Odstąpienie od umowy kredytu i pożyczki – wzór z omówieniem

Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki? Wiele osób nie wie, że można przerwać umowę kredytową zgodnie z prawem. Warto natomiast dowiedzieć się, jak przebiega cała procedura. Przyda Ci w tej sytuacji gotowy wzór oświadczenia, który możesz pobrać u nas.

Odstąpienie od umowy kredytu i pożyczki - wzór z omówieniem

Kluczowe informacje

 • Zgodnie z przepisami, masz prawo odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia;
 • Korzystając z odstąpienia w terminie nałożonym przez przepisy, nie ponosisz żadnych negatywnych konsekwencji finansowych, takich jak opłaty, kary czy prowizje;
 • Po odstąpieniu od umowy musisz zwrócić pożyczone pieniądze wraz z odsetkami naliczonymi za okres, kiedy środki te były do Twojej dyspozycji. Masz na to 30 dni od złożenia wniosku o odstąpienie od umowy;
 • Jeśli w trakcie zawierania umowy kredytowej płaciłeś prowizję, to bank lub firma pożyczkowa ma obowiązek Ci ją zwrócić w momencie odstąpienia od umowy;
 • Darmowy wzór w wersji DOC. i PDF. odstąpienia od umowy pobierzesz poniżej.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej?

Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest odstąpienie zarówno od umowy kredytu bankowego, jak i pożyczki pozabankowej. W pierwszym przypadku odbywa się to na podstawie Prawa bankowego. W drugim na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim. Odstąpienia możesz dokonać w ciągu ustawowych 14 dni od chwili zawarcia umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytu: wzór

Każda instytucja finansowa powinna udostępniać swoim klientom wzór oświadczenia umożliwiającego odstąpienie od umowy. Chociaż w niektórych sytuacjach dostęp do tych dokumentów może być ograniczony.

W jaki sposób przygotować samodzielnie taki wzór? Zawrzyj w nim poniższe informacje, jak:

 • miejscowość i datę,
 • dane kredytobiorcy:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer PESEL;
  • serię i numer dowodu osobistego;
  • numer klienta w danej instytucji;
 • nazwę i adres pożyczkodawcy;
 • informację o podstawie prawnej uprawniającej do odstąpienia od umowy kredytowej;
 • numer kredytu;
 • dzień zawarcia umowy;
 • nazwę firmy;
 • kwotę zobowiązania;
 • deklarację zwrotu całej kwoty (* wraz z ewentualnymi odsetkami) w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia;
 • rachunek bankowy, na który zostaną wysłane pożyczone środki;
 • rachunek bankowy, na który bank zwróci koszty poniesione w związku z zawartą umową kredytową;
 • czytelny podpis kredytobiorcy.

W poniższych załącznikach przygotowaliśmy dwa gotowe pliki zawierające uniwersalny dokument odstąpienia od umowy kredytu i pożyczki w wersji .pdf oraz .doc.

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDF

Jak wygląda odstąpienie od umowy?

Opisywany proces nie należy do skomplikowanych. Od momentu podpisania umowy kredytowej masz na jego zainicjowanie 14 dni. W tym czasie musisz dostarczyć instytucji potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szczegóły tego działania mogą nieco różnić się w zależności od konkretnej firmy lub banku.

Najczęściej takie odstąpienie możesz wykonać:

 • przez internet (* np. poprzez formularz odstąpienia od umowy kredytowej, dostępny na stronie banku lub firmy pożyczkowej);
 • osobiście w placówce stacjonarnej instytucji;
 • listownie (*wysyłając wypełniony formularz na adres korespondencyjny instytucji. W tym przypadku polecam list polecony z potwierdzeniem odbioru).

Zgodnie z przepisami jako kredytobiorca masz 30 dni na zwrot kredytu wraz z odsetkami. Termin ten liczony jest od daty złożenia dyspozycji odstąpienia od umowy. W praktyce więc na uregulowanie zobowiązania są 44 dni (* 14 na odstąpienie od umowy i kolejnych 30 na zwrot środków). Przekroczenie tego terminu może skutkować zgłoszeniem sprawy do sądu przez wierzyciela, który ma prawo wystąpić o zapłatę odsetek za każdy dzień opóźnienia. Poza tą jedną kwestią nie ma żadnych innych opłat naliczanych za odstąpienie od umowy kredytu.

W jakiej sytuacji klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

Zgodnie z przepisami każdy klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu konsolidacyjnego, gotówkowego, hipotecznego czy pożyczki pozabankowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie wymaga to podawania przyczyny takiej decyzji. Nie muszą zajść ku temu też żadne specjalne okoliczności. Jedynym warunkiem jest to, by zobowiązanie podlegało przepisom, które pozwalają na swobodne podjęcie tego działania w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu a prowizja

Odstępując od umowy, zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe, mają obowiązek zwrócić poniesione koszty, do których wlicza się, np. prowizja. Często może być ona wymagana, aby w ogóle otrzymać finansowanie.

Co istotne, zwrot dotyczy wyłącznie wydatków związanych z zawarciem umowy. Przepisowi temu nie podlegają, tzw. koszty okołokredytowe, takie jak np. opłaty notarialne. Jeśli podczas wypłaty bank naliczył prowizję o określonej wysokości, to przeleje ją podczas realizacji odstąpienia na wskazane przez kredytobiorcę konto osobiste.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu?

Kodeks cywilny oraz przepisy ogólne regulują kwestię liczenia 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu czy pożyczki jako każdy kolejny dzień następujący po podpisaniu dokumentów. Pierwszym dniem biegu terminu jest dzień następujący po dacie zawarcia umowy.

Przykładowo, jeśli podpisałeś umowę 1 marca, to przywilej do odstąpienia od umowy wygaśnie 15 marca tego samego roku.

Czym różni się odstąpienie od wypowiedzenia umowy?

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego, gotówkowego, konsolidacyjnego, pożyczki czy innego zobowiązania to zupełnie coś innego niż odstąpienie.

 • Odstąpienie od umowy sprawia, że umowa nigdy nie została zawarta;
 • Z kolei wypowiedzenie sprawia, że umowa obowiązywała i była ważna, ale została zakończona.

Warunki odstąpienia od umowy są ściśle określone w przepisach. Dotyczą wszystkich zawieranych umów, spełniających zapisane warunki. Natomiast w przypadku wypowiedzenia sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jest ono bowiem prawem, które może dotyczyć danej umowy, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, czy strony przewidziały taką możliwość, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Istotne są ponadto przepisy regulujące daną umowę.

Odstąpienie sprawia, że to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w niezmienionym stanie. Za ewentualnie skorzystanie z przedmiotu umowy przysługuje określone wynagrodzenie. Gdy jedna ze stron zdecyduje się na to rozwiązanie, druga jest zobowiązana do jego przyjęcia. W przypadku wypowiedzenia nie jest konieczna zgoda drugiej strony. Wiąże się to zwykle z pewnym czasem niezbędnym na formalne zakończenie zobowiązania (tzw. okres wypowiedzenia).

Jakie są skutki odstąpienia od umowy kredytu i pożyczki?

 • Następuje utrata mocy prawnej umowy kredytowej czy pożyczkowej;
 • Przestają obowiązywać zapisy umowy;
 • Kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić całą kwotę kredytu lub pożyczki i naliczonych odsetek;
 • W ciągu 30 dni od chwili odstąpienia od umowy kredytobiorca jest zobowiązany dopełnić wszystkie formalności (np. zwrócić otrzymane środki);
 • Instytucje finansowe nie mogą naliczać żadnych kosztów dodatkowych z tytułu odstąpienia od umowy;
 • Instytucje finansowe są zobowiązane oddać kredytobiorcy koszty związane z zawarciem umowy, np. prowizję.

Najczęściej zadawane pytania

Czy od każdej umowy można odstąpić w ciągu 14 dni?

Warunki odstąpienia od umów dotyczących zobowiązań reguluje ustawodawca. Na odstąpienie w ciągu 14 dni od pożyczek pozabankowych pozwala Ustawa o kredycie konsumenckim. W przypadku kredytów bankowych 14 dni wyznacza Prawo bankowe.

Jakie odsetki przy odstąpieniu od umowy?

Odstąpienie od umowy kredytu czy pożyczki nie generuje żadnych dodatkowych odsetek i kosztów nakładanych na kredytobiorcę. Jedyne należne instytucji odsetki dotyczą okresu od dnia wypłaty kredytu do momentu jego spłaty (odstąpienia). Wyjątkiem są odsetki naliczane za opóźnienie w zwrocie wszystkich środków, na co jest 30 dni od chwili złożenia odstąpienia.

Czy można odstąpić od umowy zakupu na raty?

Tak, odstąpienie od umowy zakupu na raty (kredyt wiązany) jest możliwe przez 14 dni od terminu zawarcia umowy. W takim przypadku nabywca oddaje nabyty towar, a sprzedawca zwraca kredytodawcy uiszczoną kwotę.

Czy można odstąpić od umowy po terminie?

Nie. Prawo do odstąpienia od umowy kredytowej czy pożyczkowej obowiązuje przez 14 dni od chwili podpisania umowy. Po tym terminie nie ma możliwości skorzystania z niego.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie