Umorzenie odsetek – wzór z wyjaśnieniem

Dlaczego wpadamy w problemy finansowe? Powody te najczęściej są efektem źle ulokowanych inwestycji, chęcią życia ponad stan czy nagłym i koniecznym wydatkiem. Niemniej jednak nawet w trudnym okresie, nie wolno zapominać o regularnej spłacie zobowiązań. W przeciwnym razie rosnące odsetki mogą sprawić, że zobowiązanie niemal podwoi swoją wartość.

Jeśli borykasz się z długami i utkwiłeś w finansowym dołku, możesz złożyć do wierzyciela wniosek o umorzenie odsetek od długu. Podpowiemy Ci, jak napisać takie pismo i co zrobić w przypadku gdy ten odrzuci Twój wniosek.

Wzór wniosku o umorzenie odsetek

Pliki do pobrania

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDF


Droga do bankructwa jest widoczna w KRD

Życie pisze niespodziewane scenariusze. Wtedy, gdy kończą się pomysły i pieniądze, niemal automatycznie sięgamy po pożyczkę lub kredyt. Nic w tym dziwnego. Często wystarczy jedynie wypełnienie krótkiego formularza i kilka kliknięć, aby pieniądze trafiły na nasze konto w ciągu kilku chwil. Wszystko to brzmi pięknie, warto jednak pamiętać, że zaciąganie zobowiązań nie jest takie beztroskie i niewinne, jakby się mogło wydawać. 

Kolejne zobowiązanie bowiem znacznie ogranicza zdolność kredytową, a nowy dług to dodatkowe koszty, które należy ponieść na rzecz pożyczkodawcy. Ewentualny kłopot w spłacie zobowiązania będzie skutkował nie tylko stresem i utratą pozytywnej historii kredytowej, ale również naliczeniem dodatkowych odsetek.

Najlepszym rozwiązaniem spłaty rosnącego zadłużenia jest znalezienie dodatkowego źródła dochodów. Zanim to jednak nastąpi, warto zastanowić się nad tym, jak pozbyć się dodatkowych zobowiązań, w postaci rosnących odsetek. Jednym ze sposobów jest złożenie pisma do wierzyciela z prośbą o umorzenie odsetek od niespłaconego zobowiązania. Podpowiadamy, jak to zrobić.


Czytaj także:


Umorzenie odsetek – skuteczne rozwiązanie na pozbycie się długu

Pod koniec grudnia 2022 roku, w Krajowym Rejestrze Długów widniało 2,38 mln zadłużeń konsumentów o łącznej wartości 44,4 mld zł1. Liczby te, niestety, mogą zwiększyć się w 2023 roku. Utrzymanie płynności finansowej stanie się bolączką nie tylko małych i średnich firm, ale również gospodarstw domowych. To wszystko przez inflację i wysokie stopy procentowe, które bezpośrednio wpływają na wysokość spłacanych rat.

Nieciekawa sytuacja na rynku finansowym, sprawi, że coraz więcej osób zacznie szukać sposobów na zmniejszenie zadłużenia. Warto zacząć od złożenia wniosku o umorzenie odsetek. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Takie pismo musi być uzasadnione:

 • Ważnym interesem dłużnika – zdarzeniami losowymi, np. nagłą chorobą, wypadkiem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby lub utratą majątku w wyniku klęski żywiołowej czy z innego powodu;
 • Interesem publicznym – uregulowanie zadłużenia wymaga sięgnięcia po środki z pomocy społecznej państwa, które są jedynym źródłem przeżycia.

Tak więc, aby możliwe było umorzenie odsetek należy udowodnić i odpowiednio uzasadnić jedną z dwóch powyższych rzeczy. Większość zadłużonych ma z tym niemały problem, a sami wierzyciele podchodzą do sprawy dość rygorystycznie. Dlatego, jeśli we wniosku pojawia się argument, np. nagłej choroby – to należy dołączyć do dokumentu zaświadczenie lekarskie, a najlepiej wyniki badań oraz cały opis choroby. Im więcej dowodów poświadczających skomplikowaną sytuację, tym lepiej. W przypadku, gdy wierzyciel pozytywnie rozpatrzy wniosek – dłużnik jest wolny od spłaty należności. W praktyce oznacza to, że nie posiada już żadnego prawa domagania się uregulowania odsetek w przyszłości!


Czytaj także: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór.


Odsetki – czyli nagroda dla wierzyciela

Z perspektywy osoby zaciągającej pożyczkę lub kredyt – odsetki są czymś nieodzownym, co zawsze pojawia się w tego typu zobowiązaniach. Najczęściej mówi się jednak o odsetkach ustawowych. Jedną z jej popularniejszych form są odsetki za opóźnienia w spłacie należności, czyli odsetki karne. Te pełnią funkcję zadośćuczynienia, gdy dług regulowany jest nieterminowo. Są zapewnione wierzycielowi na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego2, a dokładniej w art. 481. Ich wysokość jest równa sumie stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Drugim rodzajem odsetek ustawowych są odsetki kapitałowe – naliczane od pożyczonego kapitału. A więc doliczane są do nich:

 • Prowizje wierzyciela – koszt wykonania umowy oraz innych usług,
 • Określony procent od zobowiązania w skali roku,
 • Inne usługi – np. opłata ubezpieczenia kredytu/pożyczki.

Jednak odsetki kapitałowe mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zostaną nałożone na dłużnika przez sąd. W września 2022 roku ustawowe odsetki kapitałowe wynoszą 10,25 proc. (Dziennik Urzędowy NBP z 2022 r., poz. 16).

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Zgodnie z art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, podatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie przez urząd odsetek naliczonych za zwłokę w płatnościach podatkowych. We wniosku, należy zawrzeć takie informacje, jak:

 • rodzaj zaległości podatkowej,
 • dokładny okres za jaki zostały naliczone odsetki,
 • okoliczności, które uzasadniają skorzystanie z umorzenia,
 • dokładne dane podatnika.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą sytuację materialną wnioskujące. Wśród nich znajdują się:

 • zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z urzędu pracy,
 • kopie rozliczeń z urzędu skarbowego,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • karta informacyjna z opieki społecznej.

Umorzenie odsetek ZUS

Wszyscy płatnicy składek (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa) mogą skorzystać z prawa do umorzenia odsetek za opłacone z opóźnieniem składki na ubezpieczenie społeczne. Gotowy wniosek RDO można pobrać ze strony internetowej ZUS, a następnie wypełnić go zgodnie z instrukcją.

Jak wysłać wniosek o umorzenie odsetek do ZUS?

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS.
 2. Przejdź do zakładki Płatnik, a następnie wybierz: Dokumenty i Wiadomości – Dokumenty robocze.
 3. Kliknij przycisk Utwórz nowy. Wniosek RDO znajdziesz na liście dostępnych dokumentów lub też wpisując „RDO” w lupkę, w katalogu usług.
zus pue - screen z programu
Źródło: ZUS.pl (Instrukcja wypełnienia wniosku RDO)

4. Przejdź do wypełnienia formularza.

 • W sekcji Treść wniosku wpisz miesiąc i rok, za które mają zostać umorzone odsetki oraz datę, kiedy została zapłacona należność (bez odsetek).
 • W sekcji Uzasadnieniu wniosku zaznacz czy opłacenie należności po terminie nastąpiło w związku z epidemią COVID-19. Jeśli nie, to w polu tekstowym wpisz inny powód składania wniosku o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

5. Wciśnij przycisk „Sprawdź”. System w tym czasie sprawdzi czy prawidłowo zostały wypełnione wszystkie okienka.

6. Zapisz formularz.

7. Wybierz opcję: „Wyślij” i wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, który ma zostać użyty.

Wniosek RDO można wysłać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • podpisu zaufanego (PZ ePUAP),
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Składając pismo o umorzenie odsetek, dłużnik nigdy nie ma pewności, że zostanie ono pozytywnie rozpatrzone. Przepisy zapewniają bowiem wierzycielowi szerokie pole do działania. Dlatego, jeśli dług został już przekazany firmie windykacyjnej to właśnie z nią warto podjąć negocjację o umorzenie odsetek. Mogą one dotyczyć całości bądź tylko części długu. 

Płatnik ma prawo wnioskować o rozłożenie długu na raty, na korzystniejszych warunkach spłaty. Są to zdecydowanie lepsze rozwiązania niż zaciąganie kolejnych pożyczek, by uregulować zaległe.

W takim razie, jak stworzyć pismo o umorzenie odsetek od długu? Oto podstawowe elementy, jakie powinien zawierać dokument:

 • Dokładne dane dłużnika wraz z datą – adres, miejsce zamieszkania, telefon, opcjonalnie adres e-mail;
 • Dane wierzyciela – adres firmy pożyczkowej/banku;
 • Określenie stosunku prawnego, na mocy którego powstał dług i jego odsetki – np. umowa pożyczki na 3 miesiące (warto podać numer podpisanej umowy);
 • Umotywowanie istoty ważności wniosku – przedstawienie dowodów, dzięki którym odsetki mogą zostać umorzone, np. utrata pracy, choroba czy powstanie niezdolności do pracy;
 • Załączniki – czyli wszelkie dowody, które potwierdzają umotywowanie pisma, np. zaświadczenie lekarskie, wyciąg z konta bankowego, odcinek z emerytury/renty, oświadczenie o stanie majątkowym i liczbę osób przypadającą na gospodarstwo domowe;
 • Zapewnienie o terminowym uregulowaniu pozostałych rat i opcjonalnie prośba o rozłożenie ich na dogodniejsze warunki spłaty;
 • Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku, a także wykazanie chęci współpracy z wierzycielem;
 • Czytelny podpis wnioskującego.

Umorzenie odsetek u wierzyciela – jak złożyć wniosek?

Choć w internecie istnieje wiele wzorów, jak prawidłowo sporządzić dokument o umorzeniu odsetek to warto się na nich jedynie wzorować. Wniosek samodzielnie napisany i poparty własnymi argumentami, zawsze działa korzystniej niż internetowy gotowiec. Podobnie, jeśli chodzi o wysyłkę pisma. Można je złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta danego wierzyciela bądź wysłać listownie – najlepiej z potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Wniosek o umorzenie odsetek - ile trzeba czekać?
Ile czeka się na decyzję o rozpatrzeniu wniosku?

Przed złożeniem wniosku, warto raz jeszcze zweryfikować poprawność danych i sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone. Jeśli wierzyciel dopatrzy się pewnych niedociągnięć we wniosku bądź brakujących danych, ma prawo odesłać pismo z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Odrzucony wniosek – co zrobić?

Wnioskujący o umorzenie odsetek wychodzi z założenia, że jego prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona. Tymczasem – sam pożyczkodawca nie ma nawet obowiązku rozpatrzenia wniosku, a tym bardziej jego zaakceptowania. Oczywiście – umorzenie odsetek jest, jak najbardziej możliwe. Jednak warto przygotować się na dwie wersje wydarzeń. W przypadku, gdy pismo zostanie odrzucone, a my poczujemy się niesprawiedliwie potraktowani, to możemy skierować się do rzecznika finansowego, który dokładnie przeanalizuje naszą sytuację finansową i podpowie, czy mamy szansę na ponowne – tym razem pozytywne rozpatrzenie prośby.

Jednak najlepszą metodą na uniknięcie spłacania odsetek karnych jest, jak najszybsza reakcja i kontakt z wierzycielem, który może zgodzić się na przesunięcie terminu spłaty rat. Inną opcją są wakacje kredytowe, rolowanie pożyczkikonsolidacja długów lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ale przed ostateczną decyzją i wyborem danego rozwiązania warto przeanalizować wszystkie za i przeciw! W przypadku gdy sprawa trafi na drogę sądową – wówczas pozostaje tylko egzekwowanie długu przez komornika.


Źródła:

1 https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2023/rok-2023-dluznikow-bedzie-wiecej-kredyty-dostana-tylko-ci-ktorych-bedzie-na-to-stac

2. https://www.arslege.pl/odsetki-za-opoznienie-w-spelnianiu-swiadczen-pienieznych/k9/a5019/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (8 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie