List gończy za długi — jak sprawdzić?

Czym jest list gończy, jak wygląda i za co można go otrzymać? Czy również za długi? Jak sprawdzić, ile ma się długów i jak je spłacić?

list gończy za długi - jak sprawdzić?

Kluczowe informacje

 • List gończy za długi to pismo urzędowe wystawione na wniosek policji lub prokuratora wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa;
 • Może zostać wydany jedynie w przypadkach, gdy wszelkie próby ściągnięcia długów przez komornika nie przyniosły skutku i wierzyciel wystosował do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 • Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem ustalenia, czy widniejesz na liście osób poszukiwanych listem gończym, jest skorzystanie z bazy osób poszukiwanych, która dostępna jest na stronie internetowej polskiej policji;
 • Listu gończego nie można cofnąć ani w żaden sposób zaskarżyć. Straci on swoją moc prawną tylko wtedy, gdy odwoła go sąd lub prokuratura, lub dojdzie do zatrzymania poszukiwanej osoby.

Niespłacony kredyt gotówkowy i pożyczka online, debety na kontach bankowych czy nieuregulowane zobowiązania – to dla wielu osób trudna codzienność i strach o przyszłość. Należysz do takich osób? Zastanawiasz się, czy w związku ze swoimi problemami finansowymi jesteś poszukiwany listem gończym? Jak sprawdzić, czy organy ścigania mają nas na swojej liście poszukiwań? Czym w ogóle jest list gończy i za co można go dostać?

Życie z długami nie jest proste, ale nigdy nie jest za późno, aby z nich wyjść. W niniejszym artykule podpowiem Ci, jak sprawdzić, ile ma się w danym momencie długów i co za nie grozi. Odpowiem także na pytanie: czy za długi można trafić do więzienia.

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany za długi?

Na samym wstępie zaznaczę, że sam fakt posiadania niespłaconych długów, nie jest jeszcze równoznaczny z byciem poszukiwanym.

Mogą natomiast zdarzyć się sytuacje, w których jako dłużnik, popełniłeś czyny, które spełniają znamiona czynu zabronionego, a które związane były z niespłacanymi na czas zobowiązaniami.

Tego typu czyny mogą stanowić już podstawę do wystawienia przez właściwe organy, np. postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Po takim postanowieniu prokuratora lub sąd może wydać list gończy, po którym rozpocznie się pełnoskalowe poszukiwanie.

Jak więc sprawdzić, czy nie jesteś już poszukiwany?
Najprostszym sposobem na sprawdzenie list policyjnych jest skorzystanie z bazy osób poszukiwanych, którą przygotowała polska Policja, i która dostępna jest na stronie: poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,dok.html.

Warto również zajrzeć do Krajowego Rejestru Karnego. Za niewielką opłatą (ok. 20 zł), w formie zaświadczenia otrzymasz informacje o tym, czy jesteś lub kiedykolwiek byłeś karany. W KRK zarejestrujesz się, korzystając ze strony: ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

Na czym polega list gończy?

List gończy to uregulowane w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego rozwiązanie pomocnicze w stosunku do wydanego przed nim postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

Innymi słowy, jest to urzędowe ogłoszenie informujące opinię publiczną o poszukiwaniu przez organy ścigania osoby podejrzanej o popełnieniu przestępstwa.

Celem listu gończego jest upublicznienie wizerunku osoby poszukiwanej, co pomóc ma w jej ujęciu.

Jak wygląda list gończy za długi?

List gończy, pomimo nieco innego wizerunku w szeroko pojętej popkulturze, w praktyce jest formalnym dokumentem, wydanym przez sąd lub prokuratora, w którym znajdują się takie informacje jak:

 1. Szczegółowe dane podejrzanego, które ułatwić mają jego rozpoznanie (w tym imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, a często także rysopis, znaki szczególne oraz zdjęcie);
 2. Dane sądu lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;
 3. Treść zarzutu, który został postawiony podejrzanemu;
 4. Wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora;
 5. Ostrzeżenie o odpowiedzialności za ukrywanie poszukiwanego lub pomoc w jego ucieczce;
 6. Zapewnienie o utrzymaniu tajemnicy danych osoby informującej o miejscu pobytu podejrzanego.

Zdarza się też, że organy ścigania za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszkodowanego oferują dodatkowo nagrodę pieniężną.

Za co można dostać list gończy?

Oprócz osób objętych nakazem tymczasowego aresztowania list gończy może być wydany także w stosunku do osób już skazanych (np. takich, które uciekły z więzienia).

Jednak najczęściej wystawia się go w stosunku do osób, co do których podejrzewa się, że popełniły poważne przestępstwo. Zdarzają się także listy gończe wydane w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie czynów o mniejszej szkodliwości społecznej. Czyli, np. gdy komornik pomimo wielu prób nie może ściągnąć zadłużenia. Wówczas wierzyciel może wystosować zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Czy można być poszukiwanym listem gończym za alimenty?

Tak, ze względu na to, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem karnym wyszczególnionym w paragrafie 1 art. 209 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny1, możliwe jest ściganie podejrzanego o taki czyn listem gończym.

Brak uiszczania alimentów musi być jednak uporczywy, a podejrzanemu poza przedstawieniem zarzutów, wystawione musiałoby być w takim przypadku także postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Co można zrobić, gdy podjęto decyzję o wydaniu listu gończego za długi?

Tak jak wspomniałem wcześniej, samo posiadanie długów, nie jest jeszcze wystarczające do wydania listu gończego. Co jednak zrobić, gdy wiesz, że podjęto już decyzję o wydaniu listu gończego (np. ze względu na czyny, które popełniłeś, zadłużając się)?

Niestety, ale list gończy jest dokumentem, co do którego nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Oznacza to, że od jego treści w zasadzie nie możemy się bezpośrednio odwołać.

Możesz natomiast zaskarżyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, które zostało wydane, zanim sąd lub prokurator wystawił list gończy. Dokonasz tego, wystosowując stosowne zażalenie.

Po jakim czasie znika list gończy za długi?

List gończy sam z siebie, co do zasady, nie znika. Jego wygaśnięcie możliwe jest tylko w dwóch, ściśle określonych przypadkach, a więc gdy:

 1. Odwoła go prokuratura lub sąd;
 2. Osoba poszukiwana listem gończym zostanie na jego podstawie zatrzymana.

Europejski Nakaz Aresztowania a list gończy

W polskim systemie prawa, obok instytucji listu gończego, funkcjonuje również tzw. Europejski Nakaz Aresztowania.

W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym — z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania […]

Art. 607a Ustawy Kodeksu postępowania karnego2.
cytat-Marek Przybylski - ekspert serwisu Czerwona-Skarbonka.pl

Europejskim Nakazem Aresztowania nazywamy list gończy o charakterze międzynarodowym, na którego podstawie organy ścigania państwa, w którym obowiązują unijne regulacje, mogą osobę ściganą takim dokumentem zatrzymać oraz po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, odesłać do kraju, który go wystawił.

Marek Przybylski – ekspert serwisu Czerwona-Skarbonka.pl

Za jakie długi można iść do więzienia?

Sama nieterminowa spłata należności, co do zasady, nie grozi jeszcze karą pozbawienia wolności. Istnieją jednak sytuacje, w których jako dłużnik, w związku z uchylaniem się od zapłaty, można podjąć czynności, które skutkować będą poniesieniem przez Ciebie odpowiedzialności karnej.

 • Sytuacją taką może być, np. ukrywanie swojego majątku, jego celowe usuwanie, wyzbywanie się, darowanie, niszczenie, obciążanie lub uszkadzanie, w momencie, w którym grozi Ci niewypłacalność lub upadłość konsumencka, lub w którym takimi działaniami udaremniasz wykonanie orzeczenia sądu, lub innego organu państwowego.
 • Odpowiedzialność karna będzie Ci grozić również wtedy, gdy jako dłużnik, założysz na podstawie przepisów prawa nową jednostkę gospodarczą i przeniesiesz do niej składniki swojego majątku. Czym udaremnisz lub ograniczysz, mówiąc w języku prawnym, zaspokojenie należności swoich wierzycieli.
 • Kara więzienia będzie Ci grozić w przypadku oszustwa kredytowego, a więc gdy zaciągnąłeś kredyt lub pożyczkę na podstawie dokumentów podrobionych, przerobionych czy poświadczających nieprawdę.
 • ORAZ uporczywe niepłacenie alimentów – które też można przecież nazwać swego rodzaju długami.

Jak sprawdzić, ile ma się długów i czy jest się w rejestrze dłużników?

Informacje o części swoich długów sprawdzimy w takich miejscach jak: Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Kredytowej (BIK) czy Biuro Informacji Gospodarczej. Dostępny jest też Krajowy Rejestr Zadłużonych, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości.

Krótko opiszę każdy z tych rejestrów, wskazując możliwości, jakie dają nam o posiadanych zadłużeniach.

Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów, prowadzony przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, to baza dłużników, która gromadzi osoby zalegające ze spłatą swoich zobowiązań, wynoszących co najmniej 200 zł (przez minimum 60 dni).

Baza zbiera informacje, m.in. o niezapłaconych czynszach, abonamentach, mandatach, pożyczkach, a także kredytach. Informacje z KRD na temat posiadanych przez siebie długów możesz pobrać, zakładając konto na portalu i wykupując pakiet (dla klientów indywidualnych ceny pakietów wynoszą kolejno 39 zł oraz 69 zł).

Biuro Informacji Kredytowej

O tym, czym jest Biuro Informacji Kredytowej i w jaki sposób można wykreślić z niego poszczególne zapisy, pisałem już we wcześniejszym wpisie, do którego serdecznie odsyłam:

Bardzo krótko przypominając: Biuro Informacji Kredytowej S. A. (w skrócie BIK) to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez banki i Związek Banków Polskich, na podstawie artykułu 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe3. Celem działalności tego podmiotu jest zbieranie i udostępnianie danych kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Są to dane o kredytach i pożyczkach użytkowników banków, SKOK-ów oraz niektórych firm pożyczkowych.

Pomimo że raport BIK kosztuje obecnie 49 zł, po złożeniu stosownego wniosku, wciąż możliwe jest darmowe uzyskanie kopii naszych danych. Po informacje, jak to zrobić, zapraszam do lektury poniższego wpisu na ten temat.

Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej to kolejna instytucja, które gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o dłużnikach. Z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. pobrać możemy szczegółowy raport, wykazujący nasze istniejące zadłużenia.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w którym zgromadzone są dane nt.:

 1. Podmiotów (a więc osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych), wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania ws. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. Podmiotów, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
 3. Osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące).

Podmioty figurujące w Krajowym Rejestrze Zadłużonych możemy wyszukiwać poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu wyszukiwarkę dostępną pod linkiem: krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.WyszukiwaniePodmiotow?params=JTdCJTdE&seq=1.

Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi?

Przedawnienie długu to brak prawnej możliwości dochodzenia przez wierzyciela związanych z nim roszczeń, pomimo ciągłego istnienia niespłaconego zadłużenia.

Termin przedawnienia długu zależy od jego rodzaju. Istnieje jednak pewna generalna zasada przedawnień.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny4

Oznacza to tyle, że podstawowy termin przedawnienia długu wynosi 6 lat. Dla długów okresowych oraz długów wynikających z prowadzenia biznesu – termin ten jest natomiast o połowę krótszy i wynosi 3 lata.

Od zasady tej jest cała masa wyjątków i tak przykładowo:

 1. Niezapłacony mandat za brak odbitego biletu w komunikacji miejskiej przedawnia się już po roku;
 2. Dług z tytułu debetu na koncie bankowym przedawnia się po 2 latach;
 3. Przedawnienie długu wobec ZUS-u następuje po 5 latach.

Przy sprawdzaniu, czy dług uległ przedawnieniu, koniecznie pamiętaj o czynnościach, które bieg terminu przedawnienia przerywają. Są to wszelkiego typu działania wierzyciela, które świadczą o jego chęci odzyskania należności (np. wezwanie do zapłaty, złożenie przez niego pozwu do sądu czy skierowanie sprawy do komornika).

Jak spłacić wszystkie długi?

O tym, jak spłacić wszystkie długi i całkowicie z nich wyjść, pisaliśmy już w poniższym artykule.

Poniżej przypomnę krótko kilka najważniejszych wskazówek, będących złotymi zasadami eliminacji długów:

 1. Utwórz swój własny budżet domowy (spisz dokładnie wszystkie swoje wydatki oraz osiągane co miesiąc zarobki);
 2. Spróbuj odnaleźć dodatkowe oszczędności poprzez ograniczenie niepotrzebnych wydatków (np. zrezygnuj z jedzenia na mieście lub wsiądź na rower, zamiast jeździć paliwożernym samochodem);
 3. Zwiększ swoje zarobki (np. poprzez dodatkową pracę lub nadgodziny w obecnej);
 4. Skontaktuj się z wierzycielami i spróbuj ułożyć dopasowany do swoich potrzeb plan spłaty wszystkich zobowiązań;
 5. Rozważ konsolidację długów, zaciągając kredyt konsolidacyjny (opcja szczególnie dobra dla osób, z kilkoma długami bankowymi);
 6. Zastanów się nad restrukturyzacją zadłużenia;
 7. Jako ostateczne rozwiązanie – przemyśl ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawdź oferty kredytów konsolidacyjnych, i połącz wszystkie długi, w jedną, niższą ratę:

Okres spłaty
6 - 96 miesięcy
Oprocentowanie
15,75 %
? zmienne
Kwota
1 000 - 60 000 zł
RRSO
21,94 %

4256 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
4 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
11,56 %
? 11,75%-18,50%
Kwota
1 000 - 240 000 zł
RRSO
26,89 %

851 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
10 - 84 miesięcy
Oprocentowanie
7,20 %
Kwota
1 000 - 60 000 zł
RRSO
12,40 %

2196 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy można cofnąć list gończy za długi?

Nie, listu gończego nie można cofnąć ani w żaden sposób zaskarżyć. Wystawiony list gończy wygaśnie tylko w momencie, w którym wydarzy się jedno z dwóch wydarzeń: odwołanie listu gończego przez prokuratora lub sąd bądź zatrzymanie poszukiwanego listem gończym.

Czy komornik może wystawić list gończy?

Nie, list gończy może wystawić jedynie sąd lub prokurator.

Czy polski komornik może prowadzić egzekucję komorniczą za granicą?

Nie, polski komornik, co do zasady, nie ma prawa prowadzenia egzekucji komorniczej za granicą.

Co grozi za brak spłaty kredytu?

Bank z pewnością rozpocznie naliczanie odsetek za opóźnienie, a fakt nieterminowej spłaty zgłosi do BIKu, co z kolei poskutkuje pogorszeniem historii kredytowej kredytobiorcy. Instytucja może też wystosować do dłużnika wezwanie do zapłaty, a później, w przypadku ciągłego braku spłaty, rozpocznie procedurę windykacyjną. W dalszej kolejności ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Kiedy urząd skarbowy umarza długi?

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może umorzyć w całości, lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Jest to możliwe na wniosek podatnika.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Art. 209 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, Dz.U.2022.0.1138 t.j.

2. Art. 607a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Europejski nakaz aresztowania, Dz.U.2022.0.1375 t.j.

3. Art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową, Dz.U.2022.0.2324 t.j.

4. Art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Terminy przedawnienia roszczeń, Dz.U.2022.0.1360 t.j.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()