Odwołanie od decyzji MOPS – jak napisać prawidłowo w 2024 roku?

Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niekiedy bywają dla polskich rodzin krzywdzące i niesprawiedliwe. Dlatego, jeśli nie zgadzasz się z jego opinią, napisz odwołanie. Masz na to 14 dni od chwili otrzymania decyzji odmownej!

odwołanie od decyzji mops - jak napisac wniosek?

Kluczowe informacje

 • Masz 14 dni na napisanie odwołania od chwili otrzymania decyzji odmownej od MOPS;
 • Takie odwołanie złożysz na kilka sposobów: m.in. przez ZUS do właściwego MOPS-u, do sądu okręgowego, do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, lub do samorządowego kolegium odwoławczego. Możesz także wysłać odwołanie pocztą do oddziału ZUS lub ustnie zaskarżyć decyzję do protokołu organu rentowego;
 • Przygotowany dokument musi zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, treściwe i zwięzłe uzasadnienie zarzutów oraz wniosków, przytoczenie dowodów, dołączenie załączników, w tym czytelny podpis ubezpieczonego bądź jego przedstawiciela​;
 • W przypadku decyzji doręczonych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, miesięczny termin na odwołanie liczy się od daty wskazanej na potwierdzeniu. Jeśli decyzja została wysłana listem zwykłym, przesyłka uznawana jest za doręczoną w ciągu 7 dni od daty jej nadania​;
 • Zazwyczaj sąd odrzuci odwołanie złożone po ustalonym terminie, chyba że opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od osoby odwołującej się​.

Zasiłki rodzinne bez tajemnic

W poprzednich latach rząd i samorządy z każdych dziesięciu złotych, cztery przeznaczyły na świadczenia pieniężne. Tak więc ponad 40 proc. wszystkich wydatków państwa przekazano na transfery socjalne. Wydano na nie prawie 470 mld zł, a większość z nich (419 mld zł) stanowiły właśnie świadczenia pieniężne. Tak wynika z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025.

Morał z tego taki, że więcej pieniędzy idzie na socjale niż na edukację i ochronę zdrowia. A przecież, abyśmy mogli mówić o pewnym dobrobycie społecznym, samo wydawanie ogromnych kwot głównie na rodziny z dziećmi to za mało. Równocześnie przydałyby się świadczenia pieniężne pomagające zmniejszyć ubóstwo i jednocześnie poprawiające jakość usług publicznych – chociażby, kierując pomoc do osób starszych i niepełnosprawnych.

Tymczasem, by w ogóle uzyskać świadczenia, zasiłki czy odszkodowania, musimy się nieźle nagimnastykować.

Najczęściej składamy wnioski o 500+ dla seniora, świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek dot. rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłek rodzinny czy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Popularne są również różnego rodzaju dodatki rehabilitacyjne, a także ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz przyznawanie praw do renty i emerytury. 

I w tych przypadkach nie zawsze musimy spotkać się z przychylnym rozstrzygnięciem wniosku. Jak napisać odwołanie od decyzji, którą wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Odwołanie od decyzji ZUS – gdzie złożyć?

ZUS jest organem opiniotwórczym i decyzyjnym, co do przyznawania wszelkiego rodzaju świadczeń i zasiłków. Natomiast MOPS (miejski ośrodek pomocy społecznym) i GOPS (gminny ośrodek pomocy społecznej) to podmioty uprawnione do wypłaty tych środków.

Dlatego pisemne odwołanie od decyzji złożysz na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem ZUS do właściwego miejscu zamieszkania MOPS-u,
 • do sądu okręgowego (Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych),
 • do sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • lub do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie możesz również wysłać pocztą do oddziału ZUS (przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twój wniosek dotarł do miejsca docelowego. Innym sposobem jest też ustne zaskarżenie decyzji do protokołu sporządzonego przez organ rentowy – najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji odmownej. Takie odwołanie, wraz z całą niezbędną dokumentacją, ZUS przesyła do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Organ rentowy – co to jest?

To inaczej:

 • jednostki organizacyjne ZUS – właściwe do wydawania decyzji w sprawach świadczeń,
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • kolejowe jednostki organizacyjne,
 • wojskowe podmioty emerytalne, a także organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Odwołanie od decyzji nie podlega żadnym opłatom sądowym. Ponadto, jeśli będziesz składał je ustnie lub listownie, pamiętaj o potwierdzeniu, które będzie dowodem na to, że w ogóle złożyłeś taką decyzję.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji?

Decyzja o odmowie lub przyznaniu środków może mieć charakter powszechny albo typowo administracyjny. Zapewnia to Kodeks postępowania administracyjnego, a dokładnie art. 477/102 wg, którego prawidłowo sporządzone odwołanie obejmuje:

 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • treściwe i zwięzłe uzasadnienie zarzutów oraz wniosków,
 • przytoczenie dowodów na poparcie zaistniałych okoliczności (np. zeznania świadków, opinia biegłych),
 • dołączenie załączników,
 • czytelny podpis ubezpieczonego bądź jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
odwołanie decyzj MOPS - co musi zawierać?

Od wszelkich decyzji odmownych dotyczących świadczeń socjalnych, przysługuje odwołanie. Dokładnie regulacje opisuje Kodeks cywilny oraz przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie od decyzji ZUS o przyznaniu renty socjalnej – co robić?

O tym, czy w ogóle uzyskasz prawo do renty socjalnej, decyduje spełnienie określonych warunków, które zawrzesz w swojej dokumentacji. Organ rentowy w ciągu 30 dni musi poinformować Cię o podjęciu decyzji – niezależnie, czy jest ona pozytywna, czy negatywna.

Największe znaczenie ma tutaj opinia lekarza-orzecznika ZUS, od której oczywiście możesz zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej. Masz na to 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji odmownej. Gdy pomimo wniesienia odwołania, nadal będzie ona niekorzystna, to przysługuje Ci wtedy miesięczny termin odwołania się do właściwego sądu okręgowego od dnia otrzymania negatywnej opinii.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Prosty wzór

Nie istnieje jeden uniwersalny szkic wzoru, który będzie pasował zawsze i do każdej sytuacji. Takie pismo zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego i przyczyn, które skłoniły ZUS do wysłania opinii odmownej.

Na pewno odwołanie do ZUS musi spełniać wymogi pisma procesowego. Powinno więc być spisane oficjalnym i urzędowym językiem. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.04.2000 roku przyjął, że odwołanie od decyzji organu rentowego ma zawsze zawierać:

 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • tematykę wniosku oraz argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • wszelkie uwagi o jego charakterze,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji wraz z przytoczeniem zarzutów wobec niej z dokładnym uzasadnieniem i dowodami.

Ważne jest też to, czy zaskarżasz tylko część, czy całą decyzję. W trakcie sporządzania dokumentu zerknij na poniższy wzór zaczerpnięty z oficjalnej strony ZUSu.

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie zasiłku rodzinnego?

Jeśli negatywną opinię wydała pomoc społeczna, to odwołanie kierujesz do MOPS, który później przekaże je do SKO (czyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego). Oczywiście pod warunkiem, że sam nie wyda nowej decyzji.

Podpunkty zawarte we wniosku nie różnią się od tych, które opisaliśmy powyżej. Z tym że uzasadnienie odwołania nie jest tutaj obowiązkowe. Polecamy je jednak napisać, by nakierować MOPS na wydanie nowej, pozytywnej opinii.

MOPS ma 7 dni na ustosunkowanie się do Twojego odwołania, wydając nową decyzję.

Odwołanie od decyzji MOPS a świadczenie pielęgnacyjne

W tym przypadku działanie jest identyczne jak przy zasiłku rodzinnym. Z tą różnicą, że kluczowe znaczenie mają argumenty, które opiszesz w uzasadnieniu pisma. Warto również dołączyć niezbędne dokumenty, przemawiające na Twoją korzyść.

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Jeśli ZUS nie wyrazi zgody, np. na wypłatę zasiłku rodzinnego lub świadczenia 500+, to zgodnie z art. 477/9 Kodeksu postępowania cywilnego3 przysługuje Ci miesięczny termin odwołania się od tej decyzji (licząc od dnia doręczenia pisma).

Z kolei, gdy decyzja została doręczona:

 • ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, termin miesiąca płynie od daty wskazanej na potwierdzeniu;
 • listem zwykłym, to umownie przyjmuje się, że przesyłka została doręczona w ciągu 7 dni od daty jej nadania.

Nawet jeśli złożysz odwołanie od decyzji w oddziale ZUS, to pismo zostanie skierowane do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy.

Odwołanie przysługuje również wtedy, gdy opinia co do przyznania świadczenia, np. osobie samotnie wychowującej dziecko, nie została wydana przez organ rentowy w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Jeśli ZUS uzna odwołanie za uzasadnione, niezwłocznie zmienia lub uchyla swoją wcześniejszą decyzję – nie później niż w okresie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.

Natomiast, jeżeli odwołanie od decyzji nie zostało w całości albo w części uznane, to organ przekazuje taką decyzję do sądu wraz z pełnym uzasadnieniem, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.

Złożenie odwołania po terminie – czy jest możliwe?

Niestety nie. Wniesienie odwołania na decyzję ZUS sprawdzane jest bardzo rygorystycznie pod względem terminowości. Gdy złożysz je po ustalonym czasie, sąd zazwyczaj odrzuci taki wniosek, nie nadając mu dalszego biegu. Chociaż od tej zasady jest pewien wyjątek.

Zdarzają się sytuacje, w których przekroczenie terminu jest niewielkie i wystąpiło z przyczyn, na które osoba odwołująca nie miała wpływu (np. choroba, wypadek). Wtedy to sąd:

 • oddala wniosek (jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia);
 • przyjmuje (zmieniając zaskarżoną decyzję częściowo lub w całości).

Odwołanie od decyzji to także apelacja i kasacja

Gdy decyzja wydana przez sąd I instancji nie satysfakcjonuje Cię w pełni albo nie zgadzasz się z jej rozstrzygnięciem, możesz złożyć apelację do sądu apelacyjnego, czyli sądu tzw. II instancji. Czas wniesienia takiej apelacji wynosi jedynie 2 tygodnie (licząc od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem). Natomiast, gdy nie wnioskowałeś o wydanie uzasadnienia wniosku, to termin ten wynosi tydzień od ogłoszonej decyzji.

Odwołując się od wyroku I instancji, apelację złóż nie później niż 3 tygodnie od dnia podania postanowienia!

Jednak i od wydanego przez sąd II instancji wyroku przysługuje odwołanie, w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Taką skargę wnosisz do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania negatywnej decyzji wraz z uzasadnieniem. Dokonasz tego za pośrednictwem pełnomocnika, np. adwokata lub radcy prawnego.

Prawo do wniesienia kasacji przysługuje nie tylko skarżącemu, ale również ZUS.

Czy Polska jest państwem socjalnym?

Ekonomistka UW Małgorzata Starczewska-Krzysztofek zauważa, że państwo powinno wspierać nie tylko działania na rzecz polityki prorodzinnej, ale również te usługi, które mają znaczenie prorozwojowe: a więc edukację i zdrowie.

Od tego, jaka będzie ich jakość, dostępność, zależy zbudowanie dobrobytu w szerszym znaczeniu, nie tylko dochodowym – zauważa.

Na część wydatków socjalnych państwo musi zaciągać zobowiązania, emitować obligacje – a już teraz ich rentowność wynosi prawie 7 proc. (tych 10-letnich). Gdy popatrzymy na to, ile wynosi dług publiczny Polski (49 mld na pocz. 2022 r.), z czego tylko zaledwie 15 mld przeznaczono na podstawową opiekę zdrowotną z NFZ, to okazuje się, że zadłużenie jest jeszcze wyższe. Czas na zmianę filozofii przy zarządzaniu wydatkami państwa. Więcej środków powinno być przeznaczonych w segmenty zwiększające potencjał rozwojowy i pomoc najuboższym.

A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy Polska jest już państwem socjalnym? Zapraszamy do dyskusji pod artykułem!

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jak odwołać się od decyzji MOPS?

Na początek zbierz odpowiednie argumenty, które uzasadniają Twoje odwołanie (np. lista wykonanych badań lekarskich, opinia biegłych, zeznania świadków) oraz złóż dokument osobiście w placówce ZUS lub do sądu okręgowego, sądu okręgowego ds. rozpoznania sprawy bądź do samorządowego kolegium odwoławczego.

Co napisać w uzasadnieniu odwołania?

Najważniejsze szczegóły, które mogą odnosić się do posiadanych zasobów czy umiejętności, wskazując, dlaczego są one niewystarczające (np. pogorszenie bytu), a ich powiększenie jest niezbędne (np. poprawa warunków życia).

Czy MOPS ma zdolność sądową?

Nie. Przepisy nie przyznają MOPS-om ani zdolności sądowej, ani prawnej.

Czy od każdej decyzji można się odwołać?

Tak. Od każdej decyzji ZUS dotyczącej świadczeń socjalnych, masz prawo się odwołać. Masz na to równe 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisma. Później, gdy decyzja nadal będzie niekorzystna dla Ciebie, przysługuje Ci miesięczny okes odwołania.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa

2. Art. 477[9]. Odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

3. Art. 477[9], Kodeks postępowania cywilnego

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (11 votes)
Komentarze (6)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • I
  I

  Ilona

  11.08.2020, 17:14

  Wyróżniający się komentarz

  Witam.Chciałabym aby ktoś mi pomógł w napisaniu odwołania od decyzji mopsu w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego nad niepełnosprawnym mezem

  • A
   A

   Alina

   01.04.2021, 20:52

   Wyróżniający się komentarz

   Witam, czy doczekała się pani pomocy bo też bym takiej pomocy potrzebowała, MOPS uważa że mnie również się te świadczenie nie należy, opiekuje się matka ze znacznym stopniem niepełnosprawności…. będę wdzięczna za odpowiedź

  • P
   P

   Paulina Krupa

   05.01.2022, 14:09

   Wyróżniający się komentarz

   W odwołaniu musi Pani uwzględnić najważniejsze informacje, czyli:
   – Pani dane osobowe wraz z adresem,
   – miejscowość i datę sporządzenia pisma,
   – odpowiednie zatytułowanie pisma, np. Odwołanie od decyzji MOPS,
   – numer, czyli oznaczenie zaskarżanej decyzji oraz
   – własnoręczny podpis.
   Uzasadnienie odwołania nie jest konieczne, jednak zalecamy, by je napisać, dzięki czemu nakieruje Pani MOPS na podjęcie właściwej decyzji. Złożenie takiego pisma jest bezpłatne, a sam MOPS ma 7 dni do ustosunkowania się do odwołania, wydając nową decyzję.

  • S
   S

   Stanisława Michalczak

   22.10.2022, 08:57

   Wyróżniający się komentarz

   Chciałabym aby ktoś pomugl mi napisać skargę MOPSU na odrzuceni odwołania na decyzję MOPSU w Chorzowie ul Racławicka 19 lub o kasację złej decyzji mopsu

  • S
   S

   Stanisława Michalczak

   22.10.2022, 09:12

   Wyróżniający się komentarz

   Chciałabym wzor napisania pisma na odwołanie w sprawie mopsu o Niepelnosprawności
   I zasilek opikunczy

 • R
  R

  R.B.

  05.02.2023, 00:21

  Wyróżniający się komentarz

  Rodzina 6 osobowa z dzieckiem niepełnosprawnym.Duma zasiłku rodzinnego powinnam wynosić 670 zł. Przekroczyliśmy próg dochodowy o 126 zł. Ile powinniśmy otrzymać zasiłku??670-126?? Ponieważ dostaliśmy tylko 76 zł. Czy ktoś wie jak to poprawnie wyliczyć?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie