Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór z uzasadnieniem

Przedstawiam przygotowany przeze mnie wzór wniosku o rozłożenie długu na raty. Wzór jest uniwersalny i możliwy do wykorzystania w bardzo różnych przypadkach. Tłumaczę, jak go napisać, a także, kiedy i gdzie go złożyć. Odpowiadam także na najczęściej zadawane pytania.

rozłożenie długu na raty u komornika - darmowy wzór

Kluczowe informacje

 • W wielu przypadkach komornik może wyrazić zgodę na rozłożenie długu na raty. Co prawda, to nie do niego należy ostateczna decyzja, ale za jego pośrednictwem masz możliwość dotrzeć do swojego wierzyciela;
 • Aby rozłożyć zadłużenie na raty, musisz złożyć pismo, odpowiednio je argumentując. Kluczowe na potwierdzenie uzasadnienia będą miały załączone do wniosku dowody;
 • Przygotowane pismo, złóż bezpośrednio u wierzyciela lub komornika, który zajmuje się Twoją sprawą;
 • Przykładowy wzór takiego wniosku pobierzesz za darmo, klikając na jeden z poniższych załączników.

Rozłożenie długu na raty to możliwość, z której nie każda zadłużana osoba zdaje sobie sprawę. Z rozwiązania tego warto jednak korzystać, szczególnie gdy w naszym życiu pojawią się sytuacje, których nie sposób było wcześniej przewidzieć. Utrata pracy czy choroba, wymagająca drogiego leczenia, mogą przytrafić się każdemu. Wiedzą o tym też wierzyciele, którzy często pozwalają dłużnikom na spłatę należności w ratach.

Wniosek o rozłożenie długu na raty. Darmowy wzór

W załączeniu do artykułu odnajdziesz przygotowany przeze mnie wniosek o rozłożenie długu na raty.

Wzór zawiera:

 1. Szablon dokumentu w formacie pliku do edycji (dokument „doc.”);
 2. Szablon dokumentu w formacie nieedytowalnym, gotowym do druku (dokument „pdf.”).

Przygotowane pismo ma charakter uniwersalny, co oznacza, że po właściwym uzupełnieniu konkretnych pól może być używane w różnych przypadkach i przed różnego typu wierzycielami (w tym także tymi instytucjonalnymi).


Pliki do pobrania

Pobierz bezpłatny wniosek o rozłożenie długu na raty w wersji doc lub pdf!


Wzór w wersji DOC


Wzór w wersji PDF


Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Tak, zadłużenie możemy rozłożyć na raty. Dodam tylko, że propozycję ugody, dotyczącą rozłożenia zadłużenia na raty w pierwszej kolejności należy kierować do wierzyciela, a nie komornika sądowego.

Dopiero przy braku kontaktu z wierzycielem, warto skierować takie pismo do komornika, prosząc go o nowe warunki spłaty zadłużenia. Wspomnę tylko o tym, że nawet uzyskanie od niego obietnicy, nie daje Ci żadnej gwarancji, co do jakichkolwiek ustaleń.

Wniosek o rozłożenie długu na raty możesz wystosować także za pośrednictwem komornika. Pamiętaj jednak, że to nie on podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Zależy ona od woli Twojego wierzyciela, który jednocześnie decyduje o wszystkich czynnościach, podjętych przez komornika w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego.

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Wniosek o rozłożenie długu na raty zawsze powinien być napisany w sposób klarowny, zwięzły i prosty.

Bez względu na różne sytuacje, zawsze zawrzyj w nim pewne elementy formalne, które jego adresatowi umożliwią właściwe zapoznanie się z treścią dokumentu i przyporządkują go do konkretnego nadawcy oraz sprawy. Najważniejszym elementem jest każdorazowo uzasadnienie.

Ponieważ zadłużyć możemy się w bardzo różnych instytucjach i dług przybrać może bardzo różny charakter, ciężko wskazać jeden w pełni poprawny sposób na napisanie takiego wniosku. Przygotowany przeze mnie wzór warto przerabiać, aby w jak największym stopniu, dostosowany był formalnie, językowo i stylistycznie do konkretnej sytuacji i konkretnego podmiotu, do którego będziesz go składać.

* Edycję wzoru umożliwi szablon dokumentu w formacie pliku do edycji (dokument „doc.”).

Uzasadnienie wniosku o rozłożenie długu

Uzasadnienie to bardzo ważny fragment każdego wniosku, a szczególnie wniosku o rozłożenie długu na raty. Dobrze sformułowane i odpowiednio uargumentowane (oraz prawdziwe!) będzie głównym bodźcem wpływającym na decyzję wierzyciela dotyczącą tego, czy ten przychyli się do naszej propozycji zmiany formy spłaty zadłużenia.

Uzasadnienie to powinno w jak najbardziej klarowny sposób wykazać, że nie posiadamy środków na spłatę należności. Warto przy tym wskazać powody takiego stanu rzeczy, wśród których wymienić można:

 • wielkość zadłużenia;
 • brak pracy;
 • czasową niezdolność do pracy;
 • poważną chorobę zadłużonego lub bliskiej mu osoby;
 • śmierć bliskiej osoby (szczególnie jeśli jej skutkiem jest pogorszenie sytuacji gospodarstwa domowego dłużnika);
 • niskie dochody;
 • obniżkę wynagrodzenia;
 • poniesienie niezaplanowanych, niezbędnych wydatków (np. konieczność poniesienia kosztownego leczenia);
 • inne, liczne zobowiązania i sytuacje losowe.

Na każdy z podanych wyżej powodów warto dodatkowo przedstawić właściwy dowód (np. dokumenty potwierdzające chorobę lub śmierć), dołączając go do wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Wniosek o rozłożenie długu na raty to dokument, który nie ma ściśle skodyfikowanego charakteru. Są jednak pewne elementy, które powinien zawierać niezależnie od tego, jakiego długu dotyczy oraz do jakiego podmiotu będzie składany.

Pismo to powinno wskazywać:

 1. Miejscowość oraz datę sporządzenia wniosku;
 2. Dane dłużnika (w tym jego imię, nazwisko, adres, numer PESEL, a także numer telefonu lub adres e-mail);
 3. Dane wierzyciela;
 4. Nagłówek informujący o tym, czego pismo dotyczy;
 5. Jasno sprecyzowane żądanie;
 6. Wyrażona kwotowo wysokość zadłużenia;
 7. Dane umowy, z której wynika należność;
 8. Propozycja spłaty długu — harmonogram;
 9. Uzasadnienie;
 10. Załączniki uzasadniające, podane w uzasadnieniu, powody wystosowania wniosku;
 11. Podpis wnioskodawcy.

Kiedy złożyć wniosek o rozłożenie długu?

Wniosek o rozłożenie długu na raty najlepiej złożyć od razu, gdy tylko będziesz wiedzieć, że spłata zobowiązania we wcześniej ustalonej formie i terminie nie będzie możliwa. Idealnie jest złożyć taki dokument jeszcze przed umowną datą spłaty długu.

Dzięki temu zabiegowi unikniesz naliczania odsetek oraz kar umownych (jeżeli takie były zastrzeżone w umowie), a także konsekwencji ewentualnie podjętych przez wierzyciela działań windykacyjnych (i możliwej egzekucji komorniczej).

Gdzie złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty?

Co do zasady, składasz go w instytucji, w której jesteś zadłużony.

Może być to np. bank, firma pożyczkowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy właściwy urząd skarbowy.

Zdarzyć się może, że ze względu na długotrwałe nieregulowanie zobowiązania, wierzyciel wszczął w stosunku do Ciebie postępowanie windykacyjne. W takim wypadku swego rodzaju pośrednikiem w relacji z wierzycielem staje się komornik lub firma windykacyjna. Możliwe jest więc wtedy złożenie wniosku o ratalną spłatę długu także poprzez takiego pośrednika. Wciąż jednak dobrze, aby głównym adresatem wniosków był główny wierzyciel.

Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego

Alimenty to kolejnego rodzaju należność, którą można spłacać w ratach. Możliwość ta wynika wprost z poniższego artykułu Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mającego następujące brzmienie:

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Ustęp 2 art. 30 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W świetle zacytowanego powyżej przepisu zwrócę uwagę na to, że podobnie jak w przypadku innych należności, tak również przy alimentach, decyzja dotycząca rozłożenia na raty ma charakter uznaniowy. Podmiotem, od którego w tym przypadku zależeć będzie decyzja, jest jednak nie wierzyciel, a organ właściwy wierzyciela.

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty mandatu?

O tym, jak skonstruować wniosek o rozłożenie na raty mandatu pisaliśmy już na łamach Czerwonej Skarbonki we wpisie: Mandat na raty. Jak napisać wniosek? [+Darmowy Wzór].

Krótko podsumowując najważniejsze informacje z tego artykułu:

 1. Zalecane jest, aby wniosek o rozłożenie mandatu na raty sporządzony został w ciągu 7 dni od dnia otrzymania mandatu;
 2. Wzór wniosku o rozłożenie mandatu na raty udostępniony został na stronie internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, który jest urzędem właściwym do rozpatrywania spraw mandatów. Warto skorzystać z tego wzoru i ewentualnie dostosować go do swoich potrzeb;
 3. Tego typu dokument zasadniczo skonstruowany jest podobnie do generalnego wzoru, który przygotowałem. Pamiętaj jednak tutaj o właściwych załącznikach, w tym przede wszystkim o dowodzie dokonania opłaty skarbowej (wynoszącej 10 zł) oraz o oświadczeniu o stanie majątkowym;
 4. Pismo złóż do Pierwszego Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty, elektronicznie (przez ePUAP lub portal eUrząd Skarbowy) lub osobiście (w każdym przypadku warto przy tym zadbać o potwierdzenie odbioru.

Czy można rozłożyć na raty zaległości w ZUS? Jak uzasadnić pismo o rozłożenie na raty składek ZUS?

Tak, spłatę należności z tytułu składek ZUSowskich możemy rozłożyć na raty.

Dokładną instrukcję jak to zrobić ZUS udostępnia nam na swojej stronie internetowej.

Nie chcę tu powtarzać wszystkiego, co widnieje na witrynie organu. Wspomnę tylko, że:

 1. ZUS ma dwa miesiące, liczone od daty złożenia wniosku, na jego rozpatrzenie;
 2. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości w ZUS złożysz elektronicznie (poprzez profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a także osobiście w dowolnej placówce ZUS lub pocztą;
 3. Złożenie wniosku elektronicznie wymaga osobistego dostarczenia dodatkowych dokumentów do ZUS-u lub poprzez wysłanie ich pocztą;
 4. Jeżeli ZUS zgodzi się na rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawarta zostanie stosowna umowa (oparta o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);
 5. ZUS może nie udzielić ulgi, polegającej na rozłożeniu zaległości na raty. W takim wypadku poinformuje Cię o tym na piśmie;
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania od ZUS-u decyzji masz prawo ją zakwestionować i się od niej odwołać.

Uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty składek ZUS, zasadniczo nie powinno różnić się od uzasadnienia, które zawarte będzie we wniosku wystosowanym do jakiejkolwiek innej instytucji. Musisz w nim podać wszelkie okoliczności, które wpływają na to, że niemożliwe jest spłacenie zaległości jednorazowo. Kluczowe będą argumenty i dowody, które je potwierdzają.

Jakie długi można rozłożyć na raty?

W praktyce każde niespłacone jeszcze zobowiązanie może zostać rozłożone na raty – o ile oczywiście zgodę na takie rozwiązanie wyrazi wierzyciel.

Na raty rozłożymy, m.in.:

 • zaległości w ZUS;
 • zobowiązania podatkowe;
 • mandaty;
 • niespłacone kredyty i pożyczki (w tym chwilówki);
 • rachunki za media.

Odmowa rozłożenia długu na raty — co zrobić?

Przy negatywnej odpowiedzi wierzyciela zawsze pozostaje możliwość podjęcia kolejnych prób przekonywania go, że rozłożenie długu na raty to jedyny dobry sposób na całkowitą spłatę zobowiązania. Spróbuj przy tym powtórzyć najważniejsze argumenty przemawiające za tą metodą rozliczenia, przedstawiając dowody i wyliczenia, a także proponowany harmonogram ratalny. Zasugeruj, że ten ostatni dokument możesz dopasować w większym stopniu do jego potrzeb, np. skracając czas całkowitej spłaty lub podwyższając wysokości poszczególnych rat.

Jeżeli wierzyciel wciąż pozostanie niewzruszony i żądać będzie natychmiastowego uregulowania całego długu, sprawa może trafić na grunt sądowy. W toku takiego postępowania przygotuj się na trudną walkę i to, że wierzyciel w dalszym ciągu będzie podtrzymywać swoje dotychczasowe stanowisko.

W tym jednak momencie przed dłużnikiem otwiera się jedna, dodatkowa furtka – która może, mimo braku chęci strony wierzycielskiej, umożliwić mu rozłożenie długu na raty. Furtka ta wynika z poniższego artykułu:

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia — wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Art. 320 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Przepis ten w praktyce oznacza ni mniej, ni więcej to, że sąd może w szczególnej i uzasadnionej sytuacji „rozbić” Twoje zadłużenie na raty. I to nawet wtedy, gdy nie zgadza się na nie wierzyciel. Zaznaczę tu, że przepisy nie precyzują w żadnym miejscu, jak należy interpretować szczególnie uzasadnione wypadki, o których mowa we wskazanym wyżej artykule.

Sąd może więc, ale nie musi, zasądzić rozłożenie zaległości na raty, mając na uwadze trudną sytuację finansową dłużnika, połączoną z problemami rodzinnymi czy zdrowotnymi. Będzie przy tym patrzył na postawę takiego dłużnika i to, czy dokonywał on wcześniej prób spłaty swojego zadłużenia, jak również, czy dogadywał się ze swoim wierzycielem, proponując rozwiązanie problemu. Z pewnością będzie miał także na uwadze potrzeby drugiej strony – wierzyciela. Jeżeli jednak uzna, że należność może być spłacona w formie ratalnej i występują ku temu odpowiednio uzasadnione przesłanki, może to zasądzić bez zgody wierzyciela.

Czy warto skorzystać z wniosku o rozłożenie długu na raty? Podsumowanie

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty dla wielu osób może być jedyną możliwą drogą do spłaty długu. Warto sięgnąć po to rozwiązanie, szczególnie jeżeli w Twoim życiu przydarzyła się niespodziewana sytuacja, która taki wniosek będzie uzasadniać.

Przygotowany przeze mnie wzór potraktuj jako „gotowiec”, który uzupełnisz, wypełniając jedynie puste luki, albo jako inspirację do napisania własnego pisma. Bez względu jednak na to, jakiego wyboru dokonasz, pamiętaj tu przede wszystkim o prawidłowym sformułowaniu uzasadnienia wniosku. To od niego zależeć będzie końcowa decyzja wierzyciela, dotycząca dalszej formy spłaty zaległości.

Jeszcze jedna rada ode mnie: ze złożeniem wniosku nigdy nie czekaj do momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego (i ruszenia machiny ściągania długu). Wystosuj go, gdy tylko będziesz mieć wiedzę, że nie poradzisz sobie ze spłatą długu we wcześniej ustalonej formie i umówionym terminie.

W razie odmownej decyzji wierzyciela spróbuj go dalej przekonywać, natomiast po wejściu na grunt sądowy, miej na uwadze to, że nadal masz szansę na rozłożenie długu na raty, pomimo braku chęci drugiej strony umowy.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy sąd może rozłożyć dług na raty?

Tak, z artykułu 320 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego wynika, że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zasądzone świadczenie może rozłożyć na raty.

Czy alimenty można rozłożyć na raty?

Tak, alimenty to należność, którą można spłacać także w ratach. Możliwość ta wynika wprost z ustępu 2 artykułu 30 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Czy w trakcie windykacji spłacenie zobowiązania można rozłożyć na raty?

Tak, istnieje możliwość rozłożenia długów na raty również w momencie trwającego już postępowania windykacyjnego.

Jak długo trwa ściąganie długu przez komornika?

Czas, w jakim komornik ściąga dług od dłużnika, może być bardzo różny i w zależności od danego przypadku wynosić od kilku tygodni do nawet kilku lat. Zależy to od bardzo wielu czynników, takich jak: specyfika danej sprawy, kwota zadłużenia, sytuacja finansowa dłużnika, sposób działania komornika, a także ustalenia komornika podjęte z wierzycielem.

Co zrobić, jeśli komornik blokuje konto bankowe?

Jeśli komornik bezprawnie zajął Twój rachunek bankowy, to w takiej sytuacji wystosuj do niego pismo o odblokowanie konta bankowego.

Jak napisać wniosek do komornika o rozłożenie długu na raty?

Zadbaj o odpowiednie uzasadnienie, stosując przy tym dobrze sformułowane i logiczne argumenty. Najlepiej, aby poparte one były dodatkowo dowodami, które załączysz do swojego wniosku.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (11 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • D
  D

  Darek

  03.11.2021, 04:39

  Wyróżniający się komentarz

  Komornik nie rozłoży na raty bo nie ma takich uprawnień. Wchodzi w grę umorzenie na wniosek wierzyciela ale to dla niego kosztowne – musi komornikowi sporo zapłacić jak za skuteczna egzekucję.

  • T
   T

   Tobias

   22.04.2024, 15:31

   Wyróżniający się komentarz

   Wierzycielowi zależy na rozłożeniu długu na raty

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie