Kiedy komornik zwraca pieniądze?

Jesteś dłużnikiem i nie spłacasz swoich zobowiązań? Prawdopodobnie w niedługim czasie możesz mieć przydzielonego komornika sądowego. Ten będzie próbował różnymi działaniami odzyskać należny dług, np. poprzez zajęcie konta. Co jednak w sytuacji, gdy pobierze większą kwotę, niż powinien? Co należy wtedy zrobić i ile czeka się na zwrot nienależnie pobranych środków? Podpowiadamy!

zwrot pieniędzy od komornika

Aby móc rozpocząć jakiekolwiek działania egzekucyjne, komornik musi mieć nakaz sądowy. Na początek podejmuje działania, mające na celu odzyskanie długu, takie jak negocjacje czy licytacje majątku. Jeśli jednak dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, dochodzi do zajęcia konta przez komornika. Tym samym zajęciu podlegają wtedy wszystkie wpływy na konto.

Oczywiście są pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby zajęcie odbyło się zgodnie z prawem. Przykładowo komornik musi zostawić na koncie kwotę pozwalającą dłużnikowi na przeżycie. Co jednak w przypadku, gdy z rachunku bankowego zostanie zabrane za dużo środków? W jakich sytuacjach komornik musi oddać dłużnikowi pieniądze? Jak odzyskać pieniądze od komornika? 

W jakich okolicznościach komornik zwraca pieniądze?

Możemy wskazać dwie najczęstsze sytuacje, gdy następuje zwrot pieniędzy przez komornika. Dzieje się tak wtedy, gdy:

 • bierzemy udział w licytacji komorniczej i nie uda nam się kupić wybranej nieruchomości/rzeczy, 
 • lub gdy jesteśmy dłużnikami, a komornik pobrał za dużo środków z naszego rachunku bankowego. 

Pierwsza sytuacja jest związana z wadium. Jest to kwota, do której wpłaty jest zobowiązany każdy, kto bierze udział w aukcji komorniczej, np. licytacji nieruchomości, samochodu itd. Z reguły wadium stanowi 10% ceny wywoławczej np. nieruchomości. Dla komornika sądowego wadium jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby osoba, która wygra licytację, nie zdecydowała się na wykup przedmiotu aukcji, np. uchylała się od wpłaty całości kwoty lub zawarcia umowy przeniesienia własności. W treści licytacji komorniczej zazwyczaj podany jest termin zwrotu wpłaconego wadium. Przeważnie następuje to od 3 do 7 dni roboczych.

Gdy komornik zabierze za dużo pieniędzy…

Druga sytuacja ma miejsce, gdy komornik zabrał z konta dłużnika za dużo środków. Dzieje się tak np. w momencie, kiedy dłużnik nie ma na koncie pieniędzy potrzebnych na przeżycie. Oprócz tego mamy do czynienia z taką sytuacją również wtedy, gdy kancelaria komornicza na skutek pomyłki, pobierze więcej środków, niż wynosił dług. Obowiązkiem organu egzekucyjnego jest prawidłowo rozliczyć postępowanie egzekucyjne i dokonać zwrotu pozostałej nadwyżki. Zazwyczaj komornik sam dąży do tego, aby jak najszybciej zwrócić pieniądze.

Warto mieć jednak na uwadze, że – choć są to rzadkie przypadki – zdarzają się również nieuczciwe kancelarie, które celowo mogą pobrać wyższą kwotę. Jest to działanie niezgodne z prawem, za które komornik ponosi odpowiedzialność karną. Jeśli nie uda się w polubowny sposób rozwiązać takiej sytuacji, należy podjąć natychmiastowe kroki i skierować sprawę do prokuratury. 

Ile czeka się na zwrot nienależnie pobranej kwoty przez komornika?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, gdy komornik podczas egzekucji komorniczej pobierze za dużo środków, powinien jak najszybciej się z nich rozliczyć. Warto jednak nadmienić, że nie ma ustawowego terminu zwrotu nienależnie pobranej od dłużnika kwoty.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r. komornik ma 4 dni, ale na przekazanie wyegzekwowanych środków wierzycielowi. 1 Po ich przekazaniu, do rozliczenia pozostają ewentualne koszty postępowania egzekucyjnego. Zatem, gdy zostaną one rozliczone, powstała nadwyżka powinna zostać niezwłocznie zwrócona i pojawić się na rachunku bankowym dłużnika. 

W związku z brakiem zapisów, mówiących o tym, kiedy komornik powinien dokonać zwrotu na rzecz dłużnika, przyjęto zasadę, że powinno się to odbyć w terminie odpowiednim. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie, które może być różnie interpretowane. Zasadniczo zwrot powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Jeśli pomimo zaistnienia powyższej sytuacji, komornik nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku i nie zwróci dłużnikowi pieniędzy, należy wezwać go do rozliczenia sprawy i zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. W piśmie warto również zastrzec, że w przypadku braku zwrotu środków, złożymy skargę na bezczynność i będziemy domagać się zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Kiedy należy się nam zwrot wyegzekwowanych pieniędzy?

Oprócz przytoczonych wyżej sytuacji, zwrot wyegzekwowanych pieniędzy należy się również, gdy doszło do niedopełnienia formalności związanych z przesłaniem nakazu zapłaty. Dłużnik musi otrzymać pozew i nakaz zapłaty zobowiązania od komornika. Powinny być one wysłane na faktyczny adres zamieszkania dłużnika, aby ten miał szansę zapoznać się z nimi. W przeciwnym razie o istnieniu długu może dowiedzieć się np. dopiero w momencie zajęcia wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, dłużnik ma prawo podważyć wyrok, na podstawie którego przeprowadzono egzekucję komorniczą.

Z kolei błędne pobranie za dużej kwoty środków zazwyczaj zdarza się w sytuacji, gdy egzekucja komornicza prowadzona jest stale. Przykładowo z naszego wynagrodzenia co miesiąc potrącane są należności i pracodawca przelewa je do komornika. Jednak są również wpływy, których komornik nie może zająć. Mowa wtedy o ograniczeniach egzekucji komorniczej. Co to za sytuacje?


-> Polecamy: Sprzeciw do nakazu zapłaty – wzór do pobrania


Czego nie wolno komornikowi?

Komornik sądowy może zajmować różne przedmioty i składniki majątku dłużnika. Jednak w postępowaniu egzekucyjnym musi również przestrzegać pewnych zasad. Są bowiem przedmioty i świadczenia, których nie może zabrać, lub tylko może je zająć do ustalonej kwoty – mowa wtedy o limicie zajęć komorniczych. Komornikowi nie wolno zająć:

 • świadczeń socjalnych, jak 500+, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych itp.
 • alimentów, 
 • narzędzi potrzebnych do pracy zarobkowej, 
 • przedmiotów osobistych, urządzenia domowego, jak np. ubrania, pościel, żywność, opał, leki, pamiątki rodzinne itp.
 • przedmiotów przeznaczonych do wykonywania praktyk religijnych, nauki, odznaczeń itp.,
 • zwierząt hodowlanych.

Wniosek o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych pieniędzy

Jeśli komornik otrzyma przez przypadek środki, których nie powinien, musi dokonać ich zwrotu. Tak samo dzieje się w sytuacji, gdy w postępowaniu egzekucyjnym niezgodnie z prawem zajął wymienione wyżej składniki majątku. Niestety, jak pokazuje praktyka, zazwyczaj nie dzieje się to automatycznie. Dlatego trzeba złożyć do komornika wniosek o zwrot pieniędzy. 

Bardzo ważne, aby złożenie przez dłużnika wniosku do komornika sądowego odbyło się jak najszybciej. Jeśli bowiem zdążył on już rozliczyć należności i dokonał przelewu środków na rachunek wierzyciela, musimy liczyć się z tym, że proces odzyskiwania może potrwać długo i dodatkowo może być uciążliwy. Ewentualny wniosek dłużnika o zwrot świadczenia nienależnego składa się bezpośrednio do komornika.

Co zrobić, gdy komornik nie zwraca pieniędzy?

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy mimo wysłania wniosku do komornika, ten nie zwraca nam pieniędzy? Jeśli minęło już kilka dni od pobrania nienależnego świadczenia, należy zadzwonić do kancelarii komornika. Warto zapytać, kiedy zostanie wydane postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, a także w jakim terminie nastąpi zwrot świadczenia nienależnego. 

Jeśli kontakt telefoniczny nie zadziała, w takim przypadku należy skierować do komornika oficjalne pismo z wezwaniem o zwrot pieniędzy.

Kolejnym krokiem, jaki należy zrobić, gdy nadal nie ma żadnej reakcji na nasze wezwanie, jest złożenie skargi na czynności komornika. Taką formę przewiduje artykuł 767 Kodeksu postępowania cywilnego. 2 W skardze należy zawrzeć również żądanie zadośćuczynienia (do 2 000 zł) i odszkodowania. Składa się ją do sądu rejonowego – najlepiej do 7 dni od momentu przeprowadzenia egzekucji. Opłata za złożenie skargi wynosi 100 zł.

Jakie informacje i dane powinna zawierać skarga?

Przede wszystkim muszą się tam znaleźć:

 • dane komornika,
 • dane wnoszącego skargę,
 • informacje o dłużniku i wierzycielu,
 • numer sprawy egzekucyjnej,
 • opis sytuacji, w której doszło do naruszenia,
 • propozycja naprawy szkody.

Można również skorzystać z innej, formalnej drogi i skierować skargę do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jest ona bezpłatna i nie ma ograniczeń czasowych na jej złożenie.

Ile czeka się na odblokowanie zajętego konta bankowego?

Zajęte konto bankowe może zostać odblokowane tylko po otrzymaniu przez bank odpowiedniego wniosku od komornika. Niestety nie ma regulacji, które wprost mówiłyby, w jakim czasie ma nastąpić odblokowanie rachunku bankowego. Każdy bank ma swoje wewnętrzne procedury dla takich sytuacji. Zazwyczaj trwa to od kilku do kilkunastu dni. 


Jeśli szukasz wzoru takiego pisma, to mamy dobrą wiadomość! Przygotowaliśmy dla naszych czytelników darmowy wzór wniosku o odblokowanie konta bankowego przez komornika.


Kiedy komornik zwraca pieniądze? Podsumowanie

Postępowanie komornicze może ciągnąć się latami. Ze względu na rozciągnięcie sprawy w czasie, mogą się pojawić różne błędy, m.in. w naliczeniu należnej kwoty. W takiej sytuacji komornik musi nam zwrócić środki. Taka sama zasada działa również, gdy wnosimy wadium w licytacji komorniczej, lub gdy organ egzekucyjny wyegzekwował nienależne przedmioty i świadczenia.

W każdej z powyższych sytuacji konieczne jest pilnowanie przez dłużnika swoich finansów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zaniedbania ze strony komornika. Warto również sprawdzać to, czy otrzymaliśmy już pieniądze od komornika i w razie braku należnych środków reagować w odpowiednim czasie. Jako dłużnik masz bowiem swoje prawa, z których należy korzystać.

Źródła:

1. https://arslege.pl/akt-archiwalny-ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-komornikach-sadowych-i-egzekucji/k91/

2. https://arslege.pl/skarga-na-czynnosci-komornika/k14/a10035/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • S
  S

  Sid

  28.04.2023, 15:58

  Wyróżniający się komentarz

  Witam, co można zrobić w sytuacji kiedy komornik przejmuje cały zwrot z podatku a kwota zadłużenia jest znacznie niższa

 • W
  W

  Wiktor

  17.03.2023, 12:57

  Wyróżniający się komentarz

  Bardzo pomocne informacje

 • I
  I

  Iva

  02.03.2023, 22:15

  Wyróżniający się komentarz

  Cbo rachunki egzekutorow- z takim tytułem otrzymalam zwrot od komornika. Mialam dlug i zajete konto w banku 5 mcy. Podjelam prace od razu zaplacilam tyle ile chcieli ( info byla w banku nigdy pisma nie dostalam dlug byl przedawniony sprzed 20 lat ale noe mam ochoty sie sadzic) czyli 450 zl. Splacilam bez odsetek za te 5mcy, swuerdzilam ze sam pobierze ile trzeba.
  Wczoraj patrze ( po miesiacu od wplacenia) mam zwrot w kwocie 378 zl. Zastanawiam sie co to i dlaczego. Do komornika nie zadzwonie bo to jakis dziwny czlowiek, nie odbiera a jak sie pojedzie to udaje ze go nie ma choc stoi naprzeciwko mnie ( udaje kogos innego).
  Co pan o tym mysli?
  Jestem ciekawa Pana zdania ten temat.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie