Co zrobić, jeśli US zajął konto?

Pożyczki pozabankowe przez Internet - najlepsze oferty online

Egzekucja to negatywnie nacechowane słowo. Nie wiąże się z nią nic przyjemnego. Tym bardziej, jeśli to egzekucja administracyjna dotycząca naszych pieniędzy. Jednak wbrew pozorom, jest to jedna z mniej uciążliwych form ściągania należności. Co zrobić, jeśli Urząd Skarbowy zajął konto i jak wygląda takie postępowanie? Wyjaśniamy.


Ostatnia aktualizacja: 28 Stycznia 2023
Konto Mobi z Moim ING z promocją do 200 zł
Tak
Promocja
Tak
? bankomaty własne i Planet Cash
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Darmowe konto
Tak
? transakcje kartą min 300 PLN miesięcznie
Bezplatna-karta
Nie
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
eKonto
Tak
? 200zł w formie bonu podarunkowego do biedronki, do 200zł za otwarcie kontra i spełnienie warunków promocji, 50zł za otwarcie konta przez e dowód, 50zł za otwarcie konta dla dziecka, 2,2 % na rachunku oszczędnościowym.
Promocja
Tak
? od 100 zł
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Darmowe konto
Tak
? min. jedna transakcja w miesiącu
Bezplatna-karta
Tak
? do trzech wypłat w miesiącu
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Curve - karta walutowa
Tak
? bonusy za polecenia, przedłużony cashback za zakupy oraz bonus 50 zł na start
Promocja
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? wersja podstawowa - darmowa, wyższe pakiety są płatne
Darmowe konto
Tak
Bezplatna-karta
Tak
? limity miesięczne na bezpłatną wypłatę gotówki zależnie od pakietu
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy z różnych przyczyn jesteśmy zobowiązani spłacić pewne należności. Jedną z nich jest egzekucja administracyjna. W takim przypadku osobie, wobec której jest ona prowadzona (tzw. zobowiązany), zostaje zablokowane konto bankowe. A dokładniej – zostaje ograniczony dostęp do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami do wysokości należności podlegającej egzekucji. Blokada konta jest zatem wyłącznie stwierdzeniem potocznym – właściciel rachunku wciąż może spokojnie dysponować nadwyżką ponad zajętą sumę.

Sprawdź również:

Co to jest egzekucja administracyjna?

Wszystko, co dotyczy egzekucji podatków, opłat oraz wszelkich pozostałych należności publiczno-prawnych (do których zaliczają się m.in. grzywny, kary organów administracyjnych czy składki na ubezpieczenia społeczne), jest regulowane przez ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.1

Postępowanie prowadzi zawsze właściwy organ egzekucyjny, który stanowią naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego lub dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy z nich jest uprawniony do stosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych przewidzianych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (czyli np. z tytułu zaległych podatków). Drugi zaś jest uprawniony do egzekucji – w tym z rachunków bankowych – należności pieniężnych w dwóch przypadkach:

 • z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz należności pochodnych od składek,
 • świadczeń pobranych nienależnie z ubezpieczenia oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, których nie można potrącać z bieżących świadczeń.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy obowiązek jest wymagalny, a osoba zobowiązana powstrzymuje się od jego wykonania. To oznacza, że wszczęcie egzekucji zależy przede wszystkim od zobowiązanego. Po prostu – jeśli zapłaci należne kwoty, wtedy nie będzie podstaw do rozpoczęcia działań.

Jak może przebiegać egzekucja administracyjna?

Wszystkie organy egzekucyjne mają możliwość ściągania środków różnymi kanałami. Egzekucja administracyjna może być prowadzona niekoniecznie z jednego, ale też kilku składowych majątku zobowiązanego. W trakcie egzekwowania należności US lub ZUS mogą skorzystać z:

 • pieniędzy (w formie gotówki),
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności pieniężnych,
 • papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
 • weksla,
 • autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pozostałych praw majątkowych,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mimo tak dużej liczby możliwości, organ egzekucyjny ma obowiązek stosować ten, który jednocześnie będzie najmniej uciążliwy dla zobowiązanego. Co więcej, istnieje możliwość stosowania kilku środków ściągalności jednocześnie. Ale w momencie, gdy wystarczy jeden z nich, aby spłacić należność, Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi właśnie z niego skorzystać. Nawet jeśli nie będzie on najłagodniejszym z możliwych.

Jednocześnie można samemu wskazać środek egzekucyjny, który w naszej ocenie będzie najmniej uciążliwy i pozwoli bezpośrednio spłacić należność. W takim wariancie organ egzekucyjny powinien wziąć pod uwagę naszą sugestię. Jest to rozwiązanie wygodne dla obu stron, ponieważ trwa znacznie krócej niż w przypadku braku współpracy zobowiązanego do uiszczenia należnych środków.

Egzekucja administracyjna – jak przebiega z rachunku bankowego

Nie da się ukryć, że dla organów egzekucyjnych zajęcie rachunków bankowych jest jedną z najwygodniejszych form egzekwowania należności pieniężnych. Dlatego też należy ona do najczęściej wykorzystywanych. Wszystko, co dotyczy tej formy ściągania należności, jest określone w art. 80-87 ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli US zajął konto, zrobił to, wysyłając do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego do egzekwowanej wysokości. Do kwoty właściwej doliczone są odsetki z tytułu nieuiszczenia w terminie należności oraz koszty egzekucyjne.

Ponadto organ egzekucyjny wzywa bank do następujących czynności:

 • niedokonywania wypłat z konta do wysokości zajętej wierzytelności bez zgody organu,
 • przekazania zajętej kwoty po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia o egzekucji,
 • zawiadomienia organu egzekucyjnego o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty.

Oczywiście nie jest tak, że konto zostaje zajęte bez naszej wiedzy. Wraz z przesłaniem informacji do banku, organ egzekucyjny wysyła odpis tytułu wykonawczego oraz zawiadomienia do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty również zobowiązanemu. Jednocześnie należy pamiętać, że w toku postępowania egzekucyjnego, bank ma prawo zablokować wszystkie rachunki dłużnika. Warto też wiedzieć, że organ uprawniony do przeprowadzenia postępowania może wysłać zapytanie do wielu banków, dlatego też posiadanie kont w kilku miejscach wcale nie uchroni nas przed spłatą, ponieważ jeśli są na nich środki, to zostaną zajęte.

Co zrobić, jeśli US zajął mi konto? Są wyjątki, które nie podlegają egzekucji

Jeśli staniemy się przedmiotem egzekucji administracyjnej, nie musimy się martwić, ponieważ są środki, które nie podlegają zajęciu. Oczywiście wolne środki prywatne zostaną zajęte, jednak jeśli jesteśmy pracodawcą, nie mogą zostać zajęte pieniądze, które są przeznaczone na wypłaty (wraz z kwotami na podatek dochodowy oraz ubezpieczenia społeczne). W takim przypadku należy przedstawić właściwemu organowi listę płac. Ponadto zajęciu nie podlegają alimenty oraz renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania.

Ponadto, w myśl art. 54 ust. 1 prawa bankowego2 wolne od zajęcia są również środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na terminowych lokatach oszczędnościowych. Dotyczy to każdego miesiąca kalendarzowego, w którym obowiązuje egzekucja do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin.

Następnie, na podstawie art. 54a prawa bankowego3, wolne od zajęcia są środki na na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, które pochodzą:

 • ze świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, dodatków (rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych), zasiłków i innych świadczeń socjalnych, o których mowa w art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego4
 • z niektórych – wskazanych w art. 54a Prawa bankowego –  świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkie powyższe wyjątki mają przede wszystkim na celu ochronę osoby zobowiązanej do spłaty należności. Dzięki nim nie pozostanie bez środków do życia, co mogłoby skutkować znacznym pogorszeniem się ich sytuacji. Jednak należy też pamiętać o tym, co wspomniane wyżej – jeśli US zajmie konto, jest to najmniej uciążliwa forma postępowania egzekucyjnego. 

-> Polecamy darmowy wzór: Pismo o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Po jakim czasie US zajmuje konto i czy można się przed tym bronić?

Nie ma jednoznacznego terminu, w którym Urząd Skarbowy lub inny uprawniony organ dokonuje zajęcia rachunki bankowego dłużnika. Wiele zależy od tego, jak szybko wykryje, że osoba zobowiązana nie dokonała wpłaty we wskazanym terminie. Jednak, gdy już to nastąpi, każdy ma możliwość starania się o zawieszenie lub nawet umorzenie postępowania.

Każdy dłużnik ma prawo:

 • zgłosić zarzuty w sprawie prowadzeni egzekucji administracyjnej (wymienione w art. 33 par. 1 i 2 u.p.e.a5), które powodują zawieszenie postępowania do czasu ostatecznego rozpatrzenia,
 • wnioskować o wyłączenie przedmiotów spod egzekucji (art. 13 par. 1 u.p.e.a6),
 • wnieść skargę na czynności egzekutora lub na przewlekłość postępowania.

Zarzuty muszą być jednak poparte konkretną podstawą. Może to być m.in.:

 • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
 • odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,
 • określenie egzekwowanego niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia,
 • błąd co do osoby zobowiązanego,
 • niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 • niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,
 • brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
 • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
 • prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,
 • niespełnienie wymogów, którym powinien odpowiadać tytuł wykonawczy.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19660240151/U/D19660151Lj.pdf

2. https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-54/

3. https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-54a/

4. https://www.lexlege.pl/kpc/art-833/

5. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/art-33/

6. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/art-13/

Komentarze (2)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • F
  F
  Franek
  21.12.2021, 15:17

  No ok, ale jak dlugo moze US blokować konto mimo środków na nim na pokrycie wszystkiego co chce? Bo tak mam własnie, kasa jest wieksza niż dług i opłaty i nawet odsetki, mineły 2 tygodnie prawie a konto nadal zajete? Do kogo alarmowac? jaja jakies

 • M
  M
  Majek
  12.12.2021, 20:10

  Co zrobić gdy w banku nie ma informacji jaka kwota jest do spłaty… A US nie ma informacji na temat blokady… A co więcej dnia którego US 26.11uchyla blokadę za mandat w banku jest informacja o blokadzie konta która wpływa 26.11. W banku nie mają informacji oprócz daty i że to US nałożył blokadę na konto prywatne i firmowe. Czekam już ponad 2 tygodnie i nadal nie mam żadnej informacji z banku jaki jest powód

Podobne artykuły