Koszty egzekucji komorniczej – Ile wynoszą opłaty komornika?

koszty egzekucji komorniczejCoraz częściej słyszy się o egzekucjach komorniczych. Nie jest to tajemnica, ponieważ dużo osób popada w długi, nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i w efekcie, komornicy mają pełne ręce roboty. Nie jest to oczywiście niczym przyjemnym dla dłużnika oraz wiąże się z kosztami egzekucji komorniczej, które mogą go dodatkowo obciążyć.

Koszty egzekucji komorniczej są obliczane stosowanie do zadłużenia, jednak zanim przejdziemy do nich, należy wspomnieć szerzej samej egzekucji komorniczej. Czym jest? Jakim zasadom podlega, kiedy się rozpoczyna? Jeśli grozi Ci spotkanie z komornikiem, powinieneś o tym wiedzieć.

Czym dokładnie jest egzekucja komornicza?

Podstawową zasadą egzekucji komorniczej jest odzyskanie zaległych wierzytelności, których dłużnik nie uiszcza. Kwota wierzytelności może być stosunkowo niewielka, jak również sięgająca kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Egzekucję prowadzi komornik sądowy, który po otrzymaniu od wierzyciela odpowiednich dokumentów uprawniony jest do podjęcia działań mających na celu ściągnięcie zadłużenia. Komornik ściągający wierzytelność nie zatrzymuje jej w całości dla siebie, jak sądzi się często w obiegowej opinii. Przede wszystkim komornik to funkcjonariusz publiczny, działa na zlecenie wierzyciela i po potrąceniu dla siebie prowizji, ustaleniu, jakie są koszty egzekucji komorniczej, uzyskane od dłużnika pieniądze przekazuje wierzycielowi. To wierzyciel, nie komornik domaga się spłaty i ma prawo do odzyskanych pieniędzy.

Sama egzekucja rozpoczyna się dopiero, kiedy wierzyciel nie może otrzymać pieniędzy pomimo posiadania prawomocnego orzeczenia sądowego (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty). Gdy dłużnik nie reaguje na nie, nie ma innej możliwości, jak zwrócić się do komornika.

Co rozpoczyna egzekucję komorniczą?

Aby móc rozpocząć egzekucję komornik musi otrzymać od wierzyciela wspomniany już komplet dokumentów. Wniosek o rozpoczęcie egzekucji powinien zawierać orzeczenie sądowe, koniecznie prawomocne. Samo orzeczenie to jednak za mało, gdyż nie jest ono dostateczne do rozpoczęcia egzekucji. Musi posiadać nadaną klauzulę wykonalności, wówczas staje się tytułem wykonawczym na mocy którego komornik ma prawo wyegzekwować wskazane w orzeczeniu sądu sumy. Klauzula wykonalności jest nadawana bezpośrednio na orzeczenie (choć może być nadana także na akt notarialny) i zawiera informację, że wierzyciel ma prawo do ubiegania się o należne mu kwoty albo przedmioty materialne. Tylko posiadając orzeczenie z klauzulą możliwe jest wszczęcie oraz poprawne prowadzenie egzekucji komorniczej. Wraz ze złożeniem wniosku wierzyciel może zaznaczyć jakie ma być sposób egzekucji długu, np. z emerytury, renty, wypłaty za pracę.

Egzekucja komornicza a dłużnik

Sam fakt rozpoczęcia się egzekucji komorniczej nie jest dla dłużnika przyjemny. Nie wszyscy dłużnicy są bowiem osobami, które nie chcą płacić i uciekają od rat, dla niektórych, z uwagi na dochody, spłata jest ciężka. Mając tę świadomość zaleca się, żeby egzekucja i koszty egzekucji komorniczej były mało dotkliwe dla dłużnika. Między innymi z tego powodu istnieje tzw. kwota wolna od zajęcia, która nie dopuszcza do zabrania dłużnikowi całej wypłaty, lecz pozostawia mu sumę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Ile kosztuje egzekucja – koszty egzekucyjne?

Wykonanie egzekucji przez komornika nie jest bezpłatne. Naliczane są koszty egzekucji komorniczej. Nie są one stałe, gdyż wiążą się z czynnościami jakie podejmuje komornik w trakcie egzekucji wierzytelności. Im jest ona bardziej skomplikowana, wymaga większego nakładu pracy, kontaktu ze służbami, m.in. policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp. tym mogą być większe. Dodatkowo na ich wysokość ma wpływ wartość przedmiotu egzekucji. Koszty egzekucji komorniczej oraz ich naliczanie określone są ustawą (ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych).

Koszty komornicze a wierzyciel

Wierzyciel składający wniosek o rozpoczęcie egzekucji powinien uiścić opłatę na konto komornika. Bez opłaty komornik nie rozpocznie działania, dlatego nie warto zwlekać. W momencie, kiedy opłaty zabraknie, wówczas komornik wezwie do jej opłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Gdy opłata wpłynie na konto rozpoczną się pierwsze działania, m.in. powiadomienie dłużnika o rozpoczęciu egzekucji oraz wykonanie zabezpieczenia środków na poczet wierzytelności. Jeśli jako wierzyciel masz wątpliwości jaką kwotę powinieneś zapłacić, skontaktuj się z kancelarią komorniczą.

Zgodnie z przepisami obowiązują aktualnie trzy stawki procentowe przy pomocy których oblicza się koszty egzekucji komorniczej: 5%, 8%, 15%. Są one naliczane od wartości przedmiotu egzekucji i zależne od sposobu egzekwowania długu.

Sposób ustalania kosztów egzekucyjnych

W myśl obowiązujących przepisów komornik sądowy ma prawo do 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia w przypadku ograniczenia postępowania albo świadczenia pozostałego do wyegzekwowania w przypadku umorzenia postępowania. Dotyczy to przypadku, kiedy postępowanie umarza się na wniosek wierzyciela. Z kolei 8% komornik może pobrać dla siebie w ramach kosztów komorniczych w chwili, kiedy egzekucja będzie przeprowadzona z rachunku bankowego, emerytury lub renty, zasiłku, wynagrodzenia za pracę, stypendium. Natomiast 15% przysługuje mu w przypadku egzekucji z bardzo wartościowych elementów, tj. nieruchomości, ruchomości, nadpłaty podatku.

Koszty egzekucji komorniczej komornik określa podczas wydawania postanowienia. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z nimi, np. uważa że są za wysokie ma prawo wnieść skargę na czynności komornicze do sądu. Jednocześnie postanowienie, w którym zawarte są koszty powinno zawierać podstawę prawdą, która posłużyła do ich obliczenia.

Oceń ten wpis
2019-06-04T11:53:56+02:0016.10.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz