Odwołanie od decyzji MOPS – jak napisać prawidłowo w 2020 roku?

Odwołanie od decyzji MOPS - jak napisać prawidłowo w 2020 roku?

Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niekiedy bywają dla polskich rodzin zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Często zdarza się bowiem, że w naszym odczuciu wiele rozstrzygnięć Zakładu jest niesprawiedliwe. Na szczęście – od postanowień organu rentowego przysługują środki odwoławcze, które charakteryzują się ściśle określonymi terminami, a także zasadami ujętymi w art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 oraz Kodeksie postępowania cywilnego. Oto, ZUS bez tajemnic i wszystko, co powinieneś wiedzieć od odwoływaniu się od decyzji o przyznawaniu zasiłków rodzinnych!

Zasiłki rodzinne bez tajemnic

W ostatnim Indeksie Kapitału Ludzkiego przygotowanym przez Bank Światowy w 2018 roku Polska zajęła wysokie 30. miejsce na 157 możliwych. Raport dotyczył kwestii potencjału rozwojowego kraju oraz wydatków ponoszonych przez państwo na walkę z nierównościami społecznymi. Wynik Polski daje powody do zadowolenia – tym bardziej, że na tle naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec czy nawet Szwecji, Francji i Finlandii wypadliśmy naprawdę nieźle. Jakby tego było mało – z danych Eurostatu wynika, że w ostatnich latach zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród polskich dzieci obniża się najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. W ujęciu bezwzględnym oznacza to, że ryzyko ubóstwa oraz alienacji społecznej spadło w Polsce z poziomu, ok. 2,5 mln w 2008 roku do niecałego 1,2 mln w 2017 roku2.

Jednak czasem, by uzyskać różnego rodzaju świadczenia, zasiłki, odszkodowania, dodatki czy załatwić inne kluczowe sprawy – polski płatnik musi się nieźle napocić. Najczęściej wnioskuje on o dodatek “500+”, zasiłek rodzinny, chorobowy, macierzyński i porodowy, wyrównawczy, pogrzebowy oraz rentę socjalną. Wśród świadczeń popularne są również dodatki rehabilitacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub w trakcie drogi do pracy czy z pracy, a także ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz przyznawanie praw do renty i emerytury. Nie zawsze jest też to odpowiedź pozytywnie rozstrzygająca o udzieleniu dodatkowego wsparcia. Co zatem zrobić w momencie uzyskania negatywnej odpowiedzi? Wystarczy, że napiszesz odwołanie od każdej decyzji, którą wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tylko, jak dokonać tego prawidłowo?

Odwołanie od decyzji ZUS – gdzie złożyć?

ZUS jest organem opiniotwórczym i decyzyjnym, co do przyznawania wszelkiego rodzaju świadczeń i zasiłków. Natomiast MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznym lub GOPS, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to podmioty uprawnione do wypłaty tych środków. Dlatego pisemne odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem ZUS do właściwego miejscu zamieszkania MOPS-u, sądu okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych lub sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Można również wysłać je pocztą do oddziału ZUS (przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dzięki temu odwołujący się ma pewność, że jego wniosek dotrze do miejsca docelowego. Można także przedstawić zaskarżenie ustnie do protokołu sporządzonego przez organ rentowy – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Takie odwołanie, wraz z całą niezbędną dokumentacją, Zakład przesyła do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskującego.

Co rozumie się pod pojęciem organ rentowy? Są to:

 • Jednostki organizacyjne ZUS – właściwe do wydawania decyzji w sprawach świadczeń,
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Kolejowe jednostki organizacyjne,
 • Wojskowe podmioty emerytalne, a także organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Co istotne – odwołanie nie podlega żadnym opłatom sądowym – co oznacza, że odwołujący się nie poniesie kosztów z tytułu ponownego wnioskowania o rozpatrzenie decyzji. Ponadto – składając ustnie, zanosząc lub wysyłając podanie, należy pamiętać o jednym – potwierdzeniu, które będzie bezcennym dowodem na to, że takie odwołanie w ogóle miało miejsce! Czytaj także: Decyzja z MOPS – ile czeka się na pieniądze z 500 + i zasiłku rodzinnego?

Odwołanie od decyzji – co powinno zawierać?

Decyzja o odmowie lub przyznaniu środków może mieć charakter powszechny lub typowo administracyjny. Zatem, osoby kwestionujące takie postanowienie mogą skorzystać z typowej ścieżki odwoławczej, w ramach postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 477/10 Kodeksu postępowania cywilnego3 sporządzone prawidłowo odwołanie powinno obejmować:

 • Oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • Treściwe i zwięzłe uzasadnienie zarzutów oraz wniosków,
 • Przytoczenie dowodów na poparcie zaistniałych okoliczności, np. zeznania świadków, opinia biegłych,
 • Wymienienie załączników,
 • Czytelny podpis ubezpieczonego bądź jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jak napisać odwołanie od decyzji? Prosty wzór!

Nie istnieje jeden uniwersalny szkic wzoru, który będzie pasował zawsze i w każdej sytuacji. Takie pismo zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego i przyczyn, które skłoniły ZUS do wysłania decyzji odmownej. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że odwołanie do Zakładu musi spełniać wymogi pisma procesowego. Co oznacza, że musi zostać spisane oficjalnym i urzędowym językiem. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.04.2000 roku przyjął, że odwołanie od decyzji organu rentowego musi zawierać:

 • Oznaczenie rodzaju pisma,
 • Tematykę wniosku oraz argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • Wszelkie uwagi o jego charakterze,
 • Oznaczenie zaskarżonej decyzji wraz z przytoczeniem zarzutów wobec niej z dokładnym uzasadnieniem i dowodami.

Istotny jest również fakt, czy zaskarżenie decyzji tyczy się tylko części lub całej decyzji. W trakcie sporządzania dokumentu warto posiłkować się poniższym wzorem zaczerpniętym z oficjalnej strony ZUS-u. Oto jego szkic: odwołanie od decyzji ZUS!

Odwołanie od decyzji ZUS o przyznaniu renty socjalnej – co robić?

O tym czy dana osoba uzyska prawo do renty socjalnej decyduje spełnienie określonych warunków, których solidnym podparciem jest dobrze sporządzona dokumentacja. Wówczas organ rentowy w ciągu 30 dni musi poinformować wnioskującego o decyzji – niezależnie, czy jest ona pozytywna, czy negatywna. Tutaj istotny wpływ ma opinia lekarza-orzecznika ZUS – od której można zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej. Odwołujący się ma na to 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym otrzyma orzeczenie.

Gdy wszelkie starania spełzną na niczym, to wtedy też przysługuje miesięczny termin odwołania się do właściwego sądu okręgowego.

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Jeśli ZUS nie wyraża zgody na wypłacanie czy to zasiłku rodzinnego czy to świadczenia “500+” – zgodnie z art. 477/9 Kodeksu postępowania cywilnego4 przysługuje miesięczny termin odwołania się od decyzji, licząc od dnia doręczenia pisma. Z kolei, gdy decyzja została doręczona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru to termin miesiąca płynie, od daty wskazanej na potwierdzeniu. Gdy zaś listem zwykłym to umownie przyjmuje się, że przesyłka została doręczona w ciągu 7 dni, od daty jej nadania.

Dlatego, nawet gdy wnioskujący złoży odwołanie od decyzji w oddziale ZUS, to pismo zostanie skierowane do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy. Odwołanie przysługuje również wtedy, gdy opinia, co do przyznania świadczenia/zasiłku nie została wydana przez organ rentowy, w ciągu najbliższych 2 miesięcy – licząc od dnia zgłoszenia wniosku. Jeśli Zakład uzna odwołanie za jak najbardziej zasadne to niezwłocznie zmienia lub uchyla swoją wcześniejszą decyzję – nie później niż w okresie 30 dni, od dnia wniesienia odwołania! W takim przypadku sprawa nie otrzymuje dalszego biegu. Natomiast, jeżeli odwołanie od decyzji nie zostało w całości albo w części uznane, to ZUS przekazuje taką decyzję do sądu wraz z pełnym uzasadnieniem – nie później niż w terminie 30 dni, od dnia wniesienia odwołania.

Złożenie odwołania po terminie – czy jest możliwe?

Wniesienie odwołania na decyzję ZUS sprawdzane jest rygorystycznie pod względem terminowości. Gdy zostało złożone po ustalonym czasie – sąd zazwyczaj odrzuca pismo, nie nadając mu dalszego biegu. Jest jednak od tego pewien wyjątek!

Są to sytuacje, w których przekroczenie terminu jest niewielkie i wystąpiło z przyczyn, na które osoba odwołująca nie miała wpływu. Wtedy to sąd:

 • Oddala wniosek – jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia,
 • Przyjmuje – zmieniając zaskarżoną decyzję częściowo lub w całości.

Odwołanie od decyzji to także apelacja i kasacja

W ostatecznym rozrachunku, gdy decyzja wydana przez sąd I instancji nie jest w pełni satysfakcjonująca – a odwołujący nie zgadza się z jej rozstrzygnięciem, możliwe jest także złożenie apelacji do sądu apelacyjnego – a więc sądu tzw. II instancji. Jednak czas wniesienia takiej apelacji wynosi już jedynie 2 tygodnie – licząc od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Natomiast, gdy odwołujący nie wnioskował o wydanie uzasadnienia wniosku, to termin ten wynosi tydzień od ogłoszenia decyzji!

Tak więc, odwołując się od wyroku I instancji – apelację należy złożyć nie później niż 3 tygodnie, od dnia podania postanowienia! Jednak i od wydanego przez sąd II instancji wyroku przysługuje odwołanie, w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Taką skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie 2 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem. Dokonuje się tego za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem bądź radcą prawnym. Co ciekawe – prawo do wniesienia kasacji przysługuje nie tylko skarżącemu, ale również ZUS.

Czytaj także:

1. https://www.arslege.pl/decyzje-zakladu-w-sprawach-indywidualnych/k34/a8592/

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/polska-liderem-w-walce-z-nierownosciami-spolecznymi

3. https://www.arslege.pl/wymogi-formalne-odwolania-od-decyzji-organow-rentowych-lub-orzeczen-wojewodzkich-zespolow-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/k14/a9495/

4. https://www.arslege.pl/odwolania-od-decyzji-organow-rentowych-lub-orzeczen-wojewodzkich-zespolow-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/k14/a9494/

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
Vindix
03.04.2020
Vindix wzywa do zapłaty długu? Zobacz, jak się bronić!
Vindix – co to jest? Vindix jako firma windykacyjna skupia się przede wszystkim na zakupach portfeli wierzytelności na własny rachunek. Dlatego też, jak możemy przeczytać na stronie firmowej Vindix, spółka oferuje kompleksowe usługi windykacyjne na każdym etapie prowadzenia postępowania. Do usług znajdujących się w portfolio Vindix zalicza się także budowa strategii windykacyjnej, wycena wierzytelności oraz […]
02.04.2020
BEST – czym się zajmuje i jak traktuje dłużników?
BEST – co to za firma? BEST S.A. to jeden z największych podmiotów windykacyjnych, działających na polskim rynku. Firma założona została w 1994 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. Zajmowała się wówczas sprzedażą ratalną i doradztwem w zakresie pośrednictwa kredytowego. W 2002 roku firma BEST przeszła zmiany reorganizacyjne, których pokłosiem było […]
Ranking chwilówek
02.04.2020
Ranking chwilówek – kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki online
Pożyczki pozabankowe cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów jako wygodne i szybko dostępne źródło wsparcia finansowego. Poszukując najlepszej oferty, warto skorzystać z zestawień gromadzących tylko te, które zasługują na zaufanie konsumenta. Przedstawiamy nasz najnowszy ranking chwilówek, który pozwoli szybko znaleźć bezpieczne pożyczki. Ranking chwilówek – kwiecień 2020 Chwilówki online cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów na przestrzeni […]
02.04.2020
Arvato do mnie wydzwania. Co robić?
Arvato – co to za firma? Arvato Financial Solutions to międzynarodowa firma windykacyjna świadcząca m.in. takie usługi jak monitoring płatności, windykacja należności, skup wierzytelności czy globalna platforma windykacyjna. Polski oddział firmy mieści się w Poznaniu. Arvato Polska obsługuje m.in. klientów z sektora finansowego, w tym tak znanych pożyczkodawców jak Hapipożyczki, MoneyMan czy Vivus. Podmiot ten […]
Ranking pożyczek ratalnych: luty 2020. Najlepsze pożyczki na raty
02.04.2020
Ranking pożyczek ratalnych: kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki na raty
Legitymując się dowodem osobistym i spełniając niewygórowane kryteria, można otrzymać pozabankowe pożyczki na raty. Są to pożyczki długoterminowe, gdyż suma do spłaty zostaje rozłożona na dłuższy czas. To atrakcyjna alternatywa dla kredytów bankowych. Brak wystarczającej gotówki na większe wydatki to nie koniec świata. Jak widać, pozabankowe pożyczki ratalne na kwiecień nie kosztują tak wiele, jak przed […]
pozyczki prywatne
01.04.2020
Pożyczki prywatne – czy pożyczka prywatna jest bezpieczna? Opinie
Poza kredytami udzielanymi przez banki oraz pożyczkami, w których specjalizują się profesjonalne firmy pozabankowe, leży mroczne królestwo pożyczek prywatnych. Czym charakteryzuje się ten typ finansowania? I najważniejsze – czy pożyczki prywatne są bezpieczne? Przemierzając miasto, możemy natknąć się na karteczki z napisem „prywatne pożyczki od ręki” na tablicach ogłoszeń. Otwierając lokalną gazetę, często ujrzymy dużą […]