Kredyt studencki – co to jest, jakie są wymagania i warunki?

Czy zastanawiasz się, jak sfinansować swoje studia i jednocześnie zainwestować w przyszłość? Kredyt studencki może być odpowiedzią na Twoje pytania. Z niskim oprocentowaniem, elastycznymi warunkami spłaty i możliwością częściowego umorzenia długu, ten rodzaj finansowania staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją.

młody mężczyzna w bilbiotece

Kluczowe informacje

 • Niskie oprocentowanie i elastyczne warunki spłaty sprawiają, że kredyt studencki staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją uzyskania dodatkowych środków finansowych dla młodych ludzi.
 • Z finansowania mogą skorzystać aktywni studenci do ukończenia przez nich 30. roku życia oraz doktoranci do 35. roku życia. Warunki te obejmują również studentów uczelni prywatnych i cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt.
 • Aby otrzymać finansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o dochodach oraz potwierdzenie statusu studenta.

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to specjalny rodzaj pożyczki finansowej przeznaczonej dla studentów wyższych uczelni. Jest to forma wsparcia, która ma na celu ułatwienie młodym ludziom sfinansowanie kosztów związanych z nauką i życiem w czasie studiów. Kredyt dla żaków często udzielany jest na znacznie korzystniejszych warunkach niż tradycyjny kredyt gotówkowy. Oto największe zalety kredytu studenckiego:

 1. Niskie oprocentowanie. Jest ono znacznie niższe w porównaniu do standardowych kredytów gotówkowych.
 2. Elastyczność w spłacie. Okres spłaty kredytu jest odroczony, często do momentu ukończenia studiów, a nawet dłużej. Możesz również zwrócić się do banku z wnioskiem o obniżenie miesięcznej raty lub zawieszenie okresu spłacania.
 3. Możliwość umorzenia. W niektórych przypadkach część kredytu może być umorzona, jeśli student osiągnie wyjątkowo dobre wyniki w nauce.
 4. Dostępność. Kredyt studencki jest dostępny dla studentów różnych typów uczelni, zarówno publicznych jak i prywatnych, i nie jest ograniczony wiekiem do 30 lat dla studentów i 35 lat dla doktorantów.
 5. Dowolność wydatków. Środki z kredytu można wykorzystać na dowolny cel związany z procesem edukacyjnym, w tym na zakup materiałów, opłacenie mieszkania czy inwestycje.
 6. Proces cyfrowy. Wnioski o kredyt można składać online, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces.
 7. Brak wpływu na zatrudnienie. Zaciągnięcie kredytu studenckiego nie wpływa na możliwość podjęcia pracy.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Kredyty studenckie przysługują osobom, które mają aktywny status studenta. Wnioski mogą więc składać zarówno żacy z uczelni publicznej jak i studiów prywatnych i to niezależnie od trybu zajęć, stopnia, czy etapu edukacji.

O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt ma szansę także złożyć osoba ubiegająca się o studia, wówczas jednak wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

O kredyt studencki można starać się przez cały rok. Co ciekawe, o kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka. 1

Zanim bank rozpatrzy Twój wniosek, najpierw sprawdzi dochód przypadający na każdą osobę w rodzinie. W chwili ubiegania się o finansowanie nie może on przekroczyć 3500 zł. 2. Limit ten może zmienić się co roku, a jego wysokość ustalana jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto podkreślić również, że żadna umowa o kredyt studencki nie wyklucza podjęcia pracy zawodowej. Pozyskiwane przez Ciebie dochody będą jednak wliczane do puli dochodów rodziny. Jeśli więc będą zbyt wysokie, możesz się okazać, że przestałeś spełniać zakładane warunki.

Ile można dostać?

Student sam decyduje, w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student ma szansę również dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Gdzie są dostępne kredyty studenckie?

Nie każdy bank w Polsce ma pozwolenie na udzielanie takiego kredytu. Za cały projekt odpowiada u nas bowiem Bank Gospodarstwa Krajowego i to on decyduje, która z instytucji ma zezwolenie na przyznanie kredytu studenckiego.

W 2023 roku, kredyt wypłacany jest przez:

 • PKO Bank Polski;
 • Bank Pekao;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi);

Jakie dokumenty są potrzebne?

O kredyt studencki można się ubiegać przez cały rok. Ważne jest jednak, aby składać je według wzoru wymaganego w danej instytucji finansowej. Przed podpisaniem umowy kredytowej należy przedłożyć:

 • Wypełniony wniosek o kredytowy;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie — które nie przekraczają 3500 zł na osobę;
 • Potwierdzenie statusu studenta — wydane na piśmie przez uczelnię (udział w rekrutacji też się liczy);
 • Dokumenty wymagane przez bank — dla oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
 • Zaświadczenia od poręczycieli w tym przypadku bank gospodarstwa krajowego zapewnia formę zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego.

Jeśli uda się skompletować powyższy zestaw, decyzja o przyznaniu finansowania powinna zapaść najdalej w ciągu 30 dni.

dokumenty, których potrzebujesz aby otrzymać kredyt studencki

Poręczenie kredytu studenckiego

Poręczyciel bierze na siebie obowiązek zabezpieczenia spłaty kredytu. W zdecydowanej większości przypadków, w roli poręczycieli występują rodzice albo bliższa lub dalsza rodzina. Jeśli jednak nikt z rodziny nie może być poręczycielem, na przykład z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową lub niestabilną sytuację finansową, studenci mogą ubiegać się o poręczenie w:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na jaki okres udzielany jest kredyt dla żaka?

Potrzebne fundusze przydziela się na cały czas trwania studiów. Okres kredytowy nie powinien być jednak dłuższy niż 6 lat. W przypadku osób uczących się na studiach doktoranckich — kredyt studencki może zostać wypłacany dłużej o dodatkowe 4 lata.

Kredyt studencki jest wypłacany w formie rat miesięcznych, nie dłużej niż 10 miesięcy w każdym roku akademickim. Warto podkreślić, że finansowanie nie jest wypłacane w czasie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Spłata zadłużenia następuje po 2 latach od zakończenia nauki. Dzięki temu student może spokojnie ustabilizować swoją sytuację finansową. W tym czasie odsetki, które są naliczane, zostają spłacone przez państwo z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Oznacza to, że koszt finansowania jest bardzo atrakcyjny i nie narasta mimo odroczenia w spłacie.

Czy kredyt studencki można spłacić wcześniej?

Jak najbardziej, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o sposoby aneksowania umowy, czy ustalenia rozpoczęcia spłaty, to kredyt studencki nie odbiega tutaj za bardzo od innych umów zawieranych z bankiem. Wszystkie terminy są określane bezpośrednio w umowie kredytowej.

Jednak wcześniejsza spłata finansowania nie zawsze musi się opłacać. To charakterystycznego dla tego typu preferencyjnych zobowiązań, gdzie istnieje szansa na umorzenie części pożyczki.

Umorzenie kredytu studenckiego

Kredytobiorca zawsze zobowiązany jest do spłaty zaciągniętych przez siebie zobowiązań w całości lub z naliczonymi odsetkami — zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Wyjątek stanowi tutaj jednak kredyt studencki. Dlaczego?

Przydzielane finanse mają przede wszystkim służyć młodzieży w ich karierze naukowej. Częściowe umorzenie finansowania jest zatem możliwe w przypadkach, kiedy studenci uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce.

Finansowanie może zostać umorzone:

 • w 50% – Ścisła czołówka (1 procent studentów lub doktorantów)
 • w 35% – jeśli kredytobiorca jest wśród studentów lub doktorantów z grupy od 1,01 do 5 proc.
 • w 20% – jeśli student znajduje się w grupie od 5,01 do 10 proc. najlepszych studentów lub doktorantów.

Dodatkowo warto podkreślić, że istnieje możliwość całkowitego umorzenia kredytu studenckiego. Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy student znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczył trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązania. Organem, który w takiej sytuacji umarza kredyt studencki, jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Najpierw jednak student powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

wniosek o umorzenie kredytu studenckiego

Na co można przeznaczyć kredyt studencki?

Kredyt studencki jest elastyczną formą wsparcia finansowego i możesz go przeznaczyć na różne cele związane z procesem edukacyjnym i codziennym życiem.

 1. Czesne – przydatne jeśli uczysz się na uczelni prywatnej lub na płatnych kierunkach na uczelniach publicznych.
 2. Kursy i szkolenia np. na dodatkowe kursy językowe, certyfikaty zawodowe czy kursy online.
 3. Zakup podręczników, oprogramowania edukacyjnego, a także dostęp do płatnych baz danych i publikacji.
 4. Czynsz i opłaty za mieszkanie czy akademik.
 5. Zakup żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby.
 6. Bilety komunikacji miejskiej, paliwo, a nawet zakup używanego samochodu.
 7. Zakup laptopa, oprogramowania specjalistycznego potrzebnego do studiów.
 8. Finansowanie wyjazdów studyjnych i prywatnych, praktyk zagranicznych czy semestrów na wymianie międzynarodowej.

Czy warto wziąć kredyt studencki?

Decyzja o wzięciu kredytu studenckiego może być korzystna, ale wymaga gruntownej analizy. Zastanów się nad swoimi przyszłymi zarobkami i aktualnymi potrzebami finansowymi. Możesz rozważyć również inne opcje finansowania, takie jak: stypendia, praca czy oszczędności. Pamiętaj, że zaciągnięcie kredytu to długoterminowe zobowiązanie finansowe, więc planuj spłatę i kontroluj swoje finanse.

FAQ

W jakim banku można wziąć kredyt studencki?

Kredyty studenckie dostępne są w takich instytucjach jak: PKO Bank Polski S.A.,Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Czy student może wziąć coś na raty?

Tak, chociaż decyzja kredytowa zależy przede wszystkim od zdolności wnioskującego. Jeśli student otrzymuje wynagrodzenie za pracę lub stypendium, może kupić drobny sprzęt elektroniczny na raty.

Kto może poręczyć za kredyt studencki?

Zwykle to rodzice stają się gwarantami kredytu studenckiego, ale istnieją alternatywy na wypadek, gdyby ich zarobki były niewystarczające. Inne instytucje, które mogą pełnić rolę poręczyciela kredytu studenckiego, to Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy kredyt studencki wpływa na zdolność kredytową?

Tak. Płatności związane z kredytem studenckim są rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Punktualne spłacanie rat pozytywnie wpłynie na Twoją historię kredytową, co może być korzystne, gdy zdecydujesz się w przyszłości ubiegać np. o kredyt gotówkowy czy hipoteczny.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. Związek Banków Polskich

https://zbp.pl/getmedia/f76f16e2-872d-4ac9-90c7 93014b6a318e/PortfelStudenta2021_popr2/

2. Gov.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (6 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • m
  m

  michał

  20.08.2019, 16:34

  Wyróżniający się komentarz

  Owszem oprocentowanie kredytu jest niewielkie, ale wykorzystują to banki pobierając prowizję od przyznanej kwoty i od każdej wpłaty biorą np. 5% w PKO. A jeśli uznają, że nie masz wystarczającego zabezpieczenia i zabezpiecza Bank Gospodrstwa Krajowego – to kolejne procenty. Następnym razem Autor nie powinien pomijać takich okoliczności zachęcając uboższą młodzież do inwestowania. Inaczej pachnie tu lobby bankowym

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie