Koszty egzekucji komorniczej 2024 – ile bierze komornik?

Koszty egzekucji komorniczej to dodatkowe opłaty, jakie pobiera komornik na spłatę zadłużeń. I niestety, większość z nich muszą ponieść sami dłużnicy… Ile wynoszą koszty komornicze w 2024 roku? Sprawdźmy.

Kluczowe informacje

 • Egzekucja komornicza to proces odzyskiwania zaległych wierzytelności od dłużnika przez komornika sądowego na wniosek wierzyciela. Cel tego działania to ściągnięcie zadłużenia z majątku dłużnika, a nie jego przejęcie przez komornika.
 • Egzekucja komornicza rozpoczyna się, gdy wierzyciel, posiadający prawomocne orzeczenie sądowe, zwróci się do komornika z wnioskiem o egzekucję. Dłużnik jest powiadamiany o egzekucji listem poleconym, a unikanie kontaktu nie jest korzystne dla jego sytuacji.
 • W 2024 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego to 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 3181,50 zł brutto. Koszty komornicze, będące formą wynagrodzenia komornika, są regulowane prawnie i zazwyczaj wynoszą 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, ale mogą być niższe w określonych sytuacjach, np. gdy dług jest spłacany szybko.
 • Zasadniczo to dłużnik ponosi koszty komornicze, ale istnieją wyjątki, kiedy wierzyciel może zostać obciążony opłatami, np. gdy złoży nieuzasadniony wniosek o egzekucję. Istnieje możliwość uniknięcia kosztów komorniczych poprzez udowodnienie trudnej sytuacji finansowej lub czekanie na przedawnienie kosztów, choć to ostatnie jest rzadko skuteczne.

Czym dokładnie jest egzekucja komornicza?

Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, na czym polega postępowanie egzekucyjne. Jest to po prostu odzyskanie zaległych wierzytelności, których nie spłaca dłużnik. Taka kwota zadłużenia może być stosunkowo niewielka, ale również sięgać kilku czy nawet kilkuset tysięcy złotych. To sprawia, że na licytację komorniczą może trafić, chociażby nieruchomość dłużnika.

W postępowaniu egzekucyjnym uczestniczy komornik sądowy, który na wniosek wierzyciela dokonuje ściągnięcia zadłużenia z majątku dłużnika. Wbrew obiegowej opinii komornik, który przeprowadza egzekucję świadczeń pieniężnych, nie zatrzymuje zagarniętego mienia dla siebie. Działa on jedynie na zlecenie wierzyciela, który domaga się spłaty pożyczonych środków. Jego wynagrodzenie stanowi natomiast prowizja naliczana od ściągniętych opłat egzekucyjnych.

Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego odbywa się w momencie, gdy wierzyciel mimo posiadania prawomocnego orzeczenia sądowego (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), wyczerpał już wszystkie możliwości na odzyskanie długu. Wtedy nie pozostaje mu nic innego, jak zasięgnąć pomocy komornika.

Co rozpoczyna egzekucję komorniczą?

Aby mogło dojść do postępowania egzekucyjnego, sąd musi wydać wyrok opatrzony klauzulą wykonalności (może być nadana na orzeczenie sądowe, ale także na akt notarialny). Wtedy to wierzyciel może udać się do komornika i wnieść pismo o wszczęciu egzekucji. Ma również prawo określić sposób wyegzekwowania samego długu np. czy pieniądze mają być ściągane z emerytury, renty czy wynagrodzenia.

W tym czasie Ty jako dłużnik otrzymasz powiadomienie o wszczęciu egzekucji, za pomocą listu poleconego. Niestety Twoja sytuacja nie ulegnie zmianie, jeśli takiego zawiadomienia nie odbierzesz na czas. Ukrywanie się więc czy unikanie kontaktu działa tylko na Twoją niekorzyść, a komornik i tak prędzej czy później zajmie Twój majątek.

Czym są koszty komornicze?

Egzekucja komornicza a dłużnik

Dobrą wiadomością dla wszystkich dłużników jest fakt, że komornik nie ma prawa zająć wszystkich naszych dochodów i mienia, które pozwoli nam na normalne funkcjonowanie. Na mocy ustawy o komornikach sądowych istnieje coś takiego, jak kwota wolna od potrąceń komorniczych.

Jest to po prostu kwota, która nie podlega egzekucji komorniczej. Dlatego zawsze musi zostać ona na koncie dłużnika, by ten nie pozostał bez środków do życia, które pozwolą mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2024 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok. Od 1 stycznia 2024 roku, wynagrodzenie minimalne wzrasta do kwoty 4242 zł brutto, co sprawia, że wolne od zajęcia komorniczego będzie 3181,50 zł brutto.

Co zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu? Zobacz

Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej w 2024?

Komornik za przeprowadzanie czynności komorniczych ma prawo pobierać opłaty egzekucyjne, które są formą jego wynagrodzenia. Może również domagać się zwrotu pozostałych kosztów komorniczych, które nazywane są kosztami postępowania egzekucyjnego.

Egzekutor nie może samodzielnie ustalać opłat komorniczych. To, ile może zabrać, określają dokładnie dwa dokumenty:

 • ustawa o kosztach komorniczych z 28.02.2018 r.1 oraz
 • ustawa o komornikach sądowych z 22.03.2018 r.2

Niestety, to na dłużniku spoczywa brzemię opłat i praktycznie zawsze w całości ponosi koszty komornicze. Ile one wynoszą w 2024 r.?

a) W większości przypadków stanowią one 10 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia i nie mniej niż:

 • 200 zł – dotyczy to odzyskania długu na mocy egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, pensji lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub
 • 300 zł – kiedy należność zostanie odzyskana w inny sposób.

Istnieją jednak pewne wyjątki i koszty komornicze mogą być niższe.

a) 3 proc. (ale nie mniej niż 150 zł) – jeśli dłużnik spłaci dług w ciągu miesiąca (licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji) oraz

b) 5 proc. – w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. W skrócie, gdy wierzyciel złoży wniosek o umorzenie egzekucji z naszego majątku.

Pozostałe koszty komornicze 2024. Tabela

W toku postępowania egzekucyjnego mogą zostać nam doliczone także koszty dodatkowe. Jak przedstawiają się ich stawki?

Rodzaj czynnościWysokość opłaty
Poszukiwanie majątku dłużnika100 zł
Dojazd do miejsca wykonania egzekucji komorniczej
(gdy odległość od kancelarii jest większa niż 10 km)
20 zł
Osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień, pism procesowych czy innych dokumentów sądowych40 zł
Nagrywanie i przechowywanie zapisu obrazu i dźwięku z przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego50 zł
Sporządzenie protokołu stanu faktycznego400 zł
Przyjęcie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza400 zł
Zaakceptowanie wniosku o zabezpieczenie spadku400 zł
Wniosek o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku400 zł
Wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości400 zł
Opłata za wszczęcie postępowania egzekucyjnego ws. wydania rzeczy ruchomej400 zł
Przyjęcie wniosku o przeprowadzenie licytacji1000 zł
Opłata za utrudnianie czynności komorniczych1000 zł
Opłata w przypadku bezpodstawnej egzekucji10% wartości długu
Opłata za wcześniejszą spłatęzwrot 50% kosztów
Tabela przedstawia koszty komornicze, jakie komornik może pobrać dodatkowo w ramach egzekucji

Jeśli chcesz poznać, ile wynoszą koszty komornicze w Twoim przypadku, wykorzystaj do ich obliczenia kalkulator opłat egzekucyjnych.

Czy koszty komornicze ponosi wierzyciel?

Za wszystkie opłaty egzekucyjne odpowiada praktycznie sam dłużnik – choć są od tej zasady pewne wyjątki. Wierzyciel może zostać pociągnięty do opłat w sytuacjach, gdy:

 • złoży wniosek dotyczący umorzenia postępowania egzekucyjnego i nie wykaże, że było to skutkiem zawarcia ugody z dłużnikiem,
 • złoży nieuzasadniony wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel zostanie obciążony opłatami także w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu jego biernej postawy i bezczynności.

Koszty komornicze a alimenty

W przypadku egzekucji zaległości alimentacyjnych w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty egzekucyjne (za wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego), a dopiero później należności alimentacyjne.

Konto bez komornika – które banki je oferują? Sprawdź

Ile bierze komornik za alimenty?

Komornik dzieli ściągnięty dług między obie strony w odpowiedniej proporcji – a sama prowizja, która jemu przypada, wynosi 10 proc. odzyskanej kwoty. W przypadku długów alimentacyjnych to dłużnik ponosi wszelkie koszty komornicze.

Przykład.

Jeśli Twoja zaległość alimentacyjna wynosi 6 tys. zł, to komornik wyegzekwuje dodatkowe 600 zł z tytułu odzyskania tej należności. Może również domagać się dodatkowych opłat, które poniósł w postępowaniu egzekucyjnym, np. za dojazdy czy poszukiwanie majątku dłużnika.

Jakie są koszty w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Jeśli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, bo np. doszło do ugody między wierzycielem a dłużnikiem, to koszty komornicze wynoszą 5 proc. wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (w sprawach o egzekucję świadczeń dot. umorzenia). Oczywiście wszelkie naliczone koszty ponosi sam dłużnik.

Po stronie wierzyciela leży z kolei poinformowanie komornika o ugodzie. W tym celu musi on złożyć wniosek o umorzenie egzekucji.

Koszty egzekucji komorniczej w przypadku spłaty długu

Jeśli uda Ci się spłacić dług w całości, to niestety musisz liczyć się z tym, że koszty komornicze i tak zostaną doliczone (gdy sprawa jest nadal na biurku u komornika). Na szczęście, może to być niższa kwota, ale jedynie pod warunkiem, że uregulujesz należność w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pisma o rozpoczęciu egzekucji.

Kiedy komornik zwraca pieniądze? Sprawdź

Co jeszcze warto wiedzieć o kosztach komorniczych?

Ważną informacją jest na pewno to, że wiele opłat na początku egzekucji ponosi sam wierzyciel, na którego wniosek zostało wszczęte postępowanie. Tyczy się to głównie zaliczek pobieranych na różne czynności komornicze.

Dlatego częste są sytuacje, że wierzyciel dokona za nie opłaty, a komornik mimo to nie zdoła ich odzyskać od dłużnika.

Koszty postępowania egzekucyjnego mogą zostać naliczone także wtedy, gdy dojdzie do wycofania wniosku o egzekucję lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wtedy to opłatami komorniczymi może zostać obarczony wierzyciel.

Czy można uniknąć kosztów komorniczych?

Tak naprawdę jest tylko jedna sytuacja, która może uratować Cię od kosztów komorniczych. Możesz powołać się na trudną sytuację finansową, w wyniku której nie jesteś w stanie zapłacić za zasądzone opłaty.

W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku, w którym wyjaśnisz swoją trudną sytuację materialną i udowodnisz, że opłacenie takich kosztów znacząco pogorszyłoby Twój stan finansowy. Takie pismo musisz złożyć w kancelarii komornika w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Możesz też, czego nie zalecamy – poczekać do przedawnienia kosztów sądowych. Należność z tytułu kosztów komorniczych traci ważność po 3 latach. W praktyce bardzo rzadko do tego dochodzi, bo każde wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia. Wierzyciel może więc co kilka lat kierować wniosek do komornika – i w ten sposób zapobiegać przedawnieniu się długu oraz kosztów komorniczych.

FAQ Koszty egzekucji komorniczej: Najczęściej pojawiające się pytania

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Nie ma drogi na uniknięcie tego typu opłat. Ewentualnie mogą zostać one umorzone albo zmniejszone w wyniku trudnej sytuacji finansowej zadłużonego. Teoretycznie sposobem na uniknięcie kosztów może być przedawnienie długu. W praktyce jednak dochodzi do niego bardzo rzadko, bo jego bieg przerywa każde złożenie wniosku przez wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jak zaksięgować koszty komornicze w jednostce budżetowej?

Opłaty komornicze księgujemy na koncie 761, które nie jest związane z ewidencją kosztów ponoszonych na poczet podstawowej działalności jednostki. Przebiega ona wg poniższego schematu: Wn 130„Rachunek bieżący jednostki„; Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Kiedy koszty komornicze są kosztem uzyskania przychodu?

Wtedy, gdy są właściwie udokumentowane, np. fakturą lub rachunkiem oraz posiadamy dokładną dokumentację, dotyczącą danej egzekucji (wskazuje, kto jest dłużnikiem a kto wierzycielem i jak wysoka jest należność).

Kto ponosi koszty komornicze przy ściąganiu alimentów?

Wyłącznie dłużnik jest obciążony wszystkimi opłatami związanymi z postępowaniem. W tym przypadku koszty są standardowe – 10 proc. prowizji od zaległej kwoty.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000770

2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (15 votes)
Komentarze (15)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • H
  H

  Hanna

  30.07.2019, 19:39

  Wyróżniający się komentarz

  naleznośc główna 404.50 zl. odsetki 100 zl. koszty procesu 90 zl, koszty zastepstwa w egzekucji 67,50, koszty klauzuli 126 zl, opłata egzekucyjna 400 zł wydatki gotówkowe 186,03 oraz koszty korespondencji dodatkowe 100 zł. plus 0,9 zł dziennie. Spłaciłam to w niecałe dwa miesiace. Część zakład pracy i część wpłaciłam sama na konto komornika w wysokości 400 zł. Tyle zdarł ze mnie komornik Katarzyna Wakulak z A. Rzeczypospolitej 22 B/ 61 w Warszawie. Łacznie komornik pobrał ponad 1500 zł. przy należności głównej 404 zł plus odsetki 100 zł. Sama egzekucja komornicza wynosi 1000 zł to ok 200% należności głównej. Wpłaciłam należne ale komornik jeszcze chce 98,40 – wiadomośc od komornika z obecnej chwili 29.07.2019 r.

  • M
   M

   Marek

   01.08.2019, 14:42

   Wyróżniający się komentarz

   Trzeba było płacić w terminie, odsetki 100zl to jest ponad 2 lata niespłacenia długu.

  • K
   K

   Kate

   23.05.2020, 00:57

   Wyróżniający się komentarz

   Żałosny jesteś…

  • r
   r

   robert

   19.01.2023, 00:41

   Wyróżniający się komentarz

   strzelba jest tańsza na takich ździerców ?

 • w
  w

  wojtas

  26.01.2021, 18:54

  Wyróżniający się komentarz

  Koszty procesu 240 zł, koszty zastepstwa 22.50, koszty poprzedniej egz 102,83zł, koszty klauzuli 60 zł, opłata egzekucyjna 200zł. Mistrzostwo swiata

  • O
   O

   Oleena

   05.03.2021, 14:31

   Wyróżniający się komentarz

   Dla komornika jest tylko opłata egzekucyjna, a pozostałe koszty są związane z postępowaniem sądowym.

 • W
  W

  Waldemar

  21.04.2022, 17:50

  Wyróżniający się komentarz

  Nie każdy komornik jest świnia są i ludzie komornicy

  • E
   E

   Ewa

   19.05.2022, 19:14

   Wyróżniający się komentarz

   Jednego poznałam, ale niestety zmarł.

 • M
  M

  Mario

  04.07.2023, 19:25

  Wyróżniający się komentarz

  Witam nie mam pojęcia co i jak proszę o wyjaśnienie żebym mógł to ogarnąć.
  Więc od 5-8 miesięcy place po 50 zł regularnie na konto komornika dzisiaj odebrałem pismo że „wzywam do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w kwocie niecałe 3000zł
  Logiczne że się nie uchylam płacę ile mogę na dzień dzisiejszy Więc jakie koszty są jego a ile tych,,GROSIKOW”
  Pokrywa zadłużenie???
  Dziękuję za pomoc pozdrawiam.

 • P
  P

  Piotr

  22.01.2023, 18:16

  Wyróżniający się komentarz

  Można było porozumieć się z wierzycielem i spłacać po 50-100zł i byłoby taniej. Tak czy siak spłacić trzeba było. Szkoda ze ludzie że sobą nie rozmawiają. Też miałem potkiecua finansowe i komornik nauczył mnie raz tylko ze takie są koszty i trzeba rozmawiać. Cóż – życie!

 • T
  T

  Taka

  16.12.2022, 23:17

  Wyróżniający się komentarz

  145 zł należność główna plus odestki od 2021 roku
  A komornik sobie policzył ponad 600 zł do spłaty
  Jakim cudem ?

 • J
  J

  Jacek

  24.10.2022, 07:55

  Wyróżniający się komentarz

  Mam takie pytanie komornik może ściągnąć 25% mojej emerytury. Jaką opłatę za to pobierze?

 • A
  A

  Andrzej

  30.09.2022, 09:41

  Wyróżniający się komentarz

  jerzeli osoba jest bezrobotna i niema dochodu czy jest morzliwosc umorzenia placenia alimentuw

  • M
   M

   Marek

   09.10.2022, 14:40

   Wyróżniający się komentarz

   Jakie koszty może naliczyć sobie komornik??? Dług to 606 zł , Odsetki to 202.73 zł, koszty zastępstwa 67 zł, odsetki za każdy dzień zwłoki to 0.23 zł koszty egzekucyjne to 202 zł . A komornik z jednego konta pobrał 1250 zł a z drugiego 1500 zł .

  • S
   S

   Steffan

   13.11.2022, 20:31

   Wyróżniający się komentarz

   A ja wam powiem tak 4 lata regularnie płaciłem,800 dla komornika, miałem 13 tys dlugu, teraz mam 48 tys dlugu i siadł mi na pensje.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie