny podpis.
   Uzasadnienie odwołania nie jest konieczne, jednak zalecamy, by je napisać, dzięki czemu nakieruje Pani MOPS na podjęcie właściwej decyzji. Złożenie takiego pisma jest bezpłatne, a sam MOPS ma 7 dni do ustosunkowania się do odwołania, wydając nową decyzję.

  • S
   S
   Stanisława Michalczak
   22.10.2022, 08:57

   Chciałabym aby ktoś pomugl mi napisać skargę MOPSU na odrzuceni odwołania na decyzję MOPSU w Chorzowie ul Racławicka 19 lub o kasację złej decyzji mopsu

  • S
   S
   Stanisława Michalczak
   22.10.2022, 09:12

   Chciałabym wzor napisania pisma na odwołanie w sprawie mopsu o Niepelnosprawności
   I zasilek opikunczy

Podobne artykuły