Decyzja z MOPS – ile się czeka?

Po jakim czasie wydawana jest decyzja z MOPS? Ile się czeka na zasiłek rodzinny, okresowy lub inny? Poprawnie wypełniony wniosek i spełnienie wszystkich warunków dotyczących konkretnego dofinansowania może przyśpieszyć cały proces.

decyzja z mops - ile się czeka?

Kluczowe informacje

 • Miejskie ośrodki pomocy społecznej wypłacają wiele rodzajów zasiłków i świadczeń, z czego najważniejsze to: zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, celowy, okresowy oraz świadczenia rodzinne;
 • Decyzja z MOPS wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o zasiłek. Jedynie w przypadkach bardziej skomplikowanych proces ten może wydłużyć się do 60 dni;
 • Od każdej decyzji z MOPS przysługuje Ci prawo do odwołania. Masz na to 14 dni od momentu otrzymania negatywnej opinii.

26 proc. Polaków deklaruje, że korzysta z pomocy finansowej państwa 1. Miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS) oferuje potrzebującym kilka form wsparcia. Mowa tu m.in. o zasiłku stałym, okresowym, celowym czy rodzinnym. Otrzymanie każdego z nich wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i otrzymania pozytywnej decyzji administracyjnej.

Sprawdzam, ile trzeba na nią czekać i jak cały proces przebiega w praktyce.

Po jakim czasie przychodzi decyzja z MOPS?

Przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych z MOPS (i nie tylko) jest ustalane od miesiąca złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do wsparcia finansowego ze strony państwa. Ten okres zakłada oczywiście złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, dostarczonego wraz z niezbędnymi dokumentami.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Dlatego jako wnioskodawca, powinieneś ją poznać w ciągu miesiąca od chwili złożenia dokumentów. W przypadku niektórych zasiłków konieczne jest jeszcze przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. W takiej sytuacji decyzja z MOPS powinna zostać wydana nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zakończenia wywiadu.

Podkreślę tylko, że przy świadczeniach rodzinnych i innych formach wsparcia, każda sytuacja analizowana jest indywidualnie. Co w praktyce oznacza, że czas otrzymania decyzji może się różnić, w zależności od przypadku. Zdarzają się też sprawy szczególnie skomplikowane. Przy tego typu okolicznościach wydanie decyzji może zająć do dwóch miesięcy od chwili przedstawienia wniosku.

Ile się czeka na pieniądze z MOPS?

Pieniądze najczęściej pojawiają się maksymalnie do 14. dnia kolejnego miesiąca po tym, w którym został zaakceptowany wniosek. Przykładowo, składasz potrzebne dokumenty do MOPS w połowie lipca. Urzędnicy mają czas do połowy sierpnia na wydanie decyzji. Następnie wypłata przysługujących świadczeń następuje w pierwszej połowie września.

Szczegóły wypłaty zasiłku zależą od jego konkretnego typu. Świadczenia takie często przyznawane są, począwszy od miesiąca składania wniosku. Pierwsza wpłata może zatem zawierać wyrównanie za wcześniejsze miesiące.

Środki z MOPS wysyłane są na konto osobiste wskazane w dokumentach.

Zajrzyj do rankingu kont osobistych (*większość z nich zakłada premie pieniężne za otwarcie rachunku):

Oferta sponsorowana
Przelew online
0 zł
? za przelewy krajowe i 3 pierwsze przelewy Express Elixir
Bankomaty
0 zł
? za wypłaty z bankomatów Citi i 4 wypłaty z innych bankomatów
Konto
0 zł
? za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową
Karta
0 zł
? za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową
Opinie:
5,0/5
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/5 zł
? 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash oraz pozostałe bankomaty (jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą/ BLIK-iem)
5 zł - pozostałe bankomaty bez spełnienia warunku aktywności
Konto
0 zł
Karta
0/7 zł
? Karta będzie darmowa, jeśli wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem miesięcznie lub masz mniej niż 26 lat. W przeciwnym razie opłata za kartę wyniesie 7 zł.

187 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/7 zł
? 0 zł - osoby do ukończenia 26 r.ż./ wypłaty z bankomatów własnych banku/ dwie pierwsze wypłaty w bankomatach obcych w każdym miesiącu (jeśli wykonasz 1 transakcję bezgotówk. i wpływ w wys.500 zł/ mies.)
W pozostałych przypadkach koszt wypłaty to 2,3% min. 5 zł.
Konto
0 zł
Karta
0/7 zł
? Nic nie zapłacisz, jeżeli:
- masz mniej niż 26 lat,
- wykonasz min. 3 transakcje bezgotówkowe, min. 1 raz zalogujesz się do bankowości GOonline lub aplikacji GOmobile oraz wyrazisz zgody na komunikację marketingową.
W przeciwnym razie opłata za kartę wynosi 7 zł.

130 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Jakie zasiłki można otrzymać z MOPS-u?

W MOPS-ie znajdziemy wiele form wsparcia finansowego i nie tylko. Jednak dzisiaj skupimy się tylko na zasiłkach. W tej grupie świadczeń mamy do dyspozycji:

 • zasiłek stały – świadczenie o charakterze permanentnym, przyznawane w formie pieniężnej. Wydawane osobom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej;
 • zasiłek okresowy – świadczenie w formie pieniężnej, które nie jest przyznawane na stałe. Może wynikać m.in. z bezrobocia czy długotrwałych problemów zdrowotnych;
 • zasiłek celowy – zasiłki o charakterze jednorazowym, przyznawane na ściśle określone cele;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – jednorazowe wsparcie finansowe dla osoby lub rodziny, przyznawane jest w formie nieoprocentowanej pożyczki lub zasiłku celowego;
 • zasiłek rodzinny i dodatki – wsparcie finansowe na dzieci, wypłacane rodzicom lub opiekunom. Łączony bywa z kilkoma rodzajami dodatków o szczególnym przeznaczeniu;
 • zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne wypłacane w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z opieką i pomocą osobie niepełnosprawnej w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – świadczenie dla osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym lub małżonków sprawujących stałą opiekę nad najbliższą osobą poważnie niepełnosprawną, przez co zrezygnowały lub nie podjęły zatrudnienia.
Kto może się starać o zasiłek stały z MOPS? Zobacz

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Wspominałem wyżej o dodatkach do zasiłku rodzinnego. Są one przyznawane z tytułu wystąpienia specjalnych okoliczności. Aby je otrzymać, osoba ubiegająca się o nie musi mieć przyznany zasiłek rodzinny.

Spójrz na poniższą tabelę i zobacz, na co możesz liczyć.

Dodatki do zasiłku rodzinnegoKwota
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka1 000 zł
(jednorazowo)
Dodatek na opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
(miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka193 zł
(miesięcznie, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł
(miesięcznie)
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego– 90 zł na dziecko niepełnosprawne do ukończenia 5. roku życia (miesięcznie),
– 110 zł na dziecko niepełnosprawne w wieku 5-24 lat (miesięcznie)
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł na dziecko
(jednorazowo)
Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania– 113 zł na dziecko (miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się placówka edukacyjna);
– 69 zł na dziecko (miesięcznie w przypadku dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się placówka edukacyjna)

Jak uzyskać pomoc finansową z MOPS?

 1. Spotkaj się z pracownikiem MOPS.
 2. Przedstaw mu niezbędne dokumenty, jak np.:
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • potwierdzenie dochodów i zatrudnienia;
  • potwierdzenie stopnia niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • inne dokumenty niezbędne do otrzymania pozytywnej decyzji,
  • dokumenty, o których poinformuje pracownik socjalny.
 3. Złóż wniosek o pomoc (online, osobiście lub listownie).
 4. Poczekaj aż pracownik socjalny, dokona wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania.
 5. Oczekuj na decyzję z MOPS.
 6. Ewentualnie odwołaj się od decyzji, a jeśli opinia jest pozytywna, poczekaj na przelew środków na rachunek.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku możesz złożyć nie tylko w MOPS-ie. Formularze udostępniają również inne podmioty realizujące świadczenia rodzinne. Zależnie od Twojego miejsca zamieszkania, może być to np.:

 • urząd gminy,
 • urząd miasta,
 • inna jednostka organizacyjna gminy.

Od 1 lipca 2023 roku możliwe jest składanie wniosków o świadczenia online. Dotyczy to m.in. programów Rodzina 500+, Dobry Start czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego i rodzinnych 2. Realizowane jest to przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.
Kryterium dochodowe MOPS 2023 – co to jest i jaka jest jego wysokość? Zobacz

Jak wypełnić wniosek o zasiłek MOPS?

Wypełnienie wniosku o zasiłek może różnić się, w zależności od jego rodzaju. Ich szkice odnajdziesz na rządowej stronie: gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022.

Przeanalizuję teraz budowę tego dokumentu na przykładzie Wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. W takim przypadku musisz podać:

 • okres zasiłkowy,
 • nazwę organu prowadzącego postępowanie ws. zasiłku rodzinnego,
 • dane powyższego organu,
 • dane osobiste i adresowe,
 • dane dziecka, na które ma zostać przyznany zasiłek,
 • oświadczenie, że dziecko kontynuuje edukację,
 • dane adresowe szkoły dziecka,
 • dane wszystkich członków rodziny,
 • dane organy, do którego opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne (nasze i wszystkich członków rodziny),
 • informacje dotyczące ewentualnych zasiłków dodatkowych,
 • numer rachunku bankowego, na który powinny wpłynąć pieniądze,
 • spis dołączonych dokumentów,
 • miejscowość, datę i podpis.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać zasiłek z MOPS?

Zobaczmy to na przykładzie zasiłku stałego. Ten przyznawany jest osobom:

 • samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, gdy ich dochód jest niższy, niż przewiduje to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą;
 • pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, gdy ich dochód jest niższy, niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

Kwota takiego zasiłku nie może wynosić więcej niż 719 zł i mniej niż 30 zł miesięcznie. Szczegółowe warunki określa art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 3.

Kto może się ubiegać o pomoc z MOPS?

To, kto może otrzymać wsparcie, zależy od rodzaju zasiłku, o który się chcesz się starać. Przykładowo zasiłek rodzinny jest przyznawany:

 • rodzicom lub jednemu z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się.

W każdym z tych wariantów mowa jest o osobie zamieszkującej przez okres zasiłkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei zasiłek stały przysługuje:

 • osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy;
 • osobom pełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Zwykle otrzymują go osoby starsze i/lub te legitymujące się grupą inwalidzką o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS?

Możesz je złożyć na kilka sposobów:

 • poprzez ZUS do właściwego MOPS-u,
 • do sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • do sądu okręgowego,
 • do samorządowego kolegium odwoławczego.

Tego rodzaju dokument musi zawierać:

 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • uzasadnienie,
 • dowody świadczące na naszą korzyść,
 • załączniki potwierdzające naszą wersję,
 • czytelny podpis i datę.
Jak napisać odwołanie od decyzji z MOPS? Zobacz

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jaki trzeba mieć dochód, aby otrzymać pomoc z MOPS?

Kryterium dochodowe w 2023 roku w MOPS w przypadku zasiłku okresowego wynosi 776 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 600 zł na osobę w rodzinie.

O jakie dodatki można się starać z MOPS-u?

W MOPS-ie możemy starać się m.in. o zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłek stały i okresowy, świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek opiekuńczy.

Czy MOPS może sprawdzić stan konta bankowego?

Nie, pracownik MOPS-u nie ma wglądu w nasze prywatne konto bankowe.

Co to jest zasiłek okresowy z MOPS?

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne, które nie jest przyznawane na stałe. Może przysługiwać np. ze względu na chorobę czy bezrobocie.

Ile wynosi zasiłek celowy na leki?

Kwota zasiłku celowego zależy od konkretnego ośrodka i sytuacji osoby wnioskującej o wsparcie.

Czy komornik może zająć zasiłek z MOPS?

Nie, świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji.

Przeczytaj:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Badanie zostało przeprowadzone dla Ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna

2. Świadczenia dla rodzin

https://www.gov.pl/web/rodzina/wnioski-o-swiadczenia-dla-rodzin-online-juz-od-1-lipca

3. Art. 37., Zasiłek stały, Pomoc społeczna

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.3/5 - (22 votes)
Komentarze (5)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Marta

  06.04.2020, 18:27

  Wyróżniający się komentarz

  A ile czasu od złożenia wniosku przez profil zaufany mają czasu ,aby wystawić decyzję i przesłać do nas ?

 • W
  W

  Waldemar

  03.08.2019, 18:23

  Wyróżniający się komentarz

  Przecież 500+ na przysługuje na pierwsze dziecko niezależnie od dochodów! Ten artykuł tylko wprowadza ludzi w błąd sugerując, że jest aktualny bo pisze np o październiku 2019. Napiszcie w tytule, że artykuł jest nieaktualny, albo lepiej go kompletnie znieście ze strony. Niekompetentna redakcji, tylko ludzi stresujecie!

  • P
   P

   Paulina

   05.08.2019, 07:51

   Wyróżniający się komentarz

   Panie Waldemarze, od 1 lipca 2019 roku 500 + przysługuje na KAŻDE, w tym pierwsze dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

 • K
  K

  Krysia

  18.05.2021, 15:04

  Wyróżniający się komentarz

  Witam
  Złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny 10 marca ,ponieważ musiałam czekać na uprawomocnienia się wyrku sądowego w sprawie rozwodu .Decyzje odebrałam dopiero 17 maja ,ponieważ Pani ogarnęła ja dopiero 11 maja .Moje pytanie brzmi czy wypłatę rodzinnego otrzymam tylko za maj czy również, za marzec i kwiecień 2021r.?

 • L
  L

  LESZEK

  16.10.2020, 12:24

  Wyróżniający się komentarz

  Niby decyzje sa podejmowane w ciągu około 2 miesiecy,to czemu w zeszłym roku czekalem na decyzję ponad rok?teraz czekam na kolejna 15 miesiecy!!!o co tutaj chodzi?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()