Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór

Posiadacze nawet niewielkiego długu muszą mieć świadomość tego, że niespłacone zobowiązania prędzej czy później zawsze powracają do swoich właścicieli, wobec których sąd może wytoczyć postępowanie upominawcze. Jest to odrębny tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych upraszczający wierzycielowi odzyskanie zaległych należności. Dlatego dłużnik z prędkością bumeranga może zostać pociągnięty do sądowego nakazu zapłaty. Co wtedy robić i jak się przed tym uchronić?

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przedstawiamy do pobrania poniżej w formacie DOCX.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór DOCX

odwolanie od nakazu zaplaty

Szczupły portfel polskiego płatnika

Polska pod względem oszczędzających nie odbiega od średniej europejskiej. Mimo to – wielu z nas nadal budzi się z finansowym kacem, bo zgromadzone pieniądze – nawet, jeśli są to przy dzisiejszym tempie życia ledwo starczają do pierwszego. Nic dziwnego, że liczba dłużników w bazie Krajowego Rejestru Długów, w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła o 19 proc., a od ostatniego roku o 5 proc. Jakie są przyczyny nieterminowej spłaty zobowiązań? Okazuje się, że największa część Polaków ma problemy z … pamięcią. Ponad 40 proc. z nich przyznaje, że “zapomniało im” się zapłacić. O połowę mniej badanych jako powód wskazuje niskie dochody oraz przejściowe problemy finansowe.

Niektórzy podkreślają: “celowo nie zapłaciłem i nie zamierzam płacić w ogóle”. Ten odsetek to zaledwie 1,5 proc. osób. Choć patrząc na liczbę zadłużonych, którzy konsekwentnie imają się od odpowiedzialności – jest ich znacznie więcej. Duża część dłużników bagatelizuje swoją nieuczciwą postawę szukając obiektywnych usprawiedliwień, dzięki którym łatwiej jest się im przyznać do zadłużenia. Dlatego tak ważne jest, by mówić, że terminowe płatności są normą i nie ma od tego żadnych wytłumaczeń!1 Czasem jednak zdarzają się sytuacje losowe, w których płatnik ma prawo odwołać się, składając sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czytaj także: Zadłużenia Polaków – jaki jest profil polskiego dłużnika?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co to jest?

Postępowanie upominawcze to jeden z rodzajów postępowania, który regulowany jest w Kodeksie postępowania cywilnego2. Postępowanie upominawcze pozwala na zdecydowanie szybsze niż w trybie zwykłym – wyegzekwowanie należności od dłużnika. Niemniej jednak – w obu przypadkach obowiązuje 2-tygodniowy termin na złożenie sprzeciwu od otrzymania nakazu zapłaty.

Tak więc, nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na wniosek wierzyciela domagającego się roszczeń pieniężnych od nierzetelnego płatnika – zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, ale też w zakresie prawa pracy. Dlatego bardzo często pozwany właśnie z nakazu zapłaty dowiaduje się o toczącym się przeciw niemu postępowaniu. Wraz z takim pismem otrzymuje również pozew oraz pouczenie o przysługujących mu środkach do odwołania się od decyzji.
nakaz zaplaty

Nakaz zapłaty – i co dalej?

Warto wspomnieć, że nakaz zapłaty wydawany jest nie tylko w postępowaniu upominawczym. Otrzymuje się go także w postępowaniu nakazowym. Są to dwa odmienne tryby, które różnią się między sobą już na etapie samego wszczęcia postępowania. Otóż w postępowaniu upominawczym, sąd wydaje nakaz zapłaty bez wniosku wierzyciela. Jednak muszą ku temu wystąpić pewne przesłanki. Dodatkowo taki nakaz może oprócz sądu wydać referendarz sądowy. Z kolei w trybie nakazowym, strona pokrzywdzona w celu wszczęcia sprawy musi wystosować odpowiedni wniosek w pozwie.

W praktyce oznacza to, że rozwiązanie sprawy w postępowaniu upominawczym nie zależy od woli powoda, a od wymaganych przesłanek. Najważniejsza z nich to pieniężny charakter roszczenia! Kolejne z nich zależą od analizy sądu i treści pozwu. Zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego3 wierzyciel jako powód powinien podać:

 • Notkę czy strony podjęły próbę negocjacji lub inną formę rozwiązania sporu – a jeśli nie, to wyjaśnić przyczyny takiej decyzji,
 • Konkretne żądanie wraz z oznaczeniem przedmiotu, jego wartości, chyba że kwestią sporną jest określona suma pieniędzy,
 • Wymienienie okoliczności, które uzasadniają takie żądanie,
 • Załączniki dokumentów lub ich kopie potwierdzające zasadność roszczenia – stanowią wiarygodne dowody w sprawie. Mogą to być również zeznania świadków!

Jak wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Co do zasady – każde postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Jednak, gdy sąd w trakcie rozprawy zauważy wątpliwości, co do żądań powoda to może zarządzić obecności wierzyciela i pozwanego – a w razie dalszych obiekcji świadków. Wtedy to sprawa będzie rozpatrywana w trybie zwykłym.

Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze może zostać wydany nakaz zapłaty w trybie upominawczym. Kiedy ma to miejsce? W myśl art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego4 są to sytuacje, w których:

 • Roszczenia są bezzasadne
 • Argumenty budzą sporo wątpliwości
 • Miejsce pozwanego nie jest znane bądź doręczenie nakazu nie może nastąpić w kraju
 • Roszczenie jest świadczeniem wzajemnym

Przypadki te nie zaprzepaszczają jeszcze szans wierzyciela na wygraną. Jeśli nie występują podstawy, co do nakazu to będzie wyznaczona rozprawa, na której pokrzywdzony ma prawo zaprezentować swoje dowody na istnienie wiarygodności roszczenia.
nakaz zaplaty odwolanie

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – czym jest?

Podobnie, jak w postępowaniu nakazowym tak i w trybie upominawczym dłużnik ma prawo złożyć wniosek ze sprzeciwem od nakazu zapłaty. Może tego dokonać w ciągu dwóch tygodni, od dnia doręczenia nakazu. Natomiast, gdy pozwany uzna wszelkie roszczenia to zobowiązany jest zaspokoić egzekwowaną należność w całości wraz z kosztami w terminie dwóch tygodni, od momentu doręczenia.

Sprzeciw od nakazu należy złożyć w sądzie, który dostarczył rozporządzenie. Wyjątkiem są nakazy zapłaty wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Takie pisma zawsze wydaje Sąd Cywilny w Lublinie. Jednak przy składaniu sprzeciwu i tak należy wskazać sąd, który będzie rozpatrywał sprawę według właściwości dłużnika.

Jeśli wspomniany termin sprzeciwu zostanie przekroczony – to są odrzuci wniosek. Istnieje jednak opcja przywrócenia terminu. Odbywa się to wyłącznie przy spełnieniu określonych warunków uwzględnionych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak napisać?

Treść sprzeciwu to kluczowa kwestia dla dłużnika chcącego odrzucić obowiązek zapłaty. Musi być stworzony w formie pisma procesowego spełniającego wymogi formalne. Co musi znaleźć się w takim wniosku?

 • Informacja, czy wnoszony jest sprzeciw od całego nakazu czy tylko od jego części,
 • Wszystkie argumenty, które podnoszą ważność nakazu zapłaty wraz z dowodami i załącznikami na ich potwierdzenie.

Ponadto, jak każde pismo procesowe zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego5 powinno zawierać:

 • Oznaczenie sądu, do którego jest kierowany sprzeciw,
 • Dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
 • Oznaczenie rodzaju pisma,
 • Sygnaturę akt,
 • Podpis strony bądź jej przedstawiciela lub pełnomocnika.

Gdy pismo procesowe sporządzono po raz pierwszy należy w nim ująć:

 • Oznaczenie przedmiotu sporu,
 • Wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby czy adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników,
 • PESEL,
 • NIP

Tak prawidłowo skonstruowany sprzeciw od nakazu zapłaty sprawia, że nakaz traci moc prawną! Oznacza to wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy i zarządzenie wręczenia – wierzycielowi, jak i dłużnikowi nowego wezwania. W taki sposób sprawa rozpatrywana jest od od początku. Z tą różnicą, że bierze pod uwagę  dowody uwypuklone, w sprzeciwie złożonym przez pozwanego.
nakaz splaty dlugow

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – o co w tym chodzi?

Czasem może się zdarzyć, że wierzyciel skorzysta z usług e-sądu, czyli złoży elektroniczny wniosek o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W tym przypadku muszą zostać spełnione pewne warunki. Wierzyciel zobowiązany jest utworzyć konto, zalogować się na stronie: e-sad.gov.pl6 i wypełnić formularz pozwu w wersji online. Potrzebny będzie również kwalifikowany podpis elektroniczny, a w treści należy zaznaczyć:

 • Wysokość zadłużonej kwoty,
 • Oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów,
 • Numer PESEL, NIP lub KRS – w zależności od tego, czy pozwany jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą.

Należy też wiedzieć, że w postępowaniu upominawczym mają zastosowanie przepisy z pewnymi odrębnościami przewidzianymi dla trybu elektronicznego. Jest to, np. konieczność wskazania daty, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Od tego rodzaju zapłaty w ciągu dwóch tygodni, dłużnik posiada prawo sprzeciwu. Na doręczonym mu nakazie zamieszczany jest kod, który pozwala na sprawdzenie szczegółów sprawy na stronie e-sądu, a także możliwość ewentualnego wniesienia sprzeciwu. Podobnie, jak w sądzie tradycyjnym, tak i tutaj – przy postępowaniu odwoławczym nakaz spłaty traci moc.

Nakaz zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Sam nakaz zapłaty – nawet ten uprawomocniony wyrokiem sądu nie oznacza jeszcze wszczęcia egzekucji komorniczej. By móc o tym mówić, wierzyciel musi złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty. Tytuł ten można uzyskać wyłącznie, po wcześniejszym sporządzeniu wniosku o jego wydanie!

Z kolei, gdy nakaz zapłaty został wydany przez e-sąd to wystarczy złożyć wniosek o jego doręczenie. Dopiero po prawomocnym nakazie zapłaty i posiadaniu w ręku klauzuli wykonalności, komornik może rozpocząć egzekucję komorniczą. Co do zasady – wszelkie koszty takiego postępowania leżą po stronie dłużnika. Komornik ściąga je wraz z zaległym roszczeniem. Czytaj także: Koszty egzekucji komorniczej – ile wynoszą opłaty komornika?
nakaz splaty

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co robić?

Otrzymany przez pozwanego nakaz zapłaty to jeszcze nic strasznego. Czasem zdarzają się sytuacje, w których dług jest przedawniony bądź bezpodstawny – a przedstawione na wniosku sumy nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Jeśli dłużnik ma ku temu racjonalne powody, a przede wszystkim dowody to najlepszą opcją jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. W innych sytuacjach – gdy wina leży po stronie płatnika nie pozostaje nic innego, jak przyjąć roszczenie i dokonać, jak najszybszej spłaty. W przeciwnym razie – odsetki karne będą przybierać na sile. Przy okazji wierzyciel może dochodzić swoich praw przed sądem – a to w zwyczaju skutkuje rozpoczęciem egzekucji komorniczej i natychmiastowym wyegzekwowaniem zaległych należności od dłużnika. Czytaj także:

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Nie-place–bo%E2%80%A6-nie-pamietam

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296

3. https://www.lexlege.pl/kpc/art-187/

4. https://www.lexlege.pl/kpc/art-499/

5. https://www.arslege.pl/wymogi-formalne-pisma-procesowego/k14/a7758/

6. https://www.e-sad.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór
5 (100%) 2 głos[ów]
2019-06-21T10:59:48+02:0018.01.2019|Blog finansowy|
Dodaj komentarz