Kalkulator odsetek ustawowych, podatkowych i zależnych od oprocentowania

Sprawdź wysokość odsetek

Odsetki to wyjątkowo szerokie pojęcie, które codziennie pojawia się w otaczających nas tematach dotyczących finansów. Towarzyszą one nie tylko zagadnieniom dotyczących kredytów bankowych, ale i kwestiom podatkowym. W tym drugim przypadku, niekiedy pod presją urzędu, istnieje ryzyko pomyłki w obliczeniach. W takich przypadkach, sprawdź nasz kalkulator odsetek.

-
+

Świat finansów i związane z nimi zagadnienia otaczają nas z każdej strony. Wystarczy zaciągnięcie niewielkiej pożyczki, kredytu konsumenckiego w banku lub nawet rzucenie okiem na bieżące zeznanie podatkowe, by wpaść w sieć wielu tajemniczych pojęć. Jednym z najczęściej pojawiających się są niewątpliwie odsetki.

Sprawdź także nasz kalkulator kredytowy, dzięki któremu obliczysz wysokość rat kredytu.

Kalkulator odsetek – co to jest i jaki jest jego cel?

Pod pojęciem kalkulatora odsetek kryje się nic innego jak wygodne narzędzie do obliczania wysokości odsetek z uwzględnieniem trzech okoliczności.

  • Kalkulator odsetek ustawowych – kolejną funkcją przygotowanego przez nas kalkulatora jest liczenie odsetek ustawowych. Jest to usankcjonowane prawem odszkodowanie za zwłokę w spłacie wierzytelności. Mają zastosowanie w wielu dziedzinach a ich zaletą jest to, że na wierzycielu nie ciąży obowiązek udowodnienia, że opóźnienie w spłacie przyniosło mu straty. Aby obliczyć odsetki ustawowe, wystarczy wybrać odpowiednią opcję w kalkulatorze, wpisać kwotę, odpowiednie terminy i kliknąć „oblicz”. Kwota należności zostanie natychmiast wyświetlona
  • Kalkulator odsetek podatkowych – jest to wygodny kalkulator, który pomoże w szybki i wygodny sposób wykonać wszystkie niezbędne obliczenia związane z zaległościami podatkowymi i wiążącymi się z tym odsetkami. Im bardziej odkładamy spłacenie należności tym więcej przyjdzie nam zapłacić odsetek za zwłokę. Niezależnie od tego, czy przychodzi nam płacić odsetki od VAT czy jakiegokolwiek innego podatku.
  • Kalkulator odsetek – jeżeli chcesz obliczyć jakikolwiek inny rodzaj odsetek, wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wypełnić pola. Aby prawidłowo skorzystać z kalkulatora, wystarczy znać oprocentowanie, jakie dotyczy naszej wierzytelności oraz kwotę. Poza tym należy wpisać termin zapłaty ujęty w umowie oraz faktyczny, planowany termin spłaty zadłużenia, a następnie obliczyć wartość odsetek. Wszystko odbywa się błyskawicznie i otrzymujemy wartość odsetek.

Kalkulator odsetek działa na podstawie prostego algorytmu, który w szybki i precyzyjny sposób przedstawia dokładną kwotę zaległości z tytułu odsetek, jaka aktualnie ciąży na konsumencie. Warto korzystać z tego typu narzędzi, ponieważ pozwalają one w dokładny sposób poznać finansową sytuację związaną z danym zobowiązaniem. W przypadku kredytu, dzięki kalkulatorowi można dokładnie sprawdzić ile płacimy bankowi z tytułu odsetek za to, że udzielił on nam kredytu.

W przypadku zobowiązań, kalkulator pozwala z kolei sprawnie sprawdzić to, do jakiej kwoty narosły zaległości finansowe. W przypadku odsetek, ich wysokość rośnie każdego dnia. Precyzyjność i trzymanie ręki na pulsie jest tutaj zatem kluczowe!

Odsetki – najważniejsze informacje

Przedstawiając już funkcjonalności naszego kalkulatora, pora na obszerne scharakteryzowanie zagadnienia związanego z odsetkami. Znaczenie tego terminu, stroniąc od słownikowych zawiłych definicji, można przedstawić jako określoną należność za używanie danego kapitału. Odsetki nalicza się w formie procentowej. Sposób dokonywania tej kalkulacji podlega prawnym lub wewnętrznym regulacjom – w zależności od rodzaju odsetek.

Jakie podstawowe rodzaje odsetek wyróżniamy?

Pierwszym rodzajem odsetek, który pojawił się w kalkulatorze, są odsetki ustawowe. Zasady i sposób ich naliczania regulowany jest od stycznia 2016 roku przez obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości. Do końca 2015 roku kompetencje te realizowały rozporządzenia Rady Ministrów1 . Obecnie, przepisy określają trzy podkategorie odsetek ustawowych . Pierwsza to odsetki należne od sumy pieniężnej. Druga, odsetki ustawowe za opóźnienie2. Trzecia, odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe mają przede wszystkim jeden ważny cel. Poza zrekompensowaniem wierzycielowi kosztów odzyskania wierzytelności, mają one też zadośćuczynić za okres oczekiwania na uregulowanie należności.

Drugim rodzajem odsetek, jaki wyróżniamy, są z kolei odsetki umowne. Związane one są bezpośrednio z zasadą swobody zawierania umów. W ten sposób, strony uczestniczące w transakcji mogą ustalić między sobą własny, wewnętrzny rodzaj odsetek. W ten sposób, ich wysokość i sposób naliczania może zostać uregulowany drogą obupolnych ustaleń, choć ograniczenia wyznacza tutaj Kodeks cywilny. Odsetki umowne są równe sumie aktualnej stopy referencyjnej (1%) + 5,5%, czyli 6,5%, Maksymalne odsetki umowne, podobnie jak ustawowe wynoszą zaś 13% 3. Ulegają one stałym zmianom, dlatego następujący przykład ma jedynie na celu naświetlić sposób, w jaki działa wspomniany zapis prawny.

Warto dodać, że jeżeli strony ustalą między sobą wyższe oprocentowanie, to jest to nielegalne i domyślnie za obowiązującą wysokość oprocentowania uznaje się maksymalną, dowolną prawnie wartość.

Odsetki kapitałowe

Przedstawiając już dwa, najważniejsze sposoby na rozróżnienie istniejących odsetek, pora szczegółowo scharakteryzować najpopularniejsze przykłady dziedzin, w jakich odsetki mogą się pojawić. Pierwszym są oczywiście odsetki kapitałowe. Choć nie jest to pojęcie występujące prawnie, to cieszy się ono powszechną popularnością w języku codziennym i w dobry sposób oddają istotę zagadnienia. Spotykamy się z nimi zawsze przy korzystaniu np. z kredytów bankowych. Te zobowiązania finansowe w końcu poza korzyściami dla konsumenta, w naturalny sposób, muszą też w odpowiedni sposób nieść zysk dla udzielających ich instytucji.

Odsetki kapitałowe pozwalają na czerpanie zysku z usług udzielania kredytów. Ich wysokość jest ściśle uzależniona od wielu czynników. Poza kwotą kredytu, znaczenie ma też okres kredytowania i inne koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu, jak np. wykupienie ubezpieczenia.

Odsetki kapitałowe mogą też dotyczyć pożyczek pozabankowych, a ponadto pożyczek prywatnych. Z uwzględnieniem przepisów związanych z maksymalną wysokością oprocentowania, zobowiązania zawierające takie należności mogą udzielać różne podmioty między sobą. Szczegóły związane z naliczaniem odsetek muszą być zawarte na umowie w sposób precyzyjny i przejrzysty, aby kwestia ta nie budziła żadnych późniejszych wątpliwości.

Odsetki podatkowe

Innym popularnym rodzajem odsetek są tzw. odsetki podatkowe. Inaczej niż w przypadku odsetek kapitałowych, pełnią one funkcję swoistej kary za nieterminowe uregulowanie danej należności podatkowej. Konsekwencje tego typu opóźnień mogą być bardzo dotkliwe, dlatego warto znać stosunek prawa do kwestii i zasad związanych z naliczaniem odsetek podatkowych.

Podstawowym zapisem związanym z odsetkami podatkowymi jest zasada, że ich wysokość jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Podstawowa wartość to nie mniej niż 8%. Jak wspomniano już przy opisie odsetek ustawowych, wartości te ustala Narodowy Bank Polski.

Z powodu zmian w przepisach w styczniu 2016 roku, wszystkie odsetki powstałe od tego czasu objęte są obniżoną stawką odsetek. Wynosi ona połowę stawki podstawowej, czyli w 2020 roku – 8%. Warunkiem tutaj jest złożenie korekty deklaracji podatkowej w czasie do 6 miesięcy (pół roku) od dnia upłynięcia terminu deklaracji. Trzeba to zrobić samodzielnie bez udziału organu podatkowego. Ponadto, należy zapłacić wszelkie należne środki w czasie do 7 dni (tygodnia) od złożenia korekty podatkowej.

Ponadto, prawo przewiduje jeszcze obniżoną stawkę odsetek  za zwłokę od zaległości podatkowych w wysokości 50% (4%) i 75% (6%). Stosuje się je na podstawie określonych przypadków określonych w Prawie celnym5 .

Odsetki za opóźnienie w spłacie

Z zaciąganiem zobowiązań wiążą się nie tylko odsetki będące rekompensatą kosztów i działań związanych z prowadzeniem usługi. Umowa udzielenia zarówno kredytu bankowego, jak i pożyczki w firmie pozabankowej, musi zawierać też fragment dotyczący okoliczności związanych z niewywiązaniem się zawartych ustaleń. W ten sposób rozumiemy oczywiście niespłacenie całej kwoty zobowiązania lub danej raty w obowiązującym w umowie terminie.

W przypadku opóźnień w spłacie, odsetki są zazwyczaj naliczane od pierwszego dnia po upłynięciu terminu spłaty należności. Z tego względu, odsetki za opóźnienia w spłacie mogą być w dłuższej perspektywie niezwykle dotkliwe dla konsumenta. Ich wysokość rośnie z każdym dniem w sposób proporcjonalny do czasu, jaki mija od dnia spłaty. W przypadku opóźnień, warto podjąć działania w kierunku spłaty jak najszybciej i obliczenia, na jakie pozwala kalkulator odsetek, traktować jako informację krótkotrwałą. Kolejnego dnia w końcu, dług z tytułu odsetek będzie już inny – większy.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych

Ostatnim pojęciem wchodzącym w skład obszernego zagadnienia odsetek są odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. To jeden z trzech rodzajów odsetek wymienionych w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących odsetek ustawowych. Warto zaznaczyć, że ten aspekt poruszony w przepisach dotyczy tylko relacji między profesjonalnymi podmiotami handlowymi. Przykładowo, poprzez pojęcie odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych rozumiemy np. relacje między hurtownią towaru a sklepem spożywczym.

Wspomniane podmioty od strony formalnej muszą mieć status przedsiębiorców, czyli podmiotami prowadzącymi legalną i zarejestrowaną działalność gospodarczą. Przepisy obejmują tylko takie transakcje, które dokonywane są między podmiotami w związku z ich działalnością i nie mogą one poza te ramy wykraczać.

Podobnie jak w przypadku innych odsetek ustawowych, wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych odpowiada aktualnej stopie referencyjnej w transakcjach handlowych. Ustala ją Narodowy Bank Polski, a aktualną wysokość ogłosić musi Minister Rozwoju. W marcu 2020 roku wysokość tego oprocentowania wynosi 9,0%.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych działają na podobnym schemacie, co wyżej wspomniane zwyczajne odsetki za opóźnienia w spłacie. Mogą one być naliczane już od pierwszego dnia zaległości w spłacie. Ich wysokość rośnie zatem proporcjonalnie do czasu opóźnienia. Im dłużej wierzyciel ich nie spłaca – tym dotkliwsza będzie kara za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku zapłaty.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=odsetki%20ustawowe

2. Kodeks cywilny – Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych
https://www.arslege.pl/odsetki-za-opoznienie-w-spelnianiu-swiadczen-pienieznych/k9/a5019/

3. Rp.pl: Obliczanie odsetek: Ważna jest teraz stopa referencyjna NBP
https://www.rp.pl/Firma/304209984-Obliczanie-odsetek-Wazna-jest-teraz-stopa-referencyjna-NBP.html

4. Narodowy Bank Polski: Podstawowe stopy procentowe NBP
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

5. Prawo celne – Art. 65. Termin płatności długu celnego i ustalanie odsetek kredytowych i odsetek za zwłokę
https://www.lexlege.pl/prawo-celne/art-65/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (16 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane