Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych – czyli Kuroniówka – w 2023?

Podobnie, jak w zeszłych latach, tak i w 2023 r. osoby pozostające bez pracy zarobkowej, będą mogły ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Aby jednak tak się stało, musimy spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie pracy. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023? I kiedy należy się kuroniówka?

zasiłek dla bezrobotnych

Kluczowe informacje

 • Od 1 czerwca 2023 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1491,90 zł. Po upływie 90 dni obniżana jest do sumy 1171,60 zł;
 • Powyższe kwoty dotyczą osób, których mają minimum 5-letni staż pracy, ale nie dłuższy niż 20 lat;
 • Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy waloryzacji podlegają dwie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Inna jest kwota, jaka przysługuje bezrobotnemu przez pierwsze 90 dni, a inna za kolejne dni pozostawania bez pracy;
 • Kuroniówkę można otrzymywać maksymalnie przez okres od 180 do 365 dni;
 • Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się spadku bezrobocia do ok. 5,7% w 2024 r. Obecny rok jest trudny na rynku pracy z uwagi na ciągłą niepewność. Wraz z końcem 2023 r. aktywność firm powinna ulec poprawie;
 • W 2023 r. wzrost wynagrodzeń pozostanie dwucyfrowy. Mniejsza liczba ofert pracy utrudni dodatkowo pracownikom negocjacje podwyżek wynagrodzeń.

Inflacja, rosnące ceny kredytów, wojna na Ukrainie, czy chociażby zerwane łańcuchy dostaw postawiły większość nas w trudnej sytuacji. O dziwo, na razie nie przekłada się to na wzrost bezrobocia. Tak przynajmniej wynika z danych przedstawionych przez GUS.

Bezrobocie w Polsce spada

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2023 r. wyniosła 5 pkt. proc, utrzymując się na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej. Z danych na wrzesień 2023 r. wynika również, że w urzędach pracy zarejestrowanych było 776 tys. bezrobotnych wobec 782,5 tys. w sierpniu 2023 r.1.

Prognozy na 2024 r. nie kreują się jednak zbyt optymistycznie. Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę na to, że pomimo stopniowego spadku liczby bezrobotnych, spowolnienie gospodarcze sprawia, że osobom chcących rozpocząć karierę, trudniej jest wejść w rynek. A co za tym idzie, liczba osób bezrobotnych do 30. roku życia jest podobna do roku ubiegłego. Podczas gdy najwięcej bezrobotnych ubywa w przedziale osób od 30 do 50 lat.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tabela

OkresLiczba zarejestrowanych bezrobotnych
(podana w tysiącach)
Sierpień 2023782,5
Lipiec 2023782,4
Czerwiec 2023783,5
Maj 2023802,3
Kwiecień 2023821,9
Marzec 2023846,9
Luty 2023864,8
Styczeń 2023857,6
Grudzień 2022812,3
Listopad 2022800,2
Październik 2022796,0
Wrzesień 2022801,7

Jak kształtuje się sam poziom bezrobocia w poszczególnych regionach Polski? Gdzie jest najmniejsze, a gdzie największe bezrobocie? Najlepiej jest w Wielkopolsce. Tutaj stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3,1 pkt. proc. Tuż za nią jest Śląsk (3,9 pkt. proc.), Mazowsze (4,3 pkt. proc.) i Dolny Śląsk (4,7 pkt. proc.). Najgorsza sytuacja jest z kolei na Warmii i Mazurach, gdzie bezrobocie sięga 9,2 pkt. proc., Podkarpaciu (9 pkt. proc.) oraz świętokrzyskim (8 pkt. proc.).

Wzrost aktywności zawodowej kontra bezrobocie

Na naszą uwagę zasługuje dodatkowo wzrost współczynnika aktywności zawodowej – głównie wśród osób dotąd biernych zawodowo. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) wyniósł on rekordowy poziom 80 proc. To o 0,2 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2021 r., a także o 1,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane zostały opublikowane na podstawie Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Rosnąca aktywność osób starszych, to przede wszystkim aktywizacja tych, którzy do tej pory byli bierni zawodowo. A więc takich obywateli, którzy wcześniej nie byli zainteresowani podjęciem pracy, bo np. wykonywali obowiązki rodzinne i domowe, uzyskali uprawnienia emerytalne albo zrezygnowali z aktywności w wyniku choroby bądź niepełnosprawności.

Według ekspertów trend ten to głównie wynik szybkiego wzrostu gospodarczego oraz towarzyszącej mu podwyżce wynagrodzeń. Wśród powodów są też i te mniej sprzyjające okoliczności, jak pojawienie się pandemii, która zwiększyła poziom aktywności wśród starszych, a zmniejszyła – wśród najmłodszych, a także obawy o przyszłą sytuację gospodarczą kraju2.

Średni wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw

20205%
20218,4%
końcówka 202111,2%
sierpień 202212,7%
styczeń 202313,5%
wzrost zatrudnienia spowalnia - dane PIE
W maju 2023 r. dynamika zatrudnienia wyniosła 0,4%, co było wynikiem mniejszej liczby nowych rekrutacji oraz historycznie niskiej stopy bezrobocia. W kwietniu osiągnęła poziom 2,7%. Obecnie polska gospodarka mierzy się z niedoborem pracowników. Źródło: https://twitter.com/PIE_NET_PL
wzrost wynagrodzeń 2023 - dane PIE
Z kolei w maju 2023 r. tempo wzrostu wynagrodzeń wzrosło z 12,1% do 12,2%. Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7181 zł. Spadek inflacji przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń oznacza tyle, że w najbliższych miesiącach można się spodziewać, że płace będą rosnąć szybciej niż inflacja. Źródło: https://twitter.com/PIE_NET_PL

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – co to takiego?

Zasiłek dla bezrobotnych potocznie nazywany jest kuroniówką. Co roku korzystają z niej wszyscy, którzy są pozbawieni sposobności zarabiania na życie. Głównym zadaniem kuroniówki jest więc tymczasowe zabezpieczenie przed głodem i innymi kłopotami bytowymi.

Tego typu świadczenie wypłacane jest przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu określonych warunków. No właśnie, jakie to są warunki?

Podstawa prawna, która określa prawa do kuroniówki, jej okres pobierania oraz wysokość, to Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – warunki

Od razu podkreślamy, że sam zasiłek dla osób bezrobotnych nie jest tak łatwo dostać. Kiedy należy się kuroniówka? Przede wszystkim wtedy, gdy:

 • nie ma dla nas żadnej propozycji pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych czy też przygotowania zawodowego dorosłych,
 • mamy co najmniej roczny staż pracy w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Dodatkowo musimy wykazać, że za swoją pracę otrzymywaliśmy co najmniej minimalne wynagrodzenie, i od którego odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Jednak tego typu świadczenie przysługuje nam także wtedy, gdy pracowaliśmy na umowę zlecenie – a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co wliczamy do stażu pracy?

W staż pracy wlicza się:

 • renta pobierana z tytułu niezdolności do pracy,
 • czas spędzony na urlopie macierzyńskim, wychowawczym,
 • odbywanie zasadniczej służby wojskowej,
 • pobieranie renty rodzinnej (w przypadku, gdy pojawił się zbieg prawa do renty rodzinnej z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy – i wybraliśmy pobieranie renty rodzinnej).

Nie tyczy się to natomiast bezpłatnego urlopu wypoczynkowego powyżej 30 dni oraz pracy na podstawie umowy zlecenia bądź innej umowy cywilnoprawnej.

Ile wynosi kuroniówka w 2023 roku?

Od 1 czerwca 2023 r. maksymalna kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1491,90 zł brutto, co daje 1357,63 zł netto, czyli na rękę. Jest to kwota wypłacana w pierwszych 90 dniach i po tym okresie zostaje obniżona.

To, jaka wysokość zasiłku zostanie nam przyznana, w dużej mierze zależy od naszego stażu pracy.

 • Staż pracy 5-20 lat – 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli pełna kwota 1 491,90 zł brutto (1 357,63 zł), a później 1 171,60 zł brutto (czyli 1 066,16 zł netto).
 • Staż pracy poniżej 5 lat – 80 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli na początku 1 193,52 zł brutto, a później 937,30 zł brutto.
 • oraz staż pracy ponad 20 lat – 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1 790,30 zł brutto (1 629,17 zł netto), a później 1 406,00 zł brutto (1 279,46 zł netto).
100% kwoty kuroniówki
(staż pracy od 5 do 20 lat)
80% kwoty kuroniówki
(staż pracy poniżej 5 lat)
120% kwoty kuroniówki
(staż pracy pow. 20 lat)
Pierwsze 3 miesiące1491,90 zł brutto
(1357,63 zł netto)
1193,52 zł brutto
(1086,18 zł netto)
1790,30 zł brutto
(1629,17 zł netto)
Po pierwszych 3 miesiącach1171,60 zł brutto
(1066,16 zł netto)
937,30 zł brutto
(852,94 zł netto)
1406,00 zł brutto
(1279,46 zł netto)

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest raz do roku. Aktualną kwotę określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r.4

Ile trwa kuroniówka 2023?

W zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje w danym powiecie, kuroniówka przyznawana jest na okres 6 lub 12 miesięcy.

a) 180 dni, gdy mieszkamy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

b) 365 dni, gdy mieszkamy na obszarze powiatu ze stopą bezrobocia wyższą niż 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

W praktyce więc im wyższe jest bezrobocie w danym regionie, tym dłuższy jest okres pobierania zasiłku przez osobę bezrobotną.

Poza powyższą przyczyną zasiłek możemy otrzymywać przez okrągły rok, jeśli:

 • przekroczyliśmy 50. rok życia i mamy co najmniej 20-letni staż pracy,
 • mamy na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek też jest osobą bezrobotną albo utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Również, jeśli należymy do osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 15 lat, mamy prawo do kuroniówki przez 365 dni.

kuroniówka - co warto wiedzieć

Kiedy wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych 2023?

Zwyczajowo, pierwsza wpłata wpłynie na podane we wniosku konto bankowe do 14. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym PUP zaakceptował wszystkie złożone przez nas dokumenty oraz potwierdził spełnienie wymogów.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – komu przysługuje?

O kuroniówkę możemy się starać nie tylko wtedy, gdy zostaliśmy pozbawieni pracy. Prawo do tego świadczenia mamy również, gdy:

 • prowadziliśmy działalność pozarolniczą i uiszczaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pracowaliśmy za granicą i jednocześnie opłacaliśmy Fundusz Pracy,
 • wykonywaliśmy czynności określone w podpisanej z pracodawcą umowie o pracę nakładczą, umowie zlecenie lub na podstawie innego dokumentu,
 • byliśmy zatrudnieni w trakcie tymczasowego aresztowania albo podczas odbywania kary pozbawienia wolności,
 • przybyliśmy do Polski jako repatrianci i nie znaleźliśmy na miejscu dochodowego zajęcia.

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Od 19 czerwca 2020 r. wprowadzono w życie Ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-195. Co to dla nas oznacza? A to, że dzięki temu mogliśmy otrzymywać bonus w kwocie 1400 zł miesięcznie. Wypłacany był przez 3 miesiące i przysługiwał każdemu, kto stracił pracę po 15 marca 2020 r. w wyniku problemów związanych z SARS-CoV-2.

Jednak, gdy zdecydowaliśmy się na powyższą opcję, to wypłata kuroniówki w tym samym czasie była zawieszona. Po upływie 3-miesięcznego okresu otrzymywania dodatku, zasiłek mogliśmy otrzymywać tak, jak wcześniej.

Czy dodatek solidarnościowy 2023 istnieje? Od czasu wejścia w życie Ustawy o dodatku solidarnościowym (czyli od 21 czerwca 2020 r.) osoby zwolnione z powodu pandemii, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia. W tej ustawie odnajdziemy, m.in. dokładne wytyczne, tryb przyznawania czy sposób wypłaty dodatku. Kwestie te dodatkowo regulują ministerialne rozporządzenia. W razie wątpliwości możemy także obserwować oficjalne komunikaty rządu w tej sprawie lub złożyć zapytanie do odpowiednich organów.

1/2 etatu a zasiłek dla bezrobotnych 2023

Również, jeśli pracowaliśmy na 1/2 etatu, mamy prawo do zasiłku. Chodzi tutaj nie o wymiar czasu pracy, ale o wysokość wynagrodzenia. Pracując na pół etatu, mamy prawo do kuroniówki pod warunkiem, że zarabialiśmy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu działalności gospodarczej 2023

Z kolei, aby przedsiębiorca mógł otrzymać zasiłek, musi uzyskać status bezrobotnego i zgłosić się do CEIDG z wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Tym sposobem, musi więc podobnie jak pozostali – zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności na czas nieokreślony albo określony, lecz nie krótszy niż 30 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim 2023

W przypadku urodzenia dziecka, gdy kończy Ci się okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, wychowawczym albo rodzicielskim, to także masz prawo ubiegać się o kuroniówkę w 2023 r.

Zwracamy tylko uwagę na kilka ważnych kwestii.

 • Niezależnie od tego, czy zasiłek macierzyński był wypłacany w trakcie trwania umowy o pracę, czy już po jej ustaniu – przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych. Warunkiem jest otrzymywanie w okresie pracy co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Zaznaczamy przy tym, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego składka na Fundusz Pracy nie jest odprowadzana, ale nie ma to większego znaczenia dla prawa do zasiłku,

Dopiero po ustaniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy jako bezrobotna. W trakcie rejestracji przedstaw zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia z podstawą wymiaru jej naliczania.

 • Z kolei urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, który również wlicza do 365 dni, od których zależne jest przyznanie kuroniówki. Dlatego, jeśli nawet przebywałaś na takim urlopie przez 3 lata, to nadal masz prawo do świadczenia.

Do jakiego urzędu pracy się zgłosić?

a) W celu dokonania rejestracji, zgłaszamy się do powiatowego urzędu pracy, który jest właściwy naszemu zameldowaniu lub czasowemu miejscu pobytu.

b) Gdy nie mamy meldunku, zgłaszamy się do PUP na obszarze, którego obecnie przebywamy.

c) Gdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania, jesteśmy zameldowani w innej miejscowości na pobyt stały lub czasowy, składamy w trakcie rejestracji oświadczenie, że nie jesteśmy zarejestrowani w innym urzędzie pracy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych online?

Rejestracji dokonamy poprzez portal praca.gov.pl. Z tej opcji skorzystamy, gdy:

 • dysponujemy bezpiecznym podpisem elektronicznym albo
 • mamy profil zaufany na ePUAP.

W trakcie rejestracji, wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane (za wyj. dowodu osobistego).

Zarejestrować możemy się w dowolnym momencie. Ustawa nie narzuca żadnych odgórnych terminów.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

W przypadku bezrobotnych w 2023 r., czy to rejestrując się w PUP online, czy stacjonarnie, mamy obowiązek przedstawić kserokopię dokumentów:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości (w przypadku tradycyjnej rejestracji do wglądu pracownika),
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • wszystkie świadectwa pracy,
 • dokumenty stwierdzające przeciwskazania do określonych prac (jeśli takie posiadamy),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy mamy ustalony stopień niepełnosprawności),
 • zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i odprowadzanych składkach (gdy byliśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze na 1/2 etatu, umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę).

W zależności od konkretnego przypadku mogą być również potrzebne, np.:

 • zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • decyzja z KRUSU o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • aktualna decyzja o wysokości renty (gdy pobieramy rentę rodzinną),
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Zawieruszyłeś gdzieś świadectwo pracy, a firma, w której pracowałeś już nie istnieje? Na stronie internetowej zus.pl oraz archiva.gov.pl są wyszukiwarki, za pomocą których mamy możliwość ustalić miejsce przechowywania takich dokumentów pozostałych po działalności upadłego pracodawcy.

Jak się zwolnić, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

W przypadku kuroniówki, możemy sami pozbyć się do niej prawa, gdy wystąpi u nas jedna z poniższych okoliczności:

 • zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy,
 • odbywamy praktykę absolwencką i otrzymujemy z tego tytułu wynagrodzenie przekraczające połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • otrzymaliśmy od ostatniego pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • nie podjęliśmy stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych czy innych prac, na które zostaliśmy przekierowani z urzędu pracy,
 • rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie (wyj. w tej sytuacji są upadłość/likwidacja firmy lub zmniejszenie zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, naruszenie obowiązków przez pracodawcę).

Czy wiesz, że będąc bezrobotnym, możesz otrzymać nawet 12 tysięcy złotych z bonu zasiedleniowego? Warunki to podjęcie pracy z dala od miejsca zamieszkania, nieukończony 30 rok życia i status osoby bezrobotnej. Dowiedz się więcej o bonie zasiedleniowym!

Planowane zmiany od 2023

Mamy jeszcze jedną ważną informację. Na początku 2023 r. powinna wejść w życie nowa Ustawa o aktywności zawodowej6, która ma zastąpić obecną Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak na razie jest ona na etapie uzgodnień.

Przebieg procesu legislacyjnego możemy na bieżąco monitorować na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12364850

Co zmieni się z punktu widzenia bezrobotnego?

Ubezpieczenie zdrowotne

Najważniejszym podpunktem planowanej ustawy będzie uniezależnienie prawa do opieki medycznej od rejestracji w urzędzie pracy. Ma to przede wszystkim umożliwić uzyskanie świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Końcowo więc objęcie świadczeniami zdrowotnymi będzie wymagało kontaktu z ZUS, a nie rejestrację w pośredniaku. Taki wniosek będziemy też mogli złożyć elektronicznie przez stronę PUE ZUS.

Obawiam się o losy tej koncepcji, bo w projekcie brak pomysłu na ograniczanie bierności zawodowej. Należy podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie rejestrował osoby do ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma instrumentów zachęcania osób biernych zawodowo do aktywności na rynku pracy, a w zadaniach urzędu pracy brak, choćby zarysowanej wizji programów aktywizacji i przywracania do rynku pracy osób biernych zawodowo .

prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan7.

Obniżenie składki na Fundusz Pracy

Kolejną zmianą ma być obniżenie kwoty wynagrodzenia, od której pracodawca ma obowiązek opłacić składkę na Fundusz Pracy. Obecnie jest to wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po modyfikacji będzie to połowa minimalnej płacy.

Dofinansowanie szkoleń i podnoszenie kompetencji pracowników

W praktyce chodzi o aktywizację osób biernych zawodowo, które ze względu na obowiązki rodzinne czy miejsce zamieszkania, mają ograniczone pole do samorozwoju. Tym sposobem pracodawca będzie mógł liczyć, np. na dofinansowanie na zorganizowanie stanowiska pracy zdalnej dla takiego pracownika. Oddzielną kwestią jest to, czy uzna on w swoim Kodeksie pracy, rozwiązanie home office za optymalne i atrakcyjne.

Unowocześnienie urzędów pracy

Projekt nowej ustawy ma w zasadzie jeden cel, którym jest przemiana pośredniaków, w nowoczesne miejsca pośrednictwa pracy. Mają z nich faktycznie korzystać bezrobotni zainteresowani znalezieniem pracy, a nie Ci, chcący jedynie uzyskać prawo do publicznej opieki medycznej.

Samą rewolucją ma być również możliwość rejestrowania się w urzędzie pracy niezależnie od miejsca zamieszkania. Czyli, jeśli poszukujesz ciekawych dla siebie ofert pracy, będziesz mógł rejestrować się w miejscach, które je oferują. Z jednej strony sama propozycja wydaje się nie budzić żadnych wątpliwości. A z drugiej problematyczne może okazać się przeciążenie niektórych urzędów pracy, niż ma to miejsce teraz.

Prof. Jacek Męcina, jednocześnie dodaje, że Ustawa o aktywności zawodowej jest bardzo potrzebna, choć głoszone obecnie zmiany są niewystarczające i nie zawierają konkretnych pomysłów na rozwiązanie problemów nowoczesnej gospodarki. Nie można jednak negować całego projektu, bo zawiera elementy od lat postulowane przez ekspertów.

Jakie ustalenia zostaną ostatecznie zalegalizowane? Tego dowiemy się już niebawem. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Ile wynosi kuroniówka w krajach UE?

Sprawdźmy jeszcze, jak przedstawia się sytuacja bezrobotnych w państwach UE, w których Polacy stanowią spory odsetek pracujących.

Nazwa zasiłkuWysokość świadczeniaWymogi do otrzymania zasiłkuDodatkowe informacje
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w NIemczech?Arbeitslosengeld I60 proc. dotychczasowych zarobków netto dla osób bezdzietnych,
67 proc. dotychczasowych zarobków netto dla osób bezrobotnych, które posiadają dzieci
– przez min. 12 miesięcy opłacanie w ramach zatrudnienia ubezpieczenia na wypadek bezrobocia,
– możliwość podjęcia dodatkowej pracy, ale w wymiarze nie większym niż 15 godzin tygodniowo
– W zależności od okresu opłacania składki, ważność wypłacania świadczenia wynosi od 6 miesięcy do 24 miesięcy,
– Możliwy jest transfer zasiłku z Niemiec do Polski. W tym celu musimy pozyskać specjalny dokument, tzw. PD U2
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?WW-uitkering75 proc. podstawy wynagrodzenia
(od każdej kwoty zostaje potrącony koszt w wys. 8 proc., który będzie wypłacony w całości w momencie zaprzestania pobierania zasiłku)
– przepracowanie min. 26 tygodni– o zasiłek mogą ubiegać się również osoby bez meldunku w Holandii
możliwe jest również otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych za stracone godziny pracy!
(pow. 5 tygodni)
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Anglii?Jobseeker’s Allowance* wysokość zasiłku zależy od wieku, dochodów i posiadanych oszczędności
58.90£ tygodniowo dla osoby w wieku poniżej 25 lat
74.35£ tygodniowo dla osoby w wieku 25 lat i powyżej
116.80£ tygodniowo dla par (oboje w wieku powyżej 18 lat)
– rejestracja w brytyjskim Jobcentre Plus
– możliwość podjęcia dodatkowej pracy, ale w wymiarze nie większym niż 16 godzin tygodniowo
– w Anglii występują 3 rodzaje zasiłków dla bezrobotnych: new style JSA,
contribution-based JSA,
income-based JSA
. Nie różnią się wysokością świadczenia, ale wymagania i proces składania wniosku, są nieco inne

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych dla powracających z zagranicy?

Przedstawmy jeszcze jedną pomocną informację dla Polaków wracających do ojczyzny. Jeśli naszym ostatnim miejscem zatrudnienia był kraj UE, Szwajcaria, Norwegia, Islandia lub Lichtenstein – mamy prawo do transferu kuroniówki! W tym celu konieczny będzie specjalny formularz PD U2, który pozyskamy z instytucji przyznającej świadczenie za granicą. Będzie nam ono przyznane na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 6 miesięcy (choć tutaj duże znaczenie ma sama argumentacja, dlaczego nie udało się nam znaleźć pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy).

W takim przypadku wysokość zasiłku będzie taka sama, jaką otrzymywaliśmy w miejscu naszego dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli przed wyjazdem do Polski nie wzięliśmy ze sobą dokumentu U2, powinniśmy w ciągu 7 dni od przybycia zarejestrować się w w polskim PUP, który później zwróci się do instytucji właściwej za granicą, z wnioskiem o potwierdzenie prawa do transferu zasiłku.

Świadczenie dla bezrobotnych to jedna z najpopularniejszych form wsparcia socjalnego. Warto jednak niezależnie od okoliczności pamiętać, że ma ono charakter okresowy. Jego głównym założeniem jest wspieranie bezrobotnego w aktywnym poszukiwaniu nowej pracy. Za czas pobierania zasiłku urząd wystawia PIT-11.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1990-2022

www.stat.gov.pl

2. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu kwietnia 2022 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-kwietnia-2022-r-,2,117.html

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. ws. wysokości zasiłku dla bezrobotnych

5. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

6. Projekt ustawy o aktywności zawodowej

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-aktywnosci-zawodowej

7. Opinia prof. Męciny nt. ustawy o aktywności zawodowej

www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-aktywnosci-zawodowej-opinia-prof-mecina,518647.html

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (12 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • K
  K

  Krzysiek

  21.09.2023, 09:51

  Wyróżniający się komentarz

  Prosze nieich ktos mi odpowie, przez ostatnie dwa lata pracowałem w Norwegii. Za 2 miesiace chce zjechac do Polski i czy jesli nie znajde pracy od razu, to czy bedzie mi przyslugiwal zasilek dla bezrobotnych? Albo czy bede mogl pobierac jego odpowiednik z Norwegii bedac w Polsce?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   28.09.2023, 11:11

   Wyróżniający się komentarz

   Panie Krzysztofie, jeśli przez ostatnie 18 miesięcy pracował Pan w Norwegii albo w innym kraju członkowskim UE oraz Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinie, to może się Pan ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Może Pan również zdecydować się na transfer zasiłku z Norwegii do Polski. Będzie Pan potrzebował do tego specjalnego formularza PD U2, który otrzyma w instytucji będącej odpowiednikiem polskiego ZUSu w Norwegii.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie