Upoważnienie do konta bankowego – wzór z omówieniem

Nadanie upoważnienia do konta bankowego jest bardzo poważną decyzją. Poprzez złożenie takiej dyspozycji powierzasz osobie trzeciej dostęp do wszystkich zgromadzonych oszczędności i pozwalasz, aby w Twoim imieniu decydowała o dokonywaniu czynności bankowych.

upoważnienie do konta bankowego - wzór pisma

Zachęcam Cię do przeczytania artykułu z uwagą, abyś w pełni świadomie podjął tak ważną decyzję, jaką jest udzielenie takiego upoważnienia do konta. Przede wszystkim liczy się tutaj bezpieczeństwo Twoich funduszy.


Z tego artykułu dowiesz się, że:

 • Upoważnienie do konta bankowego, aby miało moc sprawczą, musi zostać złożone na specjalnym druku. Odręcznie napisane upoważnienie w świetle procedur, nie ma dla banku żadnej mocy;
 • Upoważnić możemy praktycznie każdego, jednak musimy jasno określić, do wykonywania jakich czynności otrzymuje dyspozycję;
 • W większości przypadków upoważnienie do konta składamy osobiście w placówce lub w swojej bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się inne możliwości, jednak wtedy powinno przyjąć formę aktu notarialnego.

Co oznacza upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego oznacza nadanie uprawnień osobie trzeciej do wykonywania wybranych operacji bankowych w imieniu właściciela konta. W upoważnieniu należy wskazać konkretny zakres czynności, w ramach których pełnomocnik będzie mógł działać bez obecności prawnego posiadacza rachunku.

Upoważnienie do konta bankowego – wzór pisma

Upoważnienie do konta bankowego może nadać jedynie jego właściciel lub współwłaściciel. Aby ułatwić Ci to zadanie, poniżej do pobrania masz przykładowy wzór takiego dokumentu, w wersji doc. i pdf.


Pliki do pobrania

Pobierz bezpłatny wniosek o rozłożenie długu na raty w wersji doc lub pdf!


Wzór w wersji DOC


Wzór w wersji PDF


Co daje upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego daje wiele możliwości jego właścicielowi. Klienci banków decydują się na taki ruch, aby w razie nieprzewidzianych zdarzeń, ktoś inny w ich imieniu, miał możliwość dokonywania niezbędnych operacji bankowych.

Zaliczyć możemy do nich np. odbiór korespondencji bankowej, obowiązek płatności za rachunki i inne zobowiązania czy wystawianie weksla in blanco. Co do zasady to sam właściciel konta ustala, jakie czynności może wykonywać za niego osoba upoważniona.

Jakie czynności można wykonywać w ramach upoważnienia do rachunku bankowego?

Właściciel lub współwłaściciel konta ma prawo wyboru konkretnych czynności, które mają być wykonywane w jego imieniu przez pełnomocnika. Możemy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem.

Pełnomocnictwo ogólne

Ten rodzaj pełnomocnictwa obejmuje najszerszy zakres czynności w ramach wszystkich posiadanych rachunków lub jednego, wskazanego przez właściciela konta, np. konto osobiste, konto oszczędnościowe lub lokata.

Jakie czynności można wykonywać w ramach tego upoważnienia?

 • transakcje gotówkowe: wpłaty i wypłaty pieniędzy,
 • transakcje bezgotówkowe: przelewy na dowolne konta bankowe, zlecenia stałe, polecenia zapłaty,
 • sprawdzanie salda,
 • składanie dyspozycji związanych z kontem i jego prowadzeniem,
 • zamknięcie konta bankowego,
 • otwarcie nowego konta bankowego,
 • sprawdzanie historii wykonanych operacji na rachunku.

W tym miejscu wspomnę, że jeśli zdecydujesz się na pełnomocnictwo do wszystkich rachunków, to ten typ upoważnienia obowiązuje nie tylko do obecnie posiadanych kont, ale również tych otwartych w przyszłości. Oznacza to, że jeśli otworzysz nowy rachunek indywidualny, to dalej obowiązuje nadane wcześniej pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Za pomocą tego pełnomocnictwa upoważnimy osobę trzecią do wykonania jedynie kilku wybranych przez nas operacji w ramach posiadanego konta bankowego. To będzie dobry wybór, jeśli nie chcesz nadawać prawa do pełnego zakresu czynności prawnych.

Spójrzmy na następujący przykład.

Chcesz się zabezpieczyć na wypadek dłuższego wyjazdu lub pobytu w szpitalu. Jesteś zobowiązany do regularnej zapłaty rachunków za wodę, prąd i czynsz, więc planujesz upoważnić do konta swojego przyjaciela. W tej sytuacji możesz ustanowić pełnomocnictwo rodzajowe, w którym wskażesz, że:

 • pełnomocnik konta bankowego ma prawo do wykonania jedynie trzech przelewów na konkretnie wskazany rachunek bankowy, tytułem zapłaty za wodę, prąd i czynsz do wspólnoty mieszkaniowej. W ramach tego pełnomocnictwa pracownik banku nie może udzielić żadnych informacji związanych z kontem, ani wykonać żadnych innych transakcji, niż te wskazane w dokumencie upoważniającym.

Pełnomocnictwo szczegółowe

Upoważnia do jednorazowego wykonania wskazanej czynności. Przykładowo możesz wyrazić zgodę na jednorazową wypłatę gotówki w wysokości 1.000 złotych. Po wykonaniu transakcji pełnomocnictwo w banku traci ważność.

Czym różni się upoważnienie od pełnomocnictwa?

Zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo są formą udzielenia osobie trzeciej prawa do wykonania czynności bankowych w Twoim imieniu. W świetle prawa zgodnie, z Kodeksem Cywilnym, mowa jest jedynie o pełnomocnictwie. Jednak przyjęło się następujące wyjaśnienia tych pojęć:

 • upoważnienie to forma pełnomocnictwa, która zezwala na wykonanie jednej, określonej czynności w imieniu mocodawcy, np. wypłata konkretnej kwoty, realizacja przelewu, otworzenie lokaty,
 • pełnomocnictwo umożliwia osobie upoważnionej wyrażanie woli w imieniu mocodawcy, czyli przekazuje prawo do składania wszelkich dyspozycji związanych z rachunkiem bankowym. Pełnomocnictwo obowiązuje do odwołania (wyjątkiem jest pełnomocnictwo szczegółowe).

Prosty przykład? Pełnomocnictwa udzielasz, gdy osoba trzecia ma podpisać w Twoim imieniu jakąś umowę. Z kolei upoważnienia, gdy osoba trzecia ma np. złożyć za Ciebie ważne dokumenty w banku.

Jak można upoważnić kogoś do konta bankowego?

Jeśli jako posiadacz rachunku bankowego zamierzasz upoważnić wybraną osobę do wykonywania czynności w jego imieniu, musisz mieć pełną wiedzę, w jaki sposób odbywa się prawidłowa ścieżka, która będzie zgodna z procedurami banku.

Jako pracownik banku wielokrotnie spotkałam się z nietypową sytuacją, która wynikała z niewiedzy klientów. Przedstawię przykład, aby lepiej zobrazować obowiązujące procedury bankowe.

Pan Kazimierz, wieloletni klient banku, z powodu poważnego złamania nie mógł udać się do oddziału w celu wypłaty swojej emerytury. Potrzebował gotówki na podstawowe potrzeby, nie posiadał karty bankomatowej, w związku z czym nie miał możliwości wypłaty pieniędzy bez wizyty w placówce banku. Napisał na kartce upoważnienie do wypłaty gotówki dla swojego syna. W dokumencie zawarł wszystkie informacje, takie jak dane osobowe, numer dokumentu oraz czynność, do której upoważnił swojego syna. Gdy upoważniony pojawił się w banku, został poinformowany, że taki dokument w świetle procedur nie ma żadnej mocy, a wypłata gotówki niestety nie będzie możliwa.

Jako doradca bankowy nie mam żadnej pewności, że to właściciel konta wyraził wolę, mimo jego podpisu pod dokumentem. Potwierdzeniem autentyczności podpisu jest osobista wizyta w banku, akt notarialny lub dyspozycja złożona poprzez bankowość elektroniczną.

Zatem w jaki sposób prawidłowo nadać upoważnienie do konta bankowego? Są trzy możliwości:

 • osobista wizyta w banku w celu złożenia dyspozycji na odpowiednim druku bankowym,
 • dostarczenie oryginału aktu notarialnego, w którym będą zawarte wszystkie niezbędne informacje dotyczące danych upoważnionego, wskazanie numerów rachunków oraz wymienionych konkretnych czynności, do których właściciel konta nadaje upoważnienie,
 • złożenie odpowiedniej dyspozycji w bankowości internetowej.

Dlaczego to jest takie ważne? Jako pracownicy banku ponosimy pełną odpowiedzialność za dokonywane transakcje na kontach klientów. W przypadku nieuprawnionej wypłaty lub przelewu jesteśmy obciążeni odpowiedzialnością i ponosimy za to konsekwencje prawne.

Jak napisać upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego należy złożyć osobiście w banku na specjalnym druku. Inną honorowaną formą może być akt notarialny lub dyspozycja złożona poprzez bankowość elektroniczną.

Pamiętaj, że udzielenie pełnomocnictwa jest poważną decyzją, ponieważ przekazujesz komuś prawo do dysponowania swoimi środkami na koncie. Żaden bank nie przyjmie odręcznie napisanego upoważnienia, zwłaszcza gdy nie pojawisz się osobiście, aby złożyć tę dyspozycję.

Upoważnienie do rachunku bankowego w poszczególnych bankach

Prawo bankowe i Kodeks cywilny zobowiązują banki do ujednoliconego postępowania w przypadku nadawania pełnomocnictw. A to dlatego, że jako instytucje zaufania publicznego ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie i dysponowanie środkami każdego klienta.

Dlatego, jeśli, np. posiadasz konto wspólne, wystarczy złożenie dyspozycji przez jednego współposiadacza. Z kolei cofnięcie pełnomocnictwa nie wymaga zgody ani obecności upoważnionego.

mBank a upoważnienie do konta

W mBanku upoważnienia udziela się za pośrednictwem:

 • oddziału banku,
 • aktu notarialnego,
 • infolinii,
 • bankowości internetowej.

Upoważnienie do konta bankowego w PKO BP

W banku PKO BP wystarczy, że złożymy odpowiednią dyspozycję poprzez serwis internetowy iPKO lub w placówce banku.

ING – upoważnienie do konta

W przypadku, gdy posiadasz konto w banku ING, upoważnienie możesz nadać poprzez bankowość internetową, jednak tylko pod warunkiem, że pełnomocnik posiada w banku swoje konto.

Jeśli wybrałeś osobę, która nie jest klientem banku, wtedy złożenie takiej dyspozycji jest możliwe tylko w oddziale.

Upoważnienie do konta w Santander

Jeśli posiadasz konto w Santander Bank Polska, to dyspozycję takiego upoważnienia możesz złożyć w oddziale banku. Jeśli chcesz to zrobić bez wizyty w placówce, to musisz je złożyć w jednej z następujących form:

 • aktu notarialnego,
 • elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Alior Bank a upoważnienie do konta

Ustanowienie pełnomocnictwa w Alior Banku jest możliwe w:

 • dowolnym oddziale; nie ma konieczności, aby mocodawca i pełnomocnik stawili się jednocześnie w oddziale,
 • w placówce partnerskiej; możliwe jest tylko w obecności pełnomocnika.

Millennium a upoważnienie do konta

W Millennium, tak jak w każdym innym banku, upoważnienie do konta można dać dowolnej osobie. Wszystkich niezbędnych formalności najlepiej dopełnić osobiście podczas osobistej wizyty w placówce.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Pełnomocnictwo jest bardzo często mylone z zapisem na wypadek śmierci posiadacza rachunku. Pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i szczególne działa jedynie za życia właściciela. Oznacza to, że w chwili śmierci posiadacza rachunku takie upoważnienie wygasa i traci swoją moc prawną.

Jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika, który może dysponować wkładem na wypadek śmierci, to musisz złożyć inny rodzaj dyspozycji. Jest nim zapis na wypadek śmierci właściciela konta. Ale o tym więcej w poniższym akapicie.

Upoważnienie do konta na wypadek śmierci

Upoważnienie do konta na wypadek śmierci posiadacza to dokument upoważniający do wypłaty pieniędzy po śmierci posiadacza konta. Taki zapis można złożyć w oddziale banku do rachunku prowadzonego we wszystkich walutach, nie tylko w złotówkach. Dokument, jakim jest zapis na wypadek śmierci, upoważnia wskazane osoby do wypłaty części lub całości sumy znajdującej się na kontach.

Zapis na wypadek śmierci można złożyć dla jednej lub kilku osób. Pamiętaj, że mogą to być jedynie spokrewnione osoby (małżonek, małżonka, dzieci, rodzice, rodzeństwo). Jeśli zdecydujesz się na złożenie takiej dyspozycji dla jednego członka rodziny, wtedy zapis dotyczy 100% posiadanych środków pieniężnych. Natomiast w przypadku dwóch lub większej ilości osób, należy poinformować pracownika banku o procentowej należności.

Przykład.

Składasz zapis na wypadek śmierci dla dwójki swoich dzieci, możesz rozdzielić środki po równo, czyli po 50% lub w innych proporcjach, np. 30% i 70%. Od Ciebie zależy treść dyspozycji, ponieważ to Ty jesteś właścicielem zgromadzonych aktywów na kontach.

Warto wiedzieć, że upoważnienie do konta na wypadek śmierci nie obowiązuje na rachunkach wspólnych, gdy właścicielami są przynajmniej dwie osoby. Aby złożyć taką dyspozycję, musisz być jedynym posiadaczem rachunku bankowego.

Jak cofnąć upoważnienie do konta bankowego?

Cofnięcie upoważnienia jest bardzo proste. Wystarczy złożenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia o odwołaniu pełnomocnika.

Drugim sposobem jest odwołanie pełnomocnictwa notarialnie, jednak należy pamiętać o dostarczeniu aktu do właściwego banku. Decyzję o cofnięciu upoważnienia możesz podjąć samodzielnie, bez zgody drugiej strony.

Upoważnienie do konta bankowego a komornik

W sytuacji, kiedy upoważniony wpadł w problemy finansowe, posiada długi wobec wierzycieli i zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, środki na rachunku nie podlegają zajęciu. Kodeks cywilny zakłada, że są one własnością posiadacza rachunku, a nie pełnomocnika ogólnego przypisanego do konta, a więc komornik nie ma prawa zająć środków pieniężnych.


Zobacz: Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Czy osoba upoważniona do konta odpowiada za długi właściciela konta?

Upoważnienie do konta nie powoduje odpowiedzialności za spłaty długu właściciela rachunku. Upoważnienie obejmuje jedynie wykonywanie czynności bankowych, na przykład: wpłaty, wypłaty, przelewy, zlecenia stałe.

Czy dopisanie do konta to darowizna?

Ustanowienie upoważnienia do konta nie jest darowizną. A to dlatego, że nadanie pełnomocnictwa nie jest przekazaniem środków na rzecz osoby upoważnionej. W dalszym ciągu właścicielem konta i znajdujących się tam pieniędzy jest mocodawca, a nie pełnomocnik.

FAQ: upoważnienie do konta w banku

Czy osoba upoważniona do konta bankowego może wypłacić pieniądze?

Osoba upoważniona do konta bankowego może wypłacić pieniądze, pod warunkiem że ta czynność została wskazana w treści pełnomocnictwa.

Czy pełnomocnik może przelać pieniądze na swoje konto?

W przypadku, gdy pełnomocnik otrzymał prawo do wykonywania przelewów, to może również dokonać takiej transakcji na swoje konto osobiste. Unikniemy tego, jeśli wskażemy konkretne numery rachunków bankowych, pomiędzy którymi może on dokonywać transakcji bezgotówkowych.

Co może osoba upoważniona do konta?

Osoba upoważniona do konta może wykonywać wszelkie operacje bankowe, które właściciel rachunku wskazał w treści pełnomocnictwa.

Co grozi za wybranie pieniędzy z konta po śmierci właściciela konta?

Nieuprawniona wypłata środków po śmierci właściciela konta jest niezgodna z prawem, może zostać potraktowana jako przywłaszczenie mienia lub kradzież. W takiej sytuacji bank rozpoczyna wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i może zgłosić to do organów ścigania.

Jak bank dowiaduje się o śmierci właściciela konta?

O śmierci posiadacza konta bank dowiaduje się w momencie otrzymania aktu zgonu. W niektórych przypadkach o takiej sytuacji powiadamia również Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Czy pełnomocnictwo do banku musi być potwierdzone notarialnie?

Nie ma konieczności, aby takie pełnomocnictwo musiało być potwierdzone notarialne. Ważne jest, aby zostało złożone zgodnie z procedurami bankowymi, najczęściej na specjalnych wzorach przygotowanych przez bank.

Kto może zamknąć konto bankowe zmarłego?

Konto zmarłego mogą zamknąć osoby posiadające prawo do spadku. W innych przypadkach, gdy na rachunku bankowym nie pozostawiono żadnych środków pieniężnych, cała procedura przeprowadzana jest przez bank.


Polecamy również:

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie