Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Działania windykacyjne nigdy nie należą do najprzyjemniejszych, zwłaszcza dla dłużnika. Niezależnie jednak od okoliczności, windykatorzy zawsze powinni wykonywać swoją pracę z poszanowaniem przepisów prawa. Jeżeli uznamy, że te zostały naruszone – mamy prawo złożyć skargę na firmę windykacyjną, a nawet powiadomić o tym fakcie policję. Sprawdźmy, jak to zrobić. 

Firmy windykacyjne z reguły zajmują się wyręczaniem wierzycieli z działań, które mają na celu wyegzekwowanie istniejącego długu. Często okazują się one zbyt kosztowne, czasochłonne i problematyczne, szczególnie dla małych firm i samotnych wierzycieli, którzy nie uzyskali zapłaty za wykonaną usługę.

Warto pamiętać przy tym, że działania windykatora są w pełni kontrolowane przez prawo. Dłużnik może więc oczekiwać, że te zostaną przeprowadzone w sposób nienaruszający jego miru domowego, prywatności czy godności. Gdy osoba objęta działaniami firmy windykacyjnej poczuje, że windykator przekroczył swoje kompetencje, może wyrazić swój sprzeciw w formalny sposób. 


Z tego artykułu, dowiesz się:

 • Windykatorzy mają ograniczoną listę kompetencji. Jest ona zdecydowanie mniejsza niż np. komorników sądowych i sprowadza się jedynie do polubownego odzyskania długu.
 • Dzwonienie do sąsiadów, pracodawcy czy też nachodzenie dłużnika w jego domu i stosowanie gróźb jest zabronione. W takiej sytuacji dłużnik ma prawo nie tylko złożyć skargę na działania windykatora, ale również powiadomić policję o popełnieniu przestępstwa.
 • Skargę na firmę windykacyjną może złożyć jedynie osoba, która czuje się pokrzywdzona, czyli w tym wypadku dłużnik. Nie ma przy tym znaczenia, ani wysokość jego zadłużenia, ani tym bardziej źródło jego pochodzenia.

Uprawnienia firmy windykacyjnej – co może windykator?

Firmy windykacyjne nie cieszą się najlepszą sławą. Niekiedy powodem takiego stanu rzeczy jest brak zrozumienia istoty tego zawodu. Windykator jest bowiem często uznawany za wroga osób, które znajdują się w trudnych sytuacjach finansowych. Nie brakuje jednak i takich sytuacji, w których windykatorzy faktycznie postępują w sposób nie tylko wątpliwy pod kątem moralnym, ale i przede wszystkim – pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Warto przy tym zaznaczyć, że chociaż windykator wielu osobom kojarzy się z kimś o wielkiej mocy i dużych uprawnieniach, to tak naprawdę nie jest to jego prawdziwy obraz. Firmy windykacyjne w praktyce mają bardzo ograniczony zakres kompetencji, który w większości polega jedynie na: 

 • informowaniu dłużnika o saldzie zadłużenia oraz wysokości naliczanych odsetek
 • wysyłaniu monitów oraz informowaniu o konsekwecjach braku spłaty. 

To oznacza, że inne działania, a już w szczególności sytuacje, w których windykator odwiedza dłużnika lub też kontaktuje się z jego rodziną czy sąsiadami, nie powinny mieć miejsca. Sprawdźmy, czego nie wolno windykatorom.  


 Sprawdź również: Co może windykator chwilówki?


Jakie działania przekraczają uprawnienia firm windykacyjnych?

Niestety, niektórzy windykatorzy nadal dopuszczają się szeregu nagannych zachowań. Co można uznać za tego rodzaju bezprawne działania? 

 • Dzwonienie do sąsiadów i pracodawcy.
  Windykatorzy mają za zadanie działać w sposób skuteczny i bez niepotrzebnej zwłoki. Jednak nie mogą oni przy tym naruszać prywatności dłużnika. Kontaktowanie się z pracodawcą lub członkami rodziny w celu pozyskania jakichkolwiek informacji na temat długu, lub samego zadłużonego jest niedopuszczalne. Podobnie należy traktować wszelkie próby np. kontaktowania się z sąsiadami.
 • Nachodzenie w domu i próby usilnego dostania się do środka.
  Inną praktyką, która niestety pojawia się nagminnie i nie powinna mieć miejsca, to próby naruszenia miru domowego. Co prawda, niektórzy dłużnicy często nie chcą współpracować i mogą utrudniać nawiązanie kontaktu lub uzyskanie informacji o aktualnym stanie ich zadłużenia. Nie jest to natomiast argumentem, który może tłumaczyć próby usilnego wejścia do domu lub mieszkania dłużnika. Tym bardziej, jeśli windykator przedostanie się do niego podstępem, udając np. pracownika spółdzielni mieszkaniowej.
 • Stosowanie gróźb karalnych.
  Jeszcze bardziej niepokojącą praktyką, którą warto omówić, jest próba skłonienia do uregulowania należności za pomocą gróźb. Jest to nie tylko niezgodne z etyką zawodową windykatorów, ale też jest czynem zabronionym przez prawo. Groźbami karalnymi może być wiele zachowań, np. próby werbalnego wywołania strachu czy niepokoju, jak i czynności oparte na przemocy fizycznej. Groźbami karalnymi jest także szantaż lub straszenie konsekwencjami, jakie mogą wiązać się z dalszym nieregulowaniem długu.
 • Inne działania mające znamiona np. nękania lub zastraszania.
  Trudno wyliczyć wszystkie okoliczności, w których działanie windykatora kwalifikuje się do zaskarżenia. Wszystkie przytoczone wyżej sytuacje to naganne przykłady. Lecz tak naprawdę wszystko to, co choć trochę je przypomina, powinno skłonić dłużnika do zgłoszenia działań firmy windykacyjnej do odpowiednich organów, m.in. na policję.

Lista działań, których podejmowanie przez windykatorów jest zabronione

 Sprawdź również: Giełda długów – czym jest i jak działa?


Niezadowolenie z działań windykatora – od czego zacząć?

Niezależnie od tego, czy działania windykatora, które są niezgodne z prawem, pojawiły się jednorazowo, czy też są cykliczne, nie zwlekajmy ze zgłoszeniem tego faktu w odpowiednie miejsce.

W pierwszym kroku warto postawić na próbę polubownego zamknięcia konfliktu. To oznacza, że możemy spróbować skontaktować się z biurem firmy windykacyjnej, dzwoniąc pod ogólnie dostępny numer. Podczas rozmowy, w możliwie najbardziej asertywny i zdeterminowany sposób, przedstawmy swoje uwagi. Wskażmy też, co konkretnie w aktywności windykatora wywołało nasz sprzeciw oraz oburzenie. Obserwując reakcję biura windykacyjnego, mamy do wyboru dwa rozwiązania.

 1. Jeżeli firma windykacyjna dostrzega, że przedstawione przez nas zarzuty istotnie są naganne i należy je wyjaśnić, to dobry znak. To oznacza, że mamy do czynienia z firmą, której nie zależy na działalności „za wszelką cenę”. W tej sytuacji firma zapewne przeprowadzi śledztwo i ustali wersję windykatora i na podstawie tego sformuje własne oświadczenie. Następnie powinna nam je przedstawić w zapowiedzianym odgórnie terminie. Gdy jej stanowisko okaże się dla nas satysfakcjonujące, to możemy uznać, że sprawa została załatwiona.
 2. Firma windykacyjna w odpowiedzi na nasze uwagi może zachować się w sposób ofensywny. To oznacza, że zbagatelizuje sprawę i wyrazi aprobatę dla metod windykatora, które chcemy zaskarżyć. Dlatego, jeśli woli porozumienia się nie ma po obu stronach konfliktu, przejdźmy na drogę formalną, szykując się do napisania skargi. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta. 

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi na firmę windykacyjną do pobrania

Skargę na firmę windykacyjną można sporządzić z wykorzystaniem wzoru, w którym wystarczy umieścić wszystkie niezbędne informacje. Skarga składana jest do UOKiK. Dlatego jako adresata w niżej udostępnionym wzorze skargi wskazujemy Urząd Ochrony Konkurencji. Dokument można wysłać tradycyjnym listem poleconym, na adres: 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

Pomoc otrzymamy również na specjalnej infolinii, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Podczas rozmowy, konsultant podpowie nam, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby wyjaśnić sytuację. Może też pomóc w napisaniu skargi.

Jak samodzielnie napisać skargę? Warto pamiętać o tym, aby w dokumencie znalazły się dane nadawcy oraz adresata. Nie powinno w nim również zabraknąć danych przedsiębiorstwa, którego dotyczy zgłoszenie. Samą treść skargi warto przekopiować z poniższego wzoru, edytując go w taki sposób, aby w całości opisywał zgłaszany problem.

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną? Do kogo jeszcze złożyć skargę?

UOKiK nie jest jedynym organem, do którego możemy skierować naszą skargę na działania windykatora. Kompetencje do przyjmowania i rozpatrywania konsumenckich zażaleń w tego typu sytuacjach ma również powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta. W zależności od naszego miejsca zamieszkania spotkać go możemy w starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim. 

Innym organem, o którym nie powinniśmy zapominać, jest policja. O ile w przypadku np. nachodzenia sąsiada przez nachalnego windykatora posiadamy argument wystarczającego kalibru, by złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tak składanie gróźb karalnych i próby naruszenia miru domowego również nie powinny pozostać bez reakcji, i tak samo warto je zgłosić.

O czym pamiętać, składając skargę na firmę windykacyjną?

Podsumujmy dotychczasowe informacje – mamy sformułowane zarzuty wobec windykatora, próbowaliśmy też naświetlić sytuację firmie windykacyjnej, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Czy to już wszystko, aby przejść do przygotowania skargi? Prawie tak – zostają jeszcze dwa ważne aspekty.

 • Sprawdźmy, czy zarzut, który kierujemy wobec działań windykatora, posiada swoją określoną podstawę prawną.
 • Upewnijmy się, że posiadamy dowolnego rodzaju dowód, który dokumentuje działania windykatora, które chcemy zaskarżyć.

Jeżeli nie mamy pewności co do każdego lub do jednego z wyżej wymienionych aspektów, wówczas warto skonsultować się z osobą trzecią. W przypadku podstawy prawnej najlepiej będzie zasięgnąć porady prawnika. Jeśli z kolei mowa o dowodach – kluczowe może okazać się np. nagranie z monitoringu osiedlowego lub potwierdzenie naszych zarzutów przez bezprawnie nachodzonego przez windykatora sąsiada.

Skarga na firmę windykacyjną – podsumowanie

Zawsze warto ubiegać się o respektowanie swoich praw. W sytuacji, gdy firma windykacyjna przekracza wobec nas swoje kompetencje, warto zastanowić się jak polubownie załatwić sprawę z windykatorem. Jeśli jednak rozmowa nie przynosi żadnego skutku, a postępowanie windykatora nie zmieniło się, w takiej sytuacji warto rozważyć opcję złożenia skargi.

Najczęściej pojawiające się pytania

Czy można zgłosić skargę na firmę windykacyjną?

Nie tylko można, ale też trzeba. Tym bardziej, że nikt oprócz nas nie może tego zrobić. Skarga na firmę windykacyjną może zostać złożona jedynie przez osobę pokrzywdzoną, czyli dłużnika. Nie ma przy tym znaczenia ani wysokość zadłużenia, ani też źródło jego pochodzenia. Pracownicy firm windykacyjnych nie powinni w żadnym wypadku czuć się bezkarni, jeśli dopuszczają się praktyk, które nie są zgodne z prawem.

Gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną?

Dłużnik może zgłosić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji lub też do powiatowego miejskiego rzecznika praw konsumenta. W przypadku, gdy ma miejsce nachodzenie dłużnika oraz stosowanie wobec niego gróźb karalnych, warto złożyć też doniesienie na policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kiedy możemy wnieść skargę na firmę windykacyjną?

Generalnie w każdym przypadku, gdy uznamy, że działania windykatora przekraczają jego kompetencje. Warto pamiętać o tym, że windykator w odróżnieniu od komornika, ma małe uprawnienia i może jedynie działać w zakresie postępowania polubownego. 

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (13 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie