Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór do pobrania

Posiadacze nawet niewielkiego długu muszą mieć świadomość tego, że niespłacone zobowiązania prędzej czy później zawsze powracają do swoich właścicieli, wobec których sąd może wytoczyć postępowanie upominawcze. Jest to odrębny tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych upraszczający wierzycielowi odzyskanie zaległych należności. Dlatego dłużnik z prędkością bumerangu może zostać pociągnięty do sądowego nakazu zapłaty. Co wtedy robić i jak się przed tym uchronić?

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przedstawiamy do pobrania poniżej w formacie DOCX oraz PDF.


Szczupły portfel polskiego płatnika

Polska pod względem liczby oszczędzających nie odbiega od średniej europejskiej. Mimo to wielu z nas nadal budzi się z finansowym kacem, bo zgromadzone pieniądze – nawet, jeśli są, to przy dzisiejszym tempie życia ledwo starczają do pierwszego. Nic dziwnego, że liczba dłużników w bazie Krajowego Rejestru Długów, w ostatnich latach wzrosła o 19 proc., a od ostatniego roku o 5 proc. Jakie są przyczyny nieterminowej spłaty zobowiązań? Okazuje się, że największa część Polaków ma problemy z… pamięcią. Ponad 40 proc. z nich przyznaje, że “zapomniało im” się zapłacić. O połowę mniej badanych jako powód wskazuje niskie dochody oraz przejściowe problemy finansowe.

Niektórzy podkreślają: “celowo nie zapłaciłem i nie zamierzam płacić w ogóle”. Ten odsetek to zaledwie 1,5 proc. osób. Choć patrząc na liczbę zadłużonych, którzy konsekwentnie uchylają się od odpowiedzialności – jest ich znacznie więcej. Duża część dłużników bagatelizuje swoją nieuczciwą postawę, szukając obiektywnych usprawiedliwień, dzięki którym łatwiej jest się im przyznać do zadłużenia. Dlatego tak ważne jest, by mówić, że terminowe płatności są normą i nie ma od tego żadnych wytłumaczeń!1 Czasem jednak zdarzają się sytuacje losowe, w których płatnik ma prawo odwołać się, składając sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co to jest?

Postępowanie upominawcze to jeden z rodzajów postępowania, który regulowany jest w Kodeksie postępowania cywilnego2. Postępowanie upominawcze pozwala na zdecydowanie szybsze niż w trybie zwykłym – wyegzekwowanie należności od dłużnika. Niemniej jednak w obu przypadkach obowiązuje 2-tygodniowy termin na złożenie sprzeciwu od otrzymania nakazu zapłaty.

Tak więc, nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na wniosek wierzyciela domagającego się roszczeń pieniężnych od nierzetelnego płatnika – zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, ale też w zakresie prawa pracy. Dlatego bardzo często pozwany właśnie z nakazu zapłaty dowiaduje się o toczącym się przeciw niemu postępowaniu. Wraz z takim pismem otrzymuje również pozew oraz pouczenie o przysługujących mu środkach do odwołania się od decyzji.

Nakaz zapłaty – i co dalej?

Warto wspomnieć, że nakaz zapłaty wydawany jest nie tylko w postępowaniu upominawczym. Otrzymuje się go także w postępowaniu nakazowym. Są to dwa odmienne tryby, które różnią się między sobą już na etapie samego wszczęcia postępowania. Otóż w postępowaniu upominawczym, sąd wydaje nakaz zapłaty bez wniosku wierzyciela. Jednak muszą ku temu wystąpić pewne przesłanki. Dodatkowo taki nakaz może oprócz sądu wydać referendarz sądowy. Z kolei w trybie nakazowym, strona pokrzywdzona w celu wszczęcia sprawy musi wystosować odpowiedni wniosek w pozwie.

W praktyce oznacza to, że rozwiązanie sprawy w postępowaniu upominawczym nie zależy od woli powoda, a od wymaganych przesłanek. Najważniejsza z nich to pieniężny charakter roszczenia! Kolejne z nich zależą od analizy sądu i treści pozwu. Zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego3 wierzyciel jako powód powinien podać:

 • Notkę czy strony podjęły próbę negocjacji lub inną formę rozwiązania sporu – a jeśli nie, to wyjaśnić przyczyny takiej decyzji,
 • Konkretne żądanie wraz z oznaczeniem przedmiotu, jego wartości, chyba że kwestią sporną jest określona suma pieniędzy,
 • Wymienienie okoliczności, które uzasadniają takie żądanie,
 • Załączniki dokumentów lub ich kopie potwierdzające zasadność roszczenia – stanowią wiarygodne dowody w sprawie. Mogą to być również zeznania świadków!
nakaz zapłaty

Jak wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Co do zasady – każde postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Jednak, gdy sąd w trakcie rozprawy zauważy wątpliwości co do żądań powoda, to może zarządzić obecności wierzyciela i pozwanego – a w razie dalszych obiekcji świadków. Wtedy to sprawa będzie rozpatrywana w trybie zwykłym.

Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze może zostać wydany nakaz zapłaty w trybie upominawczym. Kiedy ma to miejsce? W myśl art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego4 są to sytuacje, w których:

 • Roszczenia są bezzasadne,
 • Argumenty budzą sporo wątpliwości,
 • Miejsce pozwanego nie jest znane bądź doręczenie nakazu nie może nastąpić w kraju,
 • Roszczenie jest świadczeniem wzajemnym.

Przypadki te nie zaprzepaszczają jeszcze szans wierzyciela na wygraną. Jeśli nie występują podstawy, co do nakazu to będzie wyznaczona rozprawa, na której pokrzywdzony ma prawo zaprezentować swoje dowody na istnienie wiarygodności roszczenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – czym jest?

Podobnie, jak w postępowaniu nakazowym tak i w trybie upominawczym dłużnik ma prawo złożyć wniosek ze sprzeciwem od nakazu zapłaty. Może tego dokonać w ciągu dwóch tygodni, od dnia doręczenia nakazu. Natomiast, gdy pozwany uzna wszelkie roszczenia, to zobowiązany jest zaspokoić egzekwowaną należność w całości wraz z kosztami w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia.

Sprzeciw od nakazu należy złożyć w sądzie, który dostarczył rozporządzenie. Wyjątkiem są nakazy zapłaty wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Takie pisma zawsze wydaje Sąd Cywilny w Lublinie. Jednak przy składaniu sprzeciwu i tak należy wskazać sąd, który będzie rozpatrywał sprawę według właściwości dłużnika.

Jeśli wspomniany termin sprzeciwu zostanie przekroczony – to sąd odrzuci wniosek. Istnieje jednak opcja przywrócenia terminu. Odbywa się to wyłącznie przy spełnieniu określonych warunków uwzględnionych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak napisać?

Treść sprzeciwu to kluczowa kwestia dla dłużnika chcącego odrzucić obowiązek zapłaty. Musi być stworzony w formie pisma procesowego spełniającego wymogi formalne. Co musi znaleźć się w takim wniosku?

 • Informacja, czy wnoszony jest sprzeciw od całego nakazu czy tylko od jego części,
 • Wszystkie argumenty, które podnoszą ważność nakazu zapłaty wraz z dowodami i załącznikami na ich potwierdzenie.

Ponadto, jak każde pismo procesowe zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego5 powinno zawierać:

 • Oznaczenie sądu, do którego jest kierowany sprzeciw,
 • Dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
 • Oznaczenie rodzaju pisma,
 • Sygnaturę akt,
 • Podpis strony bądź jej przedstawiciela lub pełnomocnika.

Gdy pismo procesowe sporządzono po raz pierwszy należy w nim ująć:

 • Oznaczenie przedmiotu sporu,
 • Wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby czy adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników,
 • PESEL,
 • NIP.

Tak prawidłowo skonstruowany sprzeciw od nakazu zapłaty sprawia, że nakaz traci moc prawną! Oznacza to wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy i zarządzenie wręczenia – wierzycielowi, jak i dłużnikowi nowego wezwania. W taki sposób sprawa rozpatrywana jest od od początku. Z tą różnicą, że tym razem bierze się pod uwagę dowody uwypuklone, w sprzeciwie złożonym przez pozwanego.

Należy precyzyjnie opisać stan faktyczny oraz powołać się na dowody, celem zakwestionowania zajętego przez powoda stanowiska oraz żądania, jak również podnieść zarzuty przeciwko żądaniu pozwu.

Pod fragmentem treści pisma dotyczącego danych okoliczności faktycznych, należy wymienić wszystkie dowody.

 • Dowód: (…) np. z przesłuchania pozwanego,

                           z umowy (…).

Warto uporządkować treść uzasadnienia sprzeciwu pod względem chronologicznym. Dla przejrzystości treści uzasadnienia sprzeciwu warto stosować akapity lub punkty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – załączniki i uwagi

Załączniki:

 • Należy wymienić w kolejnych punktach dowody np.: z dokumentów, nośników CD, które zostały załączone do sprzeciwu).
 • Odpis sprzeciwu wraz z załącznikami (należy przygotować drugi egzemplarz sprzeciwu z oznaczeniem „odpis”, który stanowi załącznik do sprzeciwu).

Uwagi:

 • Tekst napisany kursywą należy usunąć,
 • Jest to jedynie wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, dlatego treść sprzeciwu powinna uwzględniać wszystkie istotne okoliczności niezbędne do wyjaśnienia sprawy, dowody oraz zarzuty, które mogą wpłynąć na wynik sprawy np.: zarzut przedawnienia roszczenia, zarzut potrącenia,
 • Jeżeli pozew został wniesiony na urzędowym formularzu, sprzeciw powinien być wniesiony na urzędowym formularzu „SP” – art. 5052 p.c.,
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16, dalej k.p.c.):

Art.  503 k.p.c.  [Sprzeciw]

 • 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
 • 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

Art.  504.  [Odrzucenie sprzeciwu]

 • 1. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.
 • 2. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art.  505.  [Skutki wniesienia sprzeciwu]

 • 1. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.
 • 2. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
 • 3. Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – o co w tym chodzi?

Czasem może się zdarzyć, że wierzyciel skorzysta z usług e-sądu, czyli złoży elektroniczny wniosek o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W tym przypadku muszą zostać spełnione pewne warunki. Wierzyciel zobowiązany jest utworzyć konto, zalogować się na stronie: e-sad.gov.pl6 i wypełnić formularz pozwu w wersji online. Potrzebny będzie również kwalifikowany podpis elektroniczny, a w treści należy podać:

 • Wysokość zadłużonej kwoty,
 • Oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów,
 • Numer PESEL, NIP lub KRS – w zależności od tego, czy pozwany jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą.

Należy też wiedzieć, że w postępowaniu upominawczym mają zastosowanie przepisy z pewnymi odrębnościami przewidzianymi dla trybu elektronicznego. Jest to, np. konieczność wskazania daty, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Od tego rodzaju zapłaty w ciągu dwóch tygodni, dłużnik posiada prawo sprzeciwu. Na doręczonym mu nakazie zamieszczany jest kod, który pozwala na sprawdzenie szczegółów sprawy na stronie e-sądu, a także możliwość ewentualnego wniesienia sprzeciwu. Podobnie, jak w sądzie tradycyjnym, tak i tutaj – przy postępowaniu odwoławczym nakaz spłaty traci moc.

Nakaz zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Sam nakaz zapłaty – nawet ten uprawomocniony wyrokiem sądu nie oznacza jeszcze wszczęcia egzekucji komorniczej. By móc o tym mówić, wierzyciel musi złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty. Tytuł ten można uzyskać wyłącznie po wcześniejszym sporządzeniu wniosku o jego wydanie!

Z kolei, gdy nakaz zapłaty został wydany przez e-sąd, to wystarczy złożyć wniosek o jego doręczenie. Dopiero po prawomocnym nakazie zapłaty i posiadaniu w ręku klauzuli wykonalności, komornik może rozpocząć egzekucję komorniczą. Co do zasady – wszelkie koszty takiego postępowania leżą po stronie dłużnika. Komornik ściąga je wraz z zaległym roszczeniem.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co robić?

Otrzymany przez pozwanego nakaz zapłaty to jeszcze nic strasznego. Czasem zdarzają się sytuacje, w których dług jest przedawniony bądź bezpodstawny – a przedstawione na wniosku sumy nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Jeśli dłużnik ma ku temu racjonalne powody, a przede wszystkim dowody to najlepszą opcją jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. W innych sytuacjach – gdy wina leży po stronie płatnika nie pozostaje nic innego, jak przyjąć roszczenie i dokonać, jak najszybszej spłaty. W przeciwnym razie – odsetki karne będą przybierać na sile. Przy okazji wierzyciel może dochodzić swoich praw przed sądem – a to w zwyczaju skutkuje rozpoczęciem egzekucji komorniczej i natychmiastowym wyegzekwowaniem zaległych należności od dłużnika.

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Nie-place–bo%E2%80%A6-nie-pamietam

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296

3. https://www.lexlege.pl/kpc/art-187/

4. https://www.lexlege.pl/kpc/art-499/

5. https://www.arslege.pl/wymogi-formalne-pisma-procesowego/k14/a7758/

6. https://www.e-sad.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
2.9/5 - (9 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  Artur

  02.03.2021, 12:47

  Wyróżniający się komentarz

  Dzień dobry,
  Czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty (i odpisie) należy dołączyć dowody, na które powołujemy się w sprzeciwie oraz czy odpis należy przygotować dla Powoda czy też również dla jego Pełnomocnika?
  Z poważaniem
  Artur

 • A
  A

  Anna

  01.06.2023, 13:06

  Wyróżniający się komentarz

  Prosze o informacje jaka jest cena za przygotowanie sprzeciwu od nakazu zaplaty.

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   01.06.2023, 14:37

   Wyróżniający się komentarz

   Sprzeciw od nakazu zapłaty jest wolny od opłat sądowych. Jego przykładowy wzór może Pani pobrać za darmo w pliku powyżej.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie